EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2047

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2047 af 20. december 2018 om ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på børser i Schweiz i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (EØS-relevant tekst.)

OJ L 327, 21.12.2018, p. 77–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2047/oj

21.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/77


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/2047

af 20. december 2018

om ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på børser i Schweiz i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 25, stk. 4, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 23. stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (2) skal investeringsselskaber sikre, at de handler, de foretager med aktier, som er optaget til handel på regulerede markeder eller handles på markedspladser, foregår på regulerede markeder, i multilaterale handelsfaciliteter (MHF'er) eller hos systematiske internalisatorer, eller på markedspladser i tredjelande, der af Kommissionen vurderes som ækvivalente i henhold til artikel 25, stk. 4, litra a), i direktiv 2014/65/EU.

(2)

Den handelsforpligtelse, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014, gælder kun for aktier. Handelsforpligtelsen omfatter ikke andre aktieinstrumenter, såsom depotbeviser, exchange traded funds (ETF'er), certifikater og andre lignende finansielle instrumenter.

(3)

Hensigten med ækvivalensproceduren for markedspladser i tredjelande, jf. artikel 25, stk. 4, litra a), i direktiv 2014/65/EU, er at gøre det muligt for investeringsselskaber at handle med aktier, der er omfattet af handelsforpligtelsen i Unionen, på markedspladser i tredjelande, der anerkendes som ækvivalente. Efter anmodning fra en medlemsstats kompetente myndighed bør Kommissionen vurdere, om de retlige og tilsynsmæssige rammer i et tredjeland sikrer, at en markedsplads, der er meddelt tilladelse i det pågældende tredjeland, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med dem, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (3), afsnit III i direktiv 2014/65/EU, afsnit II i forordning (EU) nr. 600/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF (4), og som er omfattet af et effektivt tilsyn og en effektiv håndhævelse i det pågældende tredjeland. Dette bør læses i lyset af de mål, der forfølges ved nævnte retsakt, særlig dens bidrag til det indre markeds oprettelse og funktion, markedets integritet, investorbeskyttelse og — sidst, men ikke mindst — finansiel stabilitet. Den 30. juli 2018 anmodede det tyske finanstilsyn Kommissionen om at forny sin vurdering af de schweiziske retlige og tilsynsmæssige rammer og vedtage en afgørelse om ækvivalens for de schweiziske børser.

(4)

I henhold til artikel 25, stk. 4, litra a), fjerde afsnit, i direktiv 2014/65/EU kan et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer betragtes som ækvivalente, når disse rammer mindst opfylder betingelserne om, a) at markederne til enhver tid er underlagt krav om tilladelse og om effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse, b) at markederne har klare og gennemsigtige regler for værdipapirers optagelse til handel, således at værdipapirer kan handles på en redelig, velordnet og effektiv måde, og at de er frit omsættelige, c) at værdipapirudstedere er underlagt krav om periodiske og løbende oplysninger, hvilket sikrer et højt niveau af investorbeskyttelse, og d) at markedsgennemsigtighed og -integritet er sikret ved forebyggelse af markedsmisbrug i form af insiderhandel og kursmanipulation.

(5)

Formålet med denne ækvivalensvurdering er bl.a. at vurdere, om de retligt bindende krav, som gælder i Schweiz for børser, der er etableret og har tilladelse dér, og som er underlagt tilsyn af Swiss Financial Market Supervisory Authority (»FINMA«), er ækvivalente med de krav, som følger af forordning (EU) nr. 596/2014, afsnit III i direktiv 2014/65/EU, afsnit II i forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2004/109/EF, og om de er omfattet af et effektivt tilsyn og en effektiv håndhævelse i det pågældende tredjeland.

