EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1832

Kommissionens forordning (EU) 2018/1832 af 5. november 2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 med henblik på at forbedre typegodkendelsesprøvning og -procedurer for lette personbiler og lette erhvervskøretøjer med hensyn til emission, herunder vedrørende overensstemmelse efter ibrugtagning og emission ved faktisk kørsel og indførelse af anordninger til overvågning af forbruget af brændstof og elektrisk energi (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6984

OJ L 301, 27.11.2018, p. 1–314 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1832/oj

27.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1832

af 5. november 2018

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 med henblik på at forbedre typegodkendelsesprøvning og -procedurer for lette personbiler og lette erhvervskøretøjer med hensyn til emission, herunder vedrørende overensstemmelse efter ibrugtagning og emission ved faktisk kørsel og indførelse af anordninger til overvågning af forbruget af brændstof og elektrisk energi

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (1), særlig artikel 5, stk. 3, og artikel 14, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektivet) (2), særlig artikel 39, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 715/2007 er en særskilt retsakt inden for rammerne af den typegodkendelsesprocedure, som er fastlagt ved direktiv 2007/46/EF. Den indeholder bestemmelser om, at nye lette personkøretøjer og erhvervskøretøjer skal overholde visse emissionsgrænser, og yderligere krav om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer. De specifikke tekniske bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af nævnte forordning, er fastsat i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 (3), der erstatter og ophæver Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (4).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 har fortsat virkning på visse områder, indtil den ophæves fra 1. januar 2022. Det er imidlertid nødvendigt at præcisere, at dette omfatter muligheden for at anmode om udvidelse af eksisterende typegodkendelser meddelt i henhold til denne forordning.

(3)

Ved forordning (EU) 2017/1151 indførtes en ny prøvningsprocedure i EU-lovgivningen, hvorved WLTP-prøvningsproceduren (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) blev gennemført. WLTP indeholder strengere og mere detaljerede betingelser for udførelse af emissionsprøvninger i forbindelse med typegodkendelsen.

(4)

Desuden gennemførtes ved Kommissionens forordning (EU) 2016/427 (5), (EU) 2016/646 (6) og (EU) 2017/1154 (7) en ny metode til prøvning af køretøjsemissioner ved faktiske kørselsforhold (real driving conditions), RDE-prøvningsproceduren.

(5)

For at WLTP-prøvningscyklussen skal være mulig, er en vis tolerancemargen nødvendig. Prøvningstolerancen bør dog ikke udnyttes til at opnå resultater, der afviger fra dem, der er forbundet med gennemførelsen af prøvningen ved de gældende indstillingsbetingelser. For at sikre lige konkurrencevilkår mellem de forskellige bilfabrikanter og for at sikre, at de målte værdier for CO2 og brændstofforbrug er i overensstemmelse med realistiske vilkår, bør der indføres en metode til at normalisere virkningen af specifikke testtolerancer for CO2- og brændstofforbrugsprøvningsresultater.

(6)

Værdierne for brændstofforbrug og/eller forbrug af elektrisk energi som følge af de foreskrevne laboratorietestprocedurer bør suppleres af oplysninger om køretøjernes gennemsnitlige faktiske forbrug, når de anvendes på vej. Sådanne oplysninger er, når de er anonymiserede, indsamlede og aggregerede, afgørende for vurderingen af, om de foreskrevne prøvningsprocedurer på passende vis afspejler de faktiske gennemsnitlige CO2-emissioner og brændstofforbruget og/eller det elektriske energiforbrug. Desuden bør adgangen i køretøjet til oplysninger om det øjeblikkelige brændstofforbrug lette prøvningen på vej.

(7)

For at sikre en rettidig vurdering af repræsentativiteten af de nye foreskrevne prøvningsprocedurer, navnlig for køretøjer med store markedsandele, bør anvendelsesområdet for de nye forskrifter for ombordovervågning af brændstof- og/eller energiforbrug i første omgang begrænses til konventionelle køretøjer og hybride køretøjer, der kører på flydende brændstoffer, og til plug-in hybridkøretøjer, da disse indtil videre er de eneste drivlinjer, der er omfattet af tilsvarende tekniske standarder.

(8)

Mængden af forbrugt brændstof og/eller elektrisk energi registreres og lagres allerede i de fleste nye køretøjer; men de anordninger, der for øjeblikket anvendes til at overvåge disse oplysninger, er ikke omfattet af standardiserede krav. For at sikre, at de data, som disse anordninger leverer, er tilgængelige og kan fungere som et harmoniseret grundlag for en sammenligning mellem forskellige kategorier af køretøjer og fabrikanter, bør der fastsættes grundlæggende typegodkendelseskrav for disse anordninger.

(9)

Forordning (EU) 2016/646 indførte krav til fabrikanterne om deklarering af anvendelsen af understøttende emissionsbegrænsningsstrategier. Desuden øgede forordning (EU) 2017/1154 de typegodkendende myndigheders tilsyn med emissionsbegrænsningsstrategier. Anvendelsen af disse krav har understreget behovet for at harmonisere de forskellige typegodkendende myndigheders anvendelse af reglerne om understøttende emissionsbegrænsningsstrategier. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastlægge et fælles format for den udvidede dokumentationspakke og en fælles metode til evaluering af understøttende emissionsbegrænsningsstrategier.

(10)

Beslutningen om at tillade adgang, hvis der anmodes herom, til fabrikantens udvidede dokumentationspakke bør overlades til de nationale myndigheder, og derfor bør fortrolighedsklausulen i tilknytning til dette dokument udgå af forordning (EU) 2017/1151. Dette bør ikke være til hinder for en ensartet anvendelse af lovgivningen i hele Unionen og for, at alle parter får mulighed for at få adgang til alle relevante oplysninger med henblik på RDE-prøvning.

(11)

Efter indførelsen af RDE-prøvninger ved typegodkendelse er det nu nødvendigt at opdatere bestemmelserne om overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning for at sikre, at emissioner under faktisk kørsel reelt også begrænses i hele køretøjets normale levetid under normale driftsforhold.

(12)

Anvendelsen af de nye RDE-prøvninger ved overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning vil kræve flere ressourcer til udførelsen af overensstemmelsesprøvning efter ibrugtagning af et køretøj og evalueringen af resultaterne heraf. For at finde en balance mellem nødvendigheden af at udføre effektiv overensstemmelsesprøvning efter ibrugtagning og den øgede prøvningsbyrde bør det maksimale antal køretøjer i en statistisk stikprøve og stikprøvens pass/fail-kriterier for alle overensstemmelsesprøvninger efter ibrugtagning tilpasses.

(13)

Overensstemmelseskontrollen efter ibrugtagning dækker på nuværende tidspunkt kun forurenende emissioner, der måles ved type 1-prøvning. For at sikre, at kravene i forordning (EF) nr. 715/2007 opfyldes, bør de imidlertid udvides til at omfatte udstødnings- og fordampningsemissioner. Derfor bør der indføres type 4- og type 6-prøvninger med henblik på overensstemmelsesprøvning efter ibrugtagning. På grund af omkostningerne og kompleksiteten ved sådanne prøvninger, bør de være valgfrie.

(14)

En gennemgang af de nuværende overensstemmelsesprøvninger efter ibrugtagning, der udføres af fabrikanterne, viste, at meget få ikke beståede prøver blev indberettet til de typegodkendende myndigheder, selv om tilbagekaldelser og andre frivillige emissionsrelaterede foranstaltninger blev gennemført af fabrikanterne. Det er derfor nødvendigt at indføre mere gennemsigtighed og kontrol i overensstemmelseskontrollen efter ibrugtagning.

(15)

Med henblik på at føre et mere effektivt tilsyn med proceduren for overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning, bør de typegodkendende myndigheder være ansvarlige for at udføre prøvninger og kontroller på en procentdel af de godkendte køretøjstyper hvert år.

(16)

Med henblik på at lette de informationsstrømme, der genereres af overensstemmelsesprøvning efter ibrugtagning, samt til at bistå de typegodkendende myndigheder i beslutningsprocessen bør en elektronisk platform udvikles af Kommissionen.

(17)

For at forbedre processen for udvælgelse af køretøjer til prøvning hos de typegodkendende myndigheder er der behov for oplysninger, der vil kunne anvendes til at identificere potentielle problemer og køretøjstyper med høje emissioner. Telemåling, forenklede ombordovervågningssystemer for emissioner (on-board emissions monitoring systems — SEMS) og prøvning med bærbare emissionsmålingssystemer (portable emission measurement systems — PEMS) bør anerkendes som gyldige værktøjer, når det gælder om at levere oplysninger til de typegodkendende myndigheder, der kan støtte udvælgelsen af køretøjer til prøvning.

(18)

At sikre kvaliteten af overensstemmelsesprøvningen efter ibrugtagning er af afgørende betydning. Det er derfor nødvendigt at fastsætte regler for akkreditering af prøvningslaboratorier.

(19)

Med henblik på at muliggøre prøvning bør alle relevante oplysninger være offentligt tilgængelige. Hertil kommer, at nogle af de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning, bør være let tilgængelige og derfor være angivet i typeattesten.

(20)

Med henblik på at øge gennemsigtigheden af proceduren for overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning bør de typegodkendende myndigheder være forpligtede til at offentliggøre en årlig rapport om resultaterne af deres overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning.

(21)

De metoder, der er foreskrevet med henblik på at sikre, at kun kørsler, der foretages under normale kørselsbetingelser, anses for gyldige RDE-prøvninger, har ført til alt for mange ugyldige resultater og bør derfor revideres og forenkles.

(22)

En gennemgang af metoderne til evaluering af emissionen af forurenende stoffer fra en gyldig kørsel viste, at resultaterne af de to metoder, der for øjeblikket er tilladt, ikke er konsistente. En ny enkel og gennemsigtig metode bør derfor fastsættes. Evalueringsfaktorerne i den nye metode bør løbende tages op til vurdering af Kommissionen for at afspejle den aktuelle teknologi.

(23)

Brugen af plugin-hybridbiler, som dels anvendes i elektrisk funktionsmåde, dels med forbrændingsmotor, bør tages i betragtning i forbindelse med RDE-prøvning, og de beregnede RDE-emissioner bør derfor afspejle denne fordel.

(24)

En ny prøvningsprocedure for fordampningsemission udarbejdet af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE), der tager højde for de teknologiske fremskridt i begrænsningen af fordampningsemissioner fra benzinkøretøjer, tilpasser denne procedure til WLTP-prøvningsproceduren og indfører nye bestemmelser for lukkede tanke. Det er derfor hensigtsmæssigt at ajourføre de nuværende EU-regler om fordampningsemissionsprøvninger for at afspejle ændringerne på FN/ECE-niveau.

(25)

Inden for rammerne af FN/ECE er WLTP-prøvningsproceduren også blevet yderligere forbedret og suppleret med en række nye elementer, herunder alternative metoder til måling af et køretøjs køremodstandsparametre, mere klare bestemmelser for bi-brændstofkøretøjer, forbedringer af CO2-interpolationsmetoden, opdateringer vedrørende dual-axis-dynamometerkrav og rullestøjsmodstand. Disse nye tiltag skal nu indarbejdes i EU-lovgivningen.

(26)

De praktiske erfaringer med anvendelsen af WLTP siden den obligatoriske indførelse for nye køretøjstyper i Unionen den 1. september 2017 har vist, at denne procedure bør tilpasses yderligere til EU-typegodkendelsessystemet, navnlig for så vidt angår de oplysninger, der skal indgå i de relevante dokumenter.

(27)

Ændringerne i typegodkendelsesdokumentationen som følge af ændringerne i denne forordning bør også afspejles i typeattesten og hele køretøjets typegodkendelsesdokumentation i direktiv 2007/46/EF.

(28)

Det er derfor hensigtsmæssigt at ændre forordning (EU) 2017/1151, forordning (EF) nr. 692/2008 og direktiv 2007/46/EF i overensstemmelse hermed.

(29)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EU) 2017/1151

I forordning (EU) 2017/1151 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

nr. 1, litra b), affattes således:

»b)

»henhører under et enkelt »CO2-interpolationsinterval« som defineret i punkt 2.3.2 i underbilag 6 til bilag XXI«

b)

nr. 6 affattes således:

»6)   »periodisk regenererende system«: en anordning til begrænsning af emissionen fra udstødningen (f.eks. katalysator eller partikelfilter), der kræver en periodisk regenereringsproces«

c)

nr. 11 og 12 affattes således:

»11)   »bi-brændstofkøretøj«: et køretøj med to separate brændstofbeholdersystemer, som er konstrueret til kun at køre på ét brændstof ad gangen

12)   »gas-bi-brændstofkøretøj«: et bi-brændstofkøretøj, hvor de to brændstoffer er benzin (benzinfunktionsmåde) og enten LPG, NG/biomethan eller hydrogen«

d)

følgende indsættes som nr. 33:

»33)   »rent ICE-køretøj«: et køretøj, hvori alle fremdriftsenergiomdannere er forbrændingsmotorer«

e)

nr. 38) affattes således:

»38)   »motorens mærkeeffekt«(Prated): motorens maksimale nettoeffekt i kW, målt i overensstemmelse med kravene i bilag XX«

f)

nr. 45-48 affattes således:

»45)   »brændstofbeholdersystem«: de anordninger, der muliggør lagring af brændstof bestående af brændstofbeholderen, brændstofpåfyldningsrøret, beholderdækslet og brændstofpumpen, når brændstofpumpen er monteret i eller på brændstofbeholderen

46)   »gennemtrængelighedsfaktor (PF)«: den faktor, der fastsættes på grundlag af tab af kulbrinte over en periode, og som anvendes til at fastsætte de endelige fordampningsemissioner

47)   »ikke-metallisk étlagsbeholder«: en brændstofbeholder, der er opbygget af et enkelt lag af ikke-metalliske materialer, herunder fluorholdige/sulfonerede materialer

48)   »flerlagsbeholder«: en brændstofbeholder, der er opbygget af mindst to forskellige lag materialer, hvoraf det ene er et carbonhydridbarrieremateriale«

2)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

1)

Stk. 1 affattes således:

»1.   For at opnå EF-typegodkendelse af køretøjer med hensyn til emissioner og reparations- og vedligeholdelsesinformationer skal fabrikanten dokumentere, at køretøjerne opfylder kravene i denne forordning, når de prøves efter prøvningsprocedurerne i bilag IIIA til VIII, XI, XIV, XVI, XX, XXI og XXII. Fabrikanten skal ligeledes sikre, at referencebrændstofferne er i overensstemmelse med de specifikationer, der er fastsat i bilag IX.«

2)

Stk. 7 affattes således:

»7.   Køretøjer, der anvender LPG eller NG/biomethan, skal ved en type 1-prøvning, jf. bilag XXI, prøves for variationer i sammensætningen af LPG hhv. NG/biomethan som foreskrevet i bilag 12 til FN/ECE-regulativ nr. 83 for forurenende emissioner, med det brændstof, der anvendes til måling af nettoeffekten i henhold til bilag XX til denne forordning.

