EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1853

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1853 af 27. november 2018 om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter Teat disinfectants biocidal product family of CVAS (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7629

OJ L 302, 28.11.2018, p. 8–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1853/oj

28.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1853

af 27. november 2018

om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter Teat disinfectants biocidal product family of CVAS

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 44, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 28. august 2015 indgav Scientific Consulting Company — SCC GmbH på vegne af CVAS Development GmbH en ansøgning i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 om godkendelse af en familie af biocidholdige produkter med betegnelsen Teat disinfectants biocidal product family of CVAS (i det følgende benævnt »produktfamilien«) af produkttype 3 som beskrevet i bilag V til nævnte forordning. Nederlandenes kompetente myndighed indvilligede i at vurdere ansøgningen, jf. artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-WU019429-99 i registret over biocidholdige produkter (i det følgende benævnt »registret«).

(2)

Den biocidholdige produktfamilie indeholder iod, herunder aktivstoffet polyvinylpyrrolidon-iod, som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012. Under hensyntagen til aktivstoffets iboende egenskaber, og så snart de videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 (2), finder anvendelse, vil Kommissionen overveje behovet for at foretage en ny vurdering af godkendelsen af iod, herunder polyvinylpyrrolidon-iod, i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 528/2012. Afhængigt af resultatet af denne vurdering vil Kommissionen dernæst overveje, hvorvidt EU-godkendelserne af produkter, som indeholder aktivstoffet, skal vurderes på ny, jf. artikel 48 i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Den 30. august 2017 fremlagde den kompetente vurderingsmyndighed i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012, vurderingsrapporten og konklusionerne af sin vurdering for Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt »agenturet«).

(4)

Den 19. marts 2018 fremlagde agenturet en udtalelse (3) for Kommissionen, herunder udkastet til resumé af den biocidholdige produktfamilies egenskaber (i det følgende benævnt »resuméet«) og den endelige vurderingsrapport om produktfamilien, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012. I udtalelsen konkluderes det, at produktfamilien falder ind under definitionen »familie af biocidholdige produkter« i artikel 3, stk. 1, litra s), i forordning (EU) nr. 528/2012, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktfamilien i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, og at produktfamilien, forudsat at den er i overensstemmelse med udkastet til resuméet, opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 19, stk. 1 og 6.

(5)

Den 25. april 2018 fremlagde agenturet udkastet til resuméet for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(6)

Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og mener derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der meddeles EU-godkendelse til CVAS Development GmbH af familien af biocidholdige produkter Teat disinfectants biocidal product family of CVAS ved godkendelsesnummer EU-0018724-0000.

EU-godkendelsen gælder fra den 18. december 2018 indtil den 30. november 2028.

EU-godkendelsen meddeles med forbehold af overensstemmelse med resuméet, jf. bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 af 4. september 2017 om videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, jf. Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 301 af 17.11.2017, s. 1).

(3)  ECHA opinion of 7 March 2018 on the Union authorisation of Teat disinfectants biocidal product family of CVAS (ECHA/BPC/193/2018).


BILAG

Resumé af produktegenskaber for en familie af biocidholdige produkter

TEAT DISINFECTANTS BIOCIDAL PRODUCT FAMILY OF CVAS

PT03 — Veterinærhygiejne

Godkendelsesnummer: EU-0018724-0000

Referencenummer på emne i R4BP 3: EU-0018724-0000

DEL I

FØRSTE INFORMATIONSNIVEAU

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1.   Familienavn

Navn

TEAT DISINFECTANTS BIOCIDAL PRODUCT FAMILY OF CVAS

 

 

1.2.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

 

 

1.3.   Godkendelsesindehaver

Godkendelsesindehaverens navn og adresse

Navn

CVAS Development GmbH

Adresse

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526 Ladenburg, Tyskland

Godkendelsesnummer

EU-0018724-0000

Referencenummer på emne i R4BP 3

EU-0018724-0000

Godkendelsesdato

18. december 2018

Godkendelsens udløbsdato

30. november 2028

1.4.   Producent(er) af de biocidholdige produkter

Producentens navn

CVAS Development GmbH

Adressen på fabrikanten

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526 Ladenburg, Tyskland

Placering af produktionsanlæg

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526 Ladenburg, Tyskland


Producentens navn

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG

Adressen på fabrikanten

Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Tyskland

Placering af produktionsanlæg

Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Tyskland

1.5.   Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)

Aktivstof

Jod

Producentens navn

Cosayach Nitratos S.A.

Adressen på fabrikanten

Amunategui 178 Santiago Chile

Placering af produktionsanlæg

S.C.M. Cosayach Cala Cala Pozo Almonte Chile


Aktivstof

Jod

Producentens navn

ACF Minera S.A.

Adressen på fabrikanten

San Martín No 499 Iquique Chile

Placering af produktionsanlæg

Lagunas mine Pozo Almonte Chile


Aktivstof

Jod

Producentens navn

SQM S.A.

Adressen på fabrikanten

Los Militares 4290, Piso 4 Las Condes Chile

Placering af produktionsanlæg

Nueva Victoria plant Pedro de Valdivia plant Chile


Aktivstof

Jod

Producentens navn

Nihon Tennen Gas Co., Ltd / Kanto Natural Gas Development Co., Ltd

Adressen på fabrikanten

661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Japan

Placering af produktionsanlæg

Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Japan


Aktivstof

Polyvinylpyrrolidone iodine

Producentens navn

Norkem Limited (manufacturer of PVP-iodine)

Adressen på fabrikanten

Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Storbritannien

Placering af produktionsanlæg

Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Storbritannien

2.   PRODUKTFAMILESAMMENSÆTNING OG -FORMULERING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af familien

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0

0,54

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

0

4,16

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0

0,33

2.2.   Type(r) formulering

Formulering(er)

AL - Opløsning til brug ufortyndet

 

 

DEL II

ANDET OPLYSNINGSNIVEAU - META-SPC('ER)

META-SPC 1

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER OM META-SPC 1

1.1.   Meta-SPC 1-identifikator

Identifikator

meta SPC 1

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-1

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

 

 

2.   META-SPC 1-SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta-SPC'en 1

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0

0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

1,16

1,5

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0

0

2.2.   Type(r) formulering af meta-SPC'en 1

Formulering

AL Opløsning til brug ufortyndet

 

 

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER FOR META-SPC'EN 1

Faresætninger

 

Sikkerhedssætninger

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevares utilgængeligt for børn.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META-SPC'EN 1

4.1.   Brug beskrivelse

Tabel 1. Anvendelse nr. 1 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med manuel dypning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel dypning med et dyppebæger -

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Fyld beholderen med RTU-produktet, hvor der tages udgangspunkt i, at der anvendes 5 ml produkt pr. ko, og skru dyppebægeret på. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.

Efter malkningen klemmes beholderen, og dyppebægeret sættes på hver pat nedefra. Sørg for, at ca. 3 cm af patten er neddyppet i desinfektionsmidlet.

Fyld koppen på neddypningsenheden igen med frisk desinfektionsmiddel ved at klemme beholderen efter behov. Genopfyld beholderen med frisk desinfektionsmiddel efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektionen tømmes beholderen, og beholderen og dyppebægeret rengøres ved at skylle dem med vand.

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.   Brug beskrivelse

Tabel 2. Anvendelse nr. 2 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk dypning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Automatisk dypning

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.2.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en slange i fra det automatiske dypningssystem. Undgå spild af overskydende væske.

Efter malkningen slukkes vakuummet, og pattedesinfektionsmidlet injiceres i en manifold på mælkecentralen. Patterne dækkes med ca. 5 ml af dypningen, når pattekoppen fjernes af malkemaskinen (ACR). Når ACR'en er blevet fjernet, skylles hver slange i det automatiske dypning-system grundigt med vand og blæses igennem med trykluft.

Derefter er malkesystemet klar til næste malkning.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter malkning af besætningen desinficeres slangerne (f.eks. med et klorbaseret produkt) og blæses igennem med trykluft.

Hele processen er automatisk.

4.2.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.2.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

5.   GENERELLE RETNINGSLINJER (1) FOR ANVENDELSE AF META-SPC'EN 1

5.1.   Brugsanvisning

Se den brugsspecifikke brugsanvisning.

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Se de brugsspecifikke foranstaltninger til afhjælpning af risici.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Anført i sikkerhedsdatabladet

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Tag forurenet tøj og sko af med det samme. Vask det, inden du bruger det igen.

