EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1906

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1906 af 30. november 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 med henblik på ajourføring af den europæiske liste over skibsophugningsanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7927

OJ L 310, 6.12.2018, p. 29–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1906/oj

6.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 310/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1906

af 30. november 2018

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 med henblik på ajourføring af den europæiske liste over skibsophugningsanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF (1), særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal skibsredere sikre, at skibe, der er bestemt til ophugning, kun ophugges på skibsophugningsanlæg, der er optaget på den europæiske liste over skibsophugningsanlæg, jf. nævnte forordnings artikel 16.

(2)

Den europæiske liste er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 (2) som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1478 (3).

(3)

Danmark har meddelt Kommissionen, at et skibsophugningsanlæg (4), der er beliggende på dets område, er blevet godkendt af den kompetente myndighed, jf. artikel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Danmark har givet Kommissionen alle de oplysninger, der er relevante for, at det pågældende anlæg kan blive optaget på den europæiske liste. Den europæiske liste bør derfor opdateres med dette anlæg.

(4)

Italien har meddelt Kommissionen, at et skibsophugningsanlæg (5), der er beliggende på dets område, er blevet godkendt af den kompetente myndighed, jf. artikel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Italien har givet Kommissionen alle de oplysninger, der er relevante for, at det pågældende anlæg kan blive optaget på den europæiske liste. Den europæiske liste bør derfor opdateres med dette anlæg.

(5)

Finland har meddelt Kommissionen, at et skibsophugningsanlæg (6), der er beliggende på dets område, er blevet godkendt af den kompetente myndighed, jf. artikel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Finland har givet Kommissionen alle de oplysninger, der er relevante for, at det pågældende anlæg kan blive optaget på den europæiske liste. Den europæiske liste bør derfor opdateres med dette anlæg.

(6)

Kommissionen har i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1257/2013 modtaget ansøgninger om optagelse af to skibsophugningsanlæg (7), der er beliggende i Tyrkiet, på den europæiske liste. Efter at have vurderet de oplysninger og den dokumentation, der er indgivet eller indhentet i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1257/2013, finder Kommissionen, at anlæggene opfylder kravene i forordningens artikel 13 for at foretage skibsophugning og blive optaget på den europæiske liste. Den europæiske liste bør derfor opdateres med disse anlæg.

(7)

Kommissionen har i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1257/2013 modtaget en ansøgning om optagelse af et skibsophugningsanlæg (8), der er beliggende i USA, på den europæiske liste. Efter at have vurderet de oplysninger og den dokumentation, der er indgivet eller indhentet i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 15, finder Kommissionen, at anlægget opfylder kravene i forordningens artikel 13 for at foretage skibsophugning og blive optaget på den europæiske liste. Den europæiske liste bør derfor opdateres med dette anlæg.

(8)

Desuden er det nødvendigt at korrigere nogle få fejl og uoverensstemmelser i oplysningerne på den europæiske liste.

(9)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25 i forordning (EU) nr. 1257/2013 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 330 af 10.12.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 af 19. december 2016 om den europæiske liste over skibsophugningsanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe (EUT L 345 af 20.12.2016, s. 119).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1478 af 3. oktober 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 med henblik på ajourføring af den europæiske liste over skibsophugningsanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 (EUT L 249 af 4.10.2018, s. 6).

(4)  Modern American Recycling Services Europe.

(5)  San Giorgio del Porto S.p.A.

(6)  Turun Korjaustelakka Oy.

(7)  Leyal Gemi Söküm Sanayi ve Tícaret Ltd. og Leyal Demtaș Gemi Söküm Sanayi ve Ticaret A.Ș.

(8)  International Shipbreaking Limited, L.L.C.


BILAG

»BILAG

DEN EUROPÆISKE LISTE OVER SKIBSOPHUGNINGSANLÆG SOM OMHANDLET I ARTIKEL 16 I FORORDNING (EU) Nr. 1257/2013

DEL A

Skibsophugningsanlæg, der er beliggende i en medlemsstat

Anlæggets navn

Ophugningsmetode

Art og størrelse af de skibe, der kan ophugges

Begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, bl.a. med hensyn til håndtering af farligt affald

Nærmere oplysninger om proceduren for de kompetente myndigheders udtrykkelige eller stiltiende godkendelse af skibsophugningsplanen (1)

Maksimalt årligt skibsophugningsoutput beregnet som summen af vægten, udtrykt i LDT, af de skibe, der er ophugget i et givet år på det pågældende anlæg (2)

Udløbsdato for optagelse på den europæiske liste (3)

