EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1882

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 af 3. december 2018 om anvendelse af visse sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler på kategorier af listeopførte sygdomme og om fastlæggelse af en liste over arter og grupper af arter, der udgør en betydelig risiko for spredning af disse listeopførte sygdomme (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7920

OJ L 308, 4.12.2018, p. 21–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj

4.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1882

af 3. december 2018

om anvendelse af visse sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler på kategorier af listeopførte sygdomme og om fastlæggelse af en liste over arter og grupper af arter, der udgør en betydelig risiko for spredning af disse listeopførte sygdomme

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved forordning (EU) 2016/429 fastsat regler om forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, herunder regler vedrørende prioritering og kategorisering af listeopførte sygdomme af betydning for hele Unionen. I henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2016/429 finder sygdomsspecifikke regler vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme anvendelse på de listeopførte sygdomme, der er omhandlet i samme artikel og i bilag II til samme forordning. Bilag II til forordning (EU) 2016/429 blev ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1629 (2), og ændringerne finder anvendelse fra den 21. april 2021.

(2)

Regler om forebyggelse og bekæmpelse af listeopførte sygdomme bør kun finde anvendelse på arter og grupper af arter, der kan overføre sådanne listeopførte sygdomme, enten fordi de er modtagelige for dem, eller ved at de fungerer som vektorer.

(3)

Listeopførte sygdomme kræver forskellige former for håndteringsforanstaltninger, som fastsat i sygdomsforebyggelses- og bekæmpelsesreglerne i artikel 9 i forordning (EU) 2016/429 og under hensyntagen til den potentielle alvorlighed af deres indvirkning på folke- eller dyresundheden, økonomien, samfundet eller miljøet. Disse foranstaltninger spænder fra grundlæggende ansvarsområder og forpligtelser, såsom rapportering og anmeldelse af forekomst eller mistanke om forekomst af en listeopført sygdom og udryddelsesprogrammer, til tilbundsgående EU-dækkende sygdomsspecifikke overvågnings- og udryddelsesforanstaltninger samt foranstaltninger vedrørende flytning af dyr og animalske produkter inden for Unionen samt indførsel af dem til Unionen.

(4)

Der er i artikel 8, stk. 2 og 3, og artikel 9, stk. 1 og 2, i samt bilag IV til forordning (EU) 2016/429 fastlagt visse kriterier med henblik på listeopførelse af bestemte arter eller grupper af arter, der er omfattet af samme forordnings sygdomsforebyggelses- og bekæmpelsesregler, samt metoder til anvendelse af sygdomsforebyggelses- og bekæmpelsesreglerne på de listeopførte sygdomme.

(5)

Kommissionen vurderede, med bistand fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), og idet den drog nytte af videnskabelige data stillet til rådighed af EU-referencelaboratorierne for dyresundhed, systematisk listeopførte sygdomme, der nødvendiggør indgriben fra Unionens side. Den tog også hensyn til tilgængelige oplysninger fra Verdensorganisationen for Dyresundhed.

(6)

Kommissionen tog i sin systematiske vurdering ligeledes hensyn til diverse faktorer såsom arterne, der er modtagelige for bestemte listeopførte sygdomme, sygdomsreservoirer og sygdomsvektorer, og hvorvidt den listeopførte sygdom forekommer i Unionen i dag, og hvordan den listeopførte sygdom overføres mellem dyr og fra dyr til mennesker, samt dens potentielle indvirkning på dyre- og folkesundheden, herunder sygelighed og dødelighed. Den systematiske vurdering omfattede tillige de bredere virkninger af disse listeopførte sygdomme, som f.eks. deres konsekvenser for økonomien, samfundet, dyrevelfærden, miljøet og biodiversiteten.

