EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1874

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1874 af 29. november 2018 om de data, der skal leveres for 2020 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1091 om integrerede landbrugsstatistikker og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011, for så vidt angår listen over variabler og deres beskrivelse (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7861

OJ L 306, 30.11.2018, p. 14–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1874/oj

30.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1874

af 29. november 2018

om de data, der skal leveres for 2020 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1091 om integrerede landbrugsstatistikker og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011, for så vidt angår listen over variabler og deres beskrivelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1091 om integrerede landbrugsstatistikker og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011 (1), særlig artikel 5, stk. 4, og artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) 2018/1091 fastsætter både en ramme for europæiske statistikker på niveau for landbrugsbedrifter og indeholder bestemmelser om integration af oplysningerne om deres struktur med oplysninger om produktionsmetoder, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, landbrugsmiljøaspekter og andre relevante oplysninger.

(2)

Medlemsstaterne bør indsamle data, der svarer til de centrale data, udvidelsen af undersøgelsesrammen og emnerne og de detaljerede emner inden for modulerne, jf. forordning (EU) 2018/1091.

(3)

Det samlede antal variabler for de centrale data og modulerne må ikke overstige 300, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1091.

(4)

Der bør ikke pålægges landbrugsbedrifter og medlemsstater væsentlige yderligere omkostninger, som resulterer i en uforholdsmæssig og urimelig byrde, jf. artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) 2018/1091.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Beskrivelsen af variablerne for de centrale strukturelle data i bilag III til forordning (EU) 2018/1091 fastsættes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2.   Listen over variablerne for emnerne og de detaljerede emner inden for hvert modul fastsættes i bilag II.

3.   Beskrivelserne af de variabler, der skal anvendes af medlemsstaterne til emnerne og de detaljerede emner inden for hvert modul, jf. bilag II, er fastsat i bilag III.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 200 af 7.8.2018, s. 1.


BILAG I

Beskrivelse af de variabler, der skal anvendes til centrale strukturelle data og udvidelsen af undersøgelsesrammen som fastsat i bilag III til forordning (EU) 2018/1091

I.

GENERELLE VARIABLER

Undersøgelsesdata

CGNR 001

Landbrugsbedrift-ID

Den entydige landbrugsbedrift-ID er en entydig numerisk identifikator til fremsendelse af data.

Landbrugsbedriftens beliggenhed

Landbrugsbedriften er beliggende der, hvor den udøver sin hovedaktivitet.

CGNR 002

Geografisk placering

Cellekode ifølge Inspire's statistiske kvadratnetenheder til paneuropæisk anvendelse (1) for den 1 km-kvadratnetcelle, hvor landbruget er beliggende. Denne kode vil kun blive anvendt til fremsendelsesformål.

Til dataformidlingsformål vil der ud over de normale kontrolmekanismer for videregivelse af tabeldata kun blive anvendt 1 km-kvadratnet, hvis der er over 10 landbrugsbedrifter i kvadratnettet; er dette ikke tilfældet, vil der alt efter behov blive anvendt nested kvadratnet på 5 km, 10 km eller større.

CGNR 003

NUTS 3-region

Koden for den NUTS 3 (2)-region (i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 (3)), hvor bedriften er beliggende.

CGNR 004

På landbrugsbedriften er der udpeget arealer med naturbetingede begrænsninger i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013

Oplysninger om områder med naturbetingede begrænsninger skal forelægges i overensstemmelse med artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 (4).

 

L — landbrugsbedriften er i et andet område end et bjergområde med betydelige naturbetingede begrænsninger

 

M — landbrugsbedriften er i et bjergområde

 

O — landbrugsbedriften er i et andet område med særlige begrænsninger

 

N — landbrugsbedriften er ikke en del af et område med naturbetingede begrænsninger

Landbrugsbedriftens retlige form

Landbrugsbedriftens retlige form afhænger af indehaverens status.

 

Det juridiske og økonomiske ansvar for landbrugsbedriften hviler på en:

CGNR 005

Fysisk person, der er eneindehaver af landbrugsbedriften, hvis landbrugsbedriften er selvstændig

En enkeltperson og fysisk person, som er indehaver af en landbrugsbedrift, der ikke er knyttet til andre indehaveres landbrugsbedrifter ved fælles ledelse eller tilsvarende ordninger.

Landbrugsbedrifter, der opfylder denne betingelse kaldes landbrugsbedrifter med eneindehaver .

CGNR 006

Hvis ja, er indehaveren også driftslederen

CGNR 007

Hvis nej, er driftslederen et medlem af indehaverens familie?

CGNR 008

Hvis ja, er driftslederen indehaverens ægtefælle?

CGNR 009

Fælles ejerskab

Fysiske personer, som er eneindehavere af en landbrugsbedrift, der ikke er knyttet til andre indehaveres bedrifter, og som ejer og leder landbrugsbedriften i fællesskab.

CGNR 010

To eller flere fysiske personer, der er partnere, hvis landbrugsbedriften er en sammenslutning af bedrifter

En partner/partnere i en sammenslutning af bedrifter er fysiske personer, der sammen ejer, lejer eller på anden måde leder en landbrugsbedrift eller sammen leder deres individuelle bedrifter, som om der var tale om én bedrift. Et sådant samarbejde skal enten foregå i henhold til loven eller en skriftlig aftale.

CGNR 011

Juridisk person

En juridisk enhed, der ikke er en fysisk person, men som har samme almindelige rettigheder og pligter som en fysisk person, f.eks. evne til at være eller gøre sig til part i en retssag (almindelig rets- og handleevne).

CGNR 012

Hvis ja, er landbrugsbedriften del af en virksomhedskoncern?

En virksomhedskoncern er en gruppe af foretagender, som er juridisk og/eller finansielt sammenknyttet, og som kontrolleres af hovedforetagendet.

Et »foretagende« består af den mindste kombination af juridiske enheder. Det er en organisatorisk enhed, som producerer varer og tjenesteydelser, og som i et vist omfang har fri beslutningsret med hensyn til anvendelsen af sine ressourcer i den daglige drift. Et foretagende udøver en eller flere aktiviteter på et eller flere steder. Et foretagende kan bestå af en eneste juridisk enhed.

CGNR 013

Landbrugsbedriften er en enhed på fælles arealer

Med henblik på dataindsamling og -registrering er en landbrugsbedrift, som er en »enhed på fælles arealer«, en enhed, der består af det udnyttede landbrugsareal, som er omfattet af fælles rettigheder, og som anvendes af andre landbrugsbedrifter.

CGNR 014

Indehaveren modtager EU-støtte til jord eller dyr på landbrugsbedriften og indgår således i det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS)

Indehaveren er en aktiv landbruger som defineret i artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (5), og ansøgningen om tilskud er godkendt.

CGNR 015

Indehaveren er ung landbruger eller nytilkommen i landbrug og har modtaget finansiel støtte til dette formål under den fælles landbrugspolitik i de foregående 3 år

Den finansielle støtte kan omfatte direkte betalinger i henhold til artikel 50 og 51 i forordning (EU) nr. 1307/2013 eller støtte fra programmer for udvikling af landdistrikter i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013 — støtte til virksomhedsetablering til unge landbrugere.

Landbrugsbedriftens driftsleder

Landbrugsbedriftens driftsleder er den fysiske person, der har ansvaret for de normale daglige finansielle og produktionsmæssige aktiviteter på landbrugsbedriften.

Ved landbrugsarbejde forstås enhver type arbejde på landbrugsbedriften, der bidrager til:

i)

aktiviteterne defineret i artikel 2, litra a), i Regulation (EU) 2018/1091

ii)

vedligeholdelsen af produktionsmidlerne eller

iii)

de aktiviteter, der er direkte afledt af disse produktionsaktiviteter.

Ved tid, der medgår til landbrugsarbejde på landbrugsbedriften, forstås den arbejdstid, som faktisk er anvendt til landbrugsarbejde på landbrugsbedriften, ekskl. arbejde i indehaverens eller driftslederens husholdning.

Årsarbejdsenheder (ÅAE) er beskæftigelsesfrekvensen i fuldtidsækvivalenter, dvs. det samlede antal arbejdstimer divideret med det gennemsnitlige antal timer om året, der arbejdes i fuldtidsjobs i landet.

Ved fuldtidsarbejde forstås det mindstetimeantal, der er fastsat i de nationale regler vedrørende ansættelseskontrakter. Hvis der heri ikke er anført et bestemt antal arbejdstimer pr. år, betragtes 1 800 arbejdstimer som et minimum (225 arbejdsdage à 8 timer).

CGNR 016

Fødselsår

Landbrugsbedriftens driftsleders fødselsår.

CGNR 017

Køn

Landbrugsbedriftens driftsleders køn:

 

M — mand

 

F — kvinde

CGNR 018

Arbejdstid anvendt på landbrugsbedriften (husligt arbejde undtages)

Procentintervaller for årsarbejdsenheder (6) for landbrugsarbejde udført af landbrugsbedriftens driftsleder.

CGNR 019

År, hvor personen blev klassificeret som lederen af landbrugsbedriften

Det år, hvor landbrugsbedriftens driftsleder påtog sig denne funktion.

CGNR 020

Driftslederens landbrugsuddannelse

Driftslederens højeste landbrugsmæssige uddannelsesniveau:

 

PRACT — kun praktisk landbrugserfaring, hvis driftslederens erfaring er opnået gennem praktisk arbejde på landbrugsbedriften.

 

BASIC — elementær landbrugsuddannelse, hvis driftslederen har afsluttet enhver form for uddannelse på en landbrugsskole for grundlæggende landbrugsuddannelse og/eller et uddannelsescenter begrænset til bestemte fag (herunder havebrug, vinavl, skovbrug, fiskeavl, veterinærvidenskab, landbrugsteknologi og hermed beslægtede fag). Som elementær uddannelse betragtes også en afsluttet læretid inden for landbruget.

 

FULL — fuldstændig landbrugsuddannelse, hvis driftslederen har gennemgået enhver form for uddannelse af en varighed på mindst 2 års fuldtidsuddannelse efter skolepligtens ophør på landbrugsskole, højere læreanstalt eller universitet inden for fagene landbrug, havebrug, vinavl, skovbrug, fiskeavl, veterinærvidenskab, landbrugsteknologi eller hermed beslægtede fag.

CGNR 021

Har driftslederen gennemgået en erhvervsuddannelse i de seneste 12 måneder

Om driftslederen har gennemgået en erhvervsuddannelse, en uddannelsesforanstaltning eller -aktivitet, der ydes af en lærer eller en uddannelsesinstitution, hvis primære målsætning er erhvervelsen af nye kompetencer vedrørende landbrugsaktiviteter eller aktiviteter, der er direkte forbundet med bedriften eller udviklingen af nye eller forbedringen af eksisterende aktiviteter.

Driftsform for det udnyttede landbrugsareal (i forhold til indehaveren)

Driftsformen afhænger af situationen på en referencedag i undersøgelsesåret.

CGNR 022

Landbrug på egen jord

Hektar udnyttet landbrugsareal, som dyrkes på bedriften, og som ejes af indehaveren, eller som dyrkes af denne i hans egenskab af brugshaver, arvefæster eller lignende.

CGNR 023

Landbrug på lejet jord

Hektar udnyttet landbrugsareal, der er tilforpagtet af landbrugsbedriften mod et forud aftalt fast vederlag (i kontanter, naturalier eller andre ydelser), og hvor der findes en (mundtlig eller skriftlig) forpagtningsaftale. Det udnyttede landbrugsareal henregnes kun til én landbrugsbedrift. Er det udnyttede landbrugsareal bortforpagtet til flere landbrugsbedrifter i referenceåret, henregnes det normalt til den landbrugsbedrift, det tilhører på undersøgelsens referencedag, eller den bedrift, der har benyttet det i den længste periode i referenceåret.

