EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0010

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/10 af 3. januar 2019 om godkendelse af et præparat af en naturlig blanding af illit-montmorillonit-kaolinit som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter (EØS-relevant tekst.)

C/2018/8781

OJ L 2, 4.1.2019, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/10/oj

4.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/10

af 3. januar 2019

om godkendelse af et præparat af en naturlig blanding af illit-montmorillonit-kaolinit som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af et præparat af en naturlig blanding af illit-montmorillonit-kaolinit. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« af et præparat af en naturlig blanding af illit-montmorillonit-kaolinit som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter

(4)

Den Europæiske Fødevareautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser af 1. december 2015 (2), 5. juli 2017 (3) og 5. juli 2018 (4), at præparatet af en naturlig blanding af illit-montmorillonit-kaolinit på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger for dyrs eller menneskers sundhed eller for miljøet. Autoriteten konkluderede også, at det er effektivt som bindemiddel og antiklumpningsmiddel. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav vedrørende overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet af en naturlig blanding af illit-montmorillonit-kaolinit viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette præparat bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører fodertilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »bindemidler« og »antiklumpningsmidler«, godkendes som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2016: 14(1):4342.

(3)  EFSA Journal 2017: 15(7):4940.

(4)  EFSA Journal 2018: 16(7):5387.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Teknologiske tilsætningsstoffer: bindemidler

1g599

Illit-montmorillonit-kaolinit

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparatet af en naturlig blanding af illit-montmorillonit-kaolinit med et indhold på mindst:

40 % illit

10 % montmorillonit

8 % kaolinit

Aktivstoffets karakteristika

Illit:

 

CAS-nr.: 106958-53-6

 

K(Al,Fe)2AlSi3O10(OH)2 · H2O

Montmorillonit:

 

CAS-nr.: 1318-93-0

 

Nax[(Al2-xMgx)Si4O10) (OH)2]

Kaolinit:

 

CAS-nr.: 1318-74-7

 

Al2(OH)4(SiO5)

Jern (struktur) 10 % (gennemsnit)

Frit for asbest

Analysemetode  (1)

Beskrivelse af fodertilsætningsstoffet:

røntgendiffraktion (XRD) sammen med

røntgenfluorescens (XRF).

Slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning

Slagtekvæg og mindre udbredte drøvtyggere bestemt til slagtning

Slagtesvin og fravænnede smågrise

5 000

50 000

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

2.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn.

3.

Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet og forblandinger, der indeholder det: »Tilsætningsstoffet illit-montmorillonit-kaolinit er rigt på (inaktivt) jern«.

4.

Den samlede mængde ved forskellige anvendelser af illit-montmorillonit-kaolinit må ikke overstige det tilladte maksimumsniveau for de relevante dyrearter eller -kategorier.

5.

Følgende skal være angivet i brugsanvisningen:

»Samtidig oral anvendelse med makrolider skal undgås«.

24. januar 2029

Alle andre dyrearter og -kategorier

5 000

20 000

Teknologiske tilsætningsstoffer: antiklumpningsmidler

1g599

Illit-montmorillonit-kaolinit

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparatet af en naturlig blanding af illit-montmorillonit-kaolinit med et indhold på mindst:

40 % illit

10 % montmorillonit

8 % kaolinit

Aktivstoffets karakteristika

Illit:

 

CAS-nr.: 106958-53-6

 

K(Al,Fe)2AlSi3O10(OH)2 · H2O

Montmorillonit:

 

CAS-nr.: 1318-93-0

 

Nax[(Al2-xMgx)Si4O10) (OH)2]

Kaolinit:

 

CAS-nr.: 1318-74-7

 

Al2(OH)4(SiO5)

Jern (struktur) 10 % (gennemsnit)

Frit for asbest

Analysemetode  (1)

Beskrivelse af fodertilsætningsstoffet:

røntgendiffraktion (XRD) sammen med

røntgenfluorescens (XRF).

Slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning

Slagtekvæg og mindre udbredte drøvtyggere bestemt til slagtning

Slagtesvin og fravænnede smågrise

5 000

50 000

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

2.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn.

3.

Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet og forblandinger, der indeholder det: »Tilsætningsstoffet illit-montmorillonit-kaolinit er rigt på (inaktivt) jern«.

4.

Den samlede mængde ved forskellige anvendelser af illit-montmorillonit-kaolinit må ikke overstige det tilladte maksimumsniveau for de relevante dyrearter eller -kategorier.

5.

Følgende skal være angivet i brugsanvisningen:

»Samtidig oral anvendelse med makrolider skal undgås«.

24. januar 2029

Alle andre dyrearter og -kategorier

5 000

20 000


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top