(7)

EFSA afgav til brug for den systematiske vurdering videnskabelige udtalelser om infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis (3), infektion med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae og M. tuberculosis(4), infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24) (5), miltbrand (6), surra (Trypanosoma evansi(7), ebolavirussygdom (8), paratuberkulose (9), japansk hjernebetændelse (10), vestnilfeber (11), infektion med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (oksens ondartede lungesyge) (12), infektiøs bovin rhinotracheitis/infektiøs pustuløs vulvovaginitis (13), bovin virusdiarré (14), bovin genital campylobakteriose (15), trichomoniasis (16), enzootisk kvægleukose (17), ondartet lungesyge hos geder (18), epididymitis hos får (Brucella ovis(19), venezuelansk hesteencephalomyelitis (20), hesteencephalomyelitis (østlig og vestlig) (21), infektion med Aujeszkys sygdom-virus (22), infektion med porcin reproduktions- og respirationssygdom-virus (23), mycoplasmose hos fugle (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis(24), infektion med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og S. arizonae (25), infektion med lavpatogen aviær influenza-virus (26), infestering med Varroa spp. (varroasyge) (27), infektion med Batrachochytrium salamandrivorans (28) og koi-herpesvirus-sygdom (29) i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i og bilag IV til forordning (EU) 2016/429, idet EFSA anvendte den metode, der er beskrevet i dens videnskabelige udtalelse af 5. april 2017 om en ad hoc-metode til vurdering af listeopførelse og kategorisering af dyresygdomme inden for rammerne af dyresundhedsloven (30).

(8)

Da forordning (EU) 2016/429 anvendes fra den 21. april 2021, bør de foranstaltninger, der fastsættes ved nærværende forordning, også finde anvendelse fra denne dato.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

1)   »kategori A-sygdom«: en listeopført sygdom, som normalt ikke forekommer i Unionen, og for hvilken der skal træffes øjeblikkelige udryddelsesforanstaltninger, så snart den påvises, jf. artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/429

2)   »kategori B-sygdom«: en listeopført sygdom, som skal bekæmpes i alle medlemsstaterne med henblik på at udrydde den i hele Unionen, jf. artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2016/429

3)   »kategori C-sygdom«: en listeopført sygdom, som har relevans for nogle medlemsstater, og for hvilken der er behov for foranstaltninger for at hindre spredning til de områder i Unionen, der officielt er sygdomsfrie eller har udryddelsesprogrammer for den pågældende listeopførte sygdom, jf. artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2016/429

4)   »kategori D-sygdom«: en listeopført sygdom, for hvilken det er nødvendigt at træffe foranstaltninger for at hindre spredning som følge af sygdommens indførsel i Unionen eller flytninger mellem medlemsstaterne, jf. artikel 9, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2016/429

5)   »kategori E-sygdom«: en listeopført sygdom, for hvilken det er nødvendigt med overvågning i Unionen, jf. artikel 9, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2016/429.

Artikel 2

Sygdomsforebyggelses- og bekæmpelsesreglerne for listeopførte sygdomme som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429 finder anvendelse på de i tabellen i bilaget til nærværende forordning omhandlede kategorier af listeopførte sygdomme for de sammesteds angivne listeopførte arter og grupper af listeopførte arter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. april 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1629 af 25. juli 2018 om ændring af listen over sygdomme i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 272 af 31.10.2018, s. 11).

(3)  EFSA Journal 2017;15(7):4889.

(4)  EFSA Journal 2017;15(8):4959.

(5)  EFSA Journal 2017;15(8):4957.

(6)  EFSA Journal 2017;15(7):4958.

(7)  EFSA Journal 2017;15(7):4892.

(8)  EFSA Journal 2017;15(7):4890.

(9)  EFSA Journal 2017;15(7):4960.

(10)  EFSA Journal 2017;15(7):4948.

(11)  EFSA Journal 2017;15(8):4955.

(12)  EFSA Journal 2017;15(10):4995.

(13)  EFSA Journal 2017;15(7):4947.

(14)  EFSA Journal 2017;15(8):4952.

(15)  EFSA Journal 2017;15(10):4990.

(16)  EFSA Journal 2017;15(10):4992.

(17)  EFSA Journal 2017;15(8):4956.

(18)  EFSA Journal 2017;15(10):4996.

(19)  EFSA Journal 2017;15(10):4994.

(20)  EFSA Journal 2017;15(8):4950.

(21)  EFSA Journal 2017;15(7):4946.

(22)  EFSA Journal 2017;15(7):4888.

(23)  EFSA Journal 2017;15(7):4949.

(24)  EFSA Journal 2017;15(8):4953.

(25)  EFSA Journal 2017;15(8):4954.