CGNR 024

Delt landbrug og andre driftsformer

Hektar udnyttet landbrugsareal, som er:

a)

delt, dvs. som dyrkes i fællesskab af ejer og delforpagter i henhold til en skriftlig eller mundtlig forpagtningsaftale. Udbyttet (enten økonomisk eller fysisk) af det dyrkede areal fordeles mellem de to parter på basis af en aftalt fordelingsnøgle.

b)

i andre driftsformer, som ikke er omfattet af ovenstående poster.

CGNR 025

Fælles arealer

Hektar udnyttet landbrugsareal, som anvendes af en landbrugsbedrift, uden at det tilhører denne direkte, dvs. som er omfattet af fælles rettigheder.

CGNR 026

Økologisk landbrug

Landbrugsbedriftens produktion er omfattet af driftsmetoder efter bestemte normer og regler som fastlagt i i) Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (7) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 (8) eller eventuelle senere retsforskrifter og ii) de tilsvarende nationale gennemførelsesbestemmelser om økologisk produktion.

CGNR 027

Samlet udnyttet landbrugsareal på landbrugsbedriften, hvorpå der anvendes økologiske produktionsmetoder, som certificeres efter medlemsstatens eller Den Europæiske Unions regler

Hektar udnyttet landbrugsareal på landbrugsbedriften, hvorpå den anvendte produktionsmetode fuldt ud er i overensstemmelse med principperne for økologisk produktion på bedriftsniveau som fastsat i i) forordning (EF) nr. 834/2007 eller forordning (EU) 2018/848 eller eventuelle senere retsforskrifter og ii) de tilsvarende nationale gennemførelsesbestemmelser om certificering af økologisk produktion.

CGNR 028

Samlet udnyttet landbrugsareal på landbrugsbedriften, som er under omlægning til økologiske produktionsmetoder, der skal certificeres efter medlemsstatens eller Den Europæiske Unions regler

Hektar udnyttet landbrugsareal på landbrugsbedriften, hvorpå der anvendes økologiske produktionsmetoder i overgangen fra ikkeøkologisk til økologisk produktion i en bestemt periode (»omlægningsperiode«), som fastsat i i) forordning (EF) nr. 834/2007 eller forordning (EU) 2018/848 eller eventuelle senere retsforskrifter og ii) de tilsvarende nationale gennemførelsesbestemmelser om certificering af økologisk produktion.

CGNR 029

Deltagelse i andre miljøcertificeringsordninger

Landbrugsbedriften deltager i nationale eller regionale miljøcertificeringsordninger som dem, der er omhandlet i artikel 43, stk. 2 og stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik eller i bilag IX til nævnte forordning (aktuelle certificeringsordninger svarende til den fælles landbrugspolitiks grønne betaling), og ansøgningen om tilskud er godkendt.


II.   VARIABLER VEDRØRENDE JORD

Ved landbrugsbedriftens samlede landbrugsareal forstås det udnyttede landbrugsareal (agerjord, varige græsarealer, flerårige kulturer og køkkenhaver) og anden landbrugsjord (uudnyttet landbrugsareal, skovbevoksede arealer og andre arealer ikke andetsteds nævnt).

Det areal , der er omfattet af hver post, kaldes hovedarealet og henviser til parcellens/parcellernes fysiske areal, uanset om der kun var en enkelt afgrøde eller flere afgrøder i løbet af driftsåret. I tilfælde af etårige afgrøder svarer hovedarealet til det tilsåede areal. I tilfælde af flerårige kulturer svarer hovedarealet til det samlede beplantede areal. I tilfælde af successive afgrøder svarer hovedarealet til arealet med hovedafgrøden på parcellen i løbet af året. I tilfælde af samdyrkning af afgrøder svarer hovedarealet til det areal, hvor afgrøderne samdyrkes. På denne måde angives hvert areal kun én gang.

Hovedafgrøden er den afgrøde, der har den største økonomiske værdi. Hvis det ikke ud fra produktionsværdien er muligt at bestemme, hvilken afgrøde der er hovedafgrøden, betragtes den afgrøde, som har været dyrket længst tid på arealet, som hovedafgrøde.

Det udnyttede landbrugsareal er det samlede areal bestående af agerjord, varige græsarealer, flerårige kulturer og køkkenhaver, der anvendes af en landbrugsbedrift, uanset driftsform.

Omdrift består i at veksle mellem afgrøder på bestemte arealer efter et planlagt mønster eller en planlagt sekvens i successive driftsår, således at afgrøder af samme art ikke dyrkes flere år i træk på samme areal. I omdrift veksler afgrøderne normalt hvert år, men det er muligt at have omdrift med flerårige afgrøder.

Markafgrøder og arealer under glas indberettes særskilt.

CLND 001

Udnyttet landbrugsareal

Hektar udnyttet landbrugsareal.

CLND 002

Agerjord

Hektar jord, der bearbejdes regelmæssigt (pløjes eller bearbejdes på anden måde), og som normalt indgår i omdrift.

CLND 003

Kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd)

Hektar med alle kornafgrøder, der høstes til modenhed, uanset anvendelse.

CLND 004

Blød hvede og spelt

Hektar med Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. og Triticum monococcum L.

CLND 005

Hård hvede

Hektar Triticum durum Desf.

CLND 006

Rug og vinterblandsæd (blandsæd af hvede og rug)

Hektar rug (Secale cereale L.) sået på et hvilket som helst tidspunkt, blandinger af rug og andre kornsorter og anden blandsæd sået inden eller om vinteren (vinterblandsæd).

CLND 007

Byg

Hektar byg (Hordeum vulgare L.).

CLND 008

Havre og forårsblandsæd (blandsæd, ekskl. blandsæd af hvede og rug)

Hektar hvede (Avena sativa L.) og andre kornsorter sået om foråret og dyrket som blandsæd og høstet som tørre kerner, inkl. såsæd.

CLND 009

Kernemajs og corn-cob-mix

Hektar majs (Zea mays L.) til høst af kerner, som såsæd eller som corn-cob-mix.

CLND 010

Triticale

Hektar triticale (x Triticosecale Wittmack).

CLND 011

Sorghum

Hektar sorghum (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench eller Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.)

CLND 012

Andre kornafgrøder ikke andetsteds nævn (boghvede, hirse, kanariefrø osv.)

Hektar kornafgrøder, der høstes til modenhed, og som ikke er omfattet af ovenstående poster, f.eks. hirse (Panicum miliaceum L.), boghvede (Fagopyrum esculentum Mill.), kanariefrø (Phalaris canariensis L.) og andre kornafgrøder ikke andetsteds nævnt (i.a.n.).

CLND 013

Ris

Hektar ris (Oryza sativa L.).

CLND 014

Bælgsæd til høst i moden tilstand og proteinafgrøder til fremstilling af korn (inkl. såsæd og blandinger af korn og bælgsæd)

Hektar tørrede bælgfrugter og proteinafgrøder, der høstes til modenhed, uanset anvendelse.

CLND 015

Foderærter, bønner og sødlupin

Hektar med alle sorter af foderærter (Pisum sativum L. convar. sativum eller Pisum sativum L. convar. arvense L. eller convar. speciosum), der høstes til modenhed, plus hektar med alle sorter af hestebønner eller valske bønner (Vicia faba L. (partim)), der høstes til modenhed, plus hektar med alle sødlupiner (Lupinus spp.), der høstes til modenhed, inkl. såsæd, uanset deres anvendelse.

CLND 016

Rodfrugtafgrøder

Hektar afgrøder, der dyrkes på grund af deres rødder, knolde eller modificerede stængler. Rod-, knold- og løggrøntsager som f.eks. gulerødder, rødbeder og kålroer medtages ikke.

CLND 017

Kartofler (inkl. læggekartofler)

Hektar kartofler (Solanum tuberosum L.).

CLND 018

Sukkerroer (ekskl. frø)

Hektar sukkerroer (Beta vulgaris L.) bestemt til sukkerindustrien og til fremstilling af alkohol.

CLND 019

Andre rodfrugtafgrøder i.a.n.

Hektar foderbeder (Beta vulgaris L.) og planter af Brassicae-familien hovedsagelig bestemt til foder, uanset om det er roden eller stilken, og andre planter, der hovedsagelig dyrkes på grund af deres rødder med henblik på produktion af foder, ikke andetsteds nævnt.

CLND 020

Industriafgrøder

Hektar industriafgrøder, som normalt ikke sælges direkte til forbrug, da de skal bearbejdes industrielt forud for endelig brug.

CLND 021

Olieholdige frø

Hektar raps (Brassica napus L.) og rybs (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), solsikkefrø (Helianthus annus L.), soja (Glycine max (L.) Merril), hørfrø (Linum usitatissimum L.), sennep (Sinapis alba L.), valmue (Papaver somniferum L.), gul saflortidsel (Carthamus tinctorius L.), sesamfrø (Sesamum indicum L.), jordmandel (Cyperus esculentus L.), jordnødder (Arachis hypogea L.), oliegræskar (Cucurbita pepo var. styriaca) og hamp (Cannabis sativa L.), som dyrkes til produktion af olie og høstes som tørre kerner, undtagen bomuldsfrø (Gossypium spp.).

CLND 022

Raps- og rybsfrø

Hektar raps (Brassica napus L.) og rybs (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), som dyrkes til produktion af olie og høstes som tørre kerner.

CLND 023

Solsikkefrø

Hektar solsikker (Helianthus annuus L.), som høstes som tørre kerner.

CLND 024

Soja

Hektar soja (Glycine max L. Merril), som høstes som tørre kerner, både til produktion af olie og til anvendelse som protein.

CLND 025

Hørfrø (oliehør)

Hektar hørfrøsorter (Linum usitatissimum L.), som hovedsagelig dyrkes til produktion af olie, og som høstes som tørre kerner.

CLND 026

Andre olieholdige afgrøder i.a.n.

Hektar andre afgrøder, som hovedsagelig dyrkes på grund af deres olieindhold, og som høstes som tørre kerner, ikke andetsteds nævnt (undtagen bomuldsfrø).

CLND 027

Fiberafgrøder

Hektar spindhør (Linum usitatissimum L), hamp (Cannabis sativa L.), bomuld (Gossypium spp.), jute (Corchorus capsularis L.), tekstilbanan alias manilahamp (Musa textilis Née), kenaf (Hibiscus cannabinus L.) og sisal (Agave sisalana Perrine).

CLND 028

Spindhør

Hektar spindhørsorter (Linum usitatissimum L.), som hovedsagelig dyrkes til produktion af fibre.

CLND 029

Hamp

Hektar hamp (Cannabis sativa L.), som dyrkes til halmproduktion.

CLND 030

Bomuld

Hektar bomuld (Gossypium spp.) til høst af fibre og/eller anvendelse som olieholdige frø

CLND 031

Andre fiberafgrøder i.a.n.

Hektar andre planter, der hovedsagelig dyrkes på grund af deres fiberindhold, ikke andetsteds nævnt, som f.eks. jute (Corchorus capsularis L.), tekstilbanan alias manilahamp (Musa textilis Née), sisal (Agave sisalana Perrine) og kenaf (Hibiscus cannabinus L.).

CLND 032

Tobak

Hektar tobak (Nicotiana tabacum L.), som dyrkes på grund af bladene.

CLND 033

Humle

Hektar humle (Humulus lupulus L.), som dyrkes på grund af humlekopperne.