Køretøjer, der anvender både LPG og NG/biomethan, skal prøves med begge brændstoffer, idet der prøves med LPG eller NG/biomethan for variationer i sammensætningen af LPG hhv. NG/biomethan som foreskrevet i bilag 12 til FN/ECE-regulativ nr. 83, og med det brændstof, der anvendes til måling af nettoeffekten i henhold til bilag XX til denne forordning.«

3)

Følgende indsættes som artikel 4a:

»Artikel 4a

Krav til typegodkendelse vedrørende anordninger til overvågning af forbruget af brændstof og/eller elektrisk energi

Fabrikanten skal sikre, at følgende køretøjer i klasse M1 og N1 er udstyret med en anordning til bestemmelse, lagring og tilgængeliggørelse af data om mængden af brændstof og/eller elektrisk energi, der anvendes til drift af køretøjet:

1)

køretøjer udelukkende med forbrændingsmotor (ICE) og hybride elkøretøjer med ikke-ekstern opladning (NOVC-HEV), som drives udelukkende af mineralsk diesel, biodiesel, benzin, ethanol eller enhver kombination af disse brændstoffer

2)

hybride elkøretøjer med ekstern opladning (OVC-HEV), der drives af elektricitet og ethvert af de brændstoffer, som er nævnt i nr. 1).

Anordningen til overvågning af forbruget af brændstof og/eller elektrisk energi skal være i overensstemmelse med kravene i bilag XXII.«

4)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 11 ændres således:

a)

Andet afsnit affattes således:

»Den udvidede dokumentationspakke skal identificeres og dateres af den godkendende myndighed og opbevares af denne myndighed i mindst ti år efter, at godkendelsen er meddelt.«

b)

Følgende indsættes som tredje til sjette afsnit:

»På anmodning fra fabrikanten skal den godkendende myndighed foretage en indledende AES-vurdering for nye køretøjstyper. Den relevante dokumentation stilles i så fald til rådighed for den typegodkendende myndighed mellem 2 og 12 måneder før starten af typegodkendelsesprocessen.

Den godkendende myndighed foretager en foreløbig vurdering på grundlag af den udvidede dokumentationspakke som beskrevet i litra b) i tillæg 3a til bilag I, som er stillet til rådighed af fabrikanten. Den godkendende myndighed skal foretage vurderingen i overensstemmelse med den metode, der er beskrevet i tillæg 3b til bilag I. Den godkendende myndighed kan i særlige og behørigt begrundede tilfælde afvige fra denne fremgangsmåde.

Den foreløbige AES-vurdering for nye køretøjstyper skal forblive gyldig i forbindelse med typegodkendelse for en periode på 18 måneder. Denne periode kan forlænges med yderligere 12 måneder, hvis fabrikanten over for den godkendende myndighed godtgør, at ingen nye teknologier er blevet tilgængelige på markedet, der ville ændre den foreløbige AES-vurdering.

Ekspertgruppen for typegodkendelsesmyndigheder (TAAEG) skal hvert år udarbejde en liste over de AES'er, der af de typegodkendende myndigheder er vurderet som uacceptable, og Kommissionen skal stille denne liste til rådighed for offentligheden.«

b)

Følgende tilføjes som stk. 12:

»12.   Desuden skal fabrikanten forsyne den typegodkendende myndighed, der har meddelt emissionstypegodkendelse efter denne forordning (»den godkendende myndighed«), med en pakke om prøvningsgennemsigtighed, der indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at muliggøre prøvning i overensstemmelse med punkt 5.9 i del B i bilag II.«

5)

I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2-6 erstattes af følgende:

»2.   Overensstemmelseskontrollerne efter ibrugtagning skal være egnede til at bekræfte, at udstødnings- og fordampningsemissionerne begrænses effektivt i den normale levetid under normale driftsforhold.

3.   Overensstemmelsen efter ibrugtagning kontrolleres på køretøjer, der er vedligeholdt og anvendt korrekt i overensstemmelse med tillæg 1 til bilag II, mellem 15 000 km eller 6 måneder, alt efter hvad der indtræffer sidst, og 100 000 km eller 5 år, alt efter hvad der indtræffer først. Overensstemmelsen efter ibrugtagning med hensyn til fordampningsemissioner kontrolleres på køretøjer, der er vedligeholdt og anvendt korrekt i overensstemmelse med tillæg 1 til bilag II, mellem 30 000 km eller 12 måneder, alt efter hvad der indtræffer sidst, og 100 000 km eller 5 år, alt efter hvad der indtræffer først.

Kravene til overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning finder anvendelse indtil 5 år efter, at den sidste typeattest eller attest om individuel godkendelse er udstedt for køretøjer i denne familie med hensyn til overensstemmelse efter ibrugtagning.

4.   Overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning skal ikke være obligatorisk, hvis det årlige salg af familien med hensyn til overensstemmelse efter ibrugtagning er mindre end 5 000 køretøjer i Unionen for det foregående år. For sådanne familier skal fabrikanten til den godkendende myndighed levere en rapport om alle emissionsrelaterede garantidækningskrav, reparationskrav og OBD-fejl, jf. punkt 4.1 i bilag II. Sådanne familier med hensyn til overensstemmelse efter ibrugtagning kan stadig blive udvalgt til prøvning i overensstemmelse med bilag II.

5.   Fabrikanten og den typegodkendende myndighed skal udføre overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning i overensstemmelse med bilag II.

6.   Den godkendende myndighed skal træffe afgørelse om, hvorvidt en familie ikke overholder bestemmelserne om overensstemmelse efter ibrugtagning, efter en vurdering af overholdelsen og godkende den plan for korrigerende foranstaltninger, der fremlægges af fabrikanten i overensstemmelse med bilag II.«

b)

Følgende indsættes som stk. 7 og 8:

»7.   Hvis en typegodkendende myndighed har konstateret, at en familie med hensyn til overensstemmelse efter ibrugtagning ikke opfylder overensstemmelseskontrollen efter ibrugtagning, skal den straks underrette den typegodkendende myndighed i overensstemmelse med artikel 30, stk. 3, i direktiv 2007/46/EF.

Efter at have givet denne meddelelse og i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 30, stk. 6, i direktiv 2007/46/EF underretter den godkendende myndighed fabrikanten om, at en at en familie med hensyn til overensstemmelse efter ibrugtagning ikke opfylder overensstemmelseskontrollen efter ibrugtagning, og at procedurerne beskrevet i punkt 6 og 7 i bilag II skal følges.

Hvis den godkendende myndighed konstaterer, at der ikke kan opnås enighed med en typegodkendende myndighed, der har fastslået, at en familie med hensyn til overensstemmelse efter ibrugtagning ikke opfylder overensstemmelseskontrollen efter ibrugtagning, indledes proceduren i henhold til artikel 30, stk. 6, i direktiv 2007/46/EF.

8.   Ud over betingelserne i punkt 1 til 7, finder følgende anvendelse på køretøjer, der er typegodkendt i henhold til del B i bilag II.

a)

Køretøjer, der underkastes etapevis typegodkendelse som defineret i artikel 3, stk. 7, i direktiv 2007/46/EF, skal kontrolleres for overensstemmelse efter ibrugtagning i overensstemmelse med reglerne for etapevis godkendelse, der er fastsat i punkt 5.10.6 i del B i bilag II til denne forordning.

b)

Pansrede køretøjer, rustvogne og køretøjer med adgang for kørestole som defineret i punkt 5.2 og 5.5 i del A i bilag II til direktiv 2007/46/EF, er ikke omfattet af bestemmelserne i denne artikel. Alle andre køretøjer til specielle formål som defineret i punkt 5 i del A i bilag II til direktiv 2007/46/EF skal kontrolleres for overensstemmelse efter ibrugtagning i overensstemmelse med reglerne for etapevis godkendelse, der er fastsat i del B i bilag II til denne forordning.«

6)

I artikel 15 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2, affattes andet afsnit således:

»Med virkning fra den 1. september 2019 skal de nationale myndigheder på grundlag af emissioner eller brændstofforbrug nægte at meddele EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse for nye køretøjstyper, som ikke er i overensstemmelse med bilag VI. Efter anmodning fra fabrikanten og indtil den 31. august 2019 kan prøvningsproceduren for fordampningsemissioner, fastsat i bilag 7 til FN/ECE-regulativ nr. 83, eller prøvningsproceduren for fordampningsemissioner, fastsat i bilag VI til forordning (EF) nr. 692/2008, fortsat anvendes i forbindelse med typegodkendelse i henhold til denne forordning.«

b)

I stk. 3 indsættes følgende afsnit:

»med undtagelse af køretøjer, som er godkendt med hensyn til fordampningsemissioner i henhold til den procedure, der er fastsat i bilag VI til forordning (EF) nr. 692/2008, skal de nationale myndigheder med virkning fra den 1. september 2019 forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af nye køretøjer, som ikke er i overensstemmelse med bilag VI til denne forordning.«

c)

I stk. 4 udgår litra d) og e)

d)

stk. 5 ændres således:

i)

litra b) affattes således:

»b)

For så vidt angår køretøjer i en WLTP-interpolationsfamilie, der opfylder de udvidede regler, der er specificeret i punkt 3.1.4 i bilag I til forordning (EF) nr. 692/2008, skal procedurer udført i overensstemmelse med punkt 3.13 i bilag III til forordning (EF) nr. 692/2008 indtil 3 år efter de datoer, der er anført i artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 715/2007, anerkendes af den godkendende myndighed med henblik på at opfylde kravene i tillæg 1 til underbilag 6 til bilag XXI til denne forordning.«

ii)

følgende indsættes i litra c):

»I forbindelse med dette punkt skal anvendelsen af prøvningsresultater fra procedurer, der er udført og tilendebragt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 692/2008, kun være mulig for de køretøjer i en WLTP-interpolationsfamilie, der opfylder de udvidelsesregler, der er specificeret i punkt 3.3.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 692/2008.«

e)

følgende indsættes som stk. 8 til 11:

»8.   Del B i bilag II finder anvendelse på køretøjer i klasse M1 og M2 samt klasse N1, gruppe I, på grundlag af typer godkendt fra 1. januar 2019, og på køretøjer i klasse N1, gruppe II og III, og klasse N2 på grundlag af typer godkendt fra den 1. september 2019. Den finder også anvendelse på alle køretøjer, der fra den 1. september 2019 indregistreres i klasse M1, M2 og N1, gruppe I, og alle køretøjer, der fra den 1. september 2020 indregistreres i klasse N1, gruppe II og III, og klasse N2. I alle andre tilfælde finder del A i bilag II anvendelse.

9.   Med virkning fra den 1. januar 2020 for køretøjer som omhandlet i artikel 4a i klasse M1 og N1, gruppe I, og fra den 1. januar 2021 for køretøjer som omhandlet i artikel 4a i klasse N1, gruppe II og III, skal de nationale myndigheder på grundlag af emissioner eller brændstofforbrug nægte at meddele EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse for nye køretøjstyper, som ikke opfylder de krav, der er fastsat i artikel 4a.

Med virkning fra den 1. januar 2021 for køretøjer som omhandlet i artikel 4a i klasse M1 og N1, gruppe I, og fra den 1. januar 2022 for køretøjer som omhandlet i artikel 4a i klasse N1, gruppe II og III, skal de nationale myndigheder forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af nye køretøjer, som ikke er i overensstemmelse med denne artikel.

10.   Med virkning fra den 1. september 2019 skal de nationale myndigheder forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af nye køretøjer, som ikke overholder kravene i bilag IX til direktiv 2007/46/EF som ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2018/1832 (*1).

For alle køretøjer, der er indregistreret mellem den 1. januar og den 31. august 2019 i henhold til nye typegodkendelser, der er udstedt i samme periode, og hvor de oplysninger, der er anført i bilag IX til direktiv 2007/46/EF, som ændret ved forordning (EU) 2018/1832, endnu ikke opført i typeattesten, skal fabrikanten gratis stille disse oplysninger til rådighed senest 5 arbejdsdage efter anmodning fra et akkrediteret laboratorium eller en teknisk tjeneste med henblik på prøvning i henhold til bilag II.

11.   Kravene i bilag artikel 4a finder ikke anvendelse på typegodkendelser meddelt fabrikanter af små mængder af køretøjer.

