Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1991

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1991 af 13. december 2018 om tilladelse til markedsføring af bær af Lonicera caerulea L. som en traditionel fødevare fra et tredjeland i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EØS-relevant tekst.)

C/2018/8443

OJ L 320, 17.12.2018, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1991/oj

17.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1991

af 13. december 2018

om tilladelse til markedsføring af bær af Lonicera caerulea L. som en traditionel fødevare fra et tredjeland i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 15, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) 2015/2283 må kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen, markedsføres i Unionen. En traditionel fødevare fra et tredjeland er en ny fødevare som defineret i artikel 3 i forordning (EU) 2015/2283.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (2), hvorved der fastlagdes en EU-liste over godkendte nye fødevarer, blev vedtaget i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(3)

I henhold til artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommissionen træffe beslutning om godkendelse og markedsføring i Unionen af en traditionel fødevare fra et tredjeland.

(4)

Den 26. januar 2018 indgav virksomheden Soloberry Ltd. (i det følgende benævnt »ansøgeren«) en anmeldelse til Kommissionen om, at den agtede at markedsføre bær af Lonicera caerulea L. (»blåfrugtet gedeblad«) i Unionen som en traditionel fødevare fra et tredjeland i den i artikel 14 i forordning (EU) 2015/2283 omhandlede betydning. Ansøgeren ønsker, at bær af Lonicera caerulea L. skal indtages som sådanne (friske eller frosne) af den almindelige befolkning.

(5)

Den dokumentation, som ansøgeren har fremlagt, viser, at bær af Lonicera caerulea L. gennem lang tid har været anvendt som sikker fødevare i Japan.

(6)

I henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283 fremsendte Kommissionen den 28. februar 2018 den gyldige anmeldelse til medlemsstaterne og til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(7)

Hverken medlemsstaterne eller autoriteten indgav begrundede sikkerhedsrelaterede indsigelser mod markedsføringen i Unionen af bær af Lonicera caerulea L. til Kommissionen inden for den i artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283 fastsatte fire måneders periode.

(8)

Kommissionen bør derfor tillade markedsføring i Unionen af bær af Lonicera caerulea L. og opdatere EU-listen over nye fødevarer.

(9)

Gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Bær af Lonicera caerulea L., som specificeret i bilaget til nærværende forordning, opføres i EU-listen over godkendte nye fødevarer i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

2.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger i EU-listen skal omfatte de i bilaget til nærværende forordning fastsatte anvendelsesbetingelser og mærkningskrav.

Artikel 2

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes i tabel 1 (Godkendte nye fødevarer) i den alfabetiske rækkefølge:

Godkendt ny fødevare

Anvendelsesbetingelser for den nye fødevare

Supplerende specifikke mærkningskrav

Andre krav

»Bær af Lonicera caerulea L. (blåfrugtet gedeblad)

(Traditionel fødevare fra et tredjeland)

Ikke angivet

Den nye fødevare betegnes »bær af blåfrugtet gedeblad (Lonicera caerulea)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.«

 

2)

Følgende indsættes i tabel 2 (Specifikationer) i den alfabetiske rækkefølge:

Godkendt ny fødevare

Specifikationer

»Bær af Lonicera caerulea L. (blåfrugtet gedeblad)

(Traditionel fødevare fra et tredjeland)

Beskrivelse/definition:

Den traditionelle fødevare er friske og frosne bær af Lonicera caerulea var. edulis.

Lonicera caerulea L. er en løvfældende busk, der tilhører Caprifoliaceae-familien.

Typiske næringsbestanddele af bær af blåfrugtet gedeblad (friske bær):

Kulhydrater: 12,8 %

Fiber: 2,1 %

Lipider: 0,6 %

Proteiner: 0,7 %

Aske: 0,4 %

Vand: 85,5 %«


Top