Ved indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft og i en position, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af indånding af røg fra en brand, kan symptomerne være forsinkede. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigeligt vand og sæbe. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand (mindst 15 minutter). Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt. kontaktlinsker. Søg lægehjælp hvis irritationen fortsætter.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis materialet er blevet slugt, og den eksponerede person er ved bevidsthed, gives personen små mængder at drikke. Fremkald ikke opkastning, medmindre det anvises af lægepersonalet. Søg lægehjælp.

Hvis der er behov for lægehjælp, skal du sørge for at have sikkerhedsdatabladet, produktbeholderen eller etiketten ved hånden.

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner kendes.

Kemisk stabilitet: Produktet er kemisk stabilt under normale forhold (omgivelsestemperatur).

Risiko for farlige reaktioner: Ved tilsigtet brug kan der ikke forventes nogen farlige reaktioner.

Forhold, der skal undgås: Ikke fastslået.

Materialer, der skal undgås: Ikke fastslået.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendes.

Forholdsregler i forhold til udslip

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Bær beskyttelsestøj.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet.

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Hold antændelseskilder på afstand – rygning forbudt.

Vask huden grundigt efter brug.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke udledes til kloak, overflade- eller grundvand.

Metoder og materiale til inddæmning og rengøring: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomit, syrebindende midler, universelle bindemidler, savsmuld). Bortskaf det opsamlede materiale i overensstemmelse med lovgivningen.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Anført i sikkerhedsdatabladet

Metoder til affaldsbehandling:

Efter afsluttet behandling bortskaffes rester og emballage i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

Anbefalet rengøringsmiddel: Vand og evt. rengøringsmiddel.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder

Holdbarhed: 18 måneder

Produkter skal beskyttes mod frost, opbevares ved temperaturer på højst 30 °C og væk fra direkte sollys.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

6.   ANDRE OPLYSNINGER

7.   TREDJE OPLYSNINGSNIVEAU: ENKELTSTÅENDE PRODUKTER I META-SPC'EN 1

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Dip es barriere

Dip es barriere 1.4

Iod Dip F 14 P

Godkendelsesnummer

EU-0018724-0001 1-1

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

1,16

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0

META-SPC 2

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER OM META-SPC 2

1.1.   Meta-SPC 2-identifikator

Identifikator

meta SPC 2

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-2

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

 

 

2.   META-SPC 2-SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta-SPC'en 2

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0

0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

1,56

2,5

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0

0

2.2.   Type(r) formulering af meta-SPC'en 2

Formulering

AL Opløsning til brug ufortyndet

 

 

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER FOR META-SPC'EN 2

Faresætninger

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Undgå udledning til miljøet.

Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META-SPC'EN 2

4.1.   Brug beskrivelse

Tabel 3. Anvendelse nr. 1 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med manuel dypning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel dypning med et dyppebæger

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Fyld beholderen med RTU-produktet, hvor der tages udgangspunkt i, at der anvendes 5 ml produkt pr. ko, og skru dyppebægeret på. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.

Efter malkningen klemmes beholderen, og dyppebægeret sættes på hver pat nedefra. Sørg for, at ca. 3 cm af patten er neddyppet i desinfektionsmidlet.

Fyld koppen på neddypningsenheden igen med frisk desinfektionsmiddel ved at klemme beholderen efter behov. Genopfyld beholderen med frisk desinfektionsmiddel efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektionen tømmes beholderen, og beholderen og dyppebægeret rengøres ved at skylle dem med vand.

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.   Brug beskrivelse

Tabel 4. Anvendelse nr. 2 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk dypning

Produkttype

PT03 —Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Automatisk dypning

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.2.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en slange i fra det automatiske dypningssystem. Undgå spild af overskydende væske.

Efter malkningen slukkes vakuummet, og pattedesinfektionsmidlet injiceres i en manifold på mælkecentralen. Patterne dækkes med ca. 5 ml af dypningen, når pattekoppen fjernes af malkemaskinen (ACR). Når ACR'en er blevet fjernet, skylles hver slange i det automatiske dypning-system grundigt med vand og blæses igennem med trykluft.

I det sidste rengøringstrin efter hver malkning af besætningen desinficeres slangerne (f.eks. med et klorbaseret produkt) og blæses igennem med trykluft.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Derefter er malkesystemet klar til næste malkning.

Hele processen er automatisk.

4.2.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.2.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

5.   GENERELLE RETNINGSLINJER (2) FOR ANVENDELSE AF META-SPC'EN 2

5.1.   Brugsanvisning

Se den brugsspecifikke brugsanvisning.

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Se de brugsspecifikke foranstaltninger til afhjælpning af risici.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Anført i sikkerhedsdatabladet

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Tag forurenet tøj og sko af med det samme. Vask det, inden du bruger det igen.

Ved indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft og i en position, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af indånding af røg fra en brand, kan symptomerne være forsinkede. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigeligt vand og sæbe. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand (mindst 15 minutter). Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt.

kontaktlinsker. Søg lægehjælp hvis irritationen fortsætter.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis materialet er blevet slugt, og den eksponerede person er ved bevidsthed, gives personen små mængder at drikke. Fremkald ikke opkastning, medmindre det anvises af lægepersonalet. Søg lægehjælp.

Hvis der er behov for lægehjælp, skal du sørge for at have sikkerhedsdatabladet, produktbeholderen eller etiketten ved hånden.

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner kendes.

Kemisk stabilitet: Produktet er kemisk stabilt under normale forhold (omgivelsestemperatur).

Risiko for farlige reaktioner: Ved tilsigtet brug kan der ikke forventes nogen farlige reaktioner.

Forhold, der skal undgås: Ikke fastslået.

Materialer, der skal undgås: Ikke fastslået.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendes.

Forholdsregler i forhold til udslip

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Bær beskyttelsestøj.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet.

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Hold antændelseskilder på afstand – rygning forbudt.

Vask huden grundigt efter brug.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke udledes til kloak, overflade- eller grundvand.

Metoder og materiale til inddæmning og rengøring: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomit, syrebindende midler, universelle bindemidler, savsmuld). Bortskaf det opsamlede materiale i overensstemmelse med lovgivningen.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Anført i sikkerhedsdatabladet

Metoder til affaldsbehandling:

Efter afsluttet behandling bortskaffes rester og emballage i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

Anbefalet rengøringsmiddel: Vand og evt. rengøringsmiddel.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder

Holdbarhed: 18 måneder

Produkter skal beskyttes mod frost, opbevares ved temperaturer på højst 30 °C og væk fra direkte sollys.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

6.   ANDRE OPLYSNINGER

7.   TREDJE OPLYSNINGSNIVEAU: ENKELTSTÅENDE PRODUKTER I META-SPC'EN 2

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Dip es Io-film

Dip es Io-film 3.0

Iod-Dip Io-film 30

Godkendelsesnummer

EU-0018724-0002 1-2

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

2,5

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0

META-SPC 3

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER OM META-SPC 3

1.1.   Meta-SPC 3-identifikator

Identifikator

meta SPC 3

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-3

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

 

 

2.   META-SPC 3-SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta-SPC'en 3

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0

0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

1,56

4,16

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0

0

2.2.   Type(r) formulering af meta-SPC'en 3

Formulering

AL — Opløsning til brug ufortyndet

 

 

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER FOR META-SPC'EN 3

Faresætninger

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Undgå udledning til miljøet.

Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META-SPC'EN 3

4.1.   Brug beskrivelse

Tabel 5. Anvendelse nr. 1 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med manuel dypning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel dypning med dyppebæger

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Fyld beholderen med RTU-produktet, hvor der tages udgangspunkt i, at der anvendes 5 ml produkt pr. ko, og skru dyppebægeret på. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.

Efter malkningen klemmes beholderen, og dyppebægeret sættes på hver pat nedefra. Sørg for, at ca. 3 cm af patten er neddyppet i desinfektionsmidlet.

Fyld koppen på neddypningsenheden igen med frisk desinfektionsmiddel ved at klemme beholderen efter behov. Genopfyld beholderen med frisk desinfektionsmiddel efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektionen tømmes beholderen, og beholderen og dyppebægeret rengøres ved at skylle dem med vand.

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.   Brug beskrivelse

Tabel 6. Anvendelse nr. 2 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk dypning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Automatisk dypning

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.2.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en slange i fra det automatiske dypningssystem. Undgå spild af overskydende væske.