(26)  EFSA Journal 2017;15(7):4891.

(27)  EFSA Journal 2017;15(10):4997.

(28)  EFSA Journal 2017;15(11):5071.

(29)  EFSA Journal 2017;15(7):4907.

(30)  EFSA Journal 2017;15(7):4783.


BILAG

TABEL, JF. ARTIKEL 2

Navn på listeopført sygdom

Kategori af listeopført sygdom

Listeopførte arter

Art/Gruppe af arter

Vektorart

Mund- og klovesyge

A+D+E

Artiodactyla, Proboscidea

 

Infektion med kvægpestvirus

A+D+E

Artiodactyla

 

Infektion med Rift Valley-feber-virus

A+D+E

Perissodactyla, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Proboscidea

Culicidae

Infektion med Brucella abortus, B. melitensis, B. suis

B+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.

 

D+E

Artiodactyla, bortset fra Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.

E

Perissodactyla, Carnivora, Lagomorpha

Infektion med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis)

B+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

D+E

Artiodactyla, bortset fra Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

E

Mammalia (landdyr)

Infektion med rabiesvirus

B+D+E

Carnivora, Bovidae, Suidae, Equidae, Cervidae, Camelidae

 

E

Chiroptera

Infestering med Echinococcus multilocularis

C+D+E

Canidae

 

Infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24)

C+D+E

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae

Culicoides spp.

Infektion med epizootisk hæmoragi-virus

D+E

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae

Culicoides spp.

Miltbrand

D+E

Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidea

 

Surra (Trypanosoma evansi)

D+E

Equidae, Artiodactyla

Tabanidae

Ebolavirussygdom

D+E

Ikke-menneskelige primater (menneskeaber)

 

Paratuberkulose

E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae

 

Japansk hjernebetændelse

E

Equidae

Culicidae

Vestnilfeber

E

Equidae, Aves

Culicidae

Q-feber

E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.

 

Infektion med lumpy skin disease-virus

A+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

Blodsugende leddyr

Infektion med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (oksens ondartede lungesyge)

A+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Syncerus cafer

 

Infektiøs bovin rhinotracheitis/infektiøs pustuløs vulvovaginitis

C+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

D+E

Camelidae, Cervidae

Bovin virusdiarré

C+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Bovin genital campylobakteriose

D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Trichomoniasis

D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Enzootisk kvægleukose

C+D+E

Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

 

Fåre- og gedekopper

A+D+E

Ovis ssp., Capra ssp.

 

Infektion med fåre- og gedepestvirus

A+D+E

Ovis ssp., Capra ssp., Camelidae, Cervidae

 

Ondartet lungesyge hos geder

A+D+E

Ovis ssp., Capra ssp., Gazella ssp.

 

Epididymitis hos får (Brucella ovis)

D+E

Ovis ssp., Capra ssp.

 

Afrikansk hestepest

A+D+E

Equidae

Culicoides spp.

Infektion med Burkholderia mallei (snive)

A+D+E

Equidae, Capra ssp., Camelidae

 

Infektion med equin arteritis-virus

D+E

Equidae

 

Equin infektiøs anæmi

D+E

Equidae

Tabanidae

Dourine (ondartet beskelersyge)

D+E

Equidae

 

Venezuelansk hesteencephalomyelitis

D+E

Equidae

Culicidae

Kontagiøs equin metritis

D+E

Equidae

 

Hesteencephalomyelitis (østlig og vestlig)

E

Equidae

Culicidae

Klassisk svinepest

A+D+E

Suidae, Tayassuidae

 

Afrikansk svinepest

A+D+E

Suidae

Ornithodoros

Infektion med Aujeszkys sygdom-virus

C+D+E

Suidae

 

Infektion med porcin reproduktions- og respirationssygdom-virus

D+E

Suidae

 

Højpatogen aviær influenza

A+D+E

Aves

 

Infektion med Newcastle disease-virus

A+D+E

Aves

 

Mycoplasmose hos fugle (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis)

D+E

Gallus gallus, Meleagris gallopavo

 

Infektion med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum, S. arizonae

D+E

Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

 

Infektion med lavpatogen aviær influenza-virus

D+E

Aves

 

Ornitose

D+E

Psittaciformes

 

Infestering med Varroa spp. (varroasyge)

C+D+E

Apis

 

Infestering med Aethina tumida (lille stadebille)

D+E

Apis, Bombus spp.