7)

Artikel 18a udgår.

8)

Bilag I ændres som anført i bilag I til denne forordning.

9)

Bilag II ændres som anført i bilag II til denne forordning.

10)

Bilag IIIA ændres som anført i bilag III til denne forordning.

11)

I bilag V affattes punkt 2.3 således:

»2.3.

Der anvendes VL-køremodstandskoefficienter (Vehicle Low). Hvis der ikke foreligger VL-koefficienter, anvendes VH-køremodstandskoefficienterne (Vehicle High). VL og VH er defineret i punkt 4.2.1.1.2 i underbilag 4 til bilag XXI. Alternativt kan fabrikanten vælge at anvende køremodstande, som er bestemt i henhold til bestemmelserne i tillæg 7 til bilag 4a i FN/ECE-regulativ nr. 83 for et køretøj, som indgår i interpolationsfamilien.«

12)

Bilag VI affattes som angivet i bilag IV til denne forordning.

13)

I bilag VII foretages følgende ændringer:

1)

i punkt 2.2, forklaringen til tabellen, erstattes forringelsesfaktorens betegnelse »P« med »PN«

2)

punkt 3.10 affattes således:

»3.10.

Der anvendes VL-køremodstandskoefficienter (Vehicle Low). Hvis VL ikke foreligger, eller køretøjets samlede køremodstand (VH) ved 80 km/h er højere end den samlede VL-køremodstand ved 80 km/h + 5 %, anvendes VH-køremodstanden. VL og VH er defineret i punkt 4.2.1.1.2 i underbilag 4 til bilag XXI.«

14)

I bilag VIII affattes punkt 3.3 således:

»3.3.

Der anvendes VL-køremodstandskoefficienter (Vehicle Low). Hvis der ikke foreligger VL-koefficienter, anvendes VH-køremodstandskoefficienterne (Vehicle High). VL og VH er defineret i punkt 4.2.1.1.2 i underbilag 4 til bilag XXI. Alternativt kan fabrikanten vælge at anvende køremodstande, som er bestemt i henhold til bestemmelserne i tillæg 7 til bilag 4a i FN/ECE-regulativ nr. 83 for et køretøj, som indgår i interpolationsfamilien. I begge tilfælde justeres dynamometeret til simulering af et køretøjs kørsel på vej ved – 7 °C. En sådan justering kan baseres på en bestemmelse af køremodstandsprofilen ved – 7 °C. Alternativt kan den bestemte køremodstand justeres til en 10 % nedsættelse af friløbstiden (coast-down). Den tekniske tjeneste kan godkende, at der anvendes andre metoder til bestemmelse af køremodstanden.«

15)

Bilag IX ændres som angivet i bilag V til denne forordning.

16)

Bilag XI affattes som anført i bilag VI til nærværende forordning.

17)

Bilag XII ændres som angivet i bilag VII til denne forordning.

18)

I tillæg 1 til bilag XIV erstattes ordlyden »bilag I, punkt 2.3.1 og 2.3.5, i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1151« af »bilag I, punkt 2.3.1 og 2.3.4 i forordning (EU) 2017/1151«.

19)

Bilag XVI affattes som anført i bilag VIII til denne forordning.

20)

Bilag XXI ændres som angivet i bilag IX til denne forordning.

21)

Bilag XXII som fastsat i bilag X til denne forordning tilføjes.

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 692/2008

I forordning (EF) nr. 692/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 16a, første afsnit, i forordning (EF) nr. 692/2008 tilføjes følgende som litra d):

»d)

udvidelser af typegodkendelser meddelt i henhold til denne forordning, indtil nye krav træder i kraft for nye køretøjer«

2)

I tillæg 3 til bilag 1 indsættes følgende punkt 3.2.12.2.5.7:

»3.2.12.2.5.7.

Gennemtrængelighedsfaktor (1): …«

3)

I bilag XII udgår punkt 4.4.

Artikel 3

Ændringer af direktiv 2007/46/EF

Bilag I, III, VIII, IX og XI til direktiv 2007/46/EF ændres som angivet i bilag XI til denne forordning.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1.

(2)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) 2016/427 af 10. marts 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 82 af 31.3.2016, s. 1).

(6)  Kommissionens forordning (EU) 2016/646 af 20. april 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 109 af 26.4.2016, s. 1).

(7)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1154 af 7. juni 2017 om ændring af Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008, Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 692/2008 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF for så vidt angår emission ved faktisk kørsel fra lette personkøretøjer og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 708).

(*1)  Kommissionens forordning (EU) 2018/1832 af 5. november 2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 med henblik på at forbedre typegodkendelsesprøvning og -procedurer for lette personbiler og lette erhvervskøretøjer med hensyn til emission, herunder vedrørende overensstemmelse efter ibrugtagning og emission ved faktisk kørsel og indførelse af anordninger til overvågning af forbruget af brændstof og elektrisk energi (EUT L 301 af 27.11.2018, s. 1


BILAG I

I bilag I til forordning (EU) 2017/1151 foretages følgende ændringer:

1)

følgende indsættes som punkt 1.1.3:

»1.1.3.

For LPG eller NG vælges det brændstof, som er valgt af fabrikanten til måling af nettoeffekten i henhold til bilag XX til denne forordning. Det valgte brændstof skal angives i oplysningsskemaet, som angivet i tillæg 3 til bilag I til denne forordning.«.

2)

punkt 2.3.1, 2.3.2 og 2.3.3 affattes således:

2.3.1.   Køretøjer med computerstyret emissionsbegrænsning skal være således indrettet, at de hindrer ændringer bortset fra de af fabrikanten tilladte. Fabrikanten skal tillade ændringer, hvis de er nødvendige af hensyn til diagnosticering, eftersyn, vedligehold, eftermontering eller reparation af køretøjet. Der må ikke kunne foretages uautoriserede ændringer i omprogrammerbare edb-koder eller driftsparametre, og disse skal have et beskyttelsesniveau, der mindst svarer til det, der opnås ved bestemmelserne i ISO 15031-7:2013. Udtagelige kalibreringschips skal være indkapslet, anbragt i forseglet beholder eller beskyttet ved elektroniske algoritmer og må ikke kunne udskiftes uden brug af specialværktøj og -procedurer. Det er kun de elementer, der er direkte forbundet med emissionskalibrering eller forebyggelse af tyveri, der må beskyttes på denne måde.

2.3.2.   Edb-kodede driftsparametre for motoren må ikke kunne ændres uden brug af specialværktøj og -procedurer (f.eks. loddede eller indkapslede computerkomponenter eller forseglede (eller loddede) indeslutninger).

2.3.3.   På fabrikantens anmodning kan den godkendende myndighed indrømme undtagelser fra kravene i punkt 2.3.1 og 2.3.2 for køretøjer, for hvilke en sådan beskyttelse kan formodes ikke at være nødvendig. For indrømmelse af en sådan undtagelse tager den godkendende myndighed følgende andre kriterier i betragtning, dog ikke udelukkende: om der er højtydende chips til rådighed, om køretøjet har en høj maksimalydelse, og det forventede salgstal for køretøjet.«

3)

følgende indsættes som punkt 2.3.4 og 2.3.5 og 2.3.6:

2.3.4.   Fabrikanter, der anvender der anvender systemer med programmerbare edb-koder, skal træffe de nødvendige foranstaltninger til forhindring af uautoriseret omprogrammering. Sådanne foranstaltninger skal omfatte strategier til ekstra sikring mod uautoriserede indgreb og skrivebeskyttelse, som kræver elektronisk adgang til en ekstern computer, der drives af fabrikanten, hvortil uafhængige aktører også skal have adgang inden for rammerne af den beskyttelse, der er fastsat i punkt 2.3.1 og 2.2 i bilag XIV. Metoder, der giver en passende beskyttelse mod uautoriserede indgreb, skal godkendes af den godkendende myndighed.

2.3.5.   For mekaniske brændstofindsprøjtningspumper på motorer med kompressionstænding skal fabrikanten træffe tilstrækkelige forholdsregler til beskyttelse mod uautoriseret ændring af indstillingen af den maksimale brændstofafgivelse under driften.

2.3.6.   Fabrikanten skal effektivt forhindre omlægning af kilometertallet i instrumentnettet, i eventuelle styreenheder for drivlinjen samt i den transmitterende enhed for udveksling af fjerndata, hvis det er relevant. Fabrikanterne skal benytte strategier til systematisk ekstra sikring og skrivebeskyttelse for at beskytte kilometertallets integritet. Metoder, der giver en passende beskyttelse mod uautoriserede indgreb, skal godkendes af den godkendende myndighed.«

4)

punkt 2.4.1 affattes således:

»2.4.1.

Figur I.2.4 illustrerer prøvningerne for typegodkendelse af et køretøj. De specifikke prøvningsprocedurer er beskrevet i bilag II, IIIA, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XVI, XX, XXI og XXII.

Figur I.2.4

Anvendelse af prøvningskrav for typegodkendelse og udvidelser

Køretøjsklasse

Køretøjer med motor med styret tænding, herunder hybridkøretøjer (1)  (2)

Køretøjer med motorer med kompressionstænding og hybrider deraf

Rent elektriske køretøjer

Brintdrevne brændselscellekøretøjer

 

Mono-brændstof

Bi-brændstof (3)

Flex-brændstof (3)

 

 

 

Referencebrændstof

Benzin

(E10)

LPG

NG/biomethan

Hydrogen (ICE)

Benzin (E10)

Benzin (E10)

Benzin (E10)

Benzin (E10)

Diesel

(B7)

Hydrogen (brændselsceller)

LPG

NG/biomethan

Hydrogen (ICE) (4)

Ethanol

(E85)

Forurenende luftarter

(Type 1-prøvning)

Ja

Ja

Ja

Ja (4)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

PM

(Type 1-prøvning)

Ja

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

PN

Ja

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

Forurenende luftarter, RDE (Type 1A-prøvning)

Ja

Ja

Ja

Ja (4)

Ja (begge brændstoffer)

Ja (begge brændstoffer)

Ja (begge brændstoffer)

Ja (begge brændstoffer)

Ja

PN, RDE (Type 1A-prøvning) (5)

Ja

Ja (kun benzin)

Ja (kun benzin)

Ja (kun benzin)

Ja (begge brændstoffer)

Ja

ATCT (14 °C-prøvning)

Ja

Ja

Ja

Ja (4)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

Tomgangsemissioner

(Type 2-prøvning)

Ja

Ja

Ja

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(kun benzin)

Ja

(begge brændstoffer)

Krumtaphusemissioner

(Type 3-prøvning)

Ja

Ja

Ja

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Fordampningsemissioner

(Type 4-prøvning)

Ja

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Holdbarhed

(Type 5-prøvning)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

Emissioner ved lav temperatur

(Type 6-prøvning)

Ja

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(kun benzin)

Ja

(begge brændstoffer)

Overensstemmelse efter ibrugtagning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

(som ved typegodkendelsen)

Ja

(som ved typegodkendelsen)

Ja

(som ved typegodkendelsen)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

Omborddiagnose (OBD)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

CO2-emissioner, brændstofforbrug, forbrug af elektrisk energi og elektrisk rækkevidde

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

(begge brændstoffer)

Ja

Ja

Ja

Røgtæthed

Ja

Motoreffekt

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

5)

punkt 3.1.1 affattes således:

»3.1.1.

Typegodkendelsen udvides til at omfatte køretøjer, hvis de er i overensstemmelse med kriterierne i artikel 2, stk. 1, eller med artikel 2, stk. 1, litra a) og c), og opfylder alle følgende kriterier:

a)

det prøvede køretøjs CO2-emission som følge af trin 9 i tabel A7/1 i underbilag 7 til bilag XXI er mindre end eller lig med CO2-emissionen fra interpolationslinjen svarende til det prøvede køretøjs cyklusenergikrav.

b)

det nye interpolationsinterval overstiger ikke det maksimale interval som anført i punkt 2.3.2.2 i underbilag 6 til bilag XXI.

c)

de forurenende emissioner overholder de begrænsninger, der er fastsat i tabel 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007.«

6)

følgende indsættes som punkt 3.1.1.1:

»3.1.1.1.

Typegodkendelsen må ikke udvides, således at der skabes en interpolationsfamilie, hvis den kun er meddelt ud fra køretøjets ”høj”.«

7)

I punkt 3.1.2 affattes første afsnit efter titlen således:

»Ved Ki-prøvninger udført i henhold til tillæg 1 til underbilag 6 til bilag XXI (WLTP), udvides typegodkendelsen til køretøjer, der opfylder kriterierne i punkt 5.9 i bilag XXI.«.

8)

Punkt 3.2, inklusive alle underpunkter affattes således:

»3.2.   Udvidelser med hensyn til fordampningsemissioner (type 4-prøvning)

3.2.1.   Ved prøvninger udført i overensstemmelse med bilag 6 til FN/ECE-regulativ nr. 83 [1 dags NEDC] eller med bilaget til forordning (EF) nr. 2017/1221 [2 dages NEDC] udvides typegodkendelsen til at omfatte køretøjer, der er forsynet med et system til begrænsning af fordampningsemissioner, der opfylder følgende betingelser:

3.2.1.1.

Det grundlæggende brændstof/luft-blandingsprincip (f.eks. singlepoint-indsprøjtning) skal være det samme.

3.2.1.2.

Brændstofbeholdernes forme skal være identiske, og brændstofbeholdernes og brændstofrørenes materiale skal være teknisk ækvivalente.

3.2.1.3.