CLND 034

Aroma-, læge- og krydderplanter

Hektar aroma-, læge- og krydderplanter, som dyrkes til farmaceutiske formål, parfumefremstilling eller til konsum.

CLND 035

Energiafgrøder i.a.n.

Hektar energiafgrøder, der udelukkende anvendes til produktion af vedvarende energi, ikke andetsteds nævnt, og som dyrkes på agerjord.

CLND 036

Andre industriafgrøder i.a.n.

Hektar andre industriafgrøder ikke andetsteds nævnt.

CLND 037

Grønthøstede planter fra agerjord

Hektar med alle »grønne« agerjordsafgrøder bestemt hovedsagelig til foder eller produktion af vedvarende energi, dvs. kornafgrøder, græsarter, bælgplanter eller industriafgrøder og andre agerjordsafgrøder, der er grønthøstet og/eller anvendt grønt.

CLND 038

Midlertidige græs- og engarealer

Hektar græsplanter til græsning, hø eller ensilage som en del af normal omdrift. Arealerne skal i mindst et driftsår og normalt mindre end 5 år være tilsået med græs eller blandede græssorter.

CLND 039

Grønthøstede bælgplanter

Hektar bælgplanter dyrket og grønthøstet som hele planter hovedsagelig til foder eller energi.

Blandinger af især bælgplanter (normalt > 80 %) og græsplanter, grønthøstet eller høstet som tørret hø, medtages.

CLND 040

Fodermajs

Hektar med alle former for majs (Zea mays L.), som hovedsagelig dyrkes til ensilage (hele kolber, dele af eller hele planten) og ikke til høst af kerner.

CLND 041

Andre grønthøstede kornafgrøder (ekskl. fodermajs)

Hektar med alle kornafgrøder (ekskl. majs), som dyrkes og grønthøstes som hele planter til foder eller til produktion af vedvarende energi (produktion af biomasse).

CLND 042

Andre grønthøstede planter fra agerjord i.a.n.

Hektar andre etårige eller flerårige (mindre end 5 år) afgrøder, der hovedsagelig er bestemt til foder, og som grønthøstes. Også rester af afgrøder ikke andetsteds nævnt, hvis hovedhøsten blev ødelagt, men resterne stadig kunne anvendes (som foder eller vedvarende energi).

CLND 043

Friske grøntsager (herunder meloner) og jordbær

Hektar med alle kål, blad- og stængelgrøntsager, frugtgrøntsager, rod-, knold- og løggrøntsager, friske bælgfrugter, andre grøntsager, der høstes friske (ikke tørrede), og jordbær, der dyrkes på jorder i omdrift med andre landbrugs- eller gartneriafgrøder.

CLND 044

Friske grøntsager (herunder meloner) og jordbær, der dyrkes i omdrift med gartneriafgrøder

Hektar friske grøntsager, meloner og jordbær, der dyrkes på jorder i omdrift med andre gartneriafgrøder.

CLND 045

Friske grøntsager (herunder meloner) og jordbær, der dyrkes i omdrift med ikkegartneriafgrøder (markafgrøder)

Hektar friske grøntsager, meloner og jordbær, der dyrkes på jorder i omdrift med andre landbrugsafgrøder.

CLND 046

Blomster og prydplanter (ekskl. planteskoler)

Hektar med alle blomster og prydplanter bestemt til at blive solgt som afskårne blomster (f.eks. roser, nelliker, orkidéer, gladiolus, krysantemum, afskårne blade og andre afskårne produkter), i potter, til udplantning og som altanblomster og -planter (f.eks. rododendron, azalea, krysantemum, begonie, storkenæb, balsamin, andre planter i potter, til udplantning og som altanplanter) og som løg- og stængelplanter og andre prydplanter (tulipaner, hyacinter, orkidéer, narcisser og andet).

CLND 047

Frø og stiklinger

Hektar frø af rødder (undtagen kartofler og andre planter, hvor rødderne også anvendes som frø), foderafgrøder, græsser, industriafgrøder (undtagen olieholdige frø) og frø og stiklinger af grøntsager og blomster.

CLND 048

Andre agerjordskulturer i.a.n.

Hektar markafgrøder ikke andetsteds nævnt.

CLND 049

Brakjord

Hektar med al agerjord, som enten indgår i omdrift eller bevares i god landbrugs- og miljømæssig stand (9), som bearbejdes eller ikke bearbejdes, men hvorpå der ikke høstes i løbet af driftsåret. Det væsentligste kendetegn ved brakjord er, at jorden normalt hviler i et driftsår for at blive forbedret. Brakjord kan forekomme i følgende former:

i)

arealer uden nogen form for vegetation eller

ii)

arealer med tilfældig vegetation; denne vegetation kan i visse tilfælde anvendes som foder eller til nedpløjning eller

iii)

arealer, som udelukkende anvendes til grøngødning.

CLND 050

Varige græsarealer

Hektar jord, hvorpå der vedvarende (flere år i træk, normalt mindst 5 år) dyrkes grøntfoderafgrøder, foderafgrøder eller energiafgrøder, hvad enten der er tale om dyrkede (tilsåede) eller naturlige (selvsåede) arealer, og som holdes uden for landbrugsbedriftens omdrift.

Græsarealerne kan anvendes til græsning, ensilage og hø eller til produktion af vedvarende energi.

CLND 051

Græs- og engarealer, ekskl. marginale græsarealer

Hektar varige græsarealer på jord af god eller mellemgod kvalitet, som normalt kan anvendes til intensiv græsning.

CLND 052

Marginale græsarealer

Hektar varige græsarealer med ringe udbytte, som regel på jord af ringe kvalitet, f.eks. i kuperet terræn og i højereliggende områder, og som normalt ikke er gødet, opdyrket, tilsået eller drænet. Disse arealer kan normalt kun anvendes til ekstensiv græsning og slås normalt ikke eller slås på en ekstensiv måde, da de ikke kan anvendes til en større dyrebestand.

CLND 053

Varige græsarealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, og som er tilskudsberettigede

Hektar varige græs- og engarealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, og som i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1307/2013 eller eventuelle senere retsforskrifter bevares i en stand, der gør dem egnede til græsning eller dyrkning uden forberedende foranstaltninger ud over brug af de sædvanlige landbrugsmetoder og -maskiner, og er berettigede til finansiel støtte.

CLND 054

Flerårige kulturer (herunder unge og midlertidigt forladte plantager, undtagen arealer, der kun producerer til eget konsum)

Hektar med alle frugttræer, alle citrustræer, alle nøddetræer, alle plantager med frugttræer og -buske, alle vinmarker, alle oliventræer alle andre flerårige kulturer til konsum (f.eks. te, kaffe eller johannesbrød) og til andre formål (f.eks. planteskoler, juletræer eller kurve- og flettemateriale som f.eks. rattan eller bambus).

CLND 055

Frugter, bær og nødder (ekskl. citrusfrugter, druer og jordbær)

Hektar plantager med kernefrugter, stenfrugter, bær, nødder og frugter, der vokser i tropisk og subtropisk klima.

CLND 056

Kernefrugter

Hektar plantager med kernefrugter som f.eks. æbler (Malus spp.), pærer (Pyrus spp.), kvæder (Cydonia oblonga Mill.) eller mispel (Mespilus germanica, L.).

CLND 057

Stenfrugter

Hektar plantager med stenfrugter som f.eks. ferskner og nektariner (Prunus persica (L.) Batch), abrikoser (Prunus armeniaca L. og andre), sød- og surkirsebær (Prunus avium L., P. cerasus), blommer (Prunus domestica L. og andre) og andre stenfrugter ikke andetsteds nævnt som f.eks. slåen (Prunus spinosa L.) eller japanmispel/loquat (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.).

CLND 058

Frugt, der vokser i subtropisk og tropisk klima

Hektar med alle frugter, der vokser i subtropisk og tropisk klima som f.eks. kiwier (Actinidia chinensis Planch.), avocadoer (Persea americana Mill.) eller bananer (Musa spp.).

CLND 059

Bær (ekskl. jordbær)

Hektar med alle dyrkede bær som f.eks. solbær (Ribes nigrum L.), ribs (Ribes rubrum L.), hindbær (Rubus idaeus L.) eller blåbær (Vaccinium corymbosum L.).

CLND 060

Nødder

Hektar med alle nøddetræer: valnødder, hasselnødder, mandler, kastanjer og andre nødder.

CLND 061

Citrusfrugter

Hektar citrusfrugter (Citrus spp.): appelsiner, små citrusfrugter, citroner, lime, pomeloer, grapefrugter og andre citrusfrugter.

CLND 062

Druer

Hektar vinplanter (Vitis vinifera L.)

CLND 063

Druer til fremstilling af vin

Hektar druesorter, der normalt dyrkes til produktion af saft, most og/eller vin.

CLND 064

Druer til fremstilling af vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)

Hektar druesorter, der normalt dyrkes til produktion af vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse, der opfylder kravene i i) Rådets forordning (EF) nr. 491/2009 (10) eller eventuelle senere retsforskrifter og ii) de tilsvarende nationale regler.

CLND 065

Druer til fremstilling af vin med beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

Hektar druesorter, der normalt dyrkes til produktion af vine med beskyttet geografisk betegnelse, der opfylder kravene i i) Rådets forordning (EF) nr. 491/2009 eller eventuelle senere retsforskrifter og ii) de tilsvarende nationale regler.

CLND 066

Druer til fremstilling af andre vine i.a.n. (uden BOB/BGB)

Hektar druesorter, der normalt dyrkes til produktion af andre vine end BOB- (beskyttet oprindelsesbetegnelse) og BGB-vine (beskyttet geografisk betegnelse).

CLND 067

Spisedruer

Hektar druesorter, der normalt dyrkes til produktion af friske druer.

CLND 068

Druer til fremstilling af rosiner

Hektar druesorter, der normalt dyrkes til produktion af rosiner.

CLND 069

Oliven

Hektar oliventræer (Olea europea L.), der dyrkes til produktion af oliven.

CLND 070

Planteskoler

Hektar med planteskoler, hvor unge træagtige planter dyrkes på friland med henblik på udplantning.

CLND 071

Andre flerårige kulturer, herunder andre flerårige kulturer til konsum

Hektar flerårige kulturer til konsum ikke andetsteds nævnt og træer, der plantes som juletræer på det udnyttede landbrugsareal.

CLND 072

Juletræer

Hektar juletræer, der plantes til kommercielle formål, uden for skov, på det udnyttede landbrugsareal. Juletræsplantager, der ikke længere vedligeholdes, og som hører til skovbevoksede arealer, medtages ikke.

CLND 073

Køkkenhaver

Hektar jord, hvor der normalt bl.a. dyrkes grøntsager, rodfrugtafgrøder og flerårige kulturer bestemt til forbrug af indehaveren og dennes husholdning, og som normalt er adskilt fra det øvrige landbrugsareal og fremtræder som køkkenhaver.

CLND 074

Anden landbrugsjord

Hektar uudnyttet landbrugsareal (landbrugsarealer, der af økonomiske, sociale eller andre årsager ikke længere dyrkes, og som ikke indgår i omdriften), skovbevoksede arealer og andre bebyggede arealer, gårdspladser, markveje, damme, stenbrud, ufrugtbar jord, klippegrund osv.

CLND 075

Uudnyttet landbrugsareal

Hektar jord, som tidligere har været udnyttet som landbrugsarealer, men som i undersøgelsens referenceår ikke længere bearbejdes og ikke længere indgår i omdriften, dvs. at en landbrugsmæssig udnyttelse ikke er tilsigtet.

Disse arealer vil normalt igen kunne udnyttes med de midler, en landbrugsbedrift normalt råder over.