 

Ondartet bipest

D+E

Apis

 

Infestering med Tropilaelaps spp.

D+E

Apis

 

Infektion med Batrachochytrium salamandrivorans

D+E

Caudata

 

Epizootisk hæmatopoietisk nekrose

A+D+E

Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss), almindelig aborre (Perca fluviatilis)

Marmorkarpe (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), karuds (Carassius carassius), almindelig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp.), skalle (Rutilus rutilus), rudskalle (Scardinius erythrophthalmus), suder (Tinca tinca)

Viral hæmoragisk septikæmi

C+D+E

Sild (Clupea spp.), heltfamilien (Coregonus spp.), gedde (Esox lucius), kuller (Melanogrammus aeglefinus), stillehavstorsk (Gadus macrocephalus), atlantisk torsk (Gadus morhua), stillehavslaksearter (Oncorhynchus spp.), regnbueørred (Oncorhynchus mykiss), femtrådet havkvabbe (Onos mustelus), havørred (Salmo trutta), pighvar (Scophthalmus maximus), brisling (Sprattus sprattus), stalling (Thymallus thymallus), olivengrøn hvarre (Paralichthys olivaceus), marmorørred (Salmo marmoratus), canadarødding (Salvelinus namaycush), læbefiskfamilien (Labridae spp.), stenbiderfamilien (Cyclopteridae spp.)

Hus (Huso huso), waxdick (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet (Acipenser ruthenus), stjernehus (Acipenser stellatus), almindelig stør (Acipenser sturio), sibirisk stør (Acipenser Baerii), marmorkarpe (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), karuds (Carassius carassius), almindelig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp.), skalle (Rutilus rutilus), rudskalle (Scardinius erythrophthalmus), suder (Tinca tinca), afrikansk malle (Clarias gariepinus), gedde (Esox lucius), nordamerikansk malleslægt (Ictalurus spp.), sort dværgmalle (Ameiurus melas), plettet dværgmalle (Ictalurus punctatus), gulhalet hajmalle (Pangasius pangasius), sandart (Sander lucioperca), europæisk malle (Silurus glanis), almindelig bars (Dicentrarchus labrax), hvid bars/stribet bars (Morone chrysops x Morone saxatilis), stribet multe (Mugil cephalus), rød trommefisk (Sciaenops ocellatus), almindelig ørnefisk (Argyrosomus regius), almindelig trommefisk (Umbrina cirrosa), tunslægt (Thunnus spp.), atlantisk tun (Thunnus thynnus), hvid havaborre (Epinephelus aeneus), mørk havaborre (Epinephelus marginatus), senegaltunge (Solea enegalensis), søtunge (Solea solea), rød blankesten (Pagellus erythrinus), tandbrasen (Dentex dentex), guldbrasen (Sparus aurata), sorthale (Diplodus sargus), spidstandet blankesten (Pagellus bogaraveo), japansk guldbrasen (Pagrus major), spidssnudet havrude (Diplodus puntazzo), tobåndet havrude (Diplodus vulgaris), blankesten (Pagrus pagrus), Tilapia spp. (Oreochromis), kildeørred (Salvelinus fontinalis), fjeldørred (Salvelinus alpinus)

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose

C+D+E

Ketalaks (Oncorhynchus keta), sølvlaks (Oncorhynchus kisutch), kirsebærlaks (Oncorhynchus masou), regnbueørred (Oncorhynchus mykiss), sockeyelaks (Oncorhynchus nerka), pukkellaks (Oncorhynchus rhodurus), kongelaks (Oncorhynchus tshawytscha), laks (Salmo salar), canadarødding (Salvelinus namaycush), marmorørred (Salmo marmoratus), kildeørred (Salvelinus fontinalis), fjeldørred (Salvelinus alpinus), japansk fjeldørred (Salvelinus leucomaenis)