Worstcase-køretøjet med hensyn til brændstofrørenes tværsnit og omtrentlige længde skal prøves. Spørgsmålet om, hvorvidt det kan accepteres, at damp/væske-separatorerne ikke er identiske, afgøres af den tekniske tjeneste, der forestår typegodkendelsesprøvningerne.

3.2.1.4.

Brændstofbeholderens rumindhold må højst afvige med ± 10 %.

3.2.1.5.

Brændstofbeholderens overtryksventil skal indstilles på samme måde.

3.2.1.6.

Metoden til opbevaring af brændstofdamp skal være identisk, dvs. udskillerens form og volumen, opbevaringsmediet, luftfiltret (hvis anvendt til begrænsning af fordampningsemissionen) osv.

3.2.1.7.

Metoden til udluftning af den ophobede damp skal være identisk (f.eks. luftgennemstrømning, startpunkt eller udluftet volumen i løbet af forbehandlingscyklussen).

3.2.1.8.

Metoden til forsegling og udluftning af brændstofmåleren skal være identisk.

3.2.2.   For prøvninger udført i henhold til bilag VI [2 dages WLTP] skal typegodkendelsen udvides til at omfatte køretøjer udstyret med et system til begrænsning af fordampningsemissioner, der opfylder kravene i punkt 5.5.1 i bilag VI.

3.2.3.   Typegodkendelsen skal udvides til at omfatte køretøjer med:

3.2.3.1.

forskellige motorstørrelser

3.2.3.2.

forskellig motoreffekt

3.2.3.3.

automatiske og manuelle gearkasser

3.2.3.4.

to- og firehjulstræk

3.2.3.5.

forskellige karrosseriformer samt

3.2.3.6

forskellige hjul- og dækstørrelser.«.

9)

punkt 4.1.2 affattes således:

»4.1.2.

Fabrikanten skal kontrollere produktionens overensstemmelse ved prøvning af emissionen af forurenende stoffer (anført i skema 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007), emissionen af CO2 (sammen med måling af det elektriske energiforbrug, EC, og, hvor det er relevant, overvågningen af OBFCM-anordningens nøjagtighed), emissionen af krumtaphusgasser, fordampningsemissionerne og omborddiagnosesystemet i overensstemmelse med prøvningsprocedurerne beskrevet i bilag V, VI, XI, XXI og XXII. Kontrollen skal derfor omfatte type 1-, 3- og 4-prøvning og OBD-prøvning som beskrevet i punkt 2.4.

Den typegodkendende myndighed skal føre fortegnelser i en periode på mindst 5 år af al dokumentation vedrørende prøvningsresultater af betydning for produktionens overensstemmelse og stille den til rådighed for Kommissionen efter anmodning.

De specifikke metoder for produktionens overensstemmelse er fastsat i punkt 4.2 til 4.7 og i tillæg 1 og 2.«

10)

punkt 4.1.3 affattes således:

»4.1.3.

Med henblik på fabrikantens kontrol af produktionens overensstemmelse betyder udtrykket ”familie” familie med hensyn til produktionens overensstemmelse (COP-familie) for så vidt angår prøvning af type 1, herunder overvågning af OBFCM-udstyrets nøjagtighed, og type 3 omfatter til type 4-prøvning de udvidelser, der er beskrevet i punkt 3.2, og OBD-familien med de udvidelser, der er beskrevet i punkt 3.4 for OBD-prøvningen.«.

11)

følgende indsættes som punkt 4.1.3.1, 4.1.3.1.1 og 4.1.3.1.2:

»4.1.3.1.   COP-familiekriterier

4.1.3.1.1.   For køretøjer i klasse M og køretøjer i klasse N1, gruppe I og II, skal COP-familien være identisk med interpolationsfamilien som beskrevet i punkt 5.6 i bilag XXI.

4.1.3.1.2   For køretøjer i klasse N1, gruppe III, og klasse N2 kan kun køretøjer, som er identiske med hensyn til følgende specifikationer vedrørende køretøj/drivlinje/transmission, være en del af samme COP-familie:

a)

Type forbrændingsmotor: brændstoftype (eller -typer i tilfælde af flex-- eller bi-brændstofkøretøjer), forbrændingsproces, slagvolumen, karakteristika ved fuld belastning, motorteknologi og opladningssystem samt også andre motordelsystemer eller -karakteristika, som har en ikke ubetydelig indflydelse på CO2-masseemissionen ved WLTP- betingelser

b)

driftsstrategi for alle komponenter i drivlinjen, der har indflydelse på CO2-masseemissionen

c)

transmissionstype (f.eks. manuel, automatisk, CVT) og transmissionsmodel (f.eks. mærkedrejningsmoment, antal gear, antal koblinger osv.)

d)

Antal drivaksler.«.

12)

punkt 4.1.4 affattes således:

»4.1.4.

Hyppigheden af produktkontrollen udført af fabrikanten skal baseres på en metodologi for risikovurdering, der er i overensstemmelse med den internationale standard ISO 31000: 2018 — Risikoledelse — Principper og vejledning, og i det mindste for type 1 gennemføres med en mindstefrekvens pr. COP-familie på én kontrol pr. 5 000 producerede køretøjer, dog mindst en gang om året.«.

13)

i punkt 4.1.5 affattes tredje afsnit således:

»Hvis godkendelsesmyndigheden ikke er tilfreds med fabrikantens auditprocedure, udføres direkte fysisk prøvning på de producerede køretøjer som beskrevet i punkt 4.2 til 4.7.«.

14)

i punkt 4.1.6, første afsnit, affattes andet punktum således:

»Den godkendende myndighed foretager disse fysiske emissionsprøvninger og OBD-prøvninger på producerede køretøjer som beskrevet i punkt 4.2 til 4.7.«.

15)

punkt 4.2.1 og 4.2.2 affattes således:

4.2.1.   Type 1-prøvningen foretages på producerede køretøjer, som er gyldige medlemmer af COP-familien som beskrevet i punkt 4.1.3.1. Prøvningsresultaterne er værdierne, efter at alle korrektioner i henhold til denne forordning er foretaget. De grænseværdier, der skal anvendes ved overensstemmelseskontrol for så vidt angår forurenende stoffer, er fastsat i tabel 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007. For så vidt angår CO2-emissioner, fastsættes grænseværdien til den værdi, der er fastlagt af fabrikanten for det udvalgte køretøj i overensstemmelse med interpolationsmetoden fastsat i underbilag 7 til bilag XXI. Interpolationsberegningen skal verificeres af den godkendende myndighed.

4.2.2.   En stikprøve på tre køretøjer udvælges vilkårligt fra COP-familien. Når den godkendende myndighed har foretaget sit valg, må fabrikanten ikke foretage justeringer på de udvalgte køretøjer.«.

16)

punkt 4.2.2.1 udgår.

17)

i punkt 4.2.3 affattes andet og tredje afsnit således:

»4.2.3.

Den statistiske metode til beregning af prøvningskriterierne er beskrevet i tillæg 1.

Produktionen af en COP-familie anses for ikke at være overensstemmende, når der nås en afgørelse om ”ikke bestået” for ét eller flere forurenende stoffer og CO2-værdier i overensstemmelse med prøvningskriterierne i tillæg 1.

Produktionen af en COP-familie anses for at være overensstemmende, når der nås en afgørelse om ”bestået” for alle de forurenende stoffer og CO2-værdierne i overensstemmelse med prøvningskriterierne i tillæg 1.«

18)

punkt 4.2.4 affattes således:

»4.2.4.

Efter anmodning fra fabrikanten og efter godkendelse fra den godkendende myndighed kan der udføres prøvninger på et køretøj i COP-familien med højst 15 000 km for at fastslå den målte udviklingskoefficient (EvC) for forurenende stoffer/CO2 for hver COP-familie. Tilkørselsproceduren skal udføres af fabrikanten, som skal forpligte sig til ikke at udføre nogen justeringer på disse køretøjer.«

19)

i punkt 4.2.4.1, litra c), affattes indledningen således:

»c)

de andre køretøjer tilkøres ikke, men deres emissioner/EC/CO2 ved nul km multipliceres med udviklingskoefficienten for det først tilkørte køretøj. I så fald benyttes følgende værdier i forbindelse med prøvningen i tillæg 1:«

20)

punkt 4.4.3.3 affattes således:

»4.4.3.3.

Den værdi, der er bestemt i overensstemmelse med punkt 4.4.3.2, skal sammenholdes med den værdi, der er bestemt i overensstemmelse med punkt 2.4 i tillæg 2.«.

21)

I tillæg 1 foretages følgende ændringer:

a)

punkt 1 affattes således:

»1.

I dette tillæg beskrives den metode, som skal benyttes ved kontrol af produktionens overensstemmelse med hensyn til type 1-prøvningen for forurenende stoffer/CO2, herunder overensstemmelseskrav for PEV'er og OVC-HEV'er, og ved overvågning af OBFCM-anordningens nøjagtighed.«

b)

i punkt 2 affattes første afsnit således:

»Målinger af de forurenende stoffer, der er anført i tabel 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007, og emissionen af CO2 skal udføres på mindst 3 køretøjer, og antallet af køretøjer skal derefter stige, indtil der nås en afgørelse ”bestået” eller ”ikke bestået”. OBFCM-anordningens nøjagtighed bestemmes for hver af de N prøvninger.«

c)

i punkt 3, litra iii), efter den indledende del erstattes teksten

»A × LVAR/LXtests < A × L – ((N–3)/13) × VAR/L«

af følgende:

»A × LVAR/LXtests ≤ A × L – ((N–3)/13) × VAR/L«.

d)

i punkt 4, litra iii), efter den indledende del erstattes teksten

»A – VARXtests < A – ((N–3)/13) × VAR«

af følgende:

»A – VARXtests ≤ A – ((N–3)/13) × VAR«.

e)

i punkt 4 udgår sidste afsnit.

f)

følgende indsættes som punkt 5:

»5.

For køretøjer, der er omhandlet i artikel 4a, beregnes OBFCM-anordningens nøjagtighed som følger:

xi,OBFCM

=

OBFCM-anordningens nøjagtighed, bestemmes for hver enkelt prøve i overensstemmelse med formlen i punkt 4.2 i bilag XXII.

Den typegodkendende myndighed skal føre et register over de konstaterede nøjagtigheder for hver prøvet COP-familie.«

23)

I tillæg 2 foretages følgende ændringer:

a)

i punkt 1.2 erstattes ordene »punkt 1.1.2.3 i underbilag 6 til bilag XXI« med ordene »punkt 1.2.3 i underbilag 6 til bilag XXI«

b)

i punkt 2.3, erstattes ordene »punkt 4.1.1 i bilag XXI« med ordene »punkt 4.1.1 i underbilag 8 til bilag XXI«

c)

i punkt 2.4 erstattes ordene »punkt 1.1.2.3 i underbilag 6 til bilag XXI« med ordene »punkt 1.2.3 i underbilag 6 til bilag XXI«.

24)

I tillæg 3 foretages følgende ændringer:

a)

følgende indsættes som punkt 0.2.2.1 til 0.2.3.9:

0.2.2.1.   Tilladte parameterværdier i forbindelse med etapevis typegodkendelse, dvs. tilladelse til anvendelse af basiskøretøjets emissionsværdier (angiv intervallet, hvis relevant):

Køretøjets endelige masse i køreklar stand (i kg): …

Frontareal for det endelige køretøj (i cm2): …

Rullemodstand (kg/t): …

Kølergitterets luftgennemstrømningsareal (i cm2): …

0.2.3.   Identifikatorer:

0.2.3.1.   identifikator for interpolationsfamilie: …

0.2.3.2.   identifikator for ATCT-familie: …

0.2.3.3.   identifikator for PEMS-familie: …

0.2.3.4.   identifikator for køremodstandsfamilie:

0.2.3.4.1.   køremodstandsfamilie (VH): …

0.2.3.4.2.   køremodstandsfamilie (VL): …

0.2.3.4.3.   køremodstandsfamilier, der er anvendelige i interpolationsfamilien: …

0.2.3.5.   identifikator for køremodstandsmatrixfamilie: …

0.2.3.6.   identifikator for familien vedrørende periodisk regenerering: …

0.2.3.7.   identifikator for familien vedrørende fordampningsprøvning: …

0.2.3.8.   identifikator for OBD-familie: …

0.2.3.9.   identifikator for anden familie: …«.

b)

punkt 2.6(b) udgår.

c)

følgende indsættes som punkt 2.6.3:

»2.6.3.

Roterende masse 3 % af summen af køretøjets masse i køreklar stand og 25 kg eller værdien, pr. aksel (kg): …«.

d)

punkt 3.2.2.1 affattes således:

»3.2.2.1.

Diesel/benzin/LPG/NG eller biomethan/ethanol (E 85)/biodiesel/hydrogen (1), (6)«.

e)

punkt 3.2.12.2.5.5 erstattes af følgende:

»3.2.12.2.5.5.

Skematisk tegning af brændstofbeholder (kun motorer med benzin og ethanol): …«.

f)

følgende indsættes som punkt 3.2.12.2.5.5.1. til 3.2.12.2.5.5.5:

3.2.12.2.5.5.1.   Brændstofbeholderens systemkapacitet, materiale og konstruktion: …

3.2.12.2.5.5.2.   Beskrivelse af gasslangens materiale, brændstofledningens materiale og brændstofsystemets forbindelsesteknik: …

3.2.12.2.5.5.3.   Forseglet brændstofbeholdersystem: ja/nej

3.2.12.2.5.5.4.   Beskrivelse af indstilling for brændstofbeholderens overtryksventil (luftindtag og udløsning): …

3.2.12.2.5.5.5.   Beskrivelse af kontrolsystemet for udluftning: …«.

g)

punkt 3.2.12.2.5.6 affattes således:

»3.2.12.2.5.6.