Efter malkningen slukkes vakuummet, og pattedesinfektionsmidlet injiceres i en manifold på mælkecentralen. Patterne dækkes med ca. 5 ml af dypningen, når pattekoppen fjernes af malkemaskinen (ACR). Når ACR'en er blevet fjernet, skylles hver slange i det automatiske dypning-system grundigt med vand og blæses igennem med trykluft.

I det sidste rengøringstrin efter hver malkning af besætningen desinficeres slangerne (f.eks. med et klorbaseret produkt) og blæses igennem med trykluft.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Derefter er malkesystemet klar til næste malkning.

Hele processen er automatisk.

4.2.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.2.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

5.   GENERELLE RETNINGSLINJER (3) FOR ANVENDELSE AF META-SPC'EN 3

5.1.   Brugsanvisning

Se den brugsspecifikke brugsanvisning.

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Se de brugsspecifikke foranstaltninger til afhjælpning af risici.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Anført i sikkerhedsdatabladet

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Tag forurenet tøj og sko af med det samme. Vask det, inden du bruger det igen.

Ved indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft og i en position, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af indånding af røg fra en brand, kan symptomerne være forsinkede. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigeligt vand og sæbe. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand (mindst 15 minutter). Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt.

kontaktlinsker. Søg lægehjælp hvis irritationen fortsætter.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis materialet er blevet slugt, og den eksponerede person er ved bevidsthed, gives personen små mængder at drikke. Fremkald ikke opkastning, medmindre det anvises af lægepersonalet. Søg lægehjælp.

Hvis der er behov for lægehjælp, skal du sørge for at have sikkerhedsdatabladet, produktbeholderen eller etiketten ved hånden.

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner kendes.

Kemisk stabilitet: Produktet er kemisk stabilt under normale forhold (omgivelsestemperatur).

Risiko for farlige reaktioner: Ved tilsigtet brug kan der ikke forventes nogen farlige reaktioner.

Forhold, der skal undgås: Ikke fastslået.

Materialer, der skal undgås: Ikke fastslået.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendes.

Forholdsregler i forhold til udslip

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Bær beskyttelsestøj.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet.

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Hold antændelseskilder på afstand – rygning forbudt.

Vask huden grundigt efter brug.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke udledes til kloak, overflade- eller grundvand.

Metoder og materiale til inddæmning og rengøring: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomit, syrebindende midler, universelle bindemidler, savsmuld). Bortskaf det opsamlede materiale i overensstemmelse med lovgivningen.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Anført i sikkerhedsdatabladet

Metoder til affaldsbehandling:

Efter afsluttet behandling bortskaffes rester og emballage i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

Anbefalet rengøringsmiddel: Vand og evt. rengøringsmiddel.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder

Holdbarhed: 18 måneder

Produkter skal beskyttes mod frost, opbevares ved temperaturer på højst 30 °C og væk fra direkte sollys.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

6.   ANDRE OPLYSNINGER

7.   TREDJE OPLYSNINGSNIVEAU: ENKELTSTÅENDE PRODUKTER I META-SPC'EN 3

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Dip es barriere S

Dip es barriere 3.0

Iod-Dip F 30 P

Baktostop Barier color

Godkendelsesnummer

EU-0018724-0003 1-3

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

2,5

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0

7.2.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Dip es barriere RS

Dip es barriere 5.0

Iod-Dip F 50 P

BaktoStop barier

Godkendelsesnummer

EU-0018724-0004 1-3

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

4,16

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0

META-SPC 4

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER OM META-SPC 4

1.1.   Meta-SPC 4-identifikator

Identifikator

meta SPC 4

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-4

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

 

 

2.   META-SPC 4-SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta-SPC'en 4

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0

0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

1,56

2,5

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0

0

2.2.   Type(r) formulering af meta-SPC'en 4

Formulering

AL - Opløsning til brug ufortyndet

 

 

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER FOR META-SPC'EN 4

Faresætninger

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Undgå udledning til miljøet.

Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META-SPC'EN 4

4.1.   Brug beskrivelse

Tabel 7. Anvendelse nr. 1 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med manuel dypning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel dypning med et dyppebæger

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Fyld beholderen med RTU-produktet, hvor der tages udgangspunkt i, at der anvendes 5 ml produkt pr. ko, og skru dyppebægeret på. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.

Efter malkningen klemmes beholderen, og dyppebægeret sættes på hver pat nedefra. Sørg for, at ca. 3 cm af patten er neddyppet i desinfektionsmidlet.

Fyld koppen på neddypningsenheden igen med frisk desinfektionsmiddel ved at klemme beholderen efter behov. Genopfyld beholderen med frisk desinfektionsmiddel efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektionen tømmes beholderen, og beholderen og dyppebægeret rengøres ved at skylle dem med vand.

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.   Brug beskrivelse

Tabel 8. Anvendelse nr. 2 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med sprayflaske

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel sprøjtning med en sprayflaske

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.2.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Fyld beholderen med RTU-produktet, hvor der tages udgangspunkt i, at der anvendes 5 ml produkt pr. ko, og skru den øverste del af sprøjteflasken på. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.

Efter malkningen sprøjtes desinfektionsmidlet på patterne med sprayflasken. Sørg for, at ca. 3 cm af patten omkring pattekanalen er dækket med desinfektionsmiddel.

Fyld sprayflasken med frisk desinfektionsmiddel efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektionen tømmes beholderen, og beholderen og sprayflasken rengøres ved at skylle dem med vand.

4.2.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Ved manuel spray skal der anvendes kemisk resistente beskyttelseshandsker. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Undgå at arbejde i sprøjtetågerne.

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.2.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.3.   Brug beskrivelse

Tabel 9. Anvendelse nr. 3 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med elektronisk sprayflaske

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel sprøjtning med en elektronisk sprayflaske

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.3.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Der skal anvendes 5 ml produkt pr. ko. Åbn en beholder med RTU-produktet, og læg en sugeslange fra den elektriske sprayflaske deri. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.

Efter malkningen sprøjtes desinfektionsmidlet på patterne med den elektroniske sprayflaske. Sørg for, at ca. 3 cm af patten omkring pattekanalen er dækket med desinfektionsmiddel.

Udskift den tomme beholder med en ny beholder med RTU-produktet efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektion lægges sugeslangesystemet i en spand vand, og skyl sprayflasken ved at pumpe vand igennem den.

4.3.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Ved påføring med spray skal der anvendes kemisk resistente beskyttelseshandsker. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Undgå at arbejde i sprøjtetågerne.

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.3.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.3.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.3.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.4.   Brug beskrivelse

Tabel 10. Anvendelse nr. 4 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk dypning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Automatisk dypning

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.4.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en slange i fra det automatiske dypningssystem. Undgå spild af overskydende væske.

Efter malkningen slukkes vakuummet, og pattedesinfektionsmidlet injiceres i en manifold på mælkecentralen. Patterne dækkes med ca. 5 ml af dypningen, når pattekoppen fjernes af malkemaskinen (ACR). Når ACR'en er blevet fjernet, skylles hver slange i det automatiske dypning-system grundigt med vand og blæses igennem med trykluft.

I det sidste rengøringstrin efter hver malkning af besætningen desinficeres slangerne (f.eks. med et klorbaseret produkt) og blæses igennem med trykluft.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Derefter er malkesystemet klar til næste malkning.

Hele processen er automatisk.

4.4.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.4.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.4.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.4.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.5.   Brug beskrivelse

Tabel 11. Anvendelse nr. 5 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk sprøjtning af robot

Produkttype

PT03—Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Automatisk dypning

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.5.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en slange i fra robotmalkemaskinen. Undgå spild af overskydende væske.

Patterne rengøres af robotten med automatiske børster.

Efter malkningen sprøjtes desinfektionsmidlet automatisk på patterne fra en dyse.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Sprøjten skylles automatisk.

4.5.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.5.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.5.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.5.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

5.   GENERELLE RETNINGSLINJER (4) FOR ANVENDELSE AF META-SPC'EN 4

5.1.   Brugsanvisning

Se den brugsspecifikke brugsanvisning.

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Se de brugsspecifikke foranstaltninger til afhjælpning af risici.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Anført i sikkerhedsdatabladet

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Tag forurenet tøj og sko af med det samme. Vask det, inden du bruger det igen.

Ved indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft og i en position, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af indånding af røg fra en brand, kan symptomerne være forsinkede. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigeligt vand og sæbe. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand (mindst 15 minutter). Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt.

kontaktlinsker. Søg lægehjælp hvis irritationen fortsætter.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis materialet er blevet slugt, og den eksponerede person er ved bevidsthed, gives personen små mængder at drikke. Fremkald ikke opkastning, medmindre det anvises af lægepersonalet. Søg lægehjælp.