BELGIEN

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

BELGIEN

Tlf. +32 92512521

E-mail: peter.wyntin@galloo.com

Ved kaj (liggeplads), hældning

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 265 m

Bredde: 36 m

Dybgang: 12,5 m

 

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 30 dage

34 000  (4)

31. marts 2020

DANMARK

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenå

DANMARK

www.fornaes.dk

Demontering ved kaj og efterfølgende ophugning på uigennemtrængelige gulve med et effektivt afløbssystem

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 150 m

Bredde: 25 m

Dybgang: 6 m

BT: 10 000

Norddjurs Kommune har ret til at henvise farligt affald til miljøgodkendte modtagelsesfaciliteter.

Stiltiende godkendelse, maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage

30 000  (5)

30. juni 2021

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

DANMARK

Websted: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/

E-mail: Kristi@marsrecyclers.com

Opskæring og skærebrænding, efter at ophugningsemnet er blevet anbragt på et beddingsanlæg

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 290 m

Bredde: 90 m

Dybgang: 14 m

Betingelserne for skibsophugningsanlæggets drift er defineret i miljøtilladelsen af 9. marts 2018 udstedt af Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommune har ret til at henvise farligt affald til miljøgodkendte modtagelsesfaciliteter som fastsat i skibsophugningsanlæggets miljøtilladelse.

Anlægget må ikke opbevare farligt affald i mere end et år.

Stiltiende godkendelse fra Frederikshavn Kommune med en undersøgelsesperiode på 2 uger

0 (6)

23. august 2023

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

DANMARK

www.smedegaarden.net

Demontering ved kaj og efterfølgende ophugning på uigennemtrængelige gulve med et effektivt afløbssystem

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 170 m

Bredde: 40 m

Dybgang: 7,5 m

 

Stiltiende godkendelse, maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage

20 000  (7)

15. september 2021

ESTLAND

OÜ BLRT Refonda Baltic

Flydende ved kajen og i flydedokken

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 197 m

Bredde: 32 m

Dybgang: 9,6 m

BT: 28 000

Affaldstilladelse nr. L.JÄ/327249. Licens til håndtering af farligt affald nr. 0222. Reglerne for Vene-Balti havn, håndbog om skibsophugning MSR-Refonda. Miljøstyringssystem, affaldshåndtering EP 4.4.6-1-13

Dette anlæg kan kun genanvende de farlige materialer, som det har licens til.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 30 dage.

21 852  (8)

15. februar 2021

SPANIEN

DDR VESSELS XXI, S.L.

Havnen »El Musel«

Gijón

SPANIEN

Tlf. +34 630144416

E-mail: abarredo@ddr-vessels.com

Ophugningsrampe

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013, bortset fra atomdrevne skibe.

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 169,9 m

(Skibe, der er større end dette, med nul eller negativ rampebevægelse kan accepteres, afhængigt af resultatet af en detaljeret gennemførlighedsundersøgelse)

Begrænsningerne er fastlagt i den integrerede miljøgodkendelse.

Udtrykkelig godkendelse fra havnekontoret i den havn, hvor anlægget er beliggende

0 (9)

28. juli 2020

FRANKRIG

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 Le Trait

FRANKRIG

Tlf. +33 769791280

E-mail: patrick@demonaval-recycling.fr

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner (tørdok):

Længde: 140 m

Bredde: 25 m

Dybde: 5 m

Miljømæssige begrænsninger fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

0 (10)

11. december 2022

GARDET & DE BEZENAC Recycling /Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT — GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

FRANKRIG

Tlf. +33 235951634

E-mail: infos@gardet-bezenac.com

Flydende og på bedding

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 150 m

Bredde: 18 m

LDT: 7 000

Miljømæssige begrænsninger fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

16 000  (11)

30. december 2021

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan — CS 41320 33082 Bordeaux Cedex

FRANKRIG

Tlf. +33 556905800

E-mail: maintenance@bordeaux-port.fr

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner (tørdok):

Længde: 240 m

Bredde: 37 m

Dybde: 17 m

Miljømæssige begrænsninger fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

18 000  (12)

21. oktober 2021

Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant –29610 Plouigneau

FRANKRIG

Tlf. +33 298011106

E-mail: navaleo@navaleo.fr

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner (tørdok):

Længde: 225 m

Bredde: 34 m

Dybde: 27 m

Miljømæssige begrænsninger fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

5 500  (13)

24. maj 2021

ITALIEN

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 Genova

ITALIEN

Tlf. +39 010251561

E-mail: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 350 m

Bredde: 75 m

Dybgang: 16 m

BT: 130 000

Begrænsningerne og restriktionerne er fastlagt i den integrerede miljøgodkendelse.