Beskrivelse og skematisk tegning af varmeskærm mellem brændstofbeholder og udstødningssystem: …«.

h)

følgende indsættes som punkt 3.2.12.2.5.7:

»3.2.12.2.5.7.

Gennemtrængelighedsfaktor: …«.

i)

følgende indsættes som punkt 3.2.12.2.12:

»3.2.12.2.12.

Vandindsprøjtning: ja/nej (1

j)

punkt 3.2.19.4.1 udgår

k)

punkt 3.2.20 affattes således:

»3.2.20.

Varmelagring, oplysninger«

l)

punkt 3.2.20.2 affattes således:

»3.2.20.2.

Isoleringsmaterialer: ja/nej (1

m)

følgende indsættes som punkt 3.2.20.2.5, 3.2.20.2.5.1, 3.2.20.2.5.2, 3.2.20.2.5.3 og 3.2.20.2.6:

3.2.20.2.5.   Worstcase-tilgang ved nedkøling af køretøj: ja/nej (1)

3.2.20.2.5.1.   (ikke worstcase-tilgang) Mindste soak-tid, tsoak_ATCT (timer): …

3.2.20.2.5.2.   (ikke worstcase-tilgang) Placering af motorens temperaturmåling: …

3.2.20.2.6.   Enkelt interpolationsfamilie inden for ATCT-familietilgang: ja/nej (1

n)

følgende indsættes som punkt 3.3:

»3.3.   Elektrisk maskine

3.3.1.   Type (vinding, magnetisering): …

3.3.1.1.   Maksimal timeeffekt: … kW

(opgivet af fabrikanten)

3.3.1.1.1.   Maksimal nettoeffekt (a) … kW

(opgivet af fabrikanten)

3.3.1.1.2.   Maksimal effekt over 30 minutter (a) … kW

(opgivet af fabrikanten)

3.3.1.2.   Driftsspænding: V

3.3.2.   REESS

3.3.2.1.   Antal celler: …

3.3.2.2.   Masse: … kg

3.3.2.3.   Kapacitet: … Ah (amperetimer)

3.3.2.4.   Stilling: …«

o)

punkt 3.5.7.1 og 3.5.7.1.1 affattes således:

»3.5.7.1.   Prøvningskøretøjets parametre

Køretøj

Køretøjets ”lav” (VL)

hvis eksisterende

Køretøjets ”høj”

(VH)

VM

hvis eksisterende

repræsentativ værdi V (kun for køremodstandsfamilie (*1))

Standardværdier

Køretøjets karrosseritype

 

 

 

 

Anvendt køremodstandsmetode (måling eller beregning af køremodstand efter køremodstandsfamilie)

 

 

 

Køremodstandsoplysninger:

 

Dækkenes fabrikat og type, hvis måling

 

 

 

 

Dækdimensioner (for/bag), hvis måling

 

 

 

 

Dækkenes rullemodstand (for/bag) (kg/t):

 

 

 

 

 

Dæktryk (for/bag) (kPa), hvis måling

 

 

 

 

 

Delta CD × A for køretøj L sammenlignet med køretøj H (IP_H minus IP_L)

 

 

Delta CD × A sammenlignet med køremodstandsfamiliekøretøj L (IP_H/L minus RL_L), hvis beregnet efter køremodstandsfamilie

 

 

 

Køretøjets prøvningsmasse (kg)

 

 

 

 

 

Køremodstandskoefficienter

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 (N/(km/h))

 

 

 

 

 

f2 (N/(km/h)2)

 

 

 

 

 

Frontareal, m2 (0,000 m2)

 

 

Cyklusenergikrav(J)

 

 

 

 

 

3.5.7.1.1.   Brændstof, der anvendes til type 1-prøvningen, og som er udvalgt med henblik på måling af nettoeffekten i henhold til bilag XX til denne forordning (kun for LPG- eller NG-køretøjer): …«

p)

punkt 3.5.7.1.1.1. til 3.5.7.1.3.2.3 udgår

q)

punkt 3.5.7.2.1 til 3.5.7.2.1.2.0 affattes således:

»3.5.7.2.1.   CO2-emission for udelukkende ICE-køretøjer og NOVC-HEV'er

3.5.7.2.1.0.   Mindste og største CO2-værdier inden for interpolationsfamilien

3.5.7.2.1.1.   Køretøjets ”høj”: … g/km

3.5.7.2.1.1.0.   Køretøjets ”høj” (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.2.   Køretøjets ”lav” (hvis relevant): … g/km

3.5.7.2.1.2.0.   Køretøjets ”lav” (hvis relevant)(NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.3.   Køretøjets M (hvis relevant) … g/km

3.5.7.2.1.3.0.   Køretøjets ”M” (hvis relevant)(NEDC): … g/km«.

r)

punkt 3.5.7.2.2 til 3.5.7.2.2.3.0 affattes således:

»3.5.7.2.2.   CO2-masseemission for OVC-HEV'er i ladningsbevarende tilstand

3.5.7.2.2.1.   Ladningsbevarende CO2-masseemission ved køretøjets ”høj”: g/km

3.5.7.2.2.1.0.   Blandet CO2-masseemission ved køretøjets ”høj” (NEDC-betingelse B): g/km

3.5.7.2.2.2.   Ladningsbevarende CO2-masseemission ved køretøjets ”lav” (hvis relevant): g/km

3.5.7.2.2.2.0.   CO2-masseemission ved køretøjets ”lav” (hvis relevant)(NEDC-betingelse B): g/km

3.5.7.2.2.3.   Ladningsbevarende CO2-masseemission ved køretøjets ”M” (hvis relevant): g/km

3.5.7.2.2.3.0.   Blandet CO2-masseemission ved køretøjets ”M” (hvis relevant)(NEDC-betingelse B): g/km«.

s)

punkt 3.5.7.2.3 til 3.5.7.2.3.3.0 affattes således:

»3.5.7.2.3.   Ladningsforbrugende CO2-masseemission og vægtet CO2-masseemission for OVC-HEV'er

3.5.7.2.3.1.   Ladningsforbrugende CO2-masseemission ved køretøjets ”høj”: … g/km

3.5.7.2.3.1.0.   Ladningsforbrugende CO2-masseemission ved køretøjets ”høj” (NEDC-betingelse A): … g/km

3.5.7.2.3.2.   Ladningsforbrugende CO2-masseemission ved køretøjets ”lav” (hvis relevant): … g/km

3.5.7.2.3.2.0.   Ladningsforbrugende CO2-masseemission ved køretøjets ”lav” (hvis relevant) (NEDC-betingelse A): … g/km

3.5.7.2.3.3.   Ladningsforbrugende CO2-masseemission ved køretøjets ”M” (hvis relevant): … g/km

3.5.7.2.3.3.0.   Ladningsforbrugende CO2-masseemission ved køretøjets ”M” (hvis relevant) (NEDC-betingelse A): … g/km«.

t)

følgende indsættes som punkt 3.5.7.2.3.4:

»3.5.7.2.3.4.

Mindste og største vægtede CO2-værdier inden for OVC-interpolationsfamilien«.

u)

punkt 3.5.7.4.3 udgår

v)

punkt 3.5.8.3 affattes således:

»3.5.8.3.

Emissionsdata relateret til anvendelsen af miljøinnovationer (skemaet gentages for hvert prøvet referencebrændstof) (w1)

Afgørelse om godkendelse af miljøinnovationen (w2)

Miljøinnovationens kode (w3)

1.

Basiskøretøjets CO2-emissioner (g/km)

2.

Miljøinnovationskøretøjets CO2-emissioner (g/km)

3.

Basiskøretøjets CO2-emissioner ved type 1-prøvningscyklus (w4)

4.

Miljøinnovationskøretøjets CO2-emissioner ved type 1-prøvningscyklus

5.

Udnyttelsesfaktor (UF), dvs. teknologiudnyttelsens tidsmæssige andel under normale driftsbetingelser

CO2-emissionsbesparelser ((1 – 2) – (3 – 4))*5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede CO2-emissionsbesparelser i NEDC (g/km)(w5)

Samlede CO2-emissionsbesparelser i WLTP (g/km)(w5

w)

følgende indsættes som punkt 3.8.5:

»3.8.5.

Smøremiddel: …W…«.

x)

punkt 4.5.1.1, 4.5.1.2 og 4.5.1.3 udgår.

y)

i punkt 4.6. slettes ordet »bakgear« nederst i første kolonne i tabellen.

z)

følgende indsættes som punkt 4.6.1 til 4.6.1.7.1:

»4.6.1.   Gearskift

4.6.1.1.   Gear 1 udelukket: ja/nej (1)

4.6.1.2.   n_95_high for hvert gear: …min-1

4.6.1.3.   nmin_drive

4.6.1.3.1.   1. gear: … min– 1

4.6.1.3.2.   1. gear til 2. gear: … min– 1

4.6.1.3.3.   2. gear til stilstand: … min– 1

4.6.1.3.4.   2. gear: … min– 1

4.6.1.3.5.   3. gear og derefter: … min– 1

4.6.1.4.   n_min_drive_set for accelerationsfaser/faser med konstant hastighed (n_min_drive_up): … min– 1

4.6.1.5.   n_min_drive_set for decelerationsfaser (nmin_drive_down):

4.6.1.6.   første periode

4.6.1.6.1.   t_start_phase: … s

4.6.1.6.2.   n_min_drive_start: … min– 1

4.6.1.6.3.   n_min_drive_up_start: … min– 1

4.6.1.7.   anvendelse af ASM: ja/nej (1)

4.6.1.7.1.   ASM-værdier: …«.

aa)

følgende indsættes som punkt 4.12:

»4.12.

Gearkassesmøremiddel: …W…«.

ab)

punkt 9.10.3 og 9.10.3.1 udgår.

ac)

følgende indsættes som punkt 12.8 til 12.8.3.2:

»12.8.   Anordninger eller systemer med førervalgte transportformer, som har indflydelse på CO2-emissioner og/eller kriterieemissioner og ikke har en fremherskende funktionsmåde: ja/nej (1)

12.8.1.   Ladningsbevarende prøvning (hvis relevant) (angiv for hver anordning eller system)

12.8.1.1.   Bestcase-funktionsmåde: …

12.8.1.2.   Worstcase-funktionsmåde: …

12.8.2.   Ladningsforbrugende prøvning (hvis relevant) (angiv for hver anordning eller system)

12.8.2.1.   Bestcase-funktionsmåde: …

12.8.2.2.   Worstcase-funktionsmåde: …

12.8.3.   Type 1-prøvning (hvis relevant) (angiv for hver anordning eller system)

12.8.3.1.   Bestcase-funktionsmåde: …

12.8.3.2.   Worstcase-funktionsmåde: …«.

ad)

i tillæg 3 udgår »Tillæg til oplysningsskemaet«.

23)

I tillæg 3a foretages følgende ændringer:

a)

litra d) affattes således:

»d)

detaljeret teknisk begrundelse for en eventuel AES, som indbefatter en risikovurdering, der anslår risikoen med og uden AES, og oplysninger om:

i)

hvorfor nogle af undtagelserne fra forbuddet mod manipulationsanordninger i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007 finder anvendelse

ii)

hardware-element(er), der skal beskyttes ved hjælp AES, hvis relevant

iii)

bevis for pludselige og uoprettelige motorskader, der ikke kan forebygges gennem regelmæssig vedligeholdelse, og som ville optræde uden AES-systemet, hvor det er relevant

iv)

en begrundet forklaring på, hvorfor der er behov for at anvende en AES til start af motoren, hvor det er relevant«.

b)

følgende indsættes som andet og tredje afsnit:

»Den udvidede dokumentationspakke skal være begrænset til 100 sider og skal omfatte alle de vigtigste elementer med henblik på give den typegodkendende myndighed mulighed for at vurdere AES'en. Pakken kan suppleres med bilag og andre vedlagte dokumenter, der indeholder yderligere og supplerende elementer, hvis det er nødvendigt. Fabrikanten skal indsende en ny version af den udvidede dokumentationspakke til typegodkendelsesmyndigheden, hver gang der indføres ændringer af AES. Den nye version skal være begrænset til ændringerne og deres virkning. Den nye version af AES skal evalueres og godkendes af den typegodkendende myndighed.

Den udvidede dokumentationspakke skal struktureres som følger:

Udvidet dokumentationspakke for AES, ansøgning nr. YYY/OEM i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1151

Dele

afsnit

punkt

Begrundelse

Indledning dokumenter

 

Indledningsbrev til TAA

Referencenummer for dokumentet med versionen, datoen for udstedelsen af dokumentet, underskrift ved den ansvarlige person i fabrikantens organisation

 

Tabel for versionsstyring

Indholdet af ændringerne i hver enkelt version: ændret del

 

Beskrivelse af de pågældende (emissions)typer

 

 

Tabel for vedlagte dokumenter

Liste over alle vedlagte dokumenter

 

Krydsreferencer

link til litra a)-i) i tillæg 3a (hvor de enkelte krav i forordningen findes)

 

Erklæring om fravær af manipulationsanordning

+ underskrift

Centrale dokumenter

0

Akronymer/forkortelser

 

1

GENEREL BESKRIVELSE

 

1.1

Generel præsentation af motoren

Beskrivelse af de vigtigste karakteristika: cylindervolumen, efter behandlingen, ...

