Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1844

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1844 af 23. november 2018 om ændring og berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7650

OJ L 299, 26.11.2018, p. 5–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1844/oj

26.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1844

af 23. november 2018

om ændring og berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 35, stk. 10, tredje afsnit, artikel 244, stk. 6, tredje afsnit, og artikel 245, stk. 6, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 (2) fastsættes de indberetningsskemaer, som forsikrings- og genforsikringsselskaber samt deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal anvende til indberetning af de oplysninger, der er nødvendige for tilsynet, til tilsynsmyndighederne.

(2)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1542 (3) om ændring af reglerne om beregning af lovpligtige kapitalkrav for visse aktivkategorier, som besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber, blev der indført en ny aktivklasse for kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktiver med et særligt kapitalkrav. For at sikre, at tilsynsmyndighederne modtager de nødvendige oplysninger, også om forsikrings- og genforsikringsselskabers infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, med en detaljeringsgrad og granularitet, der kan sidestilles med den, der findes for andre aktivklasser, i beregningen af markedsrisikomodulet, bør de relevante indberetningsskemaer som fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 tilpasses for at tage hensyn til disse ændringer.

(3)

Det er afgørende at have bestemmelser om den korrekte anvendelse af tegn for udtryk og konsistente valutakurser for at forbedre sammenhængen og kvaliteten af de indberettede oplysninger med hensyn til historiske data, der er denomineret i en anden valuta end indberetningsvalutaen. Derfor er artikel 2 og artikel 3 blevet ændret for at forbedre kvaliteten af de indberettede oplysninger.

(4)

Skemaerne vedrørende analyse af ændringer har til formål at forklare med økonomiske parametre, hvorfor og hvordan selskabets situation har udviklet sig i løbet af året. Da interessenter har peget på en række områder, hvor der er behov for forbedringer og yderligere præcisering, er det nødvendigt med nogle ændringer af vejledningerne til skema S.29.01-S.29.04.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 bør derfor ændres.

(6)

Redaktionelle fejl i vejledningerne til skemaerne, som kan føre til inkonsekvente og vildledende oplysninger og dermed påvirke kvaliteten af tilsynsprocessen, bør rettes. Derfor er det nødvendigt med en række rettelser, som især vedrører manglende indberetningsposter eller oplysninger under »Generelle bemærkninger« og manglende celler under »Vejledning«.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har forelagt Kommissionen.

(8)

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (4), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 tilføjes følgende som litra d):

»d)

alle datapunkter udtrykkes som positive værdier, undtagen i følgende tilfælde:

i)

de er af modsat art i forhold til postens naturlige beløb

ii)

datapunktets art giver mulighed for indberetning af positive og negative værdier

iii)

der kræves et andet indberetningsformat i de pågældende vejledninger i bilagene.«

2)

I artikel 3 indsættes følgende som stk. 4a:

»4a.   Når værdierne af historiske data, der er denomineret i en anden valuta end indberetningsvalutaen, udtrykkes, omregnes sådanne værdier vedrørende tidligere indberetningsperioder til indberetningsvalutaen baseret på lukkekursen på den sidste dag i indberetningsperioden, hvor omregningskursen er tilgængelig.«

3)

Bilag I ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.

4)

Bilag II ændres som anført i bilag II til nærværende forordning.

5)

Bilag III ændres som anført i bilag III til nærværende forordning.

6)

Bilag VI ændres som anført i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 2

I gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 foretages følgende berigtigelser:

1)

Bilag I berigtiges i overensstemmelse med bilag V til nærværende forordning.

2)

Bilag II berigtiges i overensstemmelse med bilag VI til nærværende forordning.

3)

Bilag III berigtiges i overensstemmelse med bilag VII til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 af 2. december 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 347 af 31.12.2015, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1542 af 8. juni 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige kapitalkrav for visse aktivkategorier, som besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber (infrastrukturvirksomheder) (EUT L 236 af 14.9.2017, s. 14).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).


BILAG I

I bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 foretages følgende ændringer:

1)

I skema S.01.02.01 tilføjes følgende række:

»Fritagelse fra indberetning af ECAI-oplysninger

R0250«.

 

2)

I skema S.01.02.04 tilføjes følgende række:

»Fritagelse fra indberetning af ECAI-oplysninger

R0250«.

