Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0007

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/7 af 30. oktober 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så vidt angår auktionering af 50 mio. ikketildelte kvoter fra markedsstabilitetsreserven til fordel for innovationsfonden og med henblik på at opføre en auktionsplatform, der agtes udpeget af Tyskland, på listen (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7019

OJ L 2, 4.1.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/7/oj

4.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/7

af 30. oktober 2018

om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så vidt angår auktionering af 50 mio. ikketildelte kvoter fra markedsstabilitetsreserven til fordel for innovationsfonden og med henblik på at opføre en auktionsplatform, der agtes udpeget af Tyskland, på listen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 3d, stk. 3, artikel 10, stk. 4, og artikel 10a, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2003/87/EF oprettes en fond, der skal yde finansiel støtte til innovation inden for lavemissionsteknologier på Unionens område gennem tilvejebringelse af 400 mio. kvoter fra den samlede kvotemængde for perioden 2021 til 2030 som en del af EU's emissionshandelssystem (»innovationsfonden«). Desuden bør 50 mio. ikketildelte kvoter fra markedsstabilitetsreserven supplere eventuelle resterende indtægter fra de 300 mio. kvoter, der er til rådighed i perioden fra 2013 til 2020 i henhold til Kommissionens afgørelse 2010/670/EU (2), og anvendes til innovationsfonden i god tid før 2021.

(2)

Med henblik på at sikre, at innovationsfonden er i stand til at yde støtte før 2021, er det nødvendigt at monetarisere de 50 mio. kvoter bestemt til innovationsfonden gennem auktioner i overensstemmelse med reglerne og bestemmelserne for auktioner på den fælles auktionsplatform som fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 (3).

(3)

Med sigte på at nedbringe den administrative byrde for medlemsstaterne og at forbedre den generelle effektivitet bør de 50 mio. kvoter til innovationsfonden tilføjes den kvotemængde, der skal auktioneres på den fælles auktionsplatform i 2020 af de medlemsstater, der pr. 1. januar 2018 deltog i den fælles aktion i overensstemmelse med artikel 26 i forordning (EU) nr. 1031/2010.

(4)

De deltagende medlemsstater bør auktionere deres andel af de 50 mio. kvoter til innovationsfonden gennem deres kvoteudbydere. Med henblik på at modtage de respektive provenuer til innovationsfonden udpeger hver kvoteudbyder inden den 1. oktober 2019 en bankkonto til at modtage disse auktionsprovenuer. Kvoteudbyderne kan udpege deres eksisterende udpegede bankkonto til modtagelse af det auktionsprovenu, der tilkommer deres medlemsstat, en særskilt udpeget bankkonto, der udelukkende anvendes til innovationsfondens auktionsprovenu, eller en udpeget bankkonto tilhørende en anden medlemsstats kvoteudbyder, som auktionerer kvoter til innovationsfonden.

(5)

De kvoteudbydere, der er udpeget til at gennemføre auktionen af de 50 mio. kvoter til innovationsfonden, bør sikre, at auktionsprovenuet til innovationsfonden udbetales til den af Kommissionen meddelte konto for fonden senest 15 dage efter udgangen af den måned, hvor dette auktionsprovenu er opnået.

(6)

Eventuelle supplerende gebyrer hidrørende fra hensættelsen af disse auktionsprovenuer på kvoteudbyderens udpegede bankkonto og fra udbetalingen kan kvoteudbyderen trække fra auktionsprovenuet før udbetalingen. Før det første fradrag, og før sådanne gebyrer ændres, bør de respektive kvoteudbyderes medlemsstat meddele Kommissionen og alle andre medlemsstater beløbet og formålet med de supplerende gebyrer, som kvoteudbyderen har til hensigt at fratrække.

(7)

I henhold til den nuværende artikel 61 i forordning (EU) nr. 1031/2010 skal auktionsplatformen bekendtgøre detaljerede resultater for hver auktion, samtidig med at den giver auktionsvinderne meddelelse om de individuelle resultater. Detaljeringsgraden i de auktionsresultater, der skal offentliggøres, gør det imidlertid umuligt at offentliggøre disse resultater samtidig med meddelelsen til auktionsvinderne om de individuelle resultater. For at tilpasse denne bestemmelse til markedspraksis og forhindre markedsmisbrug kan auktionsplatformen offentliggøre den kvotemængde, der er auktioneret, og den resulterende auktionspris, før den bekendtgør de øvrige auktionsresultater, således at de førstnævnte resultater offentliggøres samtidig med, at platformen meddeler individuelle resultater af auktionen til auktionsvinderne. De resterende auktionsresultater bør bekendtgøres senest 15 minutter efter afslutningen af budperioden.

(8)

I henhold til forordning (EU) nr. 1031/2010 kan medlemsstater, der ikke deltager i den fælles aktion som omhandlet i forordningens artikel 26, stk. 1 og 2, udpege deres egne auktionsplatforme til auktionering af deres andel af den mængde kvoter, som er omfattet af kapitel II og III i direktiv 2003/87/EF. Udpegelsen af sådanne auktionsplatforme forudsætter, at de opføres på listen i bilag III i henhold til artikel 30, stk. 5, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1031/2010.

(9)

I overensstemmelse med artikel 30, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1031/2010 har Tyskland, jf. artikel 26, stk. 1 og 2, i samme forordning, givet Kommissionen meddelelse om sin beslutning om ikke at deltage i den fælles aktion, men at udpege sin egen auktionsplatform.

