Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1936

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1936 af 10. december 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 371/2011 for så vidt angår maksimalgrænseværdien for dimethylaminoethanol (DMAE) (EØS-relevant tekst.)

C/2018/8218

OJ L 314, 11.12.2018, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1936/oj

11.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1936

af 10. december 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 371/2011 for så vidt angår maksimalgrænseværdien for dimethylaminoethanol (DMAE)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Brugen af dimethylglycinnatriumsalt som tilsætningsstof til foder blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 371/2011 (2) tilladt anvendt i ti år til slagtekyllinger.

(3)

Indehaveren af godkendelsen har i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med samme forordnings artikel 7 foreslået en ændring af vilkårene for godkendelsen i form af en ændring af fremstillingsprocessen. Ansøgningen var ledsaget af den relevante dokumentation. Kommissionen videresendte ansøgningen til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(4)

Autoriteten konkluderede i sin udtalelse af 17. april 2018 (3), at tilsætningsstoffet som fremstillet med den nye fremstillingsproces ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Den konkluderede desuden, at tilstedeværelse af dimethylaminoethanol (DMAE) i en koncentration på 0,1 % eller derunder ikke påvirker tilsætningsstoffets virkningsfuldhed. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav vedrørende overvågning efter markedsføringen. Autoriteten gennemgik også den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af dimethylglycinnatriumsalt fremstillet med den nye fremstillingsproces viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af stoffet bør derfor godkendes som specificeret i nærværende forordning.

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 371/2011 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 371/2011, fjerde kolonne (»Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode«), indsættes følgende som sidste tekstafsnit under »Aktivstof«: »Dimethylaminoethanol (DMAE) ≤ 0,1 %«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 371/2011 af 15. april 2011 om godkendelse af dimethylglycinnatriumsalt som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Taminco N.V.) (EUT L 102 af 16.4.2011, s. 6).

(3)  EFSA Journal 2018;16(5):5268.


Top