Hus (Huso huso), waxdick (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet (Acipenser ruthenus), stjernehus (Acipenser stellatus), almindelig stør (Acipenser sturio), sibirisk stør (Acipenser Baerii), marmorkarpe (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), karuds (Carassius carassius), almindelig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp.), skalle (Rutilus rutilus), rudskalle (Scardinius erythrophthalmus), suder (Tinca tinca), afrikansk malle (Clarias gariepinus), nordamerikansk malleslægt (Ictalurus spp.), sort dværgmalle (Ameiurus melas), plettet dværgmalle (Ictalurus punctatus), gulhalet hajmalle (Pangasius pangasius), sandart (Sander lucioperca), europæisk malle (Silurus glanis), helleflynder (Hippoglossus hippoglossus), skrubbe (Platichthys flesus), atlantisk torsk (Gadus morhua), kuller (Melanogrammus aeglefinus), flodkrebs (Astacus astacus), signalkrebs (Pacifastacus leniusculus), rød sumpkrebs (Procambarus clarkii)

Infektion med HPR-deleteret infektiøs lakseanæmi-virus

C+D+E

Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss), laks (Salmo salar), havørred (Salmo trutta)

 

Koi-herpesvirus-sygdom

E

Almindelig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio)

Guldfisk (Carassius auratus), græskarpe (Ctenopharyngodon idella)

Infektion med Mikrocytos mackini

A+D+E

Stillehavsøsters (Crassostrea gigas), amerikansk østers (Crassostrea virginica), stillehavsøsters (Ostrea conchaphila), europæisk østers (Ostrea edulis)

 

Infektion med Perkinsus marinus

A+D+E

Stillehavsøsters (Crassostrea gigas), amerikansk østers (Crassostrea virginica)

Hummer (Homarus gammarus), saltvandskrabber (Brachyura spp.), blå australsk krebs (Cherax destructor), kæmpe ferskvandsreje (Macrobrachium rosenbergii), langusterslægt (Palinurus spp.), svømmekrabbe (Portunus puber), mangrovekrabbe (Scylla serrata), hvid tigerreje (Penaeus indicus), kurumareje (Penaeus japonicus), rynket reje (Penaeus kerathurus), blå reje (Penaeus stylirostris), mellemamerikansk reje (Penaeus vannamei)

Infektion med Bonamia exitiosa

C+D+E

Australsk mudderøsters (Ostrea angasi), chilensk østers (Ostrea chilensis), europæisk østers (Ostrea edulis)

Portugisisk østers (Crassostrea angulata), stillehavsøsters (Crassostrea gigas), amerikansk østers (Crassostrea virginica)

Infektion med Bonamia ostreae

C+D+E

Australsk mudderøsters (Ostrea angasi), chilensk østers (Ostrea chilensis), stillehavsøsters (Ostrea conchaphila), asiatisk østers (Ostrea denselammellosa), europæisk østers (Ostrea edulis), argentinsk østers (Ostrea puelchana)

Almindelig hjertemusling (Cerastoderma edule), muslinger (Donax trunculus), sandmusling (Mya arenaria), quahog-venusmusling (Mercenaria mercenaria), japansk musling (Meretrix lusoria), venusmusling (Ruditapes decussatus), japansk tæppemusling (Ruditapes philippinarum), gylden tæppemusling (Venerupis aurea), almindelig tæppemusling (Venerupis pullastra), amerikansk venusmusling (Venus verrucosa), stor kammusling (Pecten maximus)

Infektion med Marteilia refringens

C+D+E

Australsk mudderøsters (Ostrea angasi), chilensk østers (Ostrea chilensis), europæisk østers (Ostrea edulis), argentinsk østers (Ostrea puelchana)

Almindelig hjertemusling (Cerastoderma edule), muslinger (Donax trunculus), sandmusling (Mya arenaria), quahog-venusmusling (Mercenaria mercenaria), japansk musling (Meretrix lusoria), venusmusling (Ruditapes decussatus), japansk tæppemusling (Ruditapes philippinarum), gylden tæppemusling (Venerupis aurea), almindelig tæppemusling (Venerupis pullastra), amerikansk venusmusling (Venus verrucosa)

Infektion med Taura-syndrom-virus

A+D+E

Nordlig hvidreje (Penaeus setiferus), blå reje (Penaeus stylirostris), mellemamerikansk reje (Penaeus vannamei)