1.2

Overordnet systemarkitektur

Blokdiagram for systemet: liste over følere og aktuatorer, forklaring af motorens generelle funktioner

1.3

Betydning af software- og kalibreringsudgave

F.eks. forklaring vedr. scanningsværktøj

2

Grundlæggende emissionsbegrænsningsstrategier

 

2.x

BES x

Beskrivelse af strategi x

2.y

BES y

Beskrivelse af strategi y

3

Understøttende emissionsstrategier

 

3.0

Præsentation af AES'er

Hierarkiske forhold mellem AES'er: beskrivelse og begrundelse (f.eks. sikkerhed, pålidelighed osv.)

3.x

AES x

3.x.1

AES-begrundelse

3.x.2

målte og/eller modellerede parametre til AES-karakteristik

3.x.3

Virkemåde for AES - Anvendte parametre

3.x.4

Virkning af AES på forurenende stoffer og CO2

3.y

AES y

3.y.1

3.y.2

osv.

maksimum på 100 sider slutter her.

Bilag

 

Liste over typer, som er omfattet af denne BES-AES: herunder referencer vedrørende typegodkendelse, software, kalibreringsnummer, kontrolsummer for hver version og hver kontrolenhed (motor- og/eller efterbehandling eventuelt)

Vedlagte dokumenter

 

Teknisk note til AES-begrundelse nr. xxx

Risikovurdering eller -begrundelse ved prøvning eller eksempel på eventuel pludselig skade

 

Teknisk note til AES-begrundelse nr. yyy

 

 

Prøvningsrapport for specifik kvantificering af AES-indvirkning

prøvningsrapport for alle specifikke prøvninger til begrundelse af AES, detaljer vedr. prøvningsbetingelser, beskrivelse af køretøjet / dato for prøvning indflydelse på emission/CO2 uden/med AES-aktivering«

24)

Følgende indsættes som tillæg 3b:

»Tillæg 3b

Metode til vurdering af AES

Den typegodkendende myndigheds vurdering af AES-systemet skal omfatte mindst følgende kontroller:

1)

Den stigning i emissioner, der skyldes AES, bør holdes på det lavest mulige niveau:

(a)

Stigningen i de samlede emissioner ved brug af en AES bør holdes på det lavest mulige niveau under den normale brug af køretøjet.

(b)

Hvis en teknologi eller konstruktion, som muliggør forbedret emissionsbegrænsning, er tilgængelig på markedet på tidspunktet for den foreløbige vurdering af AES, anvendes den uden ubegrundet modulering.

2)

Når en AES begrundes med risikoen for pludselig og uoprettelig skade på »fremdriftsenergiomdanneren og fremdriftssystemet« som defineret i fælles resolution nr. 2 (M.R.2) i FN/ECE-overenskomsterne af 1958 og 1998, der indeholder definitioner vedrørende køretøjets fremdriftssystem (6), skal denne risiko være behørigt påvist og dokumenteret, herunder med følgende oplysninger:

(a)

Fabrikanten skal levere bevis for katastrofale (dvs. pludselige og uoprettelige) motorskader samt en risikovurdering, som omfatter en vurdering af risikoens sandsynlighed og de mulige konsekvensers alvorlighed, herunder resultater af prøvninger gennemført i denne henseende

(b)

Hvis en teknologi eller konstruktion er tilgængelig på markedet på tidspunktet for den AES-anvendelse, som eliminerer eller reducerer denne risiko, skal den anvendes i det omfang, det er teknisk muligt (dvs. uden ubegrundet modulering)

(c)

Holdbarheden af og den langsigtede beskyttelse af motoren eller det emissionsbegrænsende systems komponenter mod slid og fejl må ikke betragtes som en acceptabel grund til at bevilge undtagelser fra forbuddet mod manipulationsanordninger.

3)

Det bør ved hjælp af en passende teknisk beskrivelse dokumenteres, hvorfor det er nødvendigt at anvende en AES til sikker drift af køretøjet:

(a)

Fabrikanten skal levere bevis for, at der består en øget risiko for køretøjets sikre drift samt en risikovurdering, som omfatter en vurdering af sandsynligheden for, at risikoen realiseres, og de mulige konsekvensers alvorlighed, herunder resultater af prøvninger gennemført i denne henseende

(b)

Hvis en anden teknologi eller konstruktion er tilgængelig på markedet på tidspunktet for den AES-anvendelse, som ville gøre det muligt at mindske sikkerhedsrisikoen, skal den anvendes i det omfang, det er teknisk muligt (dvs. uden ubegrundet modulering).

4)

Det bør ved hjælp af en passende teknisk beskrivelse dokumenteres, hvorfor det er nødvendigt at anvende en AES under motorstart:

(a)

Fabrikanten skal levere bevis for behovet for anvendelse af en AES ved motorstart samt en risikovurdering, som omfatter en vurdering af sandsynligheden for, at risikoen realiseres, og de mulige konsekvensers alvorlighed, herunder resultater af prøvninger gennemført i denne henseende

(b)

Hvis en anden teknologi eller konstruktion er tilgængelig på markedet på tidspunktet for den AES-anvendelse, som ville gøre det muligt at gennemføre en forbedret emissionsbegrænsning ved motorstart, skal den anvendes i det omfang, det er teknisk muligt (dvs. uden ubegrundet modulering).

«

25)

I tillæg 4 foretages følgende ændringer:

a)

i modellen for EF-typegodkendelsesattest, afdeling I, indsættes følgende som punkt 0.4.2:

»0.4.2.

Basiskøretøj (5a) (1): ja/nej (1

b)

i Addendum til EF-typegodkendelsesattest foretages følgende ændringer:

i)

punkt 0 affattes således:

»0.   Identifikator for interpolationsfamilie som defineret i punkt 5.0 i bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151.

0.1.   Identifikator: …

0.2.   Basiskøretøjets identifikator (5a) (1): …«.

ii)

Punkt 1.1, 1.2 og 1.3 affattes således:

1.1.   Køretøjets masse i køreklar stand:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.2.   Tilladt totalmasse:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.3.   Referencemasse:

 

VL (1): …

 

VH: …«.

iii)

punkt 2.1 affattes således:

»2.1.   Prøvningsresultater for udstødningsgasser

Emissionsklassificering: ……

Resultater af type 1-prøvning (eventuelt)

Typegodkendelsesnummer for andet end stamkøretøj (1): …

Prøvning 1

Type 1-resultat

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Målt (8) (9)

 

 

 

 

 

 

 

Ki × (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Ki + (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Gennemsnitsværdi beregnet med Ki (M×Ki eller M+Ki) (9)

 

 

 

 

(12)

 

 

DF (+) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

DF (×) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

Endelig gennemsnitsværdi beregnet med Ki og DF (13)

 

 

 

 

 

 

 

Grænseværdi

 

 

 

 

 

 

 

Prøvning 2 (hvis relevant)

Prøvning 1 gentages med det andet prøvningsresultat.

Prøvning 3 (hvis relevant)

Prøvning 1 gentages med det tredje prøvningsresultat.

Prøvning1, prøvning 2 (hvis relevant) og prøvning 3 (hvis relevant) gentages for køretøjets ”lav” (hvis relevant) og VM (hvis relevant)

ATCT-prøvning

CO2 -emission (g/km)

Blandet

ATCT (14 °C) MCO2,Treg

 

Type 1 (23 °C) MCO2,23°

 

Familiekorrektionsfaktoren (FCF)

 


ATCT-prøvningsresultat

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Målt (7)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

Grænseværdier

 

 

 

 

 

 

 

Forskel mellem sluttemperatur på motorens kølevæske og gennemsnitlig temperatur i soak-området inden for de foregående 3 timers ΔT_ATCT (°C) for referencekøretøjet: …

Mindste soak-tid tsoak_ATCT (s): …

Placering af temperaturføler: …

Identifikator for ATCT-familie:

Type 2: (inkl. data til brug ved teknisk kontrol):

Prøvning

CO-værdi

(% vol)

Lambda(1)

Motorhastighed

(min-1)

Motorolietemperatur

(°C)

Prøvning ved lav tomgang

 

Ikke relevant

 

 

Prøvning ved høj tomgang

 

 

 

 

Type 3: …

Type 4: … g/prøvning;

prøvningsprocedure i overensstemmelse med: Bilag 6 til FN/ECE-regulativ nr. 83 [1 dags NEDC] / bilaget til forordning (EF) nr. 2017/1221 [2 dages NEDC] / bilag VI til forordning (EU) 2017/1151 [2 dages WLTP] (1).

Type 5:

Holdbarhedsprøvning: prøvning af komplet køretøj / prøvning på ældningsprøvebænk / ingen (1)

Ældningsfaktor DF: beregnet/tildelt (1)

Angiv værdier: …

Gældende type 1-cyklus (underbilag 4 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 eller FN/ECE-regulativ nr. 83) (14): …

Type 6

CO (g/km)

THC (g/km)

Målt værdi

 

 

Grænseværdi«

 

 

iv)

punkt 2.5.1 affattes således:

»2.5.1.

Udelukkende ICE-køretøj og hybridt elkøretøj med ikke-ekstern opladning (NOVC)«

v)

følgende indsættes som punkt 2.5.1.0:

»2.5.1.0.

Mindste og største CO2-værdier inden for interpolationsfamilien«

vi)

punkt 2.5.1.1.3 og 2.5.1.1.4 affattes således:

»2.5.1.1.3.   CO2-masseemissioner (angives for hvert referencebrændstof, der prøves, for faserne: de målte værdier for de blandede værdier, jf. punkt 1.2.3.8 og 1.2.3.9 i underbilag 6 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151)

CO2 -emission (g/km)

Prøvning

Lav

Middel

Høj

Ekstra høj

Blandet

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

gennemsnit

 

 

 

 

 

De endelige værdier for MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.1.1.4.   Brændstofforbrug (angives for hvert referencebrændstof, der prøves, for faserne: de målte værdier for de blandede værdier, jf. punkt 1.2.3.8 og 1.2.3.9 i underbilag 6 til bilag XXI)

Brændstofforbrug (l/100 km) eller m3/100 km eller kg/100 km (1)

Lav

Middel

Høj

Ekstra høj

Blandet

De endelige værdier for FCp,H / FCc,H«

 

 

 

 

 

vii)

punkt 2.5.1.2 til 2.5.1.3 affattes således:

»2.5.1.2.   Køretøjets ”lav” (hvis relevant)

2.5.1.2.1.   Cyklusenergikrav: … J

2.5.1.2.2.   Køremodstandskoefficienter

2.5.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.2.3.   CO2-masseemissioner (angives for hvert referencebrændstof, der prøves, for faserne: de målte værdier for de blandede værdier, jf. punkt 1.2.3.8 og 1.2.3.9 i underbilag 6 til bilag XXI)

CO2 -emission (g/km)

Prøvning

Lav

Middel

Høj

Ekstra høj

Blandet

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

gennemsnit

 

 

 

 

 

De endelige værdier for MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.2.4.   Brændstofforbrug (angives for hvert referencebrændstof, der prøves, for faserne: de målte værdier for de blandede værdier, jf. punkt 1.2.3.8 og 1.2.3.9 i underbilag 6 til bilag XXI)

Brændstofforbrug(l/100 km) eller m3/100 km eller kg/100 km (1)

Lav

Middel

Høj

Ekstra høj

Blandet

De endelige værdier for FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.   køretøjets M for NOVC-HEV (hvis relevant)«;

viii)

følgende indsættes som punkt 2.5.1.3.1 til 2.5.1.3.4:

»2.5.1.3.1.   Cyklusenergikrav: … J

2.5.1.3.2.   Køremodstandskoefficienter

2.5.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.3.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.3.3.   CO2-masseemissioner (angives for hvert referencebrændstof, der prøves, for faserne: de målte værdier for de blandede værdier, jf. punkt 1.2.3.8 og 1.2.3.9 i underbilag 6 til bilag XXI)

CO2 -emission (g/km)

Prøvning

Lav

Middel

Høj

Ekstra høj

Blandet

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

gennemsnit

 

 

 

 

 

De endelige værdier for MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.4.   Brændstofforbrug (angives for hvert referencebrændstof, der prøves, for faserne: de målte værdier for de blandede værdier, jf. punkt 1.2.3.8 og 1.2.3.9 i underbilag 6 til bilag XXI)

Brændstofforbrug (l/100 km) eller m3/100 km eller kg/100 km (1)

Lav

Middel

Høj

Ekstra høj

Blandet

De endelige værdier for FCp,L / FCc,L«

 

 

 

 

 

ix)

punkt 2.5.1.3.1 udgår;

x)

følgende indsættes som punkt 2.5.1.4 og 2.5.1.4.1:

2.5.1.4.   For køretøjer, der udelukkende drives af en forbrændingsmotor, og som er udstyret med periodisk regenererende systemer som defineret i artikel 2, stk. 6, i denne forordning, justeres prøvningsresultaterne med faktoren Ki som specificeret i tillæg 1 til underbilag 6 til bilag XXI.