Hvis der er behov for lægehjælp, skal du sørge for at have sikkerhedsdatabladet, produktbeholderen eller etiketten ved hånden.

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner kendes.

Kemisk stabilitet: Produktet er kemisk stabilt under normale forhold (omgivelsestemperatur).

Risiko for farlige reaktioner: Ved tilsigtet brug kan der ikke forventes nogen farlige reaktioner.

Forhold, der skal undgås: Ikke fastslået.

Materialer, der skal undgås: Ikke fastslået.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendes.

Forholdsregler i forhold til udslip

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Bær beskyttelsestøj.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet.

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Hold antændelseskilder på afstand – rygning forbudt.

Vask huden grundigt efter brug.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke udledes til kloak, overflade- eller grundvand.

Metoder og materiale til inddæmning og rengøring: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomit, syrebindende midler, universelle bindemidler, savsmuld). Bortskaf det opsamlede materiale i overensstemmelse med lovgivningen.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Anført i sikkerhedsdatabladet

Metoder til affaldsbehandling:

Efter afsluttet behandling bortskaffes rester og emballage i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

Anbefalet rengøringsmiddel: Vand og evt. rengøringsmiddel.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder

Holdbarhed: 18 måneder

Produkter skal beskyttes mod frost, opbevares ved temperaturer på højst 30 °C og væk fra direkte sollys.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

6.   ANDRE OPLYSNINGER

7.   TREDJE OPLYSNINGSNIVEAU: ENKELTSTÅENDE PRODUKTER I META-SPC'EN 5

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Dip es silver

Godkendelsesnummer

EU-0018724-0005 1-4

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

2,5

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0

META-SPC 5

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER OM META-SPC 5

1.1.   Meta-SPC 5-identifikator

Identifikator

meta SPC 5

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-5

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

 

 

2.   META-SPC 5-SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta-SPC'en 5

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0

0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

1,16

1,16

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0

0

2.2.   Type(r) formulering af meta-SPC'en 5

Formulering

AL — Opløsning til brug ufortyndet

 

 

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER FOR META-SPC'EN 5

Faresætninger

 

Sikkerhedssætninger

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevares utilgængeligt for børn.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META-SPC'EN 5

4.1.   Brug beskrivelse

Tabel 12. Anvendelse nr. 1 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med manuel dypning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel dypning med dyppebæger

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Fyld beholderen med RTU-produktet, hvor der tages udgangspunkt i, at der anvendes 5 ml produkt pr. ko, og skru dyppebægeret på. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.

Efter malkningen klemmes beholderen, og dyppebægeret sættes på hver pat nedefra. Sørg for, at ca. 3 cm af patten er neddyppet i desinfektionsmidlet.

Fyld koppen på neddypningsenheden igen med frisk desinfektionsmiddel ved at klemme beholderen efter behov. Genopfyld beholderen med frisk desinfektionsmiddel efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektionen tømmes beholderen, og beholderen og dyppebægeret rengøres ved at skylle dem med vand.

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.   Brug beskrivelse

Tabel 13. Anvendelse nr. 2 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med sprayflaske

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel sprøjtning med en sprayflaske

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.2.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Fyld beholderen med RTU-produktet, hvor der tages udgangspunkt i, at der anvendes 5 ml produkt pr. ko, og skru den øverste del af sprøjteflasken på. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.

Efter malkningen sprøjtes desinfektionsmidlet på patterne med sprayflasken. Sørg for, at ca. 3 cm af patten omkring pattekanalen er dækket med desinfektionsmiddel.

Fyld sprayflasken med frisk desinfektionsmiddel efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektionen tømmes beholderen, og beholderen og sprayflasken rengøres ved at skylle dem med vand.

4.2.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Ved manuel spray skal der anvendes kemisk resistente beskyttelseshandsker. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Undgå at arbejde i sprøjtetågerne.

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.2.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.3.   Brug beskrivelse

Tabel 14. Anvendelse nr. 3 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med elektronisk sprayflaske

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel sprøjtning med en elektronisk sprayflaske

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.3.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Der skal anvendes 5 ml produkt pr. ko. Åbn en beholder med RTU-produktet, og læg en sugeslange fra den elektriske sprayflaske deri. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.

Efter malkningen sprøjtes desinfektionsmidlet på patterne med den elektroniske sprayflaske. Sørg for, at ca. 3 cm af patten omkring pattekanalen er dækket med desinfektionsmiddel.

Udskift den tomme beholder med en ny beholder med RTU-produktet efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektion lægges sugeslangesystemet i en spand vand, og skyl sprayflasken ved at pumpe vand igennem den.

4.3.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Ved påføring med spray skal der anvendes kemisk resistente beskyttelseshandsker. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Undgå at arbejde i sprøjtetågerne.

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.3.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.3.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.3.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.4.   Brug beskrivelse

Tabel 15. Anvendelse nr. 4 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk dypning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Automatisk dypning

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.4.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en slange i fra det automatiske dypningssystem. Undgå spild af overskydende væske.

Efter malkningen slukkes vakuummet, og pattedesinfektionsmidlet injiceres i en manifold på mælkecentralen. Patterne dækkes med ca. 5 ml af dypningen, når pattekoppen fjernes af malkemaskinen (ACR). Når ACR'en er blevet fjernet, skylles hver slange i det automatiske dypning-system grundigt med vand og blæses igennem med trykluft.

I det sidste rengøringstrin efter hver malkning af besætningen desinficeres slangerne (f.eks. med et klorbaseret produkt) og blæses igennem med trykluft.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Derefter er malkesystemet klar til næste malkning.

Hele processen er automatisk.

4.4.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.4.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.4.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.4.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.5.   Brug beskrivelse

Tabel 16. Anvendelse nr. 5 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk sprøjtning af robot

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Automatisk dypning

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.5.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en slange i fra robotmalkemaskinen. Undgå spild af overskydende væske.

Patterne rengøres af robotten med automatiske børster.

Efter malkningen sprøjtes desinfektionsmidlet automatisk på patterne fra en dyse.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Sprøjten skylles automatisk.

4.5.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.5.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.5.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.5.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

5.   GENERELLE RETNINGSLINJER (5) FOR ANVENDELSE AF META-SPC'EN 5

5.1.   Brugsanvisning

Se den brugsspecifikke brugsanvisning.

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Se de brugsspecifikke foranstaltninger til afhjælpning af risici.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Anført i sikkerhedsdatabladet

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Tag forurenet tøj og sko af med det samme. Vask det, inden du bruger det igen.

Ved indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft og i en position, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af indånding af røg fra en brand, kan symptomerne være forsinkede. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigeligt vand og sæbe. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand (mindst 15 minutter). Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt.

kontaktlinsker. Søg lægehjælp hvis irritationen fortsætter.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis materialet er blevet slugt, og den eksponerede person er ved bevidsthed, gives personen små mængder at drikke. Fremkald ikke opkastning, medmindre det anvises af lægepersonalet. Søg lægehjælp.

Hvis der er behov for lægehjælp, skal du sørge for at have sikkerhedsdatabladet, produktbeholderen eller etiketten ved hånden.

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner kendes.

Kemisk stabilitet: Produktet er kemisk stabilt under normale forhold (omgivelsestemperatur).

Risiko for farlige reaktioner: Ved tilsigtet brug kan der ikke forventes nogen farlige reaktioner.

Forhold, der skal undgås: Ikke fastslået.

Materialer, der skal undgås: Ikke fastslået.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendes.

Forholdsregler i forhold til udslip

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Bær beskyttelsestøj.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet.

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Hold antændelseskilder på afstand – rygning forbudt.

Vask huden grundigt efter brug.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke udledes til kloak, overflade- eller grundvand.