CLND 076

Skovbevoksede arealer

Hektar jord, der er dækket med skovtræer eller buske, inkl. poppelplantager og plantager med lignende træer i eller uden for skov, skovplanteskoler i skov til dækning af landbrugsbedriftens egne behov samt skovfaciliteter (skovveje, lagerpladser til gavntræ osv.).

CLND 077

Lavskov med kort omdriftstid

Hektar skovbevoksede arealer til dyrkning af træer med en omdriftstid på 20 år eller mindre.

Omdriftstiden er den tid, der går mellem træernes såning/plantning og høsten af det endelige produkt, idet normale foranstaltninger som f.eks. tynding ikke anses for høst.

CLND 078

Anden jord (bebyggede arealer, gårdspladser, markveje, damme og andre uproduktive arealer)

Hektar jord, som er en del af det samlede areal, der tilhører landbrugsbedriften, men som ikke udgør udnyttet landbrugsareal, uudnyttet landbrugsareal eller skovbevokset areal, f.eks. bebyggede arealer (medmindre disse anvendes til dyrkning af svampe), gårdspladser, markveje, damme, stenbrud, ufrugtbar jord eller ufrugtbar jord.

 

 

Særlige landbrugsbedriftsområder

CLND 079

Dyrkede svampe

Hektar med svampe, der dyrkes i bygninger, der er opført eller indrettet specielt med henblik på dette formål, samt i grotter, kældre m.v.

CLND 080

Udnyttet landbrugsareal, der dyrkes under glas eller høj tilgængelig overdækning

Hektar afgrøder, som i hele eller størstedelen af deres vækstperiode dyrkes i drivhuse eller under fast eller flytbar høj overdækning af glas eller af stiv eller bøjelig plastic. Disse arealer må ikke medtages i ovennævnte variabler.

CLND 081

Grøntsager, herunder meloner og jordbær under glas eller høj tilgængelig overdækning

Hektar med alle kål, blad- og stængelgrøntsager, frugtgrøntsager, rod-, knold- og løggrøntsager, friske bælgfrugter, andre grøntsager, der høstes friske (ikke tørrede), og jordbær dyrket under glas eller høj tilgængelig overdækning.

CLND 082

Blomster og prydplanter (ekskl. planteskoler), under glas eller høj tilgængelig overdækning

Hektar med alle blomster og prydplanter bestemt til at blive solgt som afskårne blomster (f.eks. roser, nelliker, orkidéer, gladiolus, krysantemum, afskårne blade og andre afskårne produkter), i potter, til udplantning og som altanblomster og -planter (f.eks. rododendron, azalea, krysantemum, begonie, storkenæb, balsamin, andre planter i potter, til udplantning og som altanplanter) og som løg- og stængelplanter og andre prydplanter (tulipaner, hyacinter, orkidéer, narcisser og andet) dyrket under glas eller høj tilgængelig overdækning.

CLND 083

Andre agerjordskulturer under glas eller høj tilgængelig overdækning

Hektar andre agerjordsafgrøder, ikke andetsteds nævnt, dyrket under glas eller høj tilgængelig overdækning.

CLND 084

Flerårige kulturer under glas eller høj tilgængelig overdækning

Hektar flerårige kulturer dyrket under glas eller høj tilgængelig overdækning

CLND 085

Andet udnyttet landbrugsareal under glas eller høj tilgængelig overdækning

Hektar udnyttet landbrugsareal ikke andetsteds nævnt og dyrket under glas eller høj tilgængelig overdækning.

Økologisk landbrug

Landbrugsbedriften har arealer, hvor der anvendes økologiske produktionsmetoder efter bestemte normer og regler som fastlagt i i) Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 eller forordning (EU) 2018/848 eller eventuelle senere retsforskrifter og ii) de tilsvarende nationale gennemførelsesbestemmelser om økologisk produktion, herunder i omlægningsperioden.

Afgrøder er defineret i det centrale afsnit II — VARIABLER VEDRØRENDE JORD

CLND 086

Udnyttet landbrugsareal med økologisk landbrug

CLND 087

Agerjord med økologisk landbrug

CLND 088

Økologiske kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd)

CLND 089

Økologisk blød hvede og spelt

CLND 090

Økologisk hård hvede

CLND 091

Økologisk bælgsæd til høst i moden tilstand og økologiske proteinafgrøder til fremstilling af korn (inkl. såsæd og blandinger af korn og bælgsæd)

CLND 092

Økologiske rodfrugtafgrøder

CLND 093

Økologiske kartofler (inkl. læggekartofler)

CLND 094

Økologiske sukkerroer (eksklusive frø)

CLND 095

Økologiske industriafgrøder

CLND 096

Økologiske olieholdige frø

CLND 097

Økologisk soja

CLND 098

Økologiske grønthøstede planter fra agerjord

CLND 099

Økologiske midlertidige græs- og engarealer

CLND 100

Økologisk grønthøstede bælgplanter

CLND 101

Økologiske friske grøntsager (herunder meloner) og jordbær

CLND 102

Økologiske frø og stiklinger

CLND 103

Økologiske varige græsarealer

CLND 104

Økologiske græs- og engarealer, ekskl. græsarealer med ringe udbytte

CLND 105

Økologiske græsarealer med ringe udbytte

CLND 106

Økologiske flerårige kulturer (herunder unge og midlertidigt forladte plantager, undtagen arealer, der kun producerer til eget konsum)

CLND 107

Økologiske frugter, bær og nødder (ekskl. citrusfrugter, druer og jordbær)

CLND 108

Økologiske citrusfrugter

CLND 109

Økologiske druer til fremstilling af vin

CLND 110

Økologiske oliven

CLND 111

Økologiske grøntsager, herunder meloner og jordbær under glas eller høj tilgængelig overdækning

Kunstvanding på frilandsareal med kulturer

CLND 112

Arealer, som kan kunstvandes, i alt

Hektar udnyttet landbrugsareal i alt, som i løbet af referenceåret vil kunne kunstvandes ved hjælp af vandingsanlæg og med den vandmængde, som landbrugsbedriften normalt har til rådighed.


III.   VARIABLER VEDRØRENDE HUSDYR

Dyrene er ikke nødvendigvis indehaverens ejendom. Dyrene kan befinde sig på landbrugsbedriften (på udnyttede landbrugsarealer eller i staldfaciliteter, som benyttes af bedriften) eller uden for bedriften (fælles arealer, vandrende i flokke osv.).

 

 

Kvæg

Henviser til kvæg (Bos taurus L.) og vandbøfler (Bubalus bubalis L.), herunder hybrider som Beefalo.

CLVS 001

Kvæg, under 1 år

Antal kreaturer, handyr og hundyr, under 1 år

CLVS 002

Kvæg, 1 år, men under 2 år

Antal kreaturer, 1 år, men under 2 år

CLVS 003

Tyre og stude, 1 år, men under 2 år

Antal handyr, 1 år, men under 2 år

CLVS 004

Kvier, 1 år, men under 2 år

Antal hundyr, 1 år, men under 2 år

 

 

 

Kvæg, 2 år og derover

CLVS 005

Tyre og stude, 2 år og derover

Antal handyr, 2 år og derover

CLVS 006

Kvier, 2 år og derover

Antal hundyr, 2 år og derover

CLVS 007

Kvier, 2 år og derover

Antal hundyr, 2 år og derover, der endnu ikke har kælvet.

CLVS 008

Køer

Antal hundyr, 2 år og derover, der har kælvet.

CLVS 009

Malkekøer

Antal hundyr, der har kælvet (herunder hundyr på under 2 år), som på grund af deres race eller specielle anlæg udelukkende eller hovedsageligt holdes for at producere mælk til konsum eller til forarbejdning til mejeriprodukter.

CLVS 010

Andre køer end malkekøer

Antal hundyr, der har kælvet (herunder hundyr på under 2 år), som på grund af deres race eller specielle anlæg udelukkende eller hovedsageligt anvendes til avl, og hvis mælk ikke er bestemt til konsum eller til forarbejdning til mejeriprodukter.

CLVS 011

Bøffelkøer

Antal bøffelkøer (hundyr af arten Bubalus bubalis, L.), der har kælvet, (herunder bøffelkøer på under 2 år).

CLVS 012

Får (alle aldre)

Antal husdyr af arten Ovis aries L.

CLVS 013

Hunfår til avl

Antal moderfår og bedækkede gimmerlam, uanset mælkeproduktions-/kødproduktionsegenskaber.

CLVS 014

Andre får

Antal får i alt, som ikke er avlshunner.

CLVS 015

Geder (alle aldre)

Antal husdyr af underarten Capra aegagrus hircus L.

CLVS 016

Hungeder til avl

Antal hungeder, som har fået kid, og bedækkede geder.

CLVS 017

Andre geder

Antal geder i alt, som ikke er avlshunner.

 

 

Svin

Henviser til husdyr af arten Sus scrofa domesticus Erxleben.

CLVS 018

Smågrise, hvis levende vægt er under 20 kg

Antal smågrise, hvis levende vægt er under 20 kg

CLVS 019

Avlssøer, hvis levende vægt er 50 kg og derover

Antal søer på 50 kg og derover bestemt til avlsformål, uanset om de har faret eller ej

CLVS 020

Andre svin

Antal svin ikke andetsteds nævnt

 

 

Fjerkræ

Henviser til høner og kyllinger (Gallus gallus L.), kalkuner (Meleagris spp.), ænder (Anas spp. og Cairina moschata L.), gæs (Anser anser domesticus L.), strudse (Struthio camelus L.), der holdes som husdyr, og andet fjerkræ ikke andetsteds nævnt som f.eks. vagtler (Coturnix spp.), fasaner (Phasianus spp.), perlehøns (Numida meleagris domestica L.) og duer (Columbinae spp.). Fugle, der er opdrættet i fangenskab til jagtformål og ikke til produktion af kød/æg, medtages dog ikke.

CLVS 021

Slagtekyllinger

Antal husdyr af arten Gallus gallus L, som holdes med henblik på produktion af kød.

CLVS 022

Æglæggende høner

Antal husdyr af arten Gallus gallus L, som har opnået en alder, hvor de lægger æg, og som holdes med henblik på produktion af æg.

CLVS 023

Andet fjerkræ

Antal fjerkræ, ikke nævnt under slagtekyllinger og æglæggende høner. Kyllinger medtages ikke.

CLVS 024

Kalkuner

Antal husdyr af slægten Meleagris.

CLVS 025

Ænder

Antal husdyr af slægten Anas og arten Cairina moschata L.

CLVS 026

Gæs

Antal husdyr af arten Anser anser domesticus L.

CLVS 027

Strudse

Antal strudse (Struthio camelus L.)

CLVS 028

Andet fjerkræ i.a.n.

Antal andet fjerkræ ikke andetsteds nævnt.

 

 

Kaniner

Henviser til husdyr af slægten Oryctolagus.

CLVS 029

Hunkaniner til avl

Antal hunkaniner (Oryctolagus spp.) til produktion af slagtekaniner. De skal have fået unger.

CLVS 030

Bier

Antal bistader med bier (Apis mellifera) til produktion af honning.

CLVS 031

Hjorte

Tilstedeværelsen af dyr som f.eks. kronhjorte (Cervus elaphus L.), sikahjorte (Cervus nippon Temminck), rensdyr (Rangifer tarandus L.) eller dådyr (Dama dama L.) med henblik på produktion af kød.

CLVS 032

Pelsdyr

Tilstedeværelse af dyr som f.eks. mink (Neovison vison Schreber), ilder (Mustela putorius L.), ræv (Vulpes spp. og andre), mårhund (Nyctereutes spp.) eller chinchilla (Chinchilla spp.) med henblik på produktion af pels.