Anlægget har en plan for skibsophugningsanlæg, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Udtrykkelig godkendelse

38 564  (14)

6. juni 2023

LETLAND

A/S »Tosmares kuģubūvētava«

Ģenerāļa Baloža street 42/44 Liepaja, LV-3402

LETLAND

Tlf. +371 63401919

E-mail: shipyard@tosmare.lv

Ophugning af skibe (ved tørdok og liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 165 m

Bredde: 22 m

Dybde: 7 m

DWT: 14 000

BT: 200-12 000

Vægt:

100-5 000 ton

LDT: 100-5 000

Jf. national tilladelse nr. LI10IB0024.

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

0 (15)

11. juni 2020

LITAUEN

UAB APK

Minijos 180 (kaj 133A)

LT-93269 Klaipėda

LITAUEN

Tlf. +370 46365776

Fax +370 46365776

E-mail: uab.apk@gmail.com

Ved kaj (liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 130 m

Bredde: 35 m

Dybde: 10 m

BT: 3 500

Jf. national tilladelse nr. TL-KL.1-15/2015

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

1 500  (16)

17. marts 2020

UAB Armar

Minijos 180 (kaj 127A, 131A)

LT-93269 Klaipėda

LITAUEN

Tlf. +370 685 32607

E-mail: armar.uab@gmail.com, albatrosas33@gmail.com

Ved kaj (liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner (kaj 127A):

Længde: 80 m

Bredde: 16 m

Dybde: 6 m

BT: 1 500

Maksimale skibsdimensioner (kaj 131A):

Længde: 80 m

Bredde: 16 m

Dybde: 5 m

BT: 1 500

Jf. national tilladelse nr. TL-KL.1-16/2015 (kaj 127A)

Jf. national tilladelse nr. TL-KL.1-51/2017 (kaj 131A)

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

3 910  (17)

17. marts 2020

(kaj 127A)

19. april 2022

(kaj 131A)

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (kaj 129, 130, 131A, 131, 132, 133A) LT-93269 Klaipėda

LITAUEN

Tlf. +370 46 483940/483891

Fax +370 46483891

E-mail: refonda@wsy.lt

Ved kaj (liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 230 m

Bredde: 55 m

Dybde: 14 m

BT: 70 000

Jf. national tilladelse nr. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

20 140  (18)

21. maj 2020

NEDERLANDENE

Keppel-Verolme

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

NEDERLANDENE

Tlf. +31 181234353

E-mail: mzoethout@keppelverolme.nl

Ophugning af skibe

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 405 m

Bredde: 90 m

Dybde: 11,6 m

Anlægget har en driftstilladelse; tilladelsen indeholder begrænsninger og betingelser for en miljømæssigt forsvarlig drift.

Udtrykkelig godkendelse

52 000  (19)

21. juli 2021

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel

NEDERLANDENE

Tlf. +31 786736055

E-mail: info@sloperij-nederland.nl

Ophugning af skibe

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 200 m

Bredde: 33 m

Dybde: 6 m

Højde: 45 m (Botlekbridge)

Ophugning startes i vandet for at gøre skroget lettere; spillet til at trække skibe på rampen kan trække 2 000 ton.

Anlægget har en driftstilladelse; tilladelsen indeholder begrænsninger og betingelser for en miljømæssigt forsvarlig drift.

Udtrykkelig godkendelse

9 300  (20)

27. september 2021

PORTUGAL

Navalria — Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro

PORTUGAL

Tlf. +351 234378970, +351 232767700

E-mail: info@navalria.pt

Demontering på tørdok,

dekontaminering og ophugning på et vandret plan og et skråt plan, afhængigt af skibets størrelse

Nominel kapacitet for vandret plan: 700 ton

Nominel kapacitet for skråt plan: 900 ton

Betingelserne for driften er fastlagt i de specifikationer, der er knyttet som bilag til afsnit AL nr. 5/2015/CCDRC af 26. januar 2016

Udtrykkelig godkendelse

1 900  (21)

26. januar 2020

SUOMI/FINLAND

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie 9,

FI-21110 Naantali

FINLAND

Tlf. +358 (0)40 510 6952

E-mail: try@turkurepairyard.com

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 250 m

Bredde: 40 m

Dybgang: 7,9 m

Begrænsningerne er fastlagt i den nationale miljøtilladelse.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 30 dage.

