Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0035

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/35 af 8. januar 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse (EØS-relevant tekst.)

C/2018/8825

OJ L 9, 11.1.2019, p. 77–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/35/oj

11.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 9/77


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/35

af 8. januar 2019

om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 15, stk. 5, og artikel 63, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (2) fastsat bestemmelser om en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er opført på listen i bilag I til samme forordning (i det følgende benævnt »listen«), som skal foretages på et udpeget indgangssted til de områder, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004.

(2)

I medfør af forordning (EF) nr. 669/2009 skal medlemsstaterne to gange årligt indsende en rapport om sendinger af foderstoffer og fødevarer på listen, herunder nærmere oplysninger om hver sending, antal sendinger, hvoraf der blev udtaget prøver med henblik på analyse, og resultaterne af den offentlige kontrol, der er foretaget i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 669/2009, til Kommissionen. Visse medlemsstater registrerer på frivillig basis de fælles importdokumenter, der i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 669/2009 er udstedt af deres respektive kompetente myndigheder, i det integrerede veterinærinformationssystem (Traces), der er etableret ved Kommissionens beslutning 2003/24/EF (3) og 2004/292/EF (4), og giver herigennem Kommissionen nærmere oplysninger om hver sending, antal sendinger, hvoraf der blev udtaget prøver med henblik på analyse, og resultaterne af kontrollerne, jf. forordning (EF) nr. 669/2009. Rapporteringsforpligtelsen bør derfor betragtes som opfyldt, hvis medlemsstaterne registrerer de fælles importdokumenter, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 669/2009, i løbet af den rapporteringsperiode, der er fastsat i nævnte forordning.

(3)

Der er i artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 669/2009 fastsat en overgangsperiode, i hvilken mindstekravene for de udpegede indgangssteder gradvis kan gennemføres og identitetskontrol og fysisk kontrol kan foretages ved andre kontrolsteder end de udpegede indgangssteder. Denne overgangsperiode blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 718/2014 (5) forlænget indtil den 14. august 2019, i afventning af resultatet af ændringen af de bestemmelser, der finder anvendelse på de udpegede indgangssteder og grænsekontrol i almindelighed. Ændringen resulterede i vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (6), der finder anvendelse fra den 14. december 2019. I henhold til nævnte forordning skal der vedtages delegerede retsakter med regler for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser der af de kompetente myndigheder kan gennemføres identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af varer, der skal underkastes en midlertidigt øget offentlig kontrol, på andre kontrolsteder end grænsekontrolsteder. Da nævnte regler skal anvendes fra den 14. december 2019, bør overgangsperioden forlænges indtil dagen før denne dato.

(4)

I henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 669/2009 skal listen i bilag I til nævnte forordning revideres regelmæssigt og mindst to gange årligt under hensyntagen til de informationskilder, der er omhandlet i nævnte artikel.

(5)

Forekomsten og betydningen af nylige fødevarehændelser, som er meddelt via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, der er etableret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (7), oplysninger vedrørende offentlig kontrol, som medlemsstaterne har foretaget af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, samt de rapporter om sendinger af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som medlemsstaterne to gange årligt indsender til Kommissionen, jf. artikel 15 i forordning (EF) nr. 669/2009, viser, at listen bør ændres.

(6)

Navnlig viser de relevante informationskilder for så vidt angår sendinger af auberginer fra Den Dominikanske Republik, bønner fra Kenya og peberfrugter (ikke søde) fra Uganda, at der på grund af mulig kontaminering med pesticidrester er opstået nye risici for menneskers sundhed, der kræver, at der indføres en mere intensiv offentlig kontrol. Endvidere viser de relevante informationskilder for så vidt angår sendinger af sort peber fra Brasilien, søde peberfrugter fra Kina og sesamfrø fra Etiopien, at der på grund af mulig kontaminering med Salmonella er opstået nye risici for menneskers sundhed, der kræver, at der indføres en mere intensiv offentlig kontrol. Der bør derfor indsættes rækker med oplysninger om sådanne sendinger på listen.

(7)

Endvidere bør rækkerne vedrørende varer, for hvilke de tilgængelige oplysninger viser en generelt tilfredsstillende grad af opfyldelse af de relevante sikkerhedskrav i EU-lovgivningen, og for hvilke en mere intensiv offentlig kontrol derfor ikke længere er berettiget, udgå af listen. Den række med oplysninger på listen, der vedrører ananas fra Benin, bør derfor udgå.