Metoder og materiale til inddæmning og rengøring: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomit, syrebindende midler, universelle bindemidler, savsmuld). Bortskaf det opsamlede materiale i overensstemmelse med lovgivningen.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Anført i sikkerhedsdatabladet

Metoder til affaldsbehandling:

Efter afsluttet behandling bortskaffes rester og emballage i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

Anbefalet rengøringsmiddel: Vand og evt. rengøringsmiddel.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder

Holdbarhed: 18 måneder

Produkter skal beskyttes mod frost, opbevares ved temperaturer på højst 30 °C og væk fra direkte sollys.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

6.   ANDRE OPLYSNINGER

7.   TREDJE OPLYSNINGSNIVEAU: ENKELTSTÅENDE PRODUKTER I META-SPC'EN 5

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Dip es SF

Dip es SF 3.0

Iod Dip S 30 P

Dip es SF 1.4

Iod-Dip S 14 P

EUTADIPP

Godkendelsesnummer

EU-0018724-0006 1-5

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

1,16

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0

META-SPC 6

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER OM META-SPC 6

1.1.   Meta-SPC 6-identifikator

Identifikator

meta SPC 6

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-6

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

 

 

2.   META-SPC 6-SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta-SPC'en 6

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0

0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

1,16

1,16

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0

0

2.2.   Type(r) formulering af meta-SPC'en 6

Formulering

AL — Opløsning til brug ufortyndet

 

 

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER FOR META-SPC'EN 6

Faresætninger

 

Sikkerhedssætninger

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevares utilgængeligt for børn.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META-SPC'EN 6

4.1.   Brug beskrivelse

Tabel 17. Anvendelse nr. 1 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter før malkningen med manuel skumpåføring

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug inden malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel skumpåføring med skumpåføringsbæger

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring inden malkning: 2-3 gange pr. dag (inden hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Fyld beholderen med RTU-produktet, og skru skumkoppen på. Undgå spild af overskydende væske. Der skal anvendes 5 ml pr. ko.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud inden desinfektionen før malkningen.

Inden malkningen klemmes beholderen, og skumpåføringsbægeret sættes på hver pat nedefra. Sørg for, at ca. 3 cm af patten er neddyppet i desinfektionsmidlet.

Lad produktet sidde på patterne i mindst 60 sekunder.

Fyld koppen på skumpåføringsenheden igen med frisk desinfektionsmiddel ved at klemme beholderen efter behov. Genopfyld beholderen med frisk desinfektionsmiddel efter behov.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.

Efter desinfektionen tømmes beholderen, og beholderen og skumpåføringsbægeret rengøres ved at skylle dem med vand.

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Dette produkt kan bruges i kombination til desinfektion før og efter malkningen. Det bør dog ikke anvendes i kombination med et andet jodbaseret produkt.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.   Brug beskrivelse

Tabel 18. Anvendelse nr. 2 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med manuel skumpåføring

Produkttype

PT03 Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel skumpåføring med skumpåføringsbæger

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.2.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Fyld beholderen med RTU-produktet, og skru skumkoppen på. Der skal vendes 5 ml produkt pr ko. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.

Efter malkningen klemmes beholderen, og skumpåføringsbægeret sættes på hver pat nedefra. Sørg for, at ca. 3 cm af patten er neddyppet i desinfektionsmidlet.

Fyld bægeret på skumpåføringsenheden igen med frisk desinfektionsmiddel ved at klemme beholderen efter behov. Genopfyld beholderen med frisk desinfektionsmiddel efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektionen tømmes beholderen, og beholderen og skumpåføringsbægeret rengøres ved at skylle dem med vand.

4.2.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Dette produkt kan bruges i kombination til desinfektion før og efter malkningen. Det bør dog ikke anvendes i kombination med et andet jodbaseret produkt.

4.2.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.3.   Brug beskrivelse

Tabel 19. Anvendelse nr. 3 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk skumpåføring

Produkttype

PT03 Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Automatisk skumpåføring

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.3.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en sugeslange i fra det automatiske skumpåføringssystem. Undgå spild af overskydende væske.

Efter malkningen slukkes vakuummet, og pattedesinfektionsmidlet injiceres i en manifold på mælkecentralen. Patterne dækkes med ca. 5 ml af skummet, når skumbægeret fjernes af malkemaskinen (ACR). Når ACR'en er blevet fjernet, skylles hver slange i det automatiske skumpåføringssystem grundigt med vand og gennemblæses med trykluft.

I det sidste rengøringstrin efter hver malkning af besætningen desinficeres slangerne (f.eks. med et klorbaseret produkt) og gennemblæses igen med trykluft.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Derefter er malkesystemet klar til næste malkning.

Hele processen er automatisk.

4.3.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Dette produkt kan bruges i kombination til desinfektion før og efter malkningen. Det bør dog ikke anvendes i kombination med et andet jodbaseret produkt.

4.3.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.3.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.3.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.4.   Brug beskrivelse

Tabel 20. Anvendelse nr. 4 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter før og efter malkningen med manuel skumpåføring

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug før og efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel påføring med et skumpåføringsbæger

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring før og efter malkning: 4-6 gange om dagen (før og efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.4.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Fyld beholderen med RTU-produktet, og skru skumpåføringsbægeret på. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud inden desinfektionen før malkningen.

Inden malkningen klemmes beholderen, og skumpåføringsbægeret sættes på hver pat nedefra. Sørg for, at ca. 3 cm af patten er neddyppet i desinfektionsmidlet.

Lad produktet sidde på patterne i mindst 60 sekunder.

Rengør omhyggeligt patterne med en klud lige inden malkningen. Efter malkningen gentages desinfektionen med skumpåføring som beskrevet ovenfor.

Fyld bægeret på neddypningsenheden igen med frisk desinfektionsmiddel ved at klemme beholderen efter behov. Genopfyld beholderen med frisk desinfektionsmiddel efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektionen tømmes beholderen. Beholderen og dyppebægeret rengøres ved at skylle dem med vand.

4.4.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Dette produkt kan bruges i kombination til desinfektion før og efter malkningen. Det bør dog ikke anvendes i kombination med et andet jodbaseret produkt.

4.4.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.4.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.4.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

5.   GENERELLE RETNINGSLINJER (6) FOR ANVENDELSE AF META-SPC'EN 6

5.1.   Brugsanvisning

Se den brugsspecifikke brugsanvisning.

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Se de brugsspecifikke foranstaltninger til afhjælpning af risici.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Anført i sikkerhedsdatabladet

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Tag forurenet tøj og sko af med det samme. Vask det, inden du bruger det igen.

Ved indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft og i en position, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af indånding af røg fra en brand, kan symptomerne være forsinkede. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigeligt vand og sæbe. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand (mindst 15 minutter). Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt.

kontaktlinsker. Søg lægehjælp hvis irritationen fortsætter.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis materialet er blevet slugt, og den eksponerede person er ved bevidsthed, gives personen små mængder at drikke. Fremkald ikke opkastning, medmindre det anvises af lægepersonalet. Søg lægehjælp.

Hvis der er behov for lægehjælp, skal du sørge for at have sikkerhedsdatabladet, produktbeholderen eller etiketten ved hånden.

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner kendes.

Kemisk stabilitet: Produktet er kemisk stabilt under normale forhold (omgivelsestemperatur).

Risiko for farlige reaktioner: Ved tilsigtet brug kan der ikke forventes nogen farlige reaktioner.

Forhold, der skal undgås: Ikke fastslået.

Materialer, der skal undgås: Ikke fastslået.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendes.

Forholdsregler i forhold til udslip

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Bær beskyttelsestøj.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet.

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Hold antændelseskilder på afstand – rygning forbudt.

Vask huden grundigt efter brug.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke udledes til kloak, overflade- eller grundvand.

Metoder og materiale til inddæmning og rengøring: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomit, syrebindende midler, universelle bindemidler, savsmuld). Bortskaf det opsamlede materiale i overensstemmelse med lovgivningen.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Anført i sikkerhedsdatabladet

Metoder til affaldsbehandling:

Efter afsluttet behandling bortskaffes rester og emballage i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

Anbefalet rengøringsmiddel: Vand og evt. rengøringsmiddel.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder

Holdbarhed: 18 måneder

Produkter skal beskyttes mod frost, opbevares ved temperaturer på højst 30 °C og væk fra direkte sollys.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

6.   ANDRE OPLYSNINGER

7.   TREDJE OPLYSNINGSNIVEAU: ENKELTSTÅENDE PRODUKTER I META-SPC'EN 6

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Dip es Io-foam

Dip es Io-foam 1.4

Iod-Dip Io-foam

BaktoStop foam

Godkendelsesnummer

EU-0018724-0007 1-6

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

1,16

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0

META-SPC 7

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER OM META-SPC 7

1.1.   Meta-SPC 7-identifikator

Identifikator

meta SPC 7

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-7

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 Veterinærhygiejne

 

 

2.   META-SPC 7-SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta-SPC'en 7

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,14

0,14

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

0

0

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0,11

0,33

2.2.   Type(r) formulering af meta-SPC'en 7

Formulering

AL - Opløsning til brug ufortyndet

 

 

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER FOR META-SPC'EN 7

Faresætninger

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Undgå udledning til miljøet.

Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META-SPC'EN 7

4.1.   Brug beskrivelse

Tabel 21. Anvendelse nr. 1 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med manuel dypning

Produkttype

PT03 Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel dypning med et dyppebæger

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Fyld beholderen med RTU-produktet, hvor der tages udgangspunkt i, at der anvendes 5 ml produkt pr. ko, og skru dyppebægeret på. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.

Efter malkningen klemmes beholderen, og dyppebægeret sættes på hver pat nedefra. Sørg for, at ca. 3 cm af patten er neddyppet i desinfektionsmidlet.

Fyld koppen på neddypningsenheden igen med frisk desinfektionsmiddel ved at klemme beholderen efter behov. Genopfyld beholderen med frisk desinfektionsmiddel efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektionen tømmes beholderen, og beholderen og dyppebægeret rengøres ved at skylle dem med vand.

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.   Brug beskrivelse

Tabel 22. Anvendelse nr. 2 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med manuel skumpåføring

Produkttype

PT03 Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel skumpåføring med skumpåføringsbæger

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.2.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Fyld beholderen med RTU-produktet, og skru skumkoppen på. Der skal vendes 5 ml produkt pr ko. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.

Efter malkningen klemmes beholderen, og skumpåføringsbægeret sættes på hver pat nedefra. Sørg for, at ca. 3 cm af patten er neddyppet i desinfektionsmidlet.

Fyld bægeret på skumpåføringsenheden igen med frisk desinfektionsmiddel ved at klemme beholderen efter behov. Genopfyld beholderen med frisk desinfektionsmiddel efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektionen tømmes beholderen, og beholderen og skumpåføringsbægeret rengøres ved at skylle dem med vand.

4.2.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.2.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.3.   Brug beskrivelse

Tabel 23. Anvendelse nr. 3 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med sprayflaske

Produkttype

PT03 Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel sprøjtning med en sprayflaske

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.3.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Fyld beholderen med RTU-produktet, hvor der tages udgangspunkt i, at der anvendes 5 ml produkt pr. ko, og skru den øverste del af sprøjteflasken på. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.

Efter malkningen sprøjtes desinfektionsmidlet på patterne med sprayflasken. Sørg for, at ca. 3 cm af patten omkring pattekanalen er dækket med desinfektionsmiddel.

Fyld sprayflasken med frisk desinfektionsmiddel efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektionen tømmes beholderen, og beholderen og sprayflasken rengøres ved at skylle dem med vand.

4.3.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug.

Ved påføring med sprayflaske skal der anvendes kemisk resistente beskyttelseshandsker. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Undgå at arbejde i sprøjtetågerne.

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.3.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.3.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.3.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.4.   Brug beskrivelse

Tabel 24. Anvendelse nr. 4 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med elektronisk sprayflaske

Produkttype

PT03 Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel sprøjtning med en elektronisk sprayflaske

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.4.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Der skal anvendes 5 ml produkt pr. ko. Åbn en beholder med RTU-produktet, og læg en sugeslange fra den elektriske sprayflaske deri. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.

Efter malkningen sprøjtes desinfektionsmidlet på patterne med den elektroniske sprayflaske. Sørg for, at ca. 3 cm af patten omkring pattekanalen er dækket med desinfektionsmiddel.

Udskift den tomme beholder med en ny beholder med RTU-produktet efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektion lægges sugeslangesystemet i en spand vand, og skyl sprayflasken ved at pumpe vand igennem den.

4.4.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Ved påføring med sprayflaske skal der anvendes kemisk resistente beskyttelseshandsker. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Undgå at arbejde i sprøjtetågerne.

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.4.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.4.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.4.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.5.   Brug beskrivelse

Tabel 25. Anvendelse nr. 5 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk dypning

Produkttype

PT03 Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Automatisk dypning

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.5.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en slange i fra det automatiske dypningssystem. Undgå spild af overskydende væske.

Efter malkningen slukkes vakuummet, og pattedesinfektionsmidlet injiceres i en manifold på mælkecentralen. Patterne dækkes med ca. 5 ml af dypningen, når pattekoppen fjernes af malkemaskinen (ACR). Når ACR'en er blevet fjernet, skylles hver slange i det automatiske dypning-system grundigt med vand og blæses igennem med trykluft.

I det sidste rengøringstrin efter hver malkning af besætningen desinficeres slangerne (f.eks. med et klorbaseret produkt) og blæses igennem med trykluft.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Derefter er malkesystemet klar til næste malkning.

Hele processen er automatisk.

4.5.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.5.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.5.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.5.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.6.   Brug beskrivelse

Tabel 26. Anvendelse nr. 6 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk skumpåføring

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Automatisk skumpåføring

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.6.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en sugeslange i fra det automatiske skumpåføringssystem. Undgå spild af overskydende væske.

Efter malkningen slukkes vakuummet, og pattedesinfektionsmidlet injiceres i en manifold på mælkecentralen. Patterne dækkes med ca. 5 ml af skummet, når skumbægeret fjernes af malkemaskinen (ACR). Når ACR'en er blevet fjernet, skylles hver slange i det automatiske skumpåføringssystem grundigt med vand og gennemblæses med trykluft.

I det sidste rengøringstrin efter hver malkning af besætningen desinficeres slangerne (f.eks. med et klorbaseret produkt) og gennemblæses igen med trykluft.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Derefter er malkesystemet klar til næste malkning.

Hele processen er automatisk.

4.6.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.6.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.6.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.6.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.7.   Brug beskrivelse

Tabel 27. Anvendelse nr. 7 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk sprøjtning af robot

Produkttype

PT03 Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Automatisk dypning

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.7.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en slange i fra robotmalkemaskinen. Undgå spild af overskydende væske.

Patterne rengøres af robotten med automatiske børster.

Efter malkningen sprøjtes desinfektionsmidlet automatisk på patterne fra en dyse.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Sprøjten skylles automatisk.

4.7.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Undgå at arbejde i sprøjtetågerne.

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.7.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.7.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.7.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

5.   GENERELLE RETNINGSLINJER (7) FOR ANVENDELSE AF META-SPC'EN 7

5.1.   Brugsanvisning

Se den brugsspecifikke brugsanvisning.

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Se de brugsspecifikke foranstaltninger til afhjælpning af risici.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Anført i sikkerhedsdatabladet

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Tag forurenet tøj og sko af med det samme. Vask det, inden du bruger det igen.

Ved indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft og i en position, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af indånding af røg fra en brand, kan symptomerne være forsinkede. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigeligt vand og sæbe. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand (mindst 15 minutter). Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt.

kontaktlinsker. Søg lægehjælp hvis irritationen fortsætter.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis materialet er blevet slugt, og den eksponerede person er ved bevidsthed, gives personen små mængder at drikke. Fremkald ikke opkastning, medmindre det anvises af lægepersonalet. Søg lægehjælp.

Hvis der er behov for lægehjælp, skal du sørge for at have sikkerhedsdatabladet, produktbeholderen eller etiketten ved hånden.

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner kendes.

Kemisk stabilitet: Produktet er kemisk stabilt under normale forhold (omgivelsestemperatur).

Risiko for farlige reaktioner: Ved tilsigtet brug kan der ikke forventes nogen farlige reaktioner.

Forhold, der skal undgås: Ikke fastslået.

Materialer, der skal undgås: Ikke fastslået.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendes.

Forholdsregler i forhold til udslip

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Bær beskyttelsestøj.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet.

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Hold antændelseskilder på afstand – rygning forbudt.

Vask huden grundigt efter brug.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke udledes til kloak, overflade- eller grundvand.