20 000  (22)

1. oktober 2023

DET FORENEDE KONGERIGE

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

DET FORENEDE KONGERIGE

Tlf. +44 1642806080

E-mail: info@ableuk.com

Ophugning af skibe og dertil knyttet behandling godkendt ved tørdok og liggeplads

Alle skibe inden for de dimensioner, der er godkendt i tilladelsen.

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 337,5 m

Bredde: 120 m

Dybgang: 6,65 m

Anlægget har en plan for skibsophugningsanlæg, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Anlægget er godkendt ved en tilladelse (ref. EPR/VP3296ZM), der begrænser driften og pålægger anlæggets operatør visse betingelser.

Udtrykkelig godkendelse

66 340  (23)

6. oktober 2020

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

DET FORENEDE KONGERIGE

Tlf. +44 1314543380

E-mail: leithadmin@dalesmarine.co.uk, b.robertson@dalesmarine.co.uk

Ophugning af skibe og dertil knyttet behandling godkendt ved tørdok og liggeplads

Alle skibe op til maksimalt 7 000 ton

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 165 m

Bredde: 21 m

Dybgang: 7,7 m

Anlægget har en plan for skibsophugningsanlæg, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1257/2013. Anlægget er godkendt ved en licens (ref. WML L 1157331), der begrænser driften og pålægger anlæggets operatør visse betingelser.

Udtrykkelig godkendelse

7 275  (24)

2. november 2022

Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen's Island

Belfast

BT3 9DU

DET FORENEDE KONGERIGE

Tlf. +44 2890458456

E-mail: trevor.hutchinson@harland-wolff.com

Ophugning af skibe og dertil knyttet behandling godkendt ved tørdok og liggeplads

Alle skibe med de dimensioner, der er angivet i den vedtagne arbejdsplan.

Maksimale skibsdimensioner:

Den vigtigste dok (den største) er 556 m × 93 m × 1,2 m DWT og kan tage fartøjer op til denne størrelsesorden. Denne største tørdok er på 1,2 mio. DWT.

Anlægget har en plan for skibsophugningsanlæg, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Anlægget er godkendt ved en licens til affaldshåndtering (LN/07/21/V2), der begrænser driften og pålægger anlæggets operatør visse betingelser.

Udtrykkelig godkendelse

13 200  (25)

3. august 2020

Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Swansea

Wales

SA1 1LY

DET FORENEDE KONGERIGE

Tlf. +44 1792654592

E-mail: info@swanseadrydocks.com

Ophugning af skibe og dertil knyttet behandling godkendt ved tørdok og liggeplads

Alle skibe inden for de dimensioner, der er godkendt i tilladelsen.

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 200 m

Bredde: 27 m

Dybgang: 7 m

Anlægget har en plan for skibsophugningsanlæg, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Anlægget er godkendt ved en tilladelse (ref. EPR/UP3298VL), der begrænser driften og pålægger anlæggets operatør visse betingelser.

Udtrykkelig godkendelse

7 275  (26)

2. juli 2020

DEL B

Skibsophugningsanlæg, der er beliggende i et tredjeland

Anlæggets navn

Ophugningsmetode

Art og størrelse af de skibe, der kan ophugges

Begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, bl.a. med hensyn til håndtering af farligt affald

Nærmere oplysninger om proceduren for de kompetente myndigheders udtrykkelige eller stiltiende godkendelse af skibsophugningsplanen (27)

Maksimalt årligt skibsophugningsoutput beregnet som summen af vægten, udtrykt i LDT, af de skibe, der er ophugget i et givet år på det pågældende anlæg (28)

Udløbsdato for optagelse på den europæiske liste (29)

TYRKIET

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 3-4 Aliaga

Izmir 35800

TYRKIET

Tlf. + 90 2326182030

E-mail: info@leyal.com.tr

Landingsmetode

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: ingen begrænsning

Bredde: 100 m

Dybgang: 15 m

Anlægget har en tilladelse og et godkendelsescertifikat til ophugning af skibe, der er udstedt af hhv. ministeriet for miljø og byplanlægning og ministeriet for transport, havspørgsmål og kommunikation, og som indeholder begrænsninger og betingelser for anlæggets drift.

Farligt affald håndteres af SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), der opererer under den nødvendige licens udstedt af ministeriet for miljø og byplanlægning.

Stiltiende godkendelse

Skibsophugningsplanen (SRP) er en del af en række dokumenter, undersøgelser og tilladelser/licenser, der indgives til de kompetente myndigheder for at opnå tilladelse til at ophugge skibe.