 

3)

I skema S.12.01.01 foretages følgende ændringer:

a)

Række R0220 affattes således:

»Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

R0220«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Række R0230, R0240 og R0250 affattes således:

»Fremtidige garanterede og diskretionære ydelser

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fremtidige garanterede ydelser

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremtidige diskretionære ydelser

R0250«.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

I skema S.26.01.01 foretages følgende ændringer:

a)

Række R0290 udgår.

b)

Mellem række R0280 og R0300 indsættes følgende rækker:

»kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

R0291

 

 

 

 

 

kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

R0292«

 

 

 

 

 

c)

Række R0411 udgår.

d)

Række R0412 affattes således:

»lån og obligationer (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

R0412«

 

 

 

 

 

e)

Mellem række R0410 og R0412 indsættes følgende rækker:

»lån og obligationer (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

R0414

 

 

 

 

 

lån og obligationer (kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

R0413«.

 

 

 

 

 

5)

I skema S.26.01.04 foretages følgende ændringer:

a)

Række R0290 udgår.

b)

Mellem række R0280 og R0300 indsættes følgende rækker:

»kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

R0291

 

 

 

 

 

kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

R0292«

 

 

 

 

 

c)

Række R0411 udgår.

d)

Række R0412 affattes således:

»lån og obligationer (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

R0412«

 

 

 

 

 

e)

Mellem række R0410 og R0412 indsættes følgende rækker:

»lån og obligationer (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

R0414

 

 

 

 

 

lån og obligationer (kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

R0413«.

 

 

 

 

 

6)

I skema SR.26.01.01 foretages følgende ændringer:

a)

Række R0290 udgår.

b)

Mellem række R0280 og R0300 indsættes følgende rækker:

»kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

R0291

 

 

 

 

 

kvalificerede infrastrukturaktier bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

R0292«

 

 

 

 

 

c)

Række R0411 udgår.

d)

Række R0412 affattes således:

»lån og obligationer (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

R0412«

 

 

 

 

 

e)

Mellem række R0410 og R0412 indsættes følgende rækker:

»lån og obligationer (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

R0414

 

 

 

 

 

lån og obligationer (kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

R0413«.

 

 

 

 

 

7)

I skema S.29.03.01 affattes række R0300 således:

»Nettoændring for indeksreguleret og unit-linked virksomhed

R0300«.

 

8)

I skema S.29.04.01 foretages følgende ændringer:

a)

Række R0060 affattes således:

»Nettoændring for indeksreguleret og unit-linked virksomhed

R0060«

 

 

b)

Række R0080 affattes således:

»Tegnede præmier

R0080«

 

 

 

c)

Række R0130 affattes således:

»Nettoændring for indeksreguleret og unit-linked virksomhed

R0130«.

 

 

 

9)

I skema S.30.04.01 foretages følgende ændringer:

a)

Kolonne C0320 udgår.

b)

Kolonne C0320 tilføjes efter C0170.

10)

I skema S.37.01.04 indsættes mellem kolonne C0090 og C0100 følgende nye kolonne C0091 »Intern vurdering«:

»Intern vurdering

C0091«.

 


BILAG II

I bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit S.01.02 — Grundlæggende oplysninger tilføjes i tabellen følgende række:

»R0250

Fritagelse fra indberetning af ECAI-oplysninger

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1 —

Fritaget for aktiver (på grundlag af artikel 35, stk. 6 og 7)

2 —

Fritaget for aktiver (på grundlag af outsourcing)

3 —

Fritaget for derivater (på grundlag af artikel 35, stk. 6 og 7)

4 —

Fritaget for derivater (på grundlag af outsourcing)

5 —

Fritaget for aktiver og derivater (på grundlag af artikel 35, stk. 6 og 7)

6 —

Fritaget for aktiver og derivater (på grundlag af outsourcing)

0 —

Ikke fritaget«.

2)

I afsnit S.04.01 — Virksomhed efter land foretages følgende ændringer:

a)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0010 i tabellen affattes andet afsnit således:

»Dette omfatter ikke forsikringsvirksomhed udøvet af filialer, og det omfatter ikke forsikringsvirksomhed i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, der udøves af selskabet i EØS-lande.«

b)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0060 i tabellen affattes andet afsnit således:

»Dette er summen af C0100 for selskabet og alle filialer.«

3)

I afsnit S.06.02 — Liste over aktiver foretages følgende ændringer:

a)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0110 i tabellen affattes tredje afsnit således:

»Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, CIC 71, CIC 75 og for CIC 95 — Materielle anlægsaktiver.«

b)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0120 i tabellen affattes fjerde afsnit således:

»Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, CIC 71, CIC 75 og for CIC-kategori 9 — Ejendom.«

c)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0130 i tabellen tilføjes følgende afsnit:

»Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 71 og 9.«

d)

I række C0330 i tabellen affattes den udtømmende liste over de udpegede ECAI'er således:

»—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (tidligere Scope Ratings AG og PSR Rating GmbH)(LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (tidligere Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-kode: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (tidligere S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 — fusion af 1. maj 2018) (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-kode: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (tidligere CRIF S.p.a.) (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (tidligere CERVED Group S.p.A.) (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400PIF3W6YC660564)

Andet udpeget ECAI«.