2.5.1.4.1.   Information om regenereringsstrategi for CO2-emissioner og brændstofforbrug

D — antal driftscyklusser mellem 2 cyklusser, hvor regenereringsfaser forekommer: …

d — antal driftscyklusser krævet til regenerering: …

Gældende type 1-cyklus (underbilag 4 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 eller FN/ECE-regulativ nr. 83) (14): …

 

Blandet

Ki (additiv/multiplikativ) (1)

Værdier for CO2 og brændstofforbrug (10)

 

2.5.1 gentages i tilfælde af basiskøretøjet«;

xi)

punkt 2.5.2.1 til 2.5.2.1.2 affattes således:

»2.5.2.1.   Elektrisk energiforbrug

2.5.2.1.1.   Køretøjets ”høj”

2.5.2.1.1.1.   Cyklusenergikrav: … J

2.5.2.1.1.2.   Køremodstandskoefficienter

2.5.2.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.1.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

EC (Wh/km)

Prøvning

By

Blandet

Beregnet EC

1

 

 

2

 

 

3

 

 

gennemsnit

 

 

Opgivet værdi

 

2.5.2.1.1.3.   Samlet overskridelse af tidstolerancen ved gennemførelsen af cyklussen: … sek.

2.5.2.1.2.   Køretøjets ”lav” (hvis relevant)

2.5.2.1.2.1.   Cyklusenergikrav: … J

2.5.2.1.2.2.   Køremodstandskoefficienter

2.5.2.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

EC (Wh/km)

Prøvning

By

Blandet

Beregnet EC

1

 

 

2

 

 

3

 

 

gennemsnit

 

 

Opgivet værdi

 

2.5.2.1.2.3.   Samlet overskridelse af tidstolerancen ved gennemførelsen af cyklussen: … sek.«

xii)

punkt 2.5.2.2 affattes således:

»2.5.2.2.   Rent elektrisk rækkevidde (PER)

2.5.2.2.1.   Køretøjets ”høj”

PER (km)

Prøvning

By

Blandet

Målt rent elektrisk rækkevidde (PER)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

gennemsnit

 

 

Opgivet værdi

 

2.5.2.2.2.   Køretøjets ”lav” (hvis relevant)

PER (km)

Prøvning

By

Blandet

Målt rent elektrisk rækkevidde (PER)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

gennemsnit

 

 

Opgivet værdi

—«.

 

xiii)

punkt 2.5.3.1 til 2.5.3.2 affattes således:

»2.5.3.1.   Ladningsbevarende CO2-masseemission

2.5.3.1.1.   Køretøjets ”høj”

2.5.3.1.1.1.   Cyklusenergikrav: … J

2.5.3.1.1.2.   Køremodstandskoefficienter

2.5.3.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.1.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

CO2 -emission (g/km)

Prøvning

Lav

Middel

Høj

Ekstra høj

Blandet

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Gennemsnit

 

 

 

 

 

De endelige værdier for MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.3.1.2.   Køretøjets ”lav” (hvis relevant)

2.5.3.1.2.1.   Cyklusenergikrav: … J

2.5.3.1.2.2.   Køremodstandskoefficienter

2.5.3.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

CO2 -emission (g/km)

Prøvning

Lav

Middel

Høj

Ekstra høj

Blandet

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Gennemsnit

 

 

 

 

 

De endelige værdier for MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.3.1.3.   Køretøjets M (hvis relevant)

2.5.3.1.3.1.   Cyklusenergikrav: … J

2.5.3.1.3.2.   Køremodstandskoefficienter

2.5.3.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.3.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

CO2 -emission (g/km)

Prøvning

Lav

Middel

Høj

Ekstra høj

Blandet

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Gennemsnit

 

 

 

 

 

MCO2,p,M / MCO2,c,M

 

 

 

 

 

2.5.3.2.   Ladningsforbrugende CO2-masseemission

Køretøjets ”høj”

CO2 -emission (g/km)

Prøvning

Blandet

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Gennemsnit

 

Endelig MCO2,CD,H

 

Køretøjets ”lav” (hvis relevant)

CO2 -emission (g/km)

Prøvning

Blandet

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Gennemsnit

 

Endelig MCO2,CD,H

 

Køretøjets M (hvis relevant)

CO2 -emission (g/km)

Prøvning

Blandet

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Gennemsnit

 

Endelig MCO2,CD,H«

 

xiv)

i punkt 2.5.3.3 tilføjes følgendes som punkt 2.5.3.3.1:

»2.5.3.3.1.

Mindste og største CO2-værdier inden for interpolationsfamilien«

xv)

punkt 2.5.3.5 affattes således:

»2.5.3.5.   Brændstofforbrug i ladningsforbrugende tilstand

Køretøjets ”høj”

Brændstofforbrug i l/100 km

Blandet

Endelige værdier for FCCD,H

 

Køretøjets ”lav” (hvis relevant)

Brændstofforbrug i l/100 km

Blandet

Endelige værdier for FCCD,L

 

Køretøjets M (hvis relevant)

Brændstofforbrug i l/100 km

Blandet

Endelige værdier for FCCD,M«.

 

xvi)

punkt 2.5.3.7.1 affattes således:

»2.5.3.7.1.   Fuldt elektrisk rækkevidde (AER)

AER (km)

Prøvning

By

Blandet

AER-værdier

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Gennemsnit

 

 

Endelige værdier for AER«

 

 

xvii)

punkt 2.5.3.7.4 affattes således:

»2.5.3.7.4.   Rækkevidde i ladningsforbrugende cyklus, RCDC

RCDC (km)

Prøvning

Blandet

RCDC-værdier

1

 

2

 

3

 

Gennemsnit

 

Endelige værdier for RCDC«

 

xviii)

punkt 2.5.3.8.2 og 2.5.3.8.3 affattes således:

»2.5.3.8.2.   UF-vægtet ladningsforbrugende elektrisk energiforbrug, ECAC,CD (blandet)

ECAC,CD (Wh/km)

Prøvning

Blandet

ECAC,CD-værdier

1

 

2

 

3

 

Gennemsnit

 

Endelige værdier for ECAC,CD

 

2.5.3.8.3.   UF-vægtet elektrisk energiforbrug ECAC, weighted (kombineret)

ECAC,weighted (Wh/km)

Prøvning

Blandet

ECAC,weighted-værdier

1

 

2

 

3

 

Gennemsnit

 

Endelige værdier for ECAC,weighted

 

2.5.3 gentages i tilfælde af basiskøretøjet«;

xix)

følgende indsættes som punkt 2.5.4:

»2.5.4.   Brændselscellekøretøjer (FCV)

Brændstofforbrug (kg/100 km)

Blandet

Endelige værdier for FCc

 

2.5.4 gentages i tilfælde af basiskøretøjet«;

xx)

følgende indsættes som punkt 2.5.5:

»2.5.5.

Anordning til overvågning af forbruget af brændstof og/eller elektrisk energi: ja/ikke relevant …«

xxi)

i de forklarende noter indsættes følgende som fodnote 5a:

»(5a)

som defineret i artikel 3, nr. 18, i direktiv 2007/46/EF«.

(c)

i Tillæg til addendummet til typegodkendelsesattesten foretages følgende ændringer:

i)

Overskriften i punkt 1 affattes således:

»1.

CO2-emissioner bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2 i bilag I til gennemførelsesforordningerne (EU) 2017/1152 og (EU) 2017/1153«.

ii)

punkt 2.1.1 affattes således:

»2.1.1.   CO2-masseemissioner (for hvert prøvet referencebrændstof) for udelukkende ICE og NOVC-HEV

CO2 -emission (g/km)

Bykørsel

Kørsel uden for byområder

Blandet

MCO2,NEDC_H,test«

 

 

 

iii)

følgende indsættes som punkt 2.1.2 og 2.1.2.1:

»2.1.2.   OVC-prøvningsresultater

2.1.2.1.   CO2-masseemissioner for OVC-HEV

CO2 -emission (g/km)

Blandet

MCO2,NEDC_H,test,condition A

 

MCO2,NEDC_H,test,condition B

 

MCO2,NEDC_H,test,weighted«

 

iv)

punkt 2.2.1 affattes således:

»2.2.1.   CO2-masseemissioner (for hvert prøvet referencebrændstof) for udelukkende ICE og NOVC-HEV

CO2 -emission (g/km)

Bykørsel

Kørsel uden for byområder

Blandet

MCO2,NEDC_L,test«

 

 

 

v)

følgende indsættes som punkt 2.2.2 og 2.2.2.1:

»2.2.2.   OVC-prøvningsresultater

2.2.2.1.   CO2-masseemissioner for OVC-HEV

CO2 -emission (g/km)

Blandet

MCO2,NEDC_L,test,condition A

 

MCO2,NEDC_L,test,condition B

 

MCO2,NEDC_L,test,weighted«

 

vi)

punkt 3 affattes således:

»3.

Afvigelses- og kontrolfaktorer (bestemmes i overensstemmelse med punkt 3.2.8 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 og (EU) 2017/1153).

Afvigelsesfaktor (hvis relevant)

 

Kontrolfaktor (hvis relevant)

»1« eller »0«

Hashidentifikator for den fuldstændige korrelationsfil (punkt 3.1.1.2 i bilag I til gennemførelsesforordningerne (EU) 2017/1152 og (EU) 2017/1153)«

 

vii)

følgende indsættes som punkt 4 til 4.2.3:

»4.   Endelige CO2- og brændstofforbrugsværdier i NEDC

4.1.   Endelige NEDC-værdier (for hvert prøvet referencebrændstof) for udelukkende ICE og NOVC-HEV

 

 

Bykørsel

Kørsel uden for byområder

Blandet

CO2 -emission (g/km)

MCO2,NEDC_L, final

 

 

 

MCO2,NEDC_H, final

 

 

 

Brændstofforbrug i (l/100km)

FCNEDC_L, final

 

 

 

FCNEDC_H, final

 

 

 

4.2   endelige NEDC-værdier (for hvert prøvet referencebrændstof) for OVC-HEV

4.2.1.   CO2 -emission (g/km): se punkt 2.1.2.1 og 2.2.2.1.

4.2.2.   Elektrisk energiforbrug (Wh/km) se punkt 2.1.2.2 og 2.2.2.2.

4.2.3.   Brændstofforbrug (l/100 km)

Brændstofforbrug (l/100 km)

Blandet

FCNEDC_L,test,condition A

 

FCNEDC_L,test,condition B

 

FCNEDC_L,test,weighted«

 

26)

I tillæg 6 foretages følgende ændringer:

a)

I tabel 1 foretages følgende ændringer:

i)

linjerne AG til AL affattes således:

»AG

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

M, N1, gruppe I

PI, CI

1.9.2017 (1)

 

31.8.2019

BG

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

M, N1, gruppe I

PI, CI

 

 

31.8.2019

CG

Euro 6d-TEMP-ISC

Euro 6-2

M, N1, gruppe I

PI, CI

1.1.2019

 

31.8.2019

DG

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

M, N1, gruppe I

PI, CI

1.9.2019

1.9.2019

31.12.2020

AH

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1, gruppe II

PI, CI

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

BH

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1, gruppe II

PI, CI

 

 

31.8.2019

CH

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 gruppe II

PI, CI

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AI

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1, gruppe III, N2

PI, CI

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

BI

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1, gruppe III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2019

CI

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 gruppe III, N2

PI, CI

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AJ

Euro 6d

Euro 6-2

M, N1, gruppe I

PI, CI

 

 

31.8.2019

AK

Euro 6d

Euro 6-2

N1, gruppe II

PI, CI

 

 

31.8.2020

AL

Euro 6d

Euro 6-2

N1, gruppe III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2020

AM

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

M, N1, gruppe I

PI, CI

 

 

31.12.2020

AN

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 gruppe II

PI, CI

 

 

31.12.2021

AO

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 gruppe III, N2

PI, CI

 

 

31.12.2021

AP

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

M, N1, gruppe I

PI, CI

1.1.2020

1.1.2021

 

AQ

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 gruppe II

PI, CI

1.1.2021

1.1.2022

 

AR

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 gruppe III, N2

PI, CI

1.1.2021

1.1.2022«.

 

b)

efter tabel 1 indsættes følgende tekst efter tegnforklaringen med hensyn til EURO 6d-TEMP:

»Emissionsstandarden Euro 6d-TEMP-ISC = RDE-prøvning for midlertidige overensstemmelsesfaktorer, komplette Euro 6-udstødningsemissionskrav (inklusive PN RDE) og ny ISC-metode.

Emissionsstandarden Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC = RDE NOx-prøvning for midlertidige overensstemmelsesfaktorer, komplette Euro 6-udstødningsemissionskrav (inklusive PN RDE), revideret prøvningsprocedure for fordampningsemissioner (48 timer) og ny ISC-metode.«

c)

efter tabel 1 indsættes følgende tekst efter tegnforklaringen med hensyn til EURO 6d:

»Euro 6d-ISC-RDE-prøvning for endelige overensstemmelsesfaktorer, komplette Euro 6-udstødningsemissionskrav, prøvningsprocedure for fordampningsemissioner (48 timer) og ny ISC-metode.

Euro 6d-ISC-FCM-RDE-prøvning for endelige overensstemmelsesfaktorer, komplette Euro 6-udstødningsemissionskrav, prøvningsprocedure for fordampningsemissioner (48 timer), anordninger til overvågning af brændstofforbrug og/eller elektrisk energiforbrug og ny ISC-metode.«

27)

Tillæg 8a til 8c affattes således:

»Tillæg 8a

Prøvningsrapporter

En prøvningsrapport er den rapport, som udstedes af den tekniske tjeneste, der er ansvarlig for udførelse af prøvningerne i henhold til denne forordning.

DEL I

Følgende oplysninger er, såfremt de er relevante, de data, der som minimum er nødvendige for type 1-prøvningen.

RAPPORT nr.

ANSØGER

 

Fabrikant

 

EMNE

...

Identifikator(er) for køremodstandsfamilie:

:

 

Identifikator for interpolationsfamilie(r)

:

 

Genstand for prøvning

 

Fabrikat

:

 

 

IP-identifikator

:

 

KONKLUSION

Genstanden for prøvningen opfylder de krav, der er nævnt i denne rubrik.


STED,

DD/MM/ÅÅÅÅ

Almindelige bemærkninger:

Hvis der er flere muligheder (referencer), skal den prøvede konstruktion beskrives i prøvningsrapporten.