Metoder og materiale til inddæmning og rengøring: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomit, syrebindende midler, universelle bindemidler, savsmuld). Bortskaf det opsamlede materiale i overensstemmelse med lovgivningen.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Anført i sikkerhedsdatabladet

Metoder til affaldsbehandling:

Efter afsluttet behandling bortskaffes rester og emballage i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

Anbefalet rengøringsmiddel: Vand og evt. rengøringsmiddel.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder

Holdbarhed: 24 måneder

Produkter skal beskyttes mod frost, opbevares ved temperaturer på højst 30 °C og væk fra direkte sollys.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

6.   ANDRE OPLYSNINGER

7.   TREDJE OPLYSNINGSNIVEAU: ENKELTSTÅENDE PRODUKTER I META-SPC'EN 7

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

calgodip D 1200

Jod-Dip S 12

Dip es SF 1200

Godkendelsesnummer

EU-0018724-0008 1-7

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,14

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

0

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0,15

META-SPC 8

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER OM META-SPC 8

1.1.   Meta-SPC 8-identifikator

Identifikator

meta SPC 8

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-8

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 Veterinærhygiejne

 

 

2.   META-SPC 8-SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta-SPC'en 8

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,14

0,54

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

0

0

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0,11

0,33

2.2.   Type(r) formulering af meta-SPC'en 8

Formulering

AL - Opløsning til brug ufortyndet

 

 

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER FOR META-SPC'EN 8

Faresætninger

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Undgå udledning til miljøet.

Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META-SPC'EN 8

4.1.   Brug beskrivelse

Tabel 28. Anvendelse nr. 1 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med manuel dypning

Produkttype

PT03 Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel dypning med ed dyppebæger

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Fyld beholderen med RTU-produktet, hvor der tages udgangspunkt i, at der anvendes 5 ml produkt pr. ko, og skru dyppebægeret på. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.

Efter malkningen klemmes beholderen, og dyppebægeret sættes på hver pat nedefra. Sørg for, at ca. 3 cm af patten er neddyppet i desinfektionsmidlet.

Fyld koppen på neddypningsenheden igen med frisk desinfektionsmiddel ved at klemme beholderen efter behov. Genopfyld beholderen med frisk desinfektionsmiddel efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektionen tømmes beholderen, og beholderen og dyppebægeret rengøres ved at skylle dem med vand.

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.   Brug beskrivelse

Tabel 29. Anvendelse nr. 2 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk dypning

Produkttype

PT03 Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Automatisk dypning

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.2.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en slange i fra det automatiske dypningssystem. Undgå spild af overskydende væske.

Efter malkningen slukkes vakuummet, og pattedesinfektionsmidlet injiceres i en manifold på mælkecentralen. Patterne dækkes med ca. 5 ml af dypningen, når pattekoppen fjernes af malkemaskinen (ACR). Når ACR'en er blevet fjernet, skylles hver slange i det automatiske dypning-system grundigt med vand og blæses igennem med trykluft.

I det sidste rengøringstrin efter hver malkning af besætningen desinficeres slangerne (f.eks. med et klorbaseret produkt) og blæses igennem med trykluft.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Derefter er malkesystemet klar til næste malkning.

Hele processen er automatisk.

4.2.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.2.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

5.   GENERELLE RETNINGSLINJER (8) FOR ANVENDELSE AF META-SPC'EN 8

5.1.   Brugsanvisning

Se den brugsspecifikke brugsanvisning.

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Se de brugsspecifikke foranstaltninger til afhjælpning af risici.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Anført i sikkerhedsdatabladet

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Tag forurenet tøj og sko af med det samme. Vask det, inden du bruger det igen.

Ved indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft og i en position, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af indånding af røg fra en brand, kan symptomerne være forsinkede. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigeligt vand og sæbe. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand (mindst 15 minutter). Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt.

kontaktlinsker. Søg lægehjælp hvis irritationen fortsætter.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis materialet er blevet slugt, og den eksponerede person er ved bevidsthed, gives personen små mængder at drikke. Fremkald ikke opkastning, medmindre det anvises af lægepersonalet. Søg lægehjælp.

Hvis der er behov for lægehjælp, skal du sørge for at have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner kendes.

Kemisk stabilitet: Produktet er kemisk stabilt under normale forhold (omgivelsestemperatur).

Risiko for farlige reaktioner: Ved tilsigtet brug kan der ikke forventes nogen farlige reaktioner.

Forhold, der skal undgås: Ikke fastslået.

Materialer, der skal undgås: Ikke fastslået.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendes.

Forholdsregler i forhold til udslip

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Bær beskyttelsestøj.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet.

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Hold antændelseskilder på afstand – rygning forbudt.

Vask huden grundigt efter brug.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke udledes til kloak, overflade- eller grundvand.

Metoder og materiale til inddæmning og rengøring: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomit, syrebindende midler, universelle bindemidler, savsmuld). Bortskaf det opsamlede materiale i overensstemmelse med lovgivningen.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Anført i sikkerhedsdatabladet

Metoder til affaldsbehandling:

Efter afsluttet behandling bortskaffes rester og emballage i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

Anbefalet rengøringsmiddel: Vand og evt. rengøringsmiddel.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder

Holdbarhed: 18 måneder

Produkter skal beskyttes mod frost, opbevares ved temperaturer på højst 30 °C og væk fra direkte sollys.

Opbevares utilgængeligt for børn.

6.   ANDRE OPLYSNINGER

7.   TREDJE OPLYSNINGSNIVEAU: ENKELTSTÅENDE PRODUKTER I META-SPC'EN 8

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

calgodip D 3000 Film

Jod-Dip F 30

Jod Dipp 30 Film (Technolit)

Jod 30 Film (Iwetec)

Dip es barriere 3000

Lerapur Dip Jod 30

BaktoStop barrier color 3.0

Godkendelsesnummer

EU-0018724-0009 1-8

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,34

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

0

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0,26

7.2.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

calgodip D 5000

Jod Dip F 50

Jod Dipp 50 (Iwetec)

Jod-Dipp 50 (Technolit)

Dip es barriere 5000

BaktoStop barrier 5.0

Godkendelsesnummer

EU-0018724-0010 1-8

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,54

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

0

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0,26

META-SPC 9

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER OM META-SPC 9

1.1.   Meta-SPC 9-identifikator

Identifikator

meta SPC 9

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-9

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 Veterinærhygiejne

 

 

2.   META-SPC 9-SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta-SPC'en 9

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,34

0,34

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

0

0

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0,11

0,33

2.2.   Type(r) formulering af meta-SPC'en 9

Formulering

AL - Opløsning til brug ufortyndet

 

 

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER FOR META-SPC'EN 9

Faresætninger

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Undgå udledning til miljøet.

Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META-SPC'EN 9

4.1.   Brug beskrivelse

Tabel 30. Anvendelse nr. 1 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med manuel dypning

Produkttype

PT03 Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel dypning med dyppebæger

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Fyld beholderen med RTU-produktet, hvor der tages udgangspunkt i, at der anvendes 5 ml produkt pr. ko, og skru dyppebægeret på. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen. Efter malkningen klemmes beholderen, og dyppebægeret sættes på hver pat nedefra. Sørg for, at ca. 3 cm af patten er neddyppet i desinfektionsmidlet.

Fyld koppen på neddypningsenheden igen med frisk desinfektionsmiddel ved at klemme beholderen efter behov. Genopfyld beholderen med frisk desinfektionsmiddel efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektionen tømmes beholderen, og beholderen og dyppebægeret rengøres ved at skylle dem med vand.

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.   Brug beskrivelse

Tabel 31. Anvendelse nr. 2 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med manuel skumpåføring

Produkttype

PT03 Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel skumpåføring med skumpåføringsbæger

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.2.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Fyld beholderen med RTU-produktet, og skru skumkoppen på. Der skal vendes 5 ml produkt pr ko. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.

Efter malkningen klemmes beholderen, og skumpåføringsbægeret sættes på hver pat nedefra. Sørg for, at ca. 3 cm af patten er neddyppet i desinfektionsmidlet.

Fyld bægeret på skumpåføringsenheden igen med frisk desinfektionsmiddel ved at klemme beholderen efter behov. Genopfyld beholderen med frisk desinfektionsmiddel efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektionen tømmes beholderen, og beholderen og skumpåføringsbægeret rengøres ved at skylle dem med vand.

4.2.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.2.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.3.   Brug beskrivelse

Tabel 32. Anvendelse nr. 3 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med sprayflaske

Produkttype

PT03 Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel sprøjtning med en sprayflaske

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.3.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

Fyld beholderen med RTU-produktet, hvor der tages udgangspunkt i, at der anvendes 5 ml produkt pr. ko, og skru den øverste del af sprøjteflasken på. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.

Efter malkningen sprøjtes desinfektionsmidlet på patterne med sprayflasken. Sørg for, at ca. 3 cm af patten omkring pattekanalen er dækket med desinfektionsmiddel.

Fyld sprayflasken med frisk desinfektionsmiddel efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektionen tømmes beholderen, og beholderen og sprayflasken rengøres ved at skylle dem med vand.

4.3.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug.