(6)

I artikel 26(b), i forbundsloven om finansielle markedsinfrastrukturer og markedsadfærd i handelen med værdipapirer og derivater (»loven om finansielle markedsinfrastrukturer«, »FMIA«) defineres en børs som en institution for handel med multilaterale værdipapirer, hvor værdipapirer er noteret, og som skal give mulighed for samtidig udveksling af bud mellem flere deltagere og indgåelse af kontrakter på grundlag af faste regler. En børs har ikke skønsbeføjelse til at bestemme, hvordan den skal udføre transaktioner, og har ikke tilladelse til at handle for egen regning eller deltage i ejermatchningshandel. Endvidere skal en børs give deltagerne upartisk og ikkediskriminerende adgang til sine markeder og tjenester. En børs skal derfor have regler, som fastsætter, hvordan en værdipapirhandler eller andre parter, som er under tilsyn af FINMA, samt udenlandske deltagere, som har fået tilladelse af FINMA, kan anmode om at blive deltager. I henhold til artikel 27(4) i FMIA sammenholdt med artikel 25(1) i bekendtgørelsen om finansielle markedsinfrastrukturer og markedsadfærd i handelen med værdipapirer og derivater (»bekendtgørelsen om finansielle markedsinfrastrukturer«, »FMIO«) gennemgår og godkender FINMA forordninger og ændringer heraf vedrørende børsdeltageres optagelse, forpligtelser og udelukkelse. En børs skal nægte en deltager, som ikke har fået tilladelse af FINMA, medlemskab og kan nægte deltagere, der er diskvalificerede, fordi de ikke har fulgt reglerne (»statutory disqualification«), medlemskab.

(7)

De fire betingelser i artikel 25, stk. 4, litra a), fjerde afsnit, i direktiv 2014/65/EU skal være opfyldt, for at det kan fastslås, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer for markedspladser, som har tilladelse der, er ækvivalente med dem, der er fastsat i direktiv 2014/65/EU.

(8)

I henhold til den første betingelse skal markedspladser i tredjelande til enhver tid være underlagt krav om meddelelse af tilladelse og om effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

(9)

En børs skal meddeles tilladelse af FINMA, før den kan påbegynde sine aktiviteter. I henhold til artikel 4 og 5 i FMIA meddeler FINMA tilladelse, hvis den finder, at de relevante betingelser og krav vedrørende ansøgeren er opfyldt. Tilladelseskravene er fastsat i FMIA og hermed forbundne bekendtgørelser, som har lovkraft. I henhold til FMIA skal en børs have indført ordninger for alle de typer af adfærd og aktiviteter, som en ansøger ønske at deltage i. I henhold til artikel 27(1) i FMIA skal en børs under FINMA's tilsyn oprette sin egen regulerings- og tilsynsorganisation, der svarer til dens aktiviteter. Med FINMA's godkendelse bliver børsens selvregulering bindende regulering, som kan håndhæves. I henhold til artikel 27 i FMIA sammenholdt med artikel 24, stk. 1, i FMIO kræver en passende regulerings- og tilsynsorganisation, at der nedsættes en enhed, som udfører reguleringsmæssige opgaver, en enhed, som fører tilsyn med handel, en enhed, som er ansvarlig for optagelsen af værdipapirer til handel, samt en klageinstans. Disse enheder skal være uafhængige af børsens virksomhedsledelse, både organisatorisk og i forhold til personale. Som del af selvregulerings- og tilsynsorganisationen fører de respektive ansvarlige enheder tilsyn med børsdeltagernes overholdelse af børsens regler og bestemmelser og håndhæver overholdelsen af disse.

(10)