4)

I afsnit S.06.03 — Kollektive investeringsvirksomheder — Se-igennem-metoden foretages følgende ændringer:

a)

Under overskriften »Generelle bemærkninger« affattes tredje afsnit således:

»Skemaet skal indeholde oplysninger svarende til 100 % af den værdi, der er investeret i kollektive investeringsinstitutter. Med henblik på at identificere lande skal se-igennem-metoden dog anvendes for at identificere eksponeringer for 90 % af den samlede værdi af fondene minus de beløb, der vedrører CIC 8 og 9, og med henblik på at identificere valutaer skal se-igennem-metoden anvendes for at identificere eksponeringer for 90 % af den samlede værdi af fondene. Selskaber skal sikre, at de 10 %, der ikke er identificeret efter land, er diversificeret over geografiske områder, dvs. eksempelvis at højst 5 % befinder sig i ét og samme land. Se-igennem-metoden skal anvendes af selskaber, idet man begynder med den største, under hensyn til det investerede beløb, til den mindste enkelte fond, og metoden skal forblive konsistent over tid.«

b)

I tabellen affattes tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0050 således:

»Angiv, om aktivkategoriens valuta er indberetningsvalutaen eller en fremmed valuta. Alle andre valutaer end indberetningsvalutaen anses for at være fremmede valutaer. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1 —

Indberetningsvaluta

2 —

Fremmed valuta

3 —

Aggregerede valutaer, da der anvendes en tærskel«.

5)

I afsnit S.07.01 — Strukturerede produkter tilføjes i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0100 i tabellen følgende punkt:

»6 —

Ikke relevant«.

6)

I afsnit S.08.01 — Åbne derivater foretages følgende ændringer i tabellen:

a)

Under overskriften »Generelle bemærkninger« affattes niende afsnit således:

»I tabellen »Oplysninger om positioner« skal hvert derivat indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede ikkemonetære variabler i tabellen. Hvis der for det samme derivat kan tilskrives to værdier til én variabel, skal det pågældende derivat indberettes i mere end én række.«

b)

Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0090 affattes således:

»ID-kode for det underliggende instrument (aktiv eller forpligtelse) for derivatkontrakten. Denne post skal kun indberettes for derivater, der har et enkelt eller mange underliggende instrumenter i selskabets portefølje. Et indeks betragtes som et enkelt instrument og skal indberettes. Identifikationskode for det underliggende instrument for derivatet i følgende prioriterede rækkefølge:

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

Andre anerkendte koder (f.eks.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Kode, der tildeles af selskabet, for det underliggende instrument, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være unik og konsistent over tid for dette instrument

»Mange aktiver/forpligtelser«, hvis der er mere end ét underliggende aktiv eller én underliggende forpligtelse.

Hvis det underliggende instrument er et indeks, så indberettes koden for indekset.«

c)

Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0100 affattes således:

»Type ID-kode anvendt under »Det underliggende instrument for derivatet«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1 —

ISIN-kode ifølge ISO 6166

2 —

CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

3 —

SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

4 —

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

5 —

Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

6 —

BBGID (Bloomberg Global ID)

7 —

Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

8 —

FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 —

Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

99 —

Kode tildelt af selskabet, hvis ingen af ovenstående muligheder er tilgængelige. Denne valgmulighed anvendes ligeledes i forbindelse med »Mange aktiver/forpligtelser« og indeks.«

d)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0300 i tabellen udgår andet afsnit.

e)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0300 affattes den udtømmende liste over de udpegede ECAI'er således:

»—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (tidligere Scope Ratings AG og PSR Rating GmbH)(LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (tidligere Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-kode: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (tidligere S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 — fusion af 1. maj 2018) (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-kode: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (tidligere CRIF S.p.a.) (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (tidligere CERVED Group S.p.A.) (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400PIF3W6YC660564)

Andet udpeget ECAI«.

7)

I afsnit S.08.02 — Derivattransaktioner foretages følgende ændringer i tabellen:

a)

Under overskriften »Generelle bemærkninger« affattes tiende afsnit, første punktum, således:

»I tabellen »Oplysninger om positioner« skal hvert derivat indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede ikkemonetære variabler i tabellen.«

b)

Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0090 affattes således:

»ID-kode for det underliggende instrument (aktiv eller forpligtelse) for derivatkontrakten. Denne post skal kun indberettes for derivater, der har et enkelt eller mange underliggende instrumenter i selskabets portefølje. Et indeks betragtes som et enkelt instrument og skal indberettes. Identifikationskode for det underliggende instrument for derivatet i følgende prioriterede rækkefølge:

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

Andre anerkendte koder (f.eks.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Kode, der tildeles af selskabet, for det underliggende instrument, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være unik og konsistent over tid for dette instrument

»Mange aktiver/forpligtelser«, hvis der er mere end ét underliggende aktiv eller én underliggende forpligtelse.