CLVS 033

Husdyr i.a.n.

Tilstedeværelse af husdyr ikke andetsteds nævnt i dette afsnit.

Økologiske produktionsmetoder, der anvendes til animalsk produktion

Landbrugsbedriften har dyr, der er omfattet af driftsmetoder efter bestemte normer og regler som fastlagt i i) Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 eller forordning (EU) 2018/848 eller eventuelle senere retsforskrifter og ii) de tilsvarende nationale gennemførelsesbestemmelser om økologisk produktion, herunder i omlægningsperioden.

Dyr er defineret i det centrale afsnit III — VARIABLER VEDRØRENDE HUSDYR

CLVS 034

Økologisk opdræt af kvæg

Antal økologisk opdrættet kvæg

CLVS 035

Økologisk opdræt af malkekøer

Antal økologisk opdrættede malkekøer

CLVS 036

Økologisk opdræt af andre køer end malkekøer

Antal økologisk opdrættede køer, som ikke er malkekøer

CLVS 037

Økologisk opdræt af bøffelkøer

Tilstedeværelse af økologisk opdræt af bøffelkøer

CLVS 038

Økologisk opdræt af får (alle aldre)

Antal økologisk opdrættede får

CLVS 039

Økologisk opdræt af geder (alle aldre)

Antal økologisk opdrættede geder

CLVS 040

Økologisk opdræt af svin

Antal økologisk opdrættede svin

CLVS 041

Økologisk opdræt af fjerkræ

Antal økologisk opdrættet fjerkræ

CLVS 042

Økologisk opdræt af slagtekyllinger

Antal økologisk opdrættede slagtekyllinger

CLVS 043

Økologisk opdræt af æglæggende høner

Antal økologisk opdrættede æglæggende høner


(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1089/2010 af 23. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatasæt og -tjenester (EUT L 323 af 8.12.2010, s. 11).

(2)  NUTS: nomenklaturen for statistiske regionale enheder.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådet forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådet forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

(6)  Årsarbejdsenheder (ÅAE) i procentinterval 2: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

(10)  Rådets forordning (EF) nr. 491/2009 af 25. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (»fusionsmarkedsordningen«) (EUT L 154 af 17.6.2009, s. 1).


BILAG II

Liste over variabler pr. modul

MODUL 1. ARBEJDSKRAFT OG ANDEN ERHVERVSMÆSSIG BESKÆFTIGELSE

Variabler

Enheder/kategorier

Emne: bedriftsforvaltning

 

 

Detaljerede emner: indehaver og kønsbalance

 

MLFO 001

Indehaverens køn

Mand/kvinde

MLFO 002

Fødselsår

År

 

Detaljeret emne: arbejdskraft

 

MLFO 003

Indehaverens arbejdstid anvendt på landbrugsbedriften

ÅAE — procentinterval 1 (1)

 

Detaljeret emne: sikkerhedsforanstaltninger, herunder en bedriftssikkerhedsplan

 

MLFO 004

Bedriftssikkerhedsplan

Ja/nej

Emne: medhjælpende familiemedlemmer

 

 

Detaljerede emner: arbejdskraft, antal beskæftigede og kønsbalance

 

MLFO 005

Mandlige familiemedlemmer, der udfører landbrugsarbejde

Antal personer pr. ÅAE — procentinterval 2 (2)

MLFO 006

Kvindelige familiemedlemmer, der udfører landbrugsarbejde

Antal personer pr. ÅAE — procentinterval 2 (2)

Emne: fremmed arbejdskraft

 

 

Detaljerede emner: arbejdskraft, antal beskæftigede og kønsbalance

 

 

 

Fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften

 

MLFO 007

Mandlig fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften

Antal personer pr. ÅAE — procentinterval 2 (2)

MLFO 008

Kvindelig fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften

Antal personer pr. ÅAE — procentinterval 2 (2)

 

Detaljeret emne: midlertidig arbejdskraft, der er ansat af landbrugsbedriften

 

MLFO 009

Midlertidig fremmed arbejdskraft: mænd/kvinder

Antal hele arbejdsdage

 

Detaljeret emne: arbejdskraft udført af kontrahenter

 

MLFO 010

Personer, der ikke er direkte ansat af landbrugsbedriften, og som ikke er medtaget i ovenstående kategorier.

Antal hele arbejdsdage

Emne: andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften

 

 

Detaljeret emne: aktiviteter

 

MLFO 011

Levering af sundhedsydelser samt sociale og uddannelsesmæssige tjenesteydelser

Ja/nej

MLFO 012

Turisme, indkvartering og andre fritidsaktiviteter

Ja/nej

MLFO 013

Håndværk

Ja/nej

MLFO 014

Forarbejdning af landbrugsprodukter

Ja/nej

MLFO 015

Produktion af vedvarende energi

Ja/nej

MLFO 016

Træforarbejdning

Ja/nej

MLFO 017

Akvakultur

Ja/nej

 

 

Underleverandørarbejde (hvor landbrugsbedriftens produktionsmidler anvendes)

 

MLFO 018

Landbrugsmæssigt underleverandørarbejde

Ja/nej

MLFO 019

Ikkelandbrugsmæssigt underleverandørarbejde

Ja/nej

MLFO 020

Skovbrug

Ja/nej

MLFO 021

Andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften i.a.n.

Ja/nej

 

Detaljeret emne: betydning for landbrugsbedriften

 

MLFO 022

Hvor stor en procentdel udgør andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften af landbrugsbedriftens endelige produktion?

Procentinterval (3)

 

Detaljeret emne: arbejdskraft

 

MLFO 023

Indehaveren udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften).

M/S/N (4)

MLFO 024

Familiemedlemmer, der arbejder på landbrugsbedriften, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften) som deres hovedaktivitet

Antal personer

MLFO 025

Familiemedlemmer, der arbejder på landbrugsbedriften, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften) som deres biaktivitet

Antal personer

MLFO 026

Fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften) som deres hovedaktivitet

Antal personer

MLFO 027

Fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften) som deres biaktivitet

Antal personer

Emne: andre erhvervsmæssige aktiviteter uden direkte tilknytning til landbrugsbedriften

 

 

Detaljeret emne: arbejdskraft

 

MLFO 028

Eneindehaveren, som også er driftsleder på landbrugsbedriften med eneindehaver, udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (uden tilknytning til landbrugsbedriften).

M/S/N (4)

MLFO 029

Eneindehaveres (når eneindehaveren er driftsleder på landbrugsbedriften) familiemedlemmer, som arbejder på landbrugsbedriften og udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (uden tilknytning til landbrugsbedriften) som deres hovedaktivitet.

Antal personer

MLFO 030

Eneindehaveres (når eneindehaveren er driftsleder på landbrugsbedriften) familiemedlemmer, som arbejder på landbrugsbedriften og udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (uden tilknytning til landbrugsbedriften) som deres biaktivitet.

Antal personer

MODUL 2. UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

Variabler

Enheder/kategorier

Emne: Landbrugsbedrifter, der støttes af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

 

MRDV 001

Rådgivningstjenester og forvaltnings- og vikarordninger inden for landbrug

Ja/nej

MRDV 002

Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

Ja/nej

MRDV 003

Investeringer i fysiske aktiver

Ja/nej

MRDV 004

Genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer og katastrofale hændelser og indførelse af passende forebyggende foranstaltninger

Ja/nej

 

 

Landbrugs- og forretningsudvikling

 

MRDV 005

Støtte til virksomhedsetablering til unge landbrugere

Ja/nej

MRDV 006

Igangsætningsstøtte til virksomheder til udvikling af små landbrugsbedrifter

Ja/nej

MRDV 007

Supplerende nationale direkte betalinger for Kroatien

Ja/nej

MRDV 008

Investeringer i udvikling af skovarealer og forbedring af skovenes levedygtighed

Ja/nej

 

 

Betalinger for miljø- og klimavenligt landbrug

 

MRDV 009

Miljø- og klimavenligt landbrug

Ja/nej

MRDV 010

Forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse

Ja/nej

MRDV 011

Økologisk landbrug

Ja/nej

MRDV 012

Natura 2000-betalinger og betalinger i tilknytning til vandrammedirektivet

Ja/nej

MRDV 013

Betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

Ja/nej

MRDV 014

Dyrevelfærd

Ja/nej

MRDV 015

Risikostyring

Ja/nej

MODUL 3. STALDFACILITETER OG HUSDYRGØDNINGSFORVALTNING

Variabler

Enheder/kategorier

Emne: staldfaciliteter

 

 

Detaljeret emne: kvægstalde

 

MAHM 001

Malkekøer

Gennemsnitligt antal

MAHM 002

Malkekøer i bindestalde (gylle)

Pladser

MAHM 003

Malkekøer i bindestalde (fast husdyrgødning)

Pladser

MAHM 004

Malkekøer i løsdrift/sengestalde (gylle)

Pladser

MAHM 005

Malkekøer i løsdrift/sengestalde (fast husdyrgødning)

Pladser

MAHM 006

Malkekøer i andre staldtyper (gylle)

Pladser

MAHM 007

Malkekøer i andre staldtyper (fast husdyrgødning)

Pladser

MAHM 008

Malkekøer, udegående

Pladser

MAHM 009

Malkekøer, delvis udegående (på græs)

Måneder

MAHM 010

Malkekøer med adgang til motionsfold

Ja/nej

MAHM 011

Andet kvæg

Gennemsnitligt antal

MAHM 012

Andet kvæg i bindestalde (gylle)

Pladser

MAHM 013

Andet kvæg i bindestalde (fast husdyrgødning)

Pladser

MAHM 014

Andet kvæg i løsdrift/sengestalde (gylle)

Pladser

MAHM 015

Andet kvæg i løsdrift/sengestalde (fast husdyrgødning)

Pladser

MAHM 016

Andet kvæg i andre staldtyper (gylle)

Pladser

MAHM 017

Andet kvæg i andre staldtyper (fast husdyrgødning)

Pladser

MAHM 018

Andet kvæg, altid udegående

Pladser

MAHM 019

Andet kvæg, delvis udegående (på græs)

Måneder

MAHM 020

Andet kvæg med adgang til motionsfold

Ja/nej

 

Detaljeret emne: svinestalde

 

MAHM 021

Avlssøer

Gennemsnitligt antal

MAHM 022

Avlssøer på fuldspaltegulv

Pladser

MAHM 023

Avlssøer på delvist spaltegulv

Pladser

MAHM 024

Avlssøer i stalde med fast gulv (ekskl. dybstrøelse)

Pladser

MAHM 025

Avlssøer, hvor hele gulvarealet er dybstrøelse

Pladser

MAHM 026

Avlssøer i andre staldtyper

Pladser

MAHM 027

Avlssøer, udegående (på friland)

Pladser

MAHM 028

Avlssøer, udegående (på friland)

Måneder

MAHM 029

Andre svin

Gennemsnitligt antal

MAHM 030

Andre svin på fuldspaltegulv

Pladser

MAHM 031

Andre svin på delvist spaltegulv

Pladser

MAHM 032

Andre svin i stalde med fast gulv (ekskl. dybstrøelse)

Pladser

MAHM 033

Andre svin, hvor hele gulvarealet er dybstrøelse

Pladser

MAHM 034

Andre svin i andre staldtyper

Pladser

MAHM 035

Andre svin, udegående (på friland)

Pladser

MAHM 036

Andre svin med adgang til motionsfold

Ja/nej

 

Detaljeret emne: stalde til æglæggende høner

 