I henhold til artikel 18 i FMIA skal børserne endvidere indrømme deltagere og børsmæglere ikkediskriminerende og åben adgang. FINMA sikrer både i tilladelsesprocessen og til enhver tid, at børsreglerne opfylder dette krav (se afsnit 3-5 i SSX Rule Book sammenholdt med SSX-direktiv 1 og afsnit 3-5 i BX Swiss Rule Book). Nægtelse af adgang er kun tilladt af sikkerheds- og effektivitetsårsager og er underlagt en streng proportionalitetstest (artikel 18 i FMIA, artikel 17 i FMIO). Ansøgere, som er blevet nægtet adgang, kan indgive en klage til en uafhængig klageinstans (afsnit 8 i SSX Rule Book og afsnit 15 i BX Swiss Rule Book). Overholdelse af børsbestemmelserne i artikel 18 i FMIA og artikel 17 i FMIO er underlagt FINMA's tilsyn. Vedtagelsen af regler og ændringer heraf kræver forudgående godkendelse fra FINMA, deres gennemførelse kan blive gennemgået af FINMA's personale, revisioner, anmodninger om oplysninger eller afhjælpende foranstaltninger i henhold til artikel 24 ff. i forbundsloven om Swiss Financial Market Supervisory Authority (»loven om finansmarkedstilsyn«, »FINMASA«).

(11)

Hvad angår effektivt tilsyn udgør FINMASA, forbundsloven om børser og værdipapirhandel (»børsloven«, »SESTA«) og FMIA de vigtigste retsakter i den primære lovgivning, der etablerer en retligt bindende ordning for handel med værdipapirer i Schweiz. Ved FINMASA, SESTA og FMIA tillægges FINMA vide beføjelser over alle aspekter af værdipapirsektoren, herunder beføjelser til at give tilladelse til og føre tilsyn med værdipapirhandlere, centrale modparter, værdipapircentraler, transaktionsregistre og betalingssystemer. FMIA og FMIO fastlægger og forbyder desuden visse former for markedsadfærd og giver FINMA disciplinære beføjelser over for regulerede enheder og de personer, der er knyttet til dem. Artikel 29 i FINMASA giver FINMA omfattende adgang til alle relevante oplysninger fra personer og enheder, som der føres tilsyn med, deres revisionsfirmaer og revisorer. I henhold til Schweiz' rammer er børserne hovedsagelig ansvarlige for at fastsætte reglerne for deres deltageres forretningsadfærd og for overvågningen af disses forretningsadfærd. FINMA overvåger direkte børsreglerne for at sikre, at de er i overensstemmelse med de retlige rammer. Alle regler og ændringer heraf skal forelægges FINMA til godkendelse (artikel 27(4) i FMIA). FINMA foretager undersøgelser på grundlag af indberetninger om potentielle lovovertrædelser, som indgives af børser til FINMA, eller på baggrund af egen mistanke.

(12)

Når en børs er blevet meddelt tilladelse, overvåger FINMA løbende, om den fortsætter med at overholde de betingelser og forpligtelser, som knytter sig til tilladelsen (artikel 83 i FMIA). En børs er retlig forpligtet til at give FINMA meddelelse om alle ændringer i forhold, der oprindeligt lå til grund for tilladelsen eller godkendelsen. Hvis ændringerne er væsentlige, skal den finansielle markedsinfrastruktur indhente forudgående tilladelse eller godkendelse fra FINMA for at kunne fortsætte sine aktiviteter (artikel 7 i FMIA). De vigtigste krav er overholdelse af organisatoriske krav, eksistensen og effektiviteten af det interne kontrolsystem, IT-systemers tilstrækkelighed og korrekt forretningsskik. FINMA's tilsyn omfatter alle børsenheder, herunder deres handelsovervågnings- og sanktionsopgaver. I henhold til artikel 24, 24a, i FINMASA kan FINMA foretage revision direkte eller indirekte gennem godkendte revisionsfirmaer, både internt eller eksternt. I henhold til artikel 27, 30 og 34 i FMIA skal alle godkendte børser desuden være i stand til at sikre, at udstedere, deltagere og personer med tilknytning til deltagerne overholder bestemmelserne i FMIA og FMIO, tilhørende love og regler samt deres egne regler og bestemmelser. Som led i forpligtelsen til at sikre, at medlemmerne overholder reglerne, er børsen ansvarlig for at undersøge og gribe ind over for overtrædelser af gældende love og regler.