(10)

Den 12. april 2018 meddelte Tyskland Kommissionen, at landet agter at udpege European Energy Exchange AG som auktionsplatform, jf. artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1031/2010, for periode på højst fem år fra forordningens ikrafttræden. Udpegelsesperioden, retsgrundlaget for udpegelsen og de gældende betingelser og forpligtelser for European Energy Exchange AG som auktionsplatform i Tyskland for denne periode bør opføres i bilag III for forordning (EU) nr. 1031/2010.

(11)

Forordning (EU) nr. 1031/2010 bør derfor ændres.

(12)

For at sikre at den auktionsplatform, der agtes udpeget af Tyskland, afholder forudsigelige og rettidige auktioner, bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt—

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1031/2010 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 10 tilføjes følgende som stk. 5:

»5.   Den kvotemængde, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auktioneres i 2020, indeholder også en mængde på 50 mio. ikketildelte kvoter fra markedsstabilitetsreserven som omhandlet i artikel 10a, stk. 8, andet afsnit, i nævnte direktiv. Disse kvoter skal fordeles ligeligt mellem de medlemsstater, der deltager i den fælles aktion, jf. artikel 26, stk. 1, i nærværende forordning, fra den 1. januar 2018, og tilføjes kvotemængden, der skal auktioneres for hver af disse. Mængden på 50 mio. kvoter fordeles i princippet ligeligt på de auktioner, der afholdes i 2020.«

2)

Artikel 23 affattes således:

»Artikel 23

Kvoteudbyderens funktioner

1.   Kvoteudbyderens funktioner består i:

a)

at auktionere de kvotemængder, som hver af de udpegende medlemsstater vil auktionere

b)

at tage imod det auktionsprovenu, der tilkommer hver enkelt udpegende medlemsstat

c)

at udbetale det auktionsprovenu, der tilkommer hver enkelt udpegende medlemsstat.

2.   Kvoteudbyderen fra hver medlemsstat, der auktionerer kvoter i henhold til artikel 10, stk. 5, modtager auktionsprovenuet fra disse kvoter på en bankkonto, som kvoteudbyderen udpeger senest den 1. oktober 2019 til modtagelse af skyldige beløb i henhold til artikel 10, stk. 5. Kvoteudbyderen sikrer, at disse auktionsprovenuer udbetales til den konto, som Kommissionen har meddelt denne med henblik på artikel 10a, stk. 8 i direktiv 2003/87/EF, senest 15 dage efter udgangen af den måned, hvor dette auktionsprovenu er opnået. Kvoteudbyderen kan før udbetalingen fratrække et eventuelt supplerende gebyr for hensættelse og udbetaling, forudsat at den pågældende medlemsstat på forhånd har underrettet Kommissionen og alle øvrige medlemsstater om beløbet og årsagen til disse gebyrer.«

3)

Stk. 2 i artikel 61 affattes således:

»2.   I medfør af stk. 1 bekendtgør auktionsplatformen som minimum følgende resultater for hver auktion:

a)

den auktionerede kvotemængde

b)

den resulterende auktionspris i euro

c)

den samlede mængde indgivne bud

d)

det samlede antal budgivere og antallet af auktionsvindere

e)

de auktioner, kvoterne overføres til, hvis auktionen er annulleret

f)

det samlede provenu fra auktionen

g)

fordelingen af provenuet mellem medlemsstaterne, hvis auktionsplatformen er udpeget efter artikel 26, stk. 1 og 2.«

4)

Stk. 3 i artikel 61 affattes således:

»3.   Samtidig med at auktionsplatformen bekendtgør resultaterne for hver auktion i henhold til stk. 2, litra a), og b), skal den ved hjælp af sine systemer give alle auktionsvindere meddelelse om følgende:

a)

den samlede kvotemængde, den pågældende budgiver har fået tildelt

b)

om nogen af budgiverens bud har lydt på samme pris som andres og dermed er udvalgt tilfældigt

c)

det skyldige beløb enten i euro eller i valutaen i en medlemsstat, der ikke tilhører euroområdet, efter budgiverens valg, forudsat at clearingsystemet eller afviklingssystemet kan håndtere den pågældende nationale valuta

d)

sidste dato for indbetaling af det skyldige beløb i disponible midler på kvoteudbyderens udpegede bankkonto.«

5)

Bilag III ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens afgørelse 2010/670/EU af 3. november 2010 om kriterier for og foranstaltninger til finansiering af kommercielle demonstrationsprojekter vedrørende miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 og demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier for vedvarende energi under ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 290 af 6.11.2010, s. 39).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (EUT L 302 af 18.11.2010, s. 1).


BILAG

I bilag III til forordning (EU) nr. 1031/2010 tilføjes følgende del 5:

»Auktionsplatforme udpeget af Tyskland

5.

Auktionsplatform

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Retsgrundlag

Artikel 30, stk. 1

 

Udpegelsesperiode

Tidligst fra den 5. januar 2019 for en periode på højst fem år indtil 4. januar 2024, jf. dog artikel 30, stk. 5, andet afsnit.

 

Betingelser

Adgang til auktionerne må ikke være afhængig af medlemskab af eller deltagelse på det sekundære marked, der organiseres af EEX, eller ethvert andet marked, som organiseres af EEX eller en tredjepart.

 

Forpligtelser

1.

Inden for to måneder efter 5. januar 2019 skal EEX indgive sin exitstrategi til Tyskland. Exitstrategien berører ikke de forpligtelser, der påhviler EEX i henhold til den kontrakt med Kommissionen og medlemsstaterne, der indgås i medfør af artikel 26, og de rettigheder, som Kommissionen og de pågældende medlemsstater har i henhold til kontrakten.

2.

Tyskland skal underrette Kommissionen om enhver vigtig ændring i de relevante kontraktlige relationer med EEX, som er meddelt Kommissionen den 12. april 2018.«


Top