Hvis dette ikke er tilfældet, er en fælles reference til oplysningsskemaet i begyndelsen af prøvningsrapporten tilstrækkeligt.

Hver teknisk tjeneste kan frit medtage visse supplerende oplysninger.

a)

Specifikt for motorer med styret tænding

b)

Specifikt for motorer med kompressionstænding

1.   BESKRIVELSE AF PRØVNINGSKØRETØJET (-KØRETØJERNE): HØJ, LAV OG M (HVIS RELEVANT)

1.1.   GENERELT

Køretøjsnumre

:

Prototypens nr. og VIN

Klasse

:

 

 

 

 

Karrosseri

:

 

Trækkende hjul

:

 

1.1.1.   Drivlinjens arkitektur

Drivlinjens arkitektur

:

udelukkende ICE, hybrid, elektrisk eller brændselscellebaseret

1.1.2.   FORBRÆNDINGSMOTOR (hvis relevant)

Ved mere end én ICE gentages punktet.

Fabrikat

:

 

Type

:

 

Arbejdsprincip

:

totakt/firetakt

Antal cylindre og cylinderarrangement

:

 

Slagvolumen (cm3)

:

 

Tomgangshastighed (min-1)

:

 

+

Forhøjet tomgangshastighed (min-1) (a)

:

 

+

Motorens mærkeeffekt

:

 

kW

ved

 

omdr./min.

Maksimalt nettodrejningsmoment

:

 

Nm

ved

 

omdr./min.

Motorsmøremidler

:

fabrikat og type

Kølesystem

:

Type: luft/vand/olie

Isolering

:

materiale, mængde, placering, volumen og vægt

1.1.3.   PRØVEBRÆNDSTOF til type 1-prøvning (eventuelt)

Ved mere end ét prøvebrændstof gentages punktet

Fabrikat

:

 

Type

:

benzin E10 – diesel B7 – LPG – NG –...

Massefylde ved 15 °C

:

 

Svovlindhold

:

Kun for diesel B7 og benzin E10

 

:

 

Batchnr.

:

 

Willans-faktorer (for ICE) for CO2-emission (gCO2/MJ)

:

 

1.1.4.   BRÆNDSTOFTILFØRSELSSYSTEM (hvis relevant)

Ved mere end ét brændstoftilførselssystem gentages punktet.

Direkte indsprøjtning

:

ja/nej eller beskrivelse

Køretøjets brændstoftype

:

Mono-brændstof/bi-brændstof/flex-brændstof

Styreenhed

Delreference

:

Samme som oplysningsskema

Softwaretestet

:

f.eks. aflæses via Scantool

Luftflowmåler

:

 

Spjældhus

:

 

Trykføler

:

 

Indsprøjtningspumpe

:

 

Indsprøjtningsdyse(r)

:

 

1.1.5.   BRÆNDSTOFTILFØRSELSSYSTEM (hvis relevant)

Ved mere end ét brændstoftilførselssystem gentages punktet.

Tryklader

:

Ja/nej

mærke & type (1)

Ladeluftkøling

:

ja/nej

type (luft/luft – luft/vand) (1)

Luftfilter (element) (1)

:

mærke & type

Indsugningsstøjdæmper (1)

:

mærke & type

1.1.6.   UDSTØDNINGSSYSTEM OG ANTIFORDAMPNINGSSYSTEM (hvis relevant)

Hvis mere end én, gentages punktet.

Første katalysator

:

mærke & reference (1)

princip: trevejs/oxiderende/NOx-filter/NOx-lagringssystem/selektiv katalytisk reduktion ...

Anden katalysator

:

mærke & reference (1)

princip: trevejs/oxiderende/NOx-filter/NOx-lagringssystem/selektiv katalytisk reduktion ...

Partikelfilter

:

med/uden/ikke relevant

katalyse: ja/nej

mærke & reference (1)

Reference og placering for lambdasonde(-r)

:

før katalysator/efter katalysator

Luftindsprøjtning:

:

med/uden/ikke relevant

Vandindsprøjtning

:

med/uden/ikke relevant

EGR

:

med/uden/ikke relevant

kølet/ikke-kølet

HP/LP

System til begrænsning af emission ved fordampning

:

med/uden/ikke relevant

Reference og placering for NOx-føler(e)

:

Før/efter

Generel beskrivelse (1)

:

 

1.1.7.   VARMELAGRINGSENHED (hvis relevant)

Ved mere end ét varmelagringssystem gentages punktet.

Varmelagringsenhed

:

ja/nej

Varmekapacitet (enthalpilagret J)

:

 

Tid for varmeafgivelse (s)

:

 

1.1.8.   TRANSMISSION (hvis relevant)

Ved mere end én transmission gentages punktet.

Gearkasse

:

manuel/automatisk/kontinuerlig variation

Gearskiftprocedure

Fremherskende funktionsmåde (*2)

:

ja/nej

normal/drive/eco/ …

Bestcase-funktionsmåde med hensyn til CO2-emissioner og brændstofforbrug (hvis relevant)

:

 

Worstcase-funktionsmåde med hensyn til CO2-emissioner og brændstofforbrug (hvis relevant)

:

 

Højeste elektriske energiforbrug (hvis relevant)

:

 

Styreenhed

:

 

Gearkassesmøremiddel

:

fabrikat og type

Dæk

Fabrikat

:

 

Type

:

 

Dækdimensioner (for/bag)

:

 

Dynamisk omkreds (m)

:

 

Dæktryk (kPa)

:

 

Transmissionsudvekslingsforhold (R.T.), primære udvekslingsforhold (R.P.) og (køretøjets hastighed (km/h))/(motorhastighed (1 1 000 (min-1))(v1000) for hvert af gearkassens udvekslingsforhold (R.B.).

R.B.

R.P.

R.T.

V1000

1.

1/1

 

 

2.

1/1

 

 

3.

1/1

 

 

4.

1/1

 

 

5.

1/1

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9.   ELEKTRISK MASKINE (hvis relevant)

Ved mere end én elektrisk maskine gentages punktet.

Fabrikat

:

 

Type

:

 

Maksimal effekt (kW)

:

 

1.1.10.   REESS-træk (hvis relevant)

Ved mere end ét REESS-træk gentages punktet.

Fabrikat

:

 

Type

:

 

Kapacitet (Ah)

:

 

Nominel spænding (V)

:

 

1.1.11.   BRÆNDSELSCELLE (hvis relevant)

Ved mere end én brændselscelle gentages punktet.

Fabrikat

:

 

Type

:

 

Maksimal effekt (kW)

:

 

Nominel spænding (V)

:

 

1.1.12.   EFFEKTELEKTRONIK (hvis relevant)

Det kan dreje sig om mere end én effektelektronisk enhed (fremdriftskonverter, lavspændingssystem eller lader)

Fabrikat

:

 

Type

:

 

Effekt (kW)

:

 

1.2.   Beskrivelse af KØRETØJETS »HØJ«

1.2.1.   MASSE

Prøvningsmasse for VH (kg)

:

 

1.2.2.   KØREMODSTANDSPARAMETRE

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Cyklusenergikrav (J)

:

 

Køremodstandsprøvningsrapport, reference

:

 

Identifikator for køremodstandsfamilie

:

 

1.2.3.   CYKLUSUDVÆLGELSESPARAMETRE

Cyklus (uden nedskalering)

:

Gruppe 1 / 2 / 3a / 3b

Forhold mellem mærkeeffekt og masse i køreklar stand (PMR) (W/kg)

:

(hvis relevant)

Proces med hastighedsloft anvendt under målingen

:

ja/nej

Køretøjets maksimalhastighed, km/h

:

 

Nedskalering (hvis relevant)

:

ja/nej

Nedskaleringsfaktor fdsc

:

 

Cyklusafstand (m)

:

 

Konstant hastighed (i tilfælde af forkortet prøvningsprocedure)

:

hvis det er relevant

1.2.4.   GEARSKIFTEPUNKT (HVIS RELEVANT)

Udgave af gearskifteberegning

 

(angiv den relevante ændring til forordning (EU) 2017/1151)

Gearskift

:

Gennemsnitsgear for v ≥ 1 km/h, afrundet til fire decimaler

nmin drive

1. gear

:

… min– 1

1. til 2.gear

:

… min– 1

2. gear til stilstand:

:

… min– 1

2. gear

:

… min– 1

3. gear og derefter

:

… min– 1

Gear 1 udelukket:

:

ja/nej

n_95_high for hvert gear

:

… min– 1

n_min_drive_set for acceleration/konstante hastigheder (n_min_drive_up)

:

… min– 1

n_min_drive_set for decelerationsfaser (nmin_drive_down)

:

… min– 1

t_start_phase

:

…s

n_min_drive_start

:

… min– 1

N_min_drive_up_start

:

… min– 1

anvendelse af ASM

:

ja/nej

ASM-værdier:

:

 

1.3.   Beskrivelse af KØRETØJETS »LAV« (HVIS RELEVANT)

1.3.1.   MASSE

Prøvningsmasse for VL (kg)

:

 

1.3.2.   KØREMODSTANDSPARAMETRE

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Cyklusenergikrav (J)

:

 

Δ(CD × Af)LH (m2)

:

 

Køremodstandsprøvningsrapport, reference

:

 

Identifikator for køremodstandsfamilie

:

 

1.3.3.   CYKLUSUDVÆLGELSESPARAMETRE

Cyklus (uden nedskalering)

:

Gruppe 1 / 2 / 3a / 3b

Forhold mellem mærkeeffekt og masse i køreklar stand (PMR) (W/kg)

:

(hvis relevant)

Proces med hastighedsloft anvendt under målingen

:

ja/nej

Køretøjets maksimale hastighed.

:

 

Nedskalering (hvis relevant)

:

ja/nej

Nedskaleringsfaktor fdsc

:

 

Cyklusafstand (m)

:

 

Konstant hastighed (i tilfælde af forkortet prøvningsprocedure)

:

hvis det er relevant

1.3.4.   GEARSKIFTEPUNKT (HVIS RELEVANT)

Gearskift

:

Gennemsnitsgear for v ≥ 1 km/h, afrundet til fire decimaler

1.4.   Beskrivelse af KØRETØJETS »M« (HVIS RELEVANT)

1.4.1.   MASSE

Prøvningsmasse for VL (kg)

:

 

1.4.2.   KØREMODSTANDSPARAMETRE

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Cyklusenergikrav (J)

:

 

Δ(CD × Af)LH (m2)

:

 

Køremodstandsprøvningsrapport, reference

:

 

Identifikator for køremodstandsfamilie

:

 

1.4.3.   CYKLUSUDVÆLGELSESPARAMETRE

Cyklus (uden nedskalering)

:

Gruppe 1 / 2 / 3a / 3b

Forhold mellem mærkeeffekt og masse i køreklar stand (PMR) (W/kg)

:

(hvis relevant)

Proces med hastighedsloft anvendt under målingen

:

ja/nej

Køretøjets maksimale hastighed.

:

 

Nedskalering (hvis relevant)

:

ja/nej

Nedskaleringsfaktor fdsc

:

 

Cyklusafstand (m)

:

 

Konstant hastighed (i tilfælde af forkortet prøvningsprocedure)

:

hvis det er relevant

1.4.4.   GEARSKIFTEPUNKT (HVIS RELEVANT)

Gearskift

:

Gennemsnitsgear for v ≥ 1 km/h, afrundet til fire decimaler

2.   PRØVNINGSRESULTATER

2.1.   Type 1-prøvning

Indstilling af chassisdynamometer

:

Fast/iterativ/alternerende kørsel med egen opvarmningscyklus

Dynamometeret i 2WD-/4WD-funktion

:

2WD/4WD

Ved 2WD-funktion: roterede den ikke-trækkende aksel?

:

ja/nej/ikke relevant

Dynamometeret i driftstilstand

 

ja/nej

Friløbstilstand

:

ja/nej

Yderligere forbehandling

:

ja/nej

beskrivelse

Forringelsesfaktorer

:

tildelt/prøvet

2.1.1.   Køretøjets »høj«

Prøvningsdato

:

(dag/måned/år)

Sted for prøvningen

:

Chassisdynonamometer, sted, land

Køleventilatorens laveste kants højde over jorden (cm)

:

 

Ventilatorcentrums laterale position (hvis ændret på anmodning fra fabrikanten)

:

i køretøjets midterlinje/…

Afstand til køretøjets forparti (cm)

:

 

IWR: Inerti-arbejde-tal (Inertial Work Rating)(%)

:

x,x

RMSSE: Root mean squared hastighedsfejl (Root Mean Squared Speed Error)

:

x,xx

Beskrivelse af den godkendte afvigelse af kørecyklussen

:

PEV før afbrydekriterium

eller

Fuldt aktiveret accelerationspedal

2.1.1.1.   Forurenende emissioner (hvis relevant)

2.1.1.1.1.   Forurenende emissioner fra køretøjer med mindst én forbrændingsmotor, fra NOVC-HEV'er og fra OVC-HEV'er ved ladningsbevarende type 1-prøvning

For hver førervalgt funktionsmåde, der prøves, gentages punkterne nedenfor (fremherskende funktionsmåde eller bestcase-funktionsmåde og worstcase-funktionsmåde, hvis relevant)

Prøvning 1

Forurenende stoffer

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Partikelmasse

Partikelantal

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#,1011/km)

Målte værdier

 

 

 

 

 

 

 

Regenereringsfaktorer (Ki)(2)

Additive

 

 

 

 

 

 

 

Regenereringsfaktorer (Ki)(2)

Multiplikative

 

 

 

 

 

 

 

Forringelsesfaktorer (DF), additive

 

 

 

 

 

 

 

Forringelsesfaktorer (DF), multiplikative