(13)

Hvad angår effektiv håndhævelse råder FINMA over en række administrative mekanismer til håndhævelse af sine beføjelser og sin myndighed. Hvis der påvises lovovertrædelser eller uregelmæssigheder, træffer FINMA de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, der kan omfatte administrative håndhævelsesprocedurer. FINMA træffer under iagttagelse af proportionalitetsprincippet de foranstaltninger, som den finder bedst egnede til at sikre overholdelse af lovgivningen. De tilgængelige foranstaltninger omfatter påtaler, specifikke instrukser om igen at overholde lovgivningen, forbud mod, at enkeltpersoner udøver deres erhverv, forbud mod, at handlere driver virksomhed, og inddragelse af licenser. FINMA kan også konfiskere en ulovligt opnået fortjeneste eller ulovligt undgåede tab og kan beslutte at offentliggøre en endelig og bindende afgørelse. For at sikre, at en børs på ny overholder de gældende bestemmelser, kan FINMA benytte sig af sine administrative beføjelser til også at afskedige bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere, hvis der hersker tvivl om, hvorvidt deres forretningsadfærd er angribelig. FINMA's egne administrative mekanismer understøttes af bestemmelser om strafferetlige sanktioner for de overtrædelser, der er beskrevet i kapitel 4 i FINMASA. Bestemmelser om strafferetlige sanktioner er også medtaget i artikel 147 ff. i FMIA og artikel 42a og 43 i SESTA. FINMA overdrager disse sager til den kompetente retsforfølgende myndighed. FINMA og den kompetente anklagemyndighed koordinerer deres undersøgelser, for så vidt det er praktisk muligt og nødvendigt. Forbundsministeriet for finansjuridiske anliggender både retsforfølger og pådømmer overtrædelser af de strafferetlige bestemmelser i FINMASA og lovene om finansielle markeder. Forbundsstatsadvokatens kontor har imidlertid kompetence til at retsforfølge lovovertrædelser i form af insiderhandel og prismanipulation i henhold til FMIA.

(14)

Det kan derfor konkluderes, at børser i Schweiz er underlagt krav om tilladelse og om løbende effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

(15)

I henhold til den anden betingelse skal tredjelandes markedspladser have klare og gennemsigtige regler for værdipapirers optagelse til handel, således at værdipapirer kan handles på en redelig, velordnet og effektiv måde, og at de er frit omsættelige.

(16)

I henhold til schweizisk lovgivning skal børser fastsætte regler for værdipapirers optagelse til handel (artikel 35 og 36 i FMIA). Disse regler skal godkendes af FINMA. Reglerne skal tage hensyn til anerkendte internationale standarder og skal navnlig indeholde bestemmelser om værdipapirhandel, offentliggørelse af de oplysninger, som investorer støtter sig på i deres vurdering af værdipapirers karakteristika, og udstederens soliditet, udstederens forpligtelser, dennes repræsentanter og tredjeparter i hele den periode, hvor værdipapirerne er noteret eller optaget til handel, og forpligtelsen til — for så vidt angår optagelsen af egenkapitalinstrumenter — at overholde artikel 7 og 81 i forbundsloven af 16. december 2005 om godkendelse og tilsyn med revisorer. Optagelsen af værdipapirer til handel og børsnotering — en kvalificeret form for optagelse til handel — er primært reguleret ved børsregler samt yderligere regler for børsnotering og optagelse til handel. Børsen behandler den ansøgning, som udstederen har indgivet for hver enkelt værdipapir, og kontrollerer, at alle relevante krav er opfyldt. Børsen offentliggør en skriftlig afgørelse for hver ansøgning. Oplysningerne om afgørelser om tilladelse er offentligt tilgængelige. Med noteringen af et værdipapir er udstederen underlagt opfølgningsforpligtelser i forhold til periodisk indberetning, f.eks. regnskabsaflæggelse og forpligtelser vedrørende virksomhedsledelse, men også forekommende indberetningsforpligtelser som f.eks. regelmæssige indberetningsforpligtelser, offentliggørelse af forvaltningstransaktioner og ad hoc-offentliggørelse. I henhold til artikel 35(3) i FMIA overvåger børsen udstederens overholdelse af disse regler og pålægger kontraktligt fastsatte sanktioner i tilfælde af overtrædelser af reglerne. I henhold til artikel 33(1) i FMIO skal en børs garantere, at alle værdipapirer, som er optaget til handel, og alle børsnoterede værdipapirer kan handles på en redelig, effektiv og velordnet måde. Med hensyn til egenkapitalinstrumenter indeholder børsreglerne free float-krav for at sikre, at sådanne værdipapirer kan handles på en effektiv måde. De uafhængige børsenheder kan midlertidigt suspendere handelen med værdipapirer, hvis unormale omstændigheder, og særlig udsteders overtrædelse af vigtige oplysningsforpligtelser, viser, at det er tilrådeligt at suspendere handelen. De kan annullere børsnoteringen af værdipapirer, hvis der hersker alvorlig tvivl om udstederens solvens, eller hvis der allerede er indledt konkurs- eller likvidationsprocedurer. FINMA kan også tvinge en børs til at suspendere handelen med et bestemt værdipapir ved at gøre brug af sine beføjelser i henhold til artikel 31 i FINMASA med henblik på at sikre, at bestemmelserne i FMIA overholdes på ny, eller afhjælpe andre uregelmæssigheder.