Ved påføring med sprayflaske skal der anvendes kemisk resistente beskyttelseshandsker. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Undgå at arbejde i sprøjtetågerne.

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.3.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.3.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.3.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.4.   Brug beskrivelse

Tabel 33. Anvendelse nr. 4 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med elektronisk sprayflaske

Produkttype

PT03 Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Manuel sprøjtning med en elektronisk sprayflaske

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.4.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Der skal anvendes 5 ml produkt pr. ko. Åbn en beholder med RTU-produktet, og læg en sugeslange fra den elektriske sprayflaske deri. Undgå spild af overskydende væske.

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.

Efter malkningen sprøjtes desinfektionsmidlet på patterne med den elektroniske sprayflaske. Sørg for, at ca. 3 cm af patten omkring pattekanalen er dækket med desinfektionsmiddel.

Udskift den tomme beholder med en ny beholder med RTU-produktet efter behov.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Efter desinfektion lægges sugeslangesystemet i en spand vand, og skyl sprayflasken ved at pumpe vand igennem den.

4.4.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Ved påføring med sprayflaske skal der anvendes kemisk resistente beskyttelseshandsker. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Undgå at arbejde i sprøjtetågerne.

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.4.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.4.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.4.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.5.   Brug beskrivelse

Tabel 34. Anvendelse nr. 5 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk dypning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Automatisk dypning

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.5.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en slange i fra det automatiske dypningssystem. Undgå spild af overskydende væske.

Efter malkningen slukkes vakuummet, og pattedesinfektionsmidlet injiceres i en manifold på mælkecentralen. Patterne dækkes med ca. 5 ml af dypningen, når pattekoppen fjernes af malkemaskinen (ACR). Når ACR'en er blevet fjernet, skylles hver slange i det automatiske dypning-system grundigt med vand og blæses igennem med trykluft.

I det sidste rengøringstrin efter hver malkning af besætningen desinficeres slangerne (f.eks. med et klorbaseret produkt) og blæses igennem med trykluft.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Derefter er malkesystemet klar til næste malkning.

Hele processen er automatisk.

4.5.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.5.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.5.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.5.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.6.   Brug beskrivelse

Tabel 35. Anvendelse nr. 6 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk skumpåføring

Produkttype

PT03 Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Automatisk skumpåføring

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg-

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.6.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en sugeslange i fra det automatiske skumpåføringssystem. Undgå spild af overskydende væske.

Efter malkningen slukkes vakuummet, og pattedesinfektionsmidlet injiceres i en manifold på mælkecentralen. Patterne dækkes med ca. 5 ml af skummet, når skumbægeret fjernes af malkemaskinen (ACR). Når ACR'en er blevet fjernet, skylles hver slange i det automatiske skumpåføringssystem grundigt med vand og gennemblæses med trykluft.

I det sidste rengøringstrin efter hver malkning af besætningen desinficeres slangerne (f.eks. med et klorbaseret produkt) og gennemblæses igen med trykluft.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Derefter er malkesystemet klar til næste malkning.

Hele processen er automatisk.

4.6.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.6.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.6.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.6.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.7.   Brug beskrivelse

Tabel 36. Anvendelse nr. 7 — Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk sprøjtning af robot

Produkttype

PT03 Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Automatisk dypning

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

Jerrycan (HDPE): 5-60 kg

tønde (HDPE): 60-200 kg

mellemstor beholder (HDPE): 600-1 000 kg

4.7.1.   Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en slange i fra robotmalkemaskinen. Undgå spild af overskydende væske.

Patterne rengøres af robotten med automatiske børster.

Efter malkningen sprøjtes desinfektionsmidlet automatisk på patterne fra en dyse.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Sprøjten skylles automatisk.

4.7.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Undgå at arbejde i sprøjtetågerne.

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.7.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.7.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.7.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

5.   GENERELLE RETNINGSLINJER (9) FOR ANVENDELSE AF META-SPC'EN 9

5.1.   Brugsanvisning

Se den brugsspecifikke brugsanvisning.

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Se de brugsspecifikke foranstaltninger til afhjælpning af risici.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Anført i sikkerhedsdatabladet

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Tag forurenet tøj og sko af med det samme. Vask det, inden du bruger det igen.

Ved indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft og i en position, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af indånding af røg fra en brand, kan symptomerne være forsinkede. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigeligt vand og sæbe. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand (mindst 15 minutter). Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt.

kontaktlinsker. Søg lægehjælp hvis irritationen fortsætter.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis materialet er blevet slugt, og den eksponerede person er ved bevidsthed, gives personen små mængder at drikke. Fremkald ikke opkastning, medmindre det anvises af lægepersonalet. Søg lægehjælp.

Hvis der er behov for lægehjælp, skal du sørge for at have sikkerhedsdatabladet, produktbeholderen eller etiketten ved hånden.

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner kendes.

Kemisk stabilitet: Produktet er kemisk stabilt under normale forhold (omgivelsestemperatur).

Risiko for farlige reaktioner: Ved tilsigtet brug kan der ikke forventes nogen farlige reaktioner.

Forhold, der skal undgås: Ikke fastslået.

Materialer, der skal undgås: Ikke fastslået.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendes.

Forholdsregler i forhold til udslip

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Bær beskyttelsestøj.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet.

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Hold antændelseskilder på afstand – rygning forbudt.

Vask huden grundigt efter brug.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke udledes til kloak, overflade- eller grundvand.

Metoder og materiale til inddæmning og rengøring: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomit, syrebindende midler, universelle bindemidler, savsmuld). Bortskaf det opsamlede materiale i overensstemmelse med lovgivningen.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Anført i sikkerhedsdatabladet

Metoder til affaldsbehandling:

Efter afsluttet behandling bortskaffes rester og emballage i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

Anbefalet rengøringsmiddel: Vand og evt. rengøringsmiddel.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder

Holdbarhed: 24 måneder

Produkter skal beskyttes mod frost, opbevares ved temperaturer på højst 30 °C og væk fra direkte sollys.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

6.   ANDRE OPLYSNINGER

7.   TREDJE OPLYSNINGSNIVEAU: ENKELTSTÅENDE PRODUKTER I META-SPC'EN 9

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

calgodip D 3000

Jod-Dip S 30

Bestfarm Dip Premium

Jod 30 Universal (Iwetec)

Jod-Dipp 30 (Technolit)

Dip es SF 3000

Lerapur Jod SP 30

Godkendelsesnummer

EU-0018724-0011 1-9

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,34

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

Aktivstof

25655-41-8

 

0

Acetic acid

Acetic acid

Ikke-aktivstof

64-19-7

200-580-7

0,26


(1)  Brugsanvisning, risikobegrænsende foranstaltninger og andre retningslinjer for anvendelse i henhold til dette afsnit er gyldige for alle godkendte anvendelser i henhold til meta-SPC'en1.

(2)  Brugsanvisning, risikobegrænsende foranstaltninger og andre retningslinjer for anvendelse i henhold til dette afsnit er gyldige for alle godkendte anvendelser i henhold til meta-SPC'en2.

(3)  Brugsanvisning, risikobegrænsende foranstaltninger og andre retningslinjer for anvendelse i henhold til dette afsnit er gyldige for alle godkendte anvendelser i henhold til meta-SPC'en3.

(4)  Brugsanvisning, risikobegrænsende foranstaltninger og andre retningslinjer for anvendelse i henhold til dette afsnit er gyldige for alle godkendte anvendelser i henhold til meta-SPC'en4.

(5)  Brugsanvisning, risikobegrænsende foranstaltninger og andre retningslinjer for anvendelse i henhold til dette afsnit er gyldige for alle godkendte anvendelser i henhold til meta-SPC'en5.

(6)  Brugsanvisning, risikobegrænsende foranstaltninger og andre retningslinjer for anvendelse i henhold til dette afsnit er gyldige for alle godkendte anvendelser i henhold til meta-SPC'en6.

(7)  Brugsanvisning, risikobegrænsende foranstaltninger og andre retningslinjer for anvendelse i henhold til dette afsnit er gyldige for alle godkendte anvendelser i henhold til meta-SPC'en7.

(8)  Brugsanvisning, risikobegrænsende foranstaltninger og andre retningslinjer for anvendelse i henhold til dette afsnit er gyldige for alle godkendte anvendelser i henhold til meta-SPC'en8.

(9)  Brugsanvisning, risikobegrænsende foranstaltninger og andre retningslinjer for anvendelse i henhold til dette afsnit er gyldige for alle godkendte anvendelser i henhold til meta-SPC'en9.


Top