(8)

Yderligere bør hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger, for hvilke de relevante informationskilder viser en grad af manglende opfyldelse af de relevante sikkerhedskrav i EU-lovgivningen, således at en mere intensiv offentlig kontrol er berettiget, øges. De rækker med oplysninger på listen, der vedrører søde peberfrugter og peberfrugter (ikke søde) fra Egypten, peberfrugter (ikke søde) fra Indien og Pakistan, peberfrugter (søde og ikke søde) fra Sri Lanka og hasselnødder fra Georgien, bør derfor ændres.

(9)

Anvendelsesområdet for rækken med oplysninger vedrørende hasselnødder fra Georgien bør ændres, således at det også omfatter andre former af varen end dem, der for øjeblikket er opført i nævnte række, hvis disse andre former udgør samme risiko. Rækken med oplysninger vedrørende hasselnødder fra Georgien bør derfor ændres, således at den også omfatter mel og pulver af hasselnødder samt hasselnødder, der er tilberedt eller konserveret på anden måde.

(10)

For at sikre sammenhæng og klarhed bør bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EF) nr. 669/2009

I forordning (EF) nr. 669/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 15 tilføjes følgende stk. 4:

»4.   De i stk. 1 og 2 fastsatte rapporteringsforpligtelser betragtes som opfyldt, hvis medlemsstaterne har registreret de fælles importdokumenter, der i overensstemmelse med denne forordning er udstedt af deres respektive kompetente myndigheder, i Traces i løbet af den i stk. 1 fastsatte rapporteringsperiode.«

2)

Artikel 19, stk. 1, affattes således:

»1.   Såfremt et udpeget indgangssted ikke råder over de nødvendige faciliteter til at foretage den i artikel 8, stk. 1, litra b), omhandlede identitetskontrol og fysiske kontrol, kan denne kontrol indtil den 13. december 2019 foretages ved et andet kontrolsted i samme medlemsstat, som af den kompetente myndighed er godkendt hertil, før varerne klareres med henblik på overgang til fri omsætning, forudsat at dette kontrolsted opfylder mindstekravene i artikel 4.«

3)

Bilag I erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).

(3)  Kommissionens beslutning 2003/24/EF af 30. december 2002 om udvikling af et integreret veterinærinformationssystem (EFT L 8 af 14.1.2003, s. 44).

(4)  Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 718/2014 af 27. juni 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse (EUT L 190 af 28.6.2014, s. 55).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).


BILAG

»BILAG I

Foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol på det udpegede indgangssted

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underinddeling

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%)

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

(Foderstoffer og fødevarer)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Sort peber (Piper)

(Fødevarer — ikke knuste eller formalede)

ex 0904 11 00

10

Brasilien (BR)

Salmonella  (2)

20

Alm. bukketorn (kinesisk bukketorn) (gojibær) (Lycium barbarum L.)

(Fødevarer — friske, kølede eller tørrede)

ex 0813 40 95

ex 0810 90 75

10

10

Kina (CN)

Pesticidrester (3)  (4)

10

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

(Fødevarer — knuste eller formalede)

ex 0904 22 00

11

Kina (CN)

Salmonella  (2)

20

Te, også aromatiseret

(Fødevarer)

0902

 

Kina (CN)

Pesticidrester (3)  (5)

10

Auberginer

(Solanum melongena)

(Fødevarer — friske eller kølede)

0709 30 00

 

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester (3)

20

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester (3)  (6)

20

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypten (EG)

Pesticidrester (3)  (7)

20

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Sesamfrø

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Etiopien (ET)

Salmonella (2)

50

Hasselnødder, med skal

0802 21 00

 

Georgien (GE)

Aflatoksiner

50

Hasselnødder, afskallede

0802 22 00

Mel og pulver af hasselnødder

ex 1106 30 90

40

Hasselnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde

(Fødevarer)

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

30

20

30

Palmeolie

(Fødevarer)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Sudan-farvestoffer (8)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

(Foderstoffer og fødevarer)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Okra

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Indien (IN)

Pesticidrester (3)  (9)

10

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Indien (IN)

Pesticidrester (3)  (10)

20

Bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Fødevarer — friske eller kølede)

0708 20

 