(17)

De reguleringsmæssige rammer i Schweiz indeholder krav om, at markedsdeltagerne skal have stillet førhandelsoplysninger til rådighed. Retsgrundlaget for førhandelsgennemsigtighed er artikel 29(1) i FMIA, hvori det fastsættes, at børsen skal offentliggøre de fem bedste bud eller udbudspriser for hver aktie eller andre værdipapirer i realtid samt størrelsen af handelspositionerne til disse priser. Det samme gælder også for bindende interessemarkeringer (artikel 27(3) i FMIO). Der kan gives dispensation i forbindelse med referenceprissystemer, systemer, som kun har til formål at formalisere allerede forhandlede transaktioner, ordrer, der opbevares i et ordrestyringssystem på børsen, indtil de offentliggøres, samt ordrer, der er store i forhold til normal markedsstørrelse. De reguleringsmæssige rammer i Schweiz indeholder også krav om efterhandelsoplysninger. Retsgrundlaget for efterhandelsgennemsigtighed er artikel 29(2) i FMIA, hvori det fastsættes, at børsen omgående offentliggør oplysninger om de transaktioner, som er gennemført på og uden for børsen, for alle værdipapirer, der er optaget til handel. Navnlig prisen, mængden og tidspunktet for transaktionerne skal offentliggøres. Undtagelserne fra kravet om efterhandelsgennemsigtighed er de samme som for førhandelsgennemsigtighed. Oplysninger om visse atypiske transaktioner offentliggøres ligeledes med forsinkelse. Børsernes før- og efterhandelsdatatjenester er fuldt ud gennemsigtige og tilbydes alle børsdeltagere på ikkediskriminerende basis. Forsinkede data er tilgængelige for alle brugere og er gratis.

(18)

Det kan derfor konkluderes, at børser i Schweiz har klare og gennemsigtige regler for værdipapirers optagelse til handel, således at værdipapirer kan handles på en redelig, velordnet og effektiv måde, og at de er frit omsættelige.

(19)

I henhold til den tredje betingelse skal udstedere af værdipapirer være underlagt krav om periodiske og løbende oplysninger, hvilket sikrer et højt niveau af investorbeskyttelse.

(20)

Af børsens regler for optagelse til handel skal det fremgå, hvilke oplysninger der skal offentliggøres, for at investorer kan vurdere værdipapirers karakteristika og udstederes soliditet, og der dermed kan sikres et højt niveau af investorbeskyttelse. Udstedere, hvis værdipapirer optages til handel på en schweizisk børs, skal offentliggøre årlige og mellemliggende finansielle rapporter. Udstedere skal gøre deres årsregnskab tilgængelige på deres websted. Værdipapirer, der er optaget til handel på en schweizisk børs, kan også handles på andre markedspladser. Den indberetningsforpligtelse, der gælder for udstedere, finder anvendelse, uanset på hvilken markedsplads handelen finder sted. Offentliggørelse af omfattende og rettidige oplysninger om udstedere af værdipapirer gør det muligt for investorerne at vurdere udstedernes forretningsresultater og sikrer passende gennemsigtighed for investorer gennem en regelmæssig informationsstrøm.