Muslinger (Atrina spp.), konksnegl (Buccinum undatum), portugisisk østers (Crassostrea angulata), almindelig hjertemusling (Cerastoderma edule), stillehavsøsters (Crassostrea gigas), amerikansk østers (Crassostrea virginica), muslinger (Donax trunculus), abalone (Haliotis discus hannai), europæisk søøre (Haliotis tuberculata), almindelig strandsnegl (Littorina littorea), quahog-venusmusling (Mercenaria mercenaria), japansk musling (Meretrix lusoria), sandmusling (Mya arenaria), blåmusling (Mytilus edulis), middelhavsblåmusling (Mytilus galloprovincialis), blæksprutte (Octopus vulgaris), europæisk østers (Ostrea edulis), stor kammusling (Pecten maximus), venusmusling (Ruditapes decussatus), japansk tæppemusling (Ruditapes philippinarum), sepiablæksprutte (Sepia officinalis), skorpionsneglearter (Strombus spp.), gylden tæppemusling (Venerupis aurea), almindelig tæppemusling (Venerupis pullastra), amerikansk venusmusling (Venus verrucosa), hummer (Homarus gammarus), saltvandskrabber (Brachyura spp.), blå australsk krebs (Cherax destructor), kæmpe ferskvandsreje (Macrobrachium rosenbergii), langusterslægt (Palinurus spp.), svømmekrabbe (Portunus puber), mangrovekrabbe (Scylla serrata), hvid tigerreje (Penaeus indicus), kurumareje (Penaeus japonicus), rynket reje (Penaeus kerathurus)

Infektion med yellow head disease-virus

A+D+E

Aztekerreje (Penaeus aztecus), nordlig rosenreje (Penaeus duorarum), kurumareje (Penaeus japonicus), sort tigerreje (Penaeus monodon), nordlig hvid reje (Penaeus setiferus), blå reje (Penaeus stylirostris), mellemamerikansk reje (Penaeus vannamei)

Muslinger (Atrina spp.), konksnegl (Buccinum undatum), portugisisk østers (Crassostrea angulata), almindelig hjertemusling (Cerastoderma edule), stillehavsøsters (Crassostrea gigas), amerikansk østers (Crassostrea virginica), muslinger (Donax trunculus), abalone (Haliotis discus hannai), europæisk søøre (Haliotis tuberculata), almindelig strandsnegl (Littorina littorea), quahog-venusmusling (Mercenaria mercenaria), japansk musling (Meretrix lusoria), sandmusling (Mya arenaria), blåmusling (Mytilus edulis), middelhavsblåmusling (Mytilus galloprovincialis), blæksprutte (Octopus vulgaris), europæisk østers (Ostrea edulis), stor kammusling (Pecten maximus), venusmusling (Ruditapes decussatus), japansk tæppemusling (Ruditapes philippinarum), sepiablæksprutte (Sepia officinalis), skorpionsneglearter (Strombus spp.), gylden tæppemusling (Venerupis aurea), almindelig tæppemusling (Venerupis pullastra), amerikansk venusmusling (Venus verrucosa)

Infektion med white spot syndrome-virus

C+D+E

Alle krebsdyr af Decapoda-ordenen

Muslinger (Atrina spp.), konksnegl (Buccinum undatum), portugisisk østers (Crassostrea angulata), almindelig hjertemusling (Cerastoderma edule), stillehavsøsters (Crassostrea gigas), amerikansk østers (Crassostrea virginica), muslinger (Donax trunculus), abalone (Haliotis discus hannai), europæisk søøre (Haliotis tuberculata), almindelig strandsnegl (Littorina littorea), quahog-venusmusling (Mercenaria mercenaria), japansk musling (Meretrix lusoria), sandmusling (Mya arenaria), blåmusling (Mytilus edulis), middelhavsblåmusling (Mytilus galloprovincialis), blæksprutte (Octopus vulgaris), europæisk østers (Ostrea edulis), stor kammusling (Pecten maximus), venusmusling (Ruditapes decussatus), japansk tæppemusling (Ruditapes philippinarum), sepiablæksprutte (Sepia officinalis), skorpionsneglearter (Strombus spp.), gylden tæppemusling (Venerupis aurea), almindelig tæppemusling (Venerupis pullastra), amerikansk venusmusling (Venus verrucosa)


Top