MAHM 037

Æglæggende høner

Gennemsnitligt antal

MAHM 038

Æglæggende høner i stalde med dybstrøelse

Pladser

MAHM 039

Æglæggende høner i stalde med etagesystem (uden strøelse)

Pladser

MAHM 040

Æglæggende høner i bure med gødningsbånd

Pladser

MAHM 041

Æglæggende høner i bure med gødningskælder

Pladser

MAHM 042

Æglæggende høner i bure i trappebursystem med gødningskælder

Pladser

MAHM 043

Æglæggende høner i andre staldtyper

Pladser

MAHM 044

Andre æglæggende høner, udegående (på friland)

Pladser

Emne: anvendelse af næringsstoffer og husdyrgødningsproduktion på landbrugsbedriften

 

 

Detaljeret emne: Udnyttet landbrugsareal, der er gødet

 

MAHM 045

Samlet udnyttet landbrugsareal, der er gødet med mineralsk gødning

ha

MAHM 046

Samlet udnyttet landbrugsareal, der er gødet med husdyrgødning

ha

 

Detaljeret emne: husdyrgødning, der fraføres og tilføres landbrugsbedriften

 

 

 

Nettofraførsel af husdyrgødning fra landbrugsbedriften

 

MAHM 047

Nettofraførsel af gylle/flydende husdyrgødning fra landbrugsbedriften

m3

MAHM 048

Nettofraførsel af fast husdyrgødning fra landbrugsbedriften

ton

 

Detaljeret emne: organisk og affaldsbaseret gødning, undtagen husdyrgødning

 

MAHM 049

Organisk og affaldsbaseret gødning, undtagen husdyrgødning, der anvendes på landbrugsbedriften

ton

Emne: husdyrgødningstilførsel

 

 

Detaljeret emne: indarbejdningstid pr. spredningstype

 

 

 

Bredspredning

 

MAHM 050

Indarbejdning inden for 4 timer

Procentinterval (5)

MAHM 051

Indarbejdning efter 4 timer

Procentinterval (5)

MAHM 052

Ingen indarbejdning

Procentinterval (5)

 

 

Slangeudlægning

 

MAHM 053

Slæbeslanger

Procentinterval (5)

MAHM 054

Slæbesko

Procentinterval (5)

 

 

Nedfældning

 

MAHM 055

Lav nedfældning/åben rille

Procentinterval (5)

MAHM 056

Dyb nedfældning/lukket rille

Procentinterval (5)

Emne: anlæg til husdyrgødning

 

 

Detaljeret emne: anlæg til opbevaring af husdyrgødning og kapacitet

 

MAHM 057

Opbevaring af fast husdyrgødning i bunker

%

MAHM 058

Husdyrgødning opbevaret i kompostbunker

%

MAHM 059

Husdyrgødning opbevaret i gødningskummer under staldbygningen

%

MAHM 060

Husdyrgødning opbevaret i systemer med dybstrøelse

%

MAHM 061

Opbevaring af flydende husdyrgødning/gylle uden overdækning

%

MAHM 062

Opbevaring af flydende husdyrgødning/gylle med gennemtrængelig overdækning

%

MAHM 063

Opbevaring af flydende husdyrgødning/gylle med uigennemtrængelig overdækning

%

MAHM 064

Husdyrgødning opbevaret i andre faciliteter i.a.n.

%

MAHM 065

Daglig spredning

%

MAHM 066

Husdyrgødning opbevaret i kompostbunker

Måneder

MAHM 067

Opbevaring af husdyrgødning i gødningskummer under staldbygningen

Måneder

MAHM 068

Opbevaring af husdyrgødning i systemer med dybstrøelse

Måneder

MAHM 069

Opbevaring af flydende husdyrgødning/gylle

Måneder

MAHM 070

Husdyrgødning opbevaret i andre faciliteter i.a.n.

Måneder


(1)  Årsarbejdsenheder (ÅAE) i procentinterval 1: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(2)  Årsarbejdsenheder (ÅAE) i procentinterval 2: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(3)  Procentintervaller for bedriftens endelige produktion: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100).

(4)  M — hovedaktivitet, S — biaktivitet, N — ingen involvering.

(5)  Husdyrgødning tilført med specifik gødningstilførselsteknik (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).


BILAG III

Beskrivelse af de variabler, der skal anvendes til modulerne om data vedrørende landbrugsbedriften, som anført i bilag II til denne gennemførelsesafgørelse

MODUL 1. ARBEJDSKRAFT OG ANDEN ERHVERVSMÆSSIG BESKÆFTIGELSE

BESKRIVELSE AF VARIABLERNE VEDRØRENDE ARBEJDSKRAFT

Indehaver

Indehaveren er den fysiske person (eller den udvalgte fysiske person, hvis det drejer sig om en sammenslutning af bedrifter) for hvis regning og i hvis navn bedriften drives, og som har det retlige og økonomiske ansvar for bedriften. Hvis indehaveren er en juridisk person, indsamles der ikke oplysninger vedrørende indehaveren.

Landbrugsarbejde er defineret i bilag I. CENTRALE GENERELLE VARIABLER

Emne: bedriftsforvaltning

 

Detaljerede emner: indehaver og kønsbalance

MLFO 001

Indehaverens køn

Indehaverens køn

 

M — mand

 

F — kvinde

MLFO 002

Fødselsår

Indehaverens fødselsår

 

Detaljeret emne: arbejdskraft

MLFO 003

Indehaverens arbejdstid anvendt på landbrugsbedriften

Procentinterval for årsarbejdsenheder for arbejdstid anvendt på landbrugsbedriften for indehaveren, husligt arbejde undtages.

 

Detaljeret emne: sikkerhedsforanstaltninger, herunder en bedriftssikkerhedsplan

MLFO 004

Bedriftssikkerhedsplan

Bedriften har gennemført en risikovurdering af arbejdspladsen med det formål at reducere de arbejdsrelaterede farer, hvilket har resulteret i et skriftligt dokument (som f.eks. en »bedriftssikkerhedsplan«).

Emne: medhjælpende familiemedlemmer

 

Detaljerede emner: arbejdskraft, antal beskæftigede og kønsbalance

 

Familiemedlemmer, der udfører landbrugsarbejde

Denne post vedrører kun bedrifter med eneindehaver, fordi sammenslutninger af bedrifter og juridiske personer ikke anses for at have medhjælpende familiemedlemmer.

Familiemedlemmer , der udfører landbrugsarbejde (husligt arbejde undtages), omfatter ægtefælle, slægtninge i op— og nedstigende linje og indehaverens og dennes ægtefælles søskende på bedrifter med eneindehaver. Hvor det er relevant, omfatter disse en driftsleder, som er et medlem af indehaverens familie.

MLFO 005

Mandlige familiemedlemmer, der udfører landbrugsarbejde

Antal mandlige familiemedlemmer pr. procentinterval for årsarbejdsenheder

MLFO 006

Kvindelige familiemedlemmer, der udfører landbrugsarbejde

Antal kvindelige familiemedlemmer pr. procentinterval for årsarbejdsenheder

Emne: fremmed arbejdskraft

 

Detaljerede emner: arbejdskraft, antal beskæftigede og kønsbalance

 

 

Fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften

Ved fast fremmed arbejdskraft forstås personer, bortset fra indehaveren og familiemedlemmer, som i de 12 måneder forud for undersøgelsens referencedag har udført landbrugsarbejde hver uge på landbrugsbedriften uanset længden af den ugentlige arbejdstid, og uanset om de har modtaget en form for vederlag (løn, overskud eller anden betaling, herunder betaling i naturalier). Herunder hører også personer, som ikke har været i stand til arbejde i hele perioden af grunde som f.eks.:

i)

specielle produktionsforhold på specialiserede landbrugsbedrifter eller

ii)

fravær på grund af ferie, militærtjeneste, sygdom, ulykkestilfælde eller død eller

iii)

tiltrædelse eller fratrædelse fra landbrugsbedriften eller

iv)

komplet arbejdsstandsning på landbrugsbedriften på grund af force majeure (oversvømmelse, brand osv.).

MLFO 007

Mandlig fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften

Mandlig fremmed arbejdskraft — antal personer pr. procentinterval for årsarbejdsenheder

MLFO 008

Kvindelig fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften

Kvindelig fremmed arbejdskraft — antal personer pr. procentinterval for årsarbejdsenheder

 

Detaljeret emne: midlertidig arbejdskraft, der er ansat af landbrugsbedriften

 

 

Ved midlertidig fremmed arbejdskraft forstås personer, som inden for de seneste 12 måneder forud for undersøgelsens referencedag ikke har arbejdet hver uge på landbrugsbedriften af andre årsager end dem, der er nævnt under fast fremmed arbejdskraft.

Ved arbejdsdage udført af midlertidig fremmed arbejdskraft forstås dage af en sådan længde, at den ansatte modtager en form for vederlag (løn, overskud eller anden betaling, herunder betaling i naturalier) for en hel dags arbejde, i løbet af hvilken der udføres det arbejde, som normalt udføres af en fuldtidsbeskæftiget landbrugsmedarbejder. Ferieperioder og sygdomsperioder regnes ikke som arbejdsdage.

MLFO 009

Midlertidig fremmed arbejdskraft: mænd/kvinder

Antal hele arbejdsdage i alt præsteret af personer, der er midlertidig ansat på landbrugsbedriften.

 

Detaljeret emne: arbejdskraft udført af kontrahenter

MLFO 010

Personer, der ikke er direkte ansat af landbrugsbedriften, og som ikke er medtaget i ovenstående kategorier

Antal hele arbejdsdage i alt præsteret på landbrugsbedriften af personer, der ikke er direkte ansat af landbrugsbedriften (f.eks. underkontrahenter ansat af tredjeparter).

Emne: andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften

Oplysninger om andre erhvervsmæssige aktiviteter registreres for:

i)

indehavere af bedrifter med eneindehaver og sammenslutninger af bedrifter

ii)

familiemedlemmer på bedrifter med eneindehaver

og i tilfælde af andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften, også for

iii)

fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften.

Der indsamles ikke oplysninger om andre erhvervsmæssige aktiviteter for juridiske bedrifter.

Ved andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften forstås andre erhvervsmæssige aktiviteter:

a)

på landbrugsbedriften eller

b)

uden for landbrugsbedriften.

Andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til bedriften er aktiviteter, hvor enten landbrugsbedriftens ressourcer (areal, bygninger, maskiner osv.) eller landbrugsbedriftens produkter anvendes i aktiviteten. Ikke-landbrugsarbejde og landbrugsarbejde for andre landbrugsbedrifter medtages. Finansielle investeringsaktiviteter medtages ikke. Udlejning af landbrugsjord til diverse aktiviteter uden at være yderligere involveret i disse aktiviteter medtages ligeledes ikke.

 

Detaljeret emne: aktiviteter

MLFO 011

Levering af sundhedsydelser samt sociale og uddannelsesmæssige tjenesteydelser

Tilstedeværelse af aktiviteter, der er knyttet til levering af sundhedsydelser samt sociale og uddannelsesmæssige tjenesteydelser og/eller erhvervsmæssige aktiviteter med sociale interesser, hvor enten landbrugsbedriftens ressourcer eller dens primærprodukter anvendes.

MLFO 012

Turisme, indkvartering og andre fritidsaktiviteter

Tilstedeværelse af aktiviteter i forbindelse med turisme, indkvartering, fremvisning af landbrugsbedriften for turister eller andre grupper, sports- og fritidsaktiviteter osv., hvor enten landbrugsbedriftens areal, bygninger eller andre ressourcer anvendes.