(21)

Det kan derfor konkluderes, at udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på schweiziske børser, er underlagt krav om periodiske og løbende oplysninger, hvilket sikrer et højt niveau af investorbeskyttelse.

(22)

I henhold til den fjerde betingelse skal tredjelandets retlige og tilsynsmæssige rammer sikre markedsgennemsigtighed og -integritet ved forebyggelse af markedsmisbrug i form af insiderhandel og markedsmanipulation.

(23)

Artikel 142 og 143 i FMIA forbyder insiderhandel og markedsmanipulation, som foretages af enhver person. Endvidere udgør udnyttelse eller forsøg på udnyttelse af insiderinformation samt prismanipulation strafbare handlinger i henhold til betingelserne i artikel 154 og 155 i FMIA. Børserne skal fastsætte regler for udstederes offentliggørelse af insiderinformation. I henhold til børsreglerne for en børs skal udstederen informere markedet om prisfølsomme fakta, der er opstået, eller som vil opstå, inden for dens aktivitetsområde, så snart den får kendskab til sådanne oplysninger. Prisfølsomme fakta er fakta, som kan føre til en væsentlig ændring i markedspriserne. Offentliggørelse skal foregå på en måde, der sikrer ligebehandling af alle markedsdeltagere. I henhold til artikel 31(1) i FMIA skal schweiziske børser desuden overvåge prisdannelsen og de transaktioner, som gennemføres på børserne, med henblik på at opdage insiderhandel, pris- og markedsmanipulation samt andre overtrædelser af de vedtægts- og lovgivningsmæssige bestemmelser. I dette øjemed skal en børs også undersøge transaktioner, som gennemføres uden for markedspladsen, og som indberettes til den, eller som den er blevet gjort opmærksom på på anden vis (artikel 31(1) i FMIA). Denne tilsynsopgave skal udføres af en uafhængig børsenhed. Udstedere skal på anmodning være i stand til at forelægge en insiderliste for FINMA på grundlag af deres oplysningspligt, herunder alle yderligere oplysninger og dokumenter, som FINMA anmoder om for at kunne varetage sine opgaver (artikel 29(1) i FINMASA sammenholdt med artikel 145 i FMIA). En børs skal underrette FINMA om enhver mistanke om overtrædelse af lovgivningen og andre uregelmæssigheder. Hvis den pågældende overtrædelse omfatter strafbare handlinger, skal børsen ligeledes underrette den kompetente anklagemyndighed omgående (artikel 31(2) i FMIA). FINMA undersøger oplysninger om lovovertrædelser fra børserne samt fra dets eget markedstilsyn med henblik på at håndhæve de bestemmelser i tilsynslovgivningen, som forbyder markedsmisbrug.

(24)

Det kan konkluderes, at Schweiz' retlige og tilsynsmæssige rammer sikrer markedsgennemsigtighed og -integritet ved forebyggelse af markedsmisbrug i form af insiderhandel og markedsmanipulation.

(25)

Det kan derfor yderligere konkluderes, at de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for børser som anført i bilaget til denne afgørelse, og som drives i Schweiz under tilsyn af FINMA, opfylder de fire betingelser for retlige og tilsynsmæssige rammer, og de bør derfor anses for at udgøre et system, der er ækvivalent med de krav til markedspladser, der er fastsat i direktiv 2014/65/EU, forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 596/2014 og direktiv 2004/109/EF.