SRP er hverken udtrykkeligt godkendt eller afvist som et selvstændigt dokument.

55 495  (30)

9.12.2023

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 25 Aliaga

Izmir 35800

TYRKIET

Tlf. + 90 2326182065

E-mail: demtas@leyal.com.tr

Landingsmetode

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: ingen begrænsning

Bredde: 63 m

Dybgang: 15 m

Anlægget har en tilladelse og et godkendelsescertifikat til ophugning af skibe, der er udstedt af hhv. ministeriet for miljø og byplanlægning og ministeriet for transport, havspørgsmål og kommunikation, og som indeholder begrænsninger og betingelser for anlæggets drift.

Farligt affald håndteres af SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), der opererer under den nødvendige licens udstedt af ministeriet for miljø og byplanlægning.

Stiltiende godkendelse

Skibsophugningsplanen (SRP) er en del af en række dokumenter, undersøgelser og tilladelser/licenser, der indgives til de kompetente myndigheder for at opnå tilladelse til at ophugge skibe.

SRP er hverken udtrykkeligt godkendt eller afvist som et selvstændigt dokument.

50 350  (31)

9.12.2023

Amerikas Forenede Stater

International Shipbreaking Limited, L.L.C.

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

AMERIKAS FORENEDE STATER

Tlf. + 1 9568312299

E-mail: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Ved kaj (liggeplads), hældning

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 335 m Bredde: 48 m Dybgang: 9 m

De betingelser, hvorunder anlægget er godkendt til drift, er defineret i tilladelser, certifikater og godkendelser, der er udstedt til anlægget af den amerikanske miljøstyrelse (EPA), Texas Commission of Environmental Quality, Texas General Land Office og den amerikanske kystvagt.

Toxic Substances Control Act (den amerikanske lov om kontrol med giftige stoffer) forbyder import til USA af fartøjer under fremmed flag, der indeholder PCB i koncentrationer på over 50 ppm.

Anlægget har to beddinger med ramper til endelig ophugning af fartøjer (den østlige og den vestlige bedding). Skibe, der fører en EU-medlemsstats flag, ophugges udelukkende på den østlige beddingsrampe.

Der er i øjeblikket ingen procedure i den amerikanske lovgivning vedrørende godkendelse af skibsophugningsplaner

120 000  (32)

9.12.2023

«

(1)  Jf. artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe.

(2)  Jf. artikel 32, stk. 1, litra a), tredje punktum, i forordning (EU) nr. 1257/2013.

(3)  Udløbsdatoen for optagelse på den europæiske liste svarer til udløbsdatoen for den tilladelse eller godkendelse, der er givet til anlægget i medlemsstaten.

(4)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 50 000 LDT pr. år.

(5)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 50 000 LDT pr. år.

(6)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 200 000 LDT pr. år.

(7)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 50 000 LDT pr. år.

(8)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 15 000 LDT pr. år.

(9)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 60 000 LDT pr. år.

(10)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 15 000 LDT pr. år.

(11)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 18 000 LDT pr. år.

(12)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 23 000 LDT pr. år.

(13)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 10 000 LDT pr. år.

(14)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 60 000 LDT pr. år.

(15)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 15 000 LDT pr. år.

(16)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 30 000 LDT pr. år.

(17)  Anlægget er ifølge sine tilladelser godkendt til at ophugge maksimalt 12 000 LDT pr. år (6 000 LDT pr. kaj).

(18)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 45 000 LDT pr. år.

(19)  Anlægget har ifølge sin tilladelse en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 100 000 LDT pr. år.

(20)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 45 000 LDT pr. år.

(21)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 5 000 LDT pr. år.

(22)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 40 000 LDT pr. år.

(23)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 230 000 LDT pr. år.

(24)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 7 275 LDT pr. år.

(25)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 300 000 LDT pr. år.

(26)  Anlægget er ifølge sin tilladelse godkendt til at ophugge maksimalt 74 999 LDT pr. år.

(27)  Jf. artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe.

(28)  Jf. artikel 32, stk. 1, litra a), tredje punktum, i forordning (EU) nr. 1257/2013.

(29)  Optagelse af et skibsophugningsanlæg, der er beliggende i et tredjeland, på den europæiske liste er gyldig for en periode på fem år fra datoen for ikrafttrædelse af Kommissionens relevante gennemførelsesafgørelse, der giver mulighed for optagelse af dette anlæg, medmindre andet er anført.

(30)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 80 000 LDT pr. år.

(31)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 60 000 LDT pr. år.

(32)  Anlægget har en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 120 000 LDT pr. år.


Top