MLFO 013

Håndværk

Tilstedeværelse af fremstilling af håndværksprodukter, der fremstilles på landbrugsbedriften enten af indehaveren eller familiemedlemmer eller af fremmed arbejdskraft, uanset hvordan produkterne sælges.

MLFO 014

Forarbejdning af landbrugsprodukter

Tilstedeværelse af forarbejdning af et primært landbrugsprodukt til et forarbejdet sekundært produkt på landbrugsbedriften, uanset om råmaterialet er produceret på landbrugsbedriften eller købt uden for landbrugsbedriften.

MLFO 015

Produktion af vedvarende energi

Tilstedeværelse af produktion af vedvarende energi til markedet, herunder biogas, biobrændsel eller elektricitet, med vindmøller, andet udstyr eller landbrugsråvarer. Vedvarende energi, der kun produceres til landbrugsbedriftens eget brug medtages ikke.

MLFO 016

Træforarbejdning

Tilstedeværelse af forarbejdning af råtræ på landbrugsbedriften til markedsformål (savning af gavntræ osv.).

MLFO 017

Akvakultur

Tilstedeværelse af produktion af fisk, krebs osv. på landbrugsbedriften. Aktiviteter, som kun omfatter fiskeri, medtages ikke.

 

 

Underleverandørarbejde (hvor landbrugsbedriftens produktionsmidler anvendes)

Underleverandørarbejde, hvor bedriftens materiel anvendes, idet der skelnes mellem arbejde inden for eller uden for landbrugssektoren.

MLFO 018

Landbrugsmæssigt underleverandørarbejde

Tilstedeværelse af arbejde inden for landbrugssektoren.

MLFO 019

Ikkelandbrugsmæssigt underleverandørarbejde

Tilstedeværelse af arbejde uden for landbrugssektoren (f.eks. snerydning, transportvirksomhed, landskabspleje, tjenesteydelser på landbrugs- og miljøområdet osv.).

MLFO 020

Skovbrug

Tilstedeværelse af skovbrugsarbejde ved hjælp af landbrugsbedriftens arbejdskraft, maskiner og udstyr, der som regel anvendes til landbrugsformål.

MLFO 021

Andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften i.a.n.

Tilstedeværelse af andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften i.a.n.

 

Detaljeret emne: betydning for landbrugsbedriften

MLFO 022

Hvor stor en procentdel udgør andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften af landbrugsbedriftens endelige produktion?

Procentintervallet for, hvor stor en procentdel andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften udgør af landbrugsbedriftens produktion Den andel, som andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften udgør af landbrugsbedriftens produktion, skønnes at være andelen af omsætningen fra andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften i forhold til landbrugsbedriftens samlede omsætning og denne landbrugsbedrifts direkte betalinger i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013 eller senere retsforskrifter.

Formula

 

Detaljeret emne: arbejdskraft

Denne post finder anvendelse på:

i)

indehavere af bedrifter med eneindehaver og sammenslutninger af bedrifter

ii)

familiemedlemmer på bedrifter med eneindehaver og

iii)

fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften.

Der indsamles ikke oplysninger for juridiske bedrifter.

MLFO 023

Indehaveren udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften).

Indehaveren af bedrifter med eneindehaver eller sammenslutninger af bedrifter udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften:

 

M — hovedaktivitet

 

S — biaktivitet

 

N — ingen involvering

Aktiviteterne kan udøves på landbrugsbedriften (ikke landbrugsmæssigt arbejde på landbrugsbedrift) eller uden for landbrugsbedriften.

MLFO 024

Familiemedlemmer, der arbejder på landbrugsbedriften, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften) som deres hovedaktivitet

Antal familiemedlemmer, der udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften som deres hovedaktivitet.

MLFO 025

Familiemedlemmer, der arbejder på landbrugsbedriften, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften) som deres biaktivitet

Antal familiemedlemmer, der udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften som deres biaktivitet.

MLFO 026

Fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften) som deres hovedaktivitet

Antal personer, der er fremmed arbejdskraft, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften som deres hovedaktivitet, på bedrifter med eneindehaver eller sammenslutninger af bedrifter.

MLFO 027

Fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften) som deres biaktivitet

Antal personer, der er fremmed arbejdskraft, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften som deres biaktivitet, på bedrifter med eneindehaver eller sammenslutninger af bedrifter.

Emne: andre erhvervsmæssige aktiviteter uden direkte tilknytning til landbrugsbedriften

Henviser til ikkelandbrugsmæssigt arbejde på landbrugsbedriften og arbejde uden for landbrugsbedriften. Dette omfatter aktiviteter, der udføres mod vederlag (løn, overskud eller anden betaling, herunder betaling i naturalier), bortset fra:

i)

landbrugsmæssigt arbejde på landbrugsbedriften og

ii)

indehaverens andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften.

Ved andre erhvervsmæssige aktiviteter uden tilknytning til landbrugsbedriften forstås andre erhvervsmæssige aktiviteter:

a)

på landbrugsbedriften (ikkelandbrugsmæssigt arbejde på landbrugsbedrift) eller

b)

uden for landbrugsbedriften.

 

Detaljeret emne: arbejdskraft

MLFO 028

Eneindehaveren, som også er driftsleder på en landbrugsbedrift med eneindehaver, udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (uden tilknytning til landbrugsbedriften).

Indehaveren udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter uden direkte tilknytning til landbrugsbedriften:

 

M — hovedaktivitet

 

S — biaktivitet

 

N — ingen involvering

Aktiviteterne kan udøves på landbrugsbedriften (ikke landbrugsmæssigt arbejde på landbrugsbedrift) eller uden for landbrugsbedriften.

MLFO 029

Eneindehaveres (når eneindehaveren er driftsleder på landbrugsbedriften) familiemedlemmer, som arbejder på landbrugsbedriften og udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (uden tilknytning til landbrugsbedriften) som deres hovedaktivitet.

Antal familiemedlemmer, der udøver erhvervsmæssige aktiviteter uden tilknytning til landbrugsbedriften som deres hovedaktivitet.

MLFO 030

Eneindehaveres (når eneindehaveren er driftsleder på landbrugsbedriften) familiemedlemmer, som arbejder på landbrugsbedriften og udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (uden tilknytning til landbrugsbedriften) som deres biaktivitet.

Antal familiemedlemmer, der udøver erhvervsmæssige aktiviteter uden tilknytning til landbrugsbedriften som deres biaktivitet.

MODUL 2. UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

BESKRIVELSE AF VARIABLERNE VEDRØRENDE UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

Emne: Landbrugsbedrifter, der støttes af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

Landbrugsbedriften anses for i løbet af de seneste 3 år at have draget fordel af de foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er fastsat i afsnit III, kapitel I, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013, efter bestemte normer og regler som fastlagt i den seneste lovgivning, uanset om der har fundet betaling sted i referenceperioden, når blot der er truffet en positiv beslutning vedrørende tildeling af foranstaltningen (f.eks. at ansøgningen om et tilskud er godkendt).

MRDV 001

Rådgivningstjenester og forvaltnings- og vikarordninger inden for landbrug

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 002

Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 003

Investeringer i fysiske aktiver

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 17 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 004

Genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer og katastrofale hændelser og indførelse af passende forebyggende foranstaltninger

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 18 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

 

 

Landbrugs- og forretningsudvikling

Foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1305/2013 og for Kroatiens vedkommende også i henhold til artikel 40 i samme forordning.

MRDV 005

Støtte til virksomhedsetablering til unge landbrugere

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 006

Igangsætningsstøtte til virksomheder til udvikling af små landbrugsbedrifter

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 007

Supplerende nationale direkte betalinger for Kroatien

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 40 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 008

Investeringer i udvikling af skovarealer og forbedring af skovenes levedygtighed

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 21 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

 

 

Betalinger for miljø- og klimavenligt landbrug

MRDV 009

Miljø- og klimavenligt landbrug

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 010

Forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 011

Økologisk landbrug

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 012

Natura 2000-betalinger og betalinger i tilknytning til vandrammedirektivet

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 30 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 013

Betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 31 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 014

Dyrevelfærd

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 33 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 015

Risikostyring

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 36 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MODUL 3. STALDFACILITETER OG HUSDYRGØDNINGSFORVALTNING

BESKRIVELSE AF VARIABLERNE VEDRØRENDE STALDFACILITETER OG GØDNINGSFORVALTNING

Emne: staldfaciliteter

Pladser i staldfaciliteter for kvæg, svin og fjerkræ. Ved» pladser «forstås det sædvanlige antal dyr i staldfaciliteterne i referenceåret. Dette betyder, at antallet af dyr skal korrigeres på referencedagen, hvis betingelserne ikke er normale (overbelægning, underbelægning, aflivning af besætninger af sundhedsårsager, særlige produktionsordninger osv.). Kun staldfaciliteter, der er i brug i referenceperioden, registreres. Antallet af midlertidige tomme pladser i staldfaciliteterne i referenceperioden registreres også.

Dyr er defineret i det centrale afsnit III — VARIABLER VEDRØRENDE HUSDYR

 

Detaljeret emne: kvægstalde

MAHM 001

Malkekøer

Gennemsnitligt antal malkekøer i referenceåret.

MAHM 002

Malkekøer i bindestalde (gylle)

Antal pladser til malkekøer i bindestalde med gylleforvaltning.

MAHM 003

Malkekøer i bindestalde (fast husdyrgødning)

Antal pladser til malkekøer i bindestalde med forvaltning af fast husdyrgødning.

MAHM 004

Malkekøer i løsdrift/sengestalde (gylle)

Antal pladser til malkekøer i løsdrift/sengestalde med gylleforvaltning.

MAHM 005

Malkekøer i løsdrift/sengestalde (fast husdyrgødning)

Antal pladser til malkekøer i løsdrift/sengestalde med forvaltning af fast husdyrgødning.

MAHM 006

Malkekøer i andre staldtyper (gylle)

Antal pladser til malkekøer i andre staldtyper, ikke andetsteds nævnt, med gylleforvaltning.

MAHM 007

Malkekøer i andre staldtyper (fast husdyrgødning)

Antal pladser til malkekøer i andre staldtyper, ikke andetsteds nævnt, med forvaltning af fast husdyrgødning.

MAHM 008

Malkekøer, udegående

Antal pladser til malkekøer, som altid er udegående.

MAHM 009

Malkekøer, delvis udegående (på græs)

Antal måneder, som malkekøer er på græs.

MAHM 010

Malkekøer med adgang til motionsfold

Tilstedeværelse af motionsfolde til malkekøer.

MAHM 011

Andet kvæg

Gennemsnitligt antal andre kreaturer i referenceåret.

MAHM 012

Andet kvæg i bindestalde (gylle)

Antal pladser til andet kvæg i bindestalde med gylleforvaltning.

MAHM 013

Andet kvæg i bindestalde (fast husdyrgødning)

Antal pladser til andet kvæg i bindestalde med forvaltning af fast husdyrgødning.

MAHM 014

Andet kvæg i løsdrift/sengestalde (gylle)

Antal pladser til andet kvæg i løsdrift/sengestalde med gylleforvaltning.

MAHM 015

Andet kvæg i løsdrift/sengestalde (fast husdyrgødning)

Antal pladser til andet kvæg i løsdrift/sengestalde med forvaltning af fast husdyrgødning.

MAHM 016

Andet kvæg i andre staldtyper (gylle)

Antal pladser til andet kvæg i andre staldtyper, ikke andetsteds nævnt, med gylleforvaltning.

MAHM 017

Andet kvæg i andre staldtyper (fast husdyrgødning)

Antal pladser til andet kvæg i andre staldtyper, ikke andetsteds nævnt, med forvaltning af fast husdyrgødning.