(26)

I betragtning af at et stort antal aktier, som udstedes og optages til handel i Schweiz, også handles på markedspladser i EU, bør det sikres, at alle investeringsselskaber, som er underlagt handelsforpligtelsen i artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014, bevarer muligheden for at handle med aktier, der er optaget til handel på schweiziske børser, hvor deres primære likviditet befinder sig. Da den primære likviditet af aktier, der er optaget til handel på schweiziske børser, befinder sig i disse børser, vil det give investeringsselskaberne mulighed for at handle med aktier, der er optaget til handel i Schweiz, på schweiziske børser og for at opfylde »best execution«-forpligtelsen over for deres kunder, hvis Schweiz' retlige og tilsynsmæssige rammer anerkendes.

(27)

Den samlede EU-handel med en lang række aktier, som er optaget til handel på schweiziske børser, foregår med en sådan hyppighed, at investeringsselskaber i EU ikke kan benytte sig af undtagelsen i artikel 23, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 600/2014. Dette indebærer, at handelsforpligtelsen i artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014 ville finde anvendelse på et væsentligt antal aktier, som er optaget til handel i Schweiz.

(28)

Denne afgørelse skal suppleres af samarbejdsordninger for at sikre effektiv udveksling af oplysninger og koordinering af tilsynsaktiviteter mellem de nationale kompetente myndigheder og FINMA.

(29)

Denne afgørelse er baseret på de retligt bindende krav til schweiziske børser på tidspunktet for vedtagelsen af afgørelsen. Kommissionen bør fortsat løbende overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige rammer for schweiziske børser og kontrollere, at de betingelser, som danner grundlag for nærværende afgørelse, er opfyldt.

(30)

Denne afgørelse tager også hensyn til Rådets konklusioner af 28. februar 2017, i henhold til hvilke det fortsat kun er muligt at videreudvikle sektortilgangen med Schweiz, hvis der fastlægges en fælles institutionel ramme for de gældende og fremtidige aftaler, hvorved Schweiz deltager i EU's indre marked. Når Kommissionen træffer beslutning om, hvorvidt anvendelsen af denne afgørelse skal forlænges, har den taget hensyn til de fremskridt, der hidtil er gjort i retning af en aftale om fastlæggelse af en sådan fælles institutionel ramme. EU's og Schweiz' forhandlere er nået til enighed om et fuldstændigt udkast til aftalen. Det Schweiziske Forbundsråd har noteret sig denne aftale og har besluttet at indlede et forløb med interne høringer, der vil blive afviklet frem til foråret 2019.

(31)

Kommissionen bør foretage regelmæssige gennemgange af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for børser i Schweiz. Disse gennemgange berører ikke Kommissionens mulighed for at foretage en særlig gennemgang på et eventuelt tidligere tidspunkt, hvis en relevant udvikling nødvendiggør, at Kommissionen revurderer denne afgørelse om ækvivalens. En sådan revurdering kan medføre ophævelse af nærværende afgørelse.

(32)

Af hensyn til de finansielle markeders integritet i Unionen, navnlig i lyset af de fremskridt, der er gjort i retning af fastlæggelsen af en fælles institutionel ramme, hvorved Schweiz deltager i EU's indre marked, bør denne afgørelse udløbe den 30. juni 2019.

(33)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2441 (5) om ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på børser i Schweiz i overensstemmelse med direktiv 2014/65/EU, udløber den 31. december 2018. Det er derfor nødvendigt, at denne afgørelse træder i kraft snarest muligt, og at den finder anvendelse fra den 1. januar 2019.

(34)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014 anses de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på børser i Schweiz, og som er opført i bilaget til denne afgørelse, for at være ækvivalente med de krav, som følger af direktiv 2014/65/EU, forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 596/2014 og direktiv 2004/109/EF, og for at være underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2019.

Den udløber den 30. juni 2019.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84)

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2441 af 21. december 2017 om ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på børser i Schweiz i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (EUT L 344 af 23.12.2017, s. 52).


BILAG

Børser i Schweiz, der betragtes som ækvivalente med regulerede markeder som defineret i direktiv 2014/65/EU:

a)

SIX Swiss Exchange AG

b)

BX Swiss AG


Top