Kenya (KE)

Pesticidrester (3)

5

Kinesisk selleri (Apium graveolens)

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

ex 0709 40 00

20

Cambodja (KH)

Pesticidrester (3)  (11)

50

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Cambodja (KH)

Pesticidrester (3)  (12)

50

Majroer (Brassica rapa spp. Rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

Peberfrugter (søde og ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — tørrede, ristede, knuste eller formalede)

ex 2008 99 99 ;

79

Sri Lanka (LK)

Aflatoksiner

50

0904 21 10 ;

 

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00

20

11 ; 19

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

(Foderstoffer og fødevarer)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Sesamfrø

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella (2)

50

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Pesticidrester (3)

20

Hindbær

(Fødevarer — frosne)

0811 20 31 ;

 

Serbien (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

(Foderstoffer og fødevarer)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Sesamfrø

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella (2)

50

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus spp.) og deraf afledte produkter

(Fødevarer)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

(Foderstoffer og fødevarer)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Majroer (Brassica rapa spp. Rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Syrien (SY)

Rhodamin B

50

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Thailand (TH)

Pesticidrester (3)  (13)

10

Abrikoser, tørrede

0813 10 00

 

Tyrkiet (TR)

Sulfitter (15)

20

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde (14)

(Fødevarer)

2008 50 61

Druer, tørrede (herunder tørrede druer, der er blevet findelt eller stødt til en pasta)

(Fødevarer)

0806 20

 

Tyrkiet (TR)

Ochratoksin A

5

Citroner (Citrus limon og Citrus limonum)

(Fødevarer — friske, kølede eller tørrede)

0805 50 10

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (3)

10

Granatæbler

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0810 90 75

30

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (3)  (16)

10

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (3)  (17)

10

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Uganda (UG)

Pesticidrester (3)

20

Sesamfrø

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (2)

50

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

De Forenede Stater (US)

Aflatoksiner

10

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

Pistacienødder, ristede

(Fødevarer)

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93

20

20

Abrikoser, tørrede

0813 10 00

 

Usbekistan (UZ)

Sulfitter (15)

50

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde (14)

(Fødevarer)

2008 50 61

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pesticidrester (3)  (18)

50

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

Mynte

ex 1211 90 86

30

Persille

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

ex 0709 99 90

40

Okra

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Vietnam (VN)

Pesticidrester (3)  (18)

50

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Vietnam (VN)

Pesticidrester (3)  (18)

50

«

(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden, er KN-koden markeret med »ex«.

(2)  Referencemetode EN/ISO 6579-1 eller en metode, der er valideret i forhold til denne referencemetode i overensstemmelse med den seneste version af EN/ISO 16140 eller andre lignende, internationalt anerkendte protokoller.

(3)  Restkoncentrationer af som minimum de pesticider angivet i kontrolprogrammet, vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1), der kan analyseres efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter).

(4)  Rester af amitraz.

(5)  Rester af tolfenpyrad.

(6)  Rester af acephat, aldicarb (summen af aldicarb og sulfoxid og sulfon heraf, udtrykt som aldicarb), amitraz (amitraz, herunder metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz), diafenthiuron, dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram) og methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb).

(7)  Rester af dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dinotefuran, folpet, prochloraz (summen af prochloraz og metabolitter heraf indeholdende 2,4,6-trichlorphenol, udtrykt som prochloraz), thiophanat-methyl og triforin.

(8)  I dette bilag omfatter »Sudan-farvestoffer« følgende kemiske stoffer: i) Sudan I (CAS-nr. 842-07-9) ii) Sudan II (CAS-nr. 3118-97-6) iii) Sudan III (CAS-nr. 85-86-9) iv) Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nr. 85-83-6).

(9)  Rester af diafenthiuron.

(10)  Rester af carbofuran.

(11)  Rester af phenthoat.

(12)  Rester af chlorbufam.

(13)  Rester af formetanat: Summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid, prothiofos og triforin.

(14)  Identitetskontrol og fysisk kontrol kan foretages af den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet som angivet i det fælles importdokument og i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i denne forordning.

(15)  Referencemetoder: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eller ISO 5522:1981.

(16)  Rester af prochloraz.

(17)  Rester af diafenthiuron, formetanat (summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid) og thiophanat-methyl.

(18)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram), phenthoat og quinalphos.


Top