MAHM 018

Andet kvæg, altid udegående

Antal pladser til andet kvæg, som altid er udegående.

MAHM 019

Andet kvæg, delvis udegående (på græs)

Antal måneder, som dette andet kvæg er på græs.

MAHM 020

Andet kvæg med adgang til motionsfold

Tilstedeværelse af motionsfolde til andet kvæg.

 

Detaljeret emne: svinestalde

MAHM 021

Avlssøer

Gennemsnitligt antal avlssøer i referenceåret.

MAHM 022

Avlssøer på fuldspaltegulv

Antal pladser til avlssøer i stalde med fuldspaltegulv.

MAHM 023

Avlssøer på delvist spaltegulv

Antal pladser til avlssøer i stalde med delvist spaltegulv.

MAHM 024

Avlssøer i stalde med fast gulv (ekskl. dybstrøelse)

Antal pladser til avlssøer i stalde med fast gulv, ekskl. dybstrøelse

MAHM 025

Avlssøer, hvor hele gulvarealet er dybstrøelse

Antal pladser til avlssøer i stalde med dybstrøelse.

MAHM 026

Avlssøer i andre staldtyper

Antal pladser til avlssøer i andre staldtyper.

MAHM 027

Avlssøer, udegående (på friland)

Antal pladser til avlssøer i frilandssystemer.

MAHM 028

Avlssøer, udegående (på friland)

Antal måneder, som avlssøer er på græs, i frilandssystemer.

MAHM 029

Andre svin

Gennemsnitligt antal andre svin i referenceåret.

MAHM 030

Andre svin på fuldspaltegulv

Antal pladser til andre svin i stalde med fuldspaltegulv.

MAHM 031

Andre svin på delvist spaltegulv

Antal pladser til andre svin i stalde med delvist spaltegulv.

MAHM 032

Andre svin i stalde med fast gulv (ekskl. dybstrøelse)

Antal pladser til andre svin i stalde med fast gulv, ekskl. dybstrøelse

MAHM 033

Andre svin, hvor hele gulvarealet er dybstrøelse

Antal pladser til andre svin i stalde med dybstrøelse.

MAHM 034

Andre svin i andre staldtyper

Antal pladser til andre svin i andre staldtyper.

MAHM 035

Andre svin, udegående (på friland)

Antal pladser til andre svin udegående i frilandssystemer.

MAHM 036

Andre svin med adgang til motionsfold

Tilstedeværelse af motionsfolde til andre svin (ekskl. på friland).

 

Detaljeret emne: stalde til æglæggende høner

MAHM 037

Æglæggende høner

Gennemsnitligt antal æglæggende høner i referenceåret.

MAHM 038

Æglæggende høner i stalde med dybstrøelse

Antal pladser til æglæggende høner i stalde med dybstrøelse.

MAHM 039

Æglæggende høner i stalde med etagesystem (uden strøelse)

Antal pladser til æglæggende høner i stalde med etagesystem.

MAHM 040

Æglæggende høner i bure med gødningsbånd

Antal pladser til æglæggende høner i bure med gødningsbånd.

MAHM 041

Æglæggende høner i bure med gødningskælder

Antal pladser til æglæggende høner i bure med gødningskælder.

MAHM 042

Æglæggende høner i bure i trappebursystem med gødningskælder

Antal pladser til æglæggende høner i bure i trappebursystem med gødningskælder.

MAHM 043

Æglæggende høner i andre staldtyper

Antal pladser til æglæggende høner i andre staldtyper.

MAHM 044

Andre æglæggende høner, udegående (på friland)

Antal pladser til æglæggende høner i frilandssystemer.

Emne: anvendelse af næringsstoffer og husdyrgødningsproduktion på landbrugsbedriften

 

Detaljeret emne: Udnyttet landbrugsareal, der er gødet

MAHM 045

Samlet udnyttet landbrugsareal, der er gødet med mineralsk gødning

Hektar udnyttet landbrugsareal, der er gødet med mineralsk gødning.

MAHM 046

Samlet udnyttet landbrugsareal, der er gødet med husdyrgødning

Hektar udnyttet landbrugsareal, der er gødet med husdyrgødning.

 

Detaljeret emne: husdyrgødning, der fraføres og tilføres landbrugsbedriften

Nettomængden af husdyrgødning, der tilføres eller fraføres landbrugsbedriften.

 

 

Nettofraførsel af husdyrgødning fra landbrugsbedriften

Nettomængde husdyrgødning, der transporteres væk fra, eller som tilføres landbrugsbedriften.

MAHM 047

Nettofraførsel af gylle/flydende husdyrgødning fra landbrugsbedriften

Kubikmeter gylle/flydende husdyrgødning, der tilføres eller fraføres landbrugsbedriften til direkte brug som gødning eller bestemt til industriel forarbejdning, uanset om den sælges, købes eller udveksles gratis. Omfatter også gylle/flydende husdyrgødning, der har været anvendt til energiproduktion, og som på et senere tidspunkt, skal genanvendes i landbruget.

MAHM 048

Nettofraførsel af fast husdyrgødning fra landbrugsbedriften

Ton fast husdyrgødning, der tilføres eller fraføres landbrugsbedriften til direkte brug som gødning eller bestemt til industriel forarbejdning, uanset om den sælges, købes eller udveksles gratis. Omfatter også fast husdyrgødning, der har været anvendt til energiproduktion, og som på et senere tidspunkt, skal genanvendes i landbruget.

 

Detaljeret emne: organisk og affaldsbaseret gødning, undtagen husdyrgødning

MAHM 049

Organisk og affaldsbaseret gødning, undtagen husdyrgødning, der anvendes på landbrugsbedriften

Ton organisk og affaldsbaseret gødning, undtagen husdyrgødning, der anvendes i landbruget på landbrugsbedriften

Emne: husdyrgødningstilførsel

husdyrgødningstilførsel

 

Detaljeret emne: indarbejdningstid pr. spredningstype

 

 

Bredspredning

Husdyrgødning spredes over overfladen på et landområde eller en afgrøde uden brug af slangeudlægning eller nedfældningsteknikker.

MAHM 050

Indarbejdning inden for 4 timer

Procentinterval for den samlede anvendte husdyrgødning, der er mekanisk indarbejdet i jorden inden for 4 timer efter bredspredningen.

MAHM 051

Indarbejdning efter 4 timer

Procentinterval for den samlede anvendte husdyrgødning, der er mekanisk indarbejdet i jorden mellem 4 og 24 timer efter tilførslen.

MAHM 052

Ingen indarbejdning

Procentinterval for den samlede anvendte husdyrgødning, når den ikke er indarbejdet i jorden, eller hvis husdyrgødningen ikke er indarbejdet, inden for 24 timer efter at den bredspredt.

 

 

Slangeudlægning

Flydende husdyrgødning eller gylle spredes på et areal i parallelle bånd uden husdyrgødning mellem båndene ved hjælp af et instrument (slangeudlægger), der er sat fast til enden af en tank eller en traktor for at sprede den flydende husdyrgødning eller gyllen i jordhøjde.

MAHM 053

Slæbeslanger

Procentinterval for flydende husdyrgødning eller gylle, der spredes med en slæbeslangeudlægger.

MAHM 054

Slæbesko

Procentinterval for flydende husdyrgødning eller gylle, der spredes med en slæbeskoudlægger.

 

 

Nedfældning

Flydende husdyrgødning eller gylle spredes ved at placere den i riller skåret i jorden i forskellige dybder afhængigt af nedfældningsudstyrets art.

MAHM 055

Lav nedfældning/åben rille

Procentinterval for flydende husdyrgødning eller gylle, der spredes i lave riller (normalt ca. 50 mm dybe), uanset om rillerne efterlades åbne eller lukkede efter spredningen.

MAHM 056

Dyb nedfældning/lukket rille

Procentinterval for flydende husdyrgødning eller gylle, der spredes i dybe riller (normalt ca. 150 mm dybe), som lukkes efter spredningen.

Emne: anlæg til husdyrgødning

 

Detaljeret emne: anlæg til opbevaring af husdyrgødning og kapacitet

Anlæg bestemt til opbevaring af husdyrgødning

Kapaciteten af anlæg til opbevaring af husdyrgødning defineres som det antal måneder opbevaringsanlægget kan rumme den husdyrgødning, der produceres på landbrugsbedriften, uden risiko for fraløb og uden lejlighedsvis tømning.

MAHM 057

Opbevaring af fast husdyrgødning i bunker

Procentdel af husdyrgødningen, som opbevares i ikkeafgrænsede bunker eller stakke eller i et åbent afgrænset område i et tidsrum på flere måneder.

MAHM 058

Husdyrgødning opbevaret i kompostbunker

Procentdel af husdyrgødningen, som opbevares i afgrænsede kompostbunker, der luftes og/eller blandes.

MAHM 059

Husdyrgødning opbevaret i gødningskummer under staldbygningen

Procentdel af husdyrgødningen, som opbevares med en smule eller uden tilsat vand, normalt under et spaltegulv i en lukket staldbygning, sædvanligvis i tidsrum på under 1 år.

MAHM 060

Husdyrgødning opbevaret i systemer med dybstrøelse

Procentdel af husdyrgødning, der akkumulereres i løbet af en produktionscyklus, som kan omfatte 6 eller 12 måneder.

MAHM 061

Opbevaring af flydende husdyrgødning/gylle uden overdækning

Procentdel af husdyrgødning, som opbevares i tanke eller laguner uden overdækning, sædvanligvis i et tidsrum på under 1 år.

MAHM 062

Opbevaring af flydende husdyrgødning/gylle med gennemtrængelig overdækning

Procentdel af husdyrgødning, som opbevares i tanke eller laguner sædvanligvis i et tidsrum på under 1 år, og som er dækket med gennemtrængelig overdækning (f.eks. ler, halm eller naturligt flydelag).

MAHM 063

Opbevaring af flydende husdyrgødning/gylle med uigennemtrængelig overdækning

Procentdel af husdyrgødning, som opbevares i tanke eller laguner sædvanligvis i et tidsrum på under 1 år, og som er dækket med uigennemtrængelig overdækning (f.eks. overdækning af HD-polyethylen eller ved hjælp af undertryk).

MAHM 064

Husdyrgødning opbevaret i andre faciliteter i.a.n.

Procentdel af husdyrgødning (uanset om det er fast husdyrgødning eller flydende husdyrgødning/gylle), som opbevares i andre faciliteter ikke andetsteds nævnt.

MAHM 065

Daglig spredning

Procentdel af husdyrgødning, der rutinemæssigt fjernes fra en staldfacilitet og spredes på dyrkede arealer eller græsarealer inden 24 timer efter udskillelsen.

MAHM 066

Husdyrgødning opbevaret i kompostbunker

Antal måneder, hvor den faste husdyrgødning kan opbevares i afgrænsede kompostbunker.

MAHM 067

Opbevaring af husdyrgødning i gødningskummer under staldbygningen

Antal måneder, hvor husdyrgødning kan opbevares i landbrugsbedriftens gødningskummer.

MAHM 068

Opbevaring af husdyrgødning i systemer med dybstrøelse

Antal måneder, hvor husdyrgødning kan opbevares i systemer med dybstrøelse.

MAHM 069

Opbevaring af flydende husdyrgødning/gylle

Antal måneder, hvor flydende husdyrgødning/gylle kan opbevares uanset overdækning.

MAHM 070

Husdyrgødning opbevaret i andre faciliteter i.a.n.

Procentdel af husdyrgødning (uanset om det er fast husdyrgødning eller flydende husdyrgødning/gylle) kan opbevares i andre faciliteter ikke andetsteds nævnt.


Top