Hvis det underliggende instrument er et indeks, så indberettes koden for indekset.«

c)

Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0100 affattes således:

»Type ID-kode anvendt under »Det underliggende instrument for derivatet«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1 —

ISIN-kode ifølge ISO 6166

2 —

CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

3 —

SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

4 —

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

5 —

Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

6 —

BBGID (Bloomberg Global ID)

7 —

Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

8 —

FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 —

Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

99 —

Kode tildelt af selskabet, hvis ingen af ovenstående muligheder er tilgængelige. Denne valgmulighed anvendes ligeledes i forbindelse med »Mange aktiver/forpligtelser« og indeks.«

8)

I afsnit S.11.01 — Aktiver, der besiddes som sikkerhed, foretages følgende ændringer:

a)

Under overskriften »Generelle bemærkninger« tilføjes i sjette afsnit følgende punktum:

»Fast ejendom, der besiddes som sikkerhed for realkreditlån til fysiske personer, skal indberettes i én række.«

b)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0080 i tabellen affattes tredje afsnit således:

»Denne post er ikke relevant for sikkerhed i CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, CIC 71, CIC 75 og for CIC 95 — Materielle anlægsaktiver.«

9)

I afsnit S.12.01 — Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring foretages følgende ændringer i tabellen:

a)

Række C0020, C0030, C0060, C0090, C0160, C0190/R0220 affattes således:

»C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190/R0220

Bedste skøn for produkter med en genkøbsoption

Bedste bruttoskøn for produkter med en genkøbsoption, for hver branche, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35.

Denne værdi skal også medregnes i R0030 til R0090.«

b)

Følgende rækker indsættes mellem række C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230 og C0020, C0100/R0240:

»C0150/R0230

Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab samt fremtidige garanterede og diskretionære ydelser — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af diskonterede likviditetstab (betalinger til forsikringstagere og begunstigede) for fremtidige garanterede ydelser og for fremtidige diskretionære ydelser for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.

C0210/R0230

Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab samt fremtidige garanterede og diskretionære ydelser — i alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring)

Samlet værdi af diskonterede likviditetstab (betalinger til forsikringstagere og begunstigede) for fremtidige garanterede ydelser og for fremtidige diskretionære ydelser for sygeforsikring svarende til livsforsikring.«

c)

Følgende rækker indsættes mellem række C0020, C0100/R0240 og C0020, C0100/R0250:

»C0150/R0240

Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige garanterede ydelser — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige garanterede ydelser for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.«

d)

Følgende rækker indsættes mellem række C0020, C0100/R0250 og C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260:

»C0150/R0250

Det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige diskretionære ydelser — forsikring med gevinstandele — i alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked)

Samlet værdi af det bedste bruttoskøn for cash flow, likviditetstab, fremtidige diskretionære ydelser — forsikring med gevinstandele for anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked.«.

10)

I afsnit S.14.01 — Analyse af livsforsikringsforpligtelser foretages følgende ændringer i tabellen:

a)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0080 udgår andet afsnit.

b)

Række C0210 udgår.

c)

Følgende række indsættes efter række C0200:

»C0260

Garanteret rente på årsbasis (i den gennemsnitlige varighed af garantien)

Gennemsnitlig rente, som forsikringstageren er garanteret i aftalens resterende løbetid, udtrykt i procent. Kun relevant, hvis aftalen indeholder bestemmelser om garanteret rente.

Ikke relevant for unit-linked-aftaler.«.

11)

I afsnit S.15.01 — Beskrivelse af garantier for variable livrenter affattes teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0100 i tabellen således:

»Angiv niveauet af den garanterede ydelse.«

12)

I afsnit S.15.02 — Afdækning af garantier for variable livrenter affattes teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0140 i tabellen således:

»Det »økonomiske resultat«, som policernes garanti har skabt i indberetningsåret, idet der tages hensyn til resultatet af afdækningsstrategien. Hvis der foretages afdækning for en produktportefølje, f.eks. i tilfælde, hvor afdækningsinstrumenterne måske ikke kan allokeres til specifikke produkter, skal selskabet allokere afdækningens virkning til de forskellige produkter ved hjælp af vægtning af hvert produkt i »Økonomisk resultat uden afdækning« (C0110). Dette skal ikke indberettes, hvis selskabet ikke selv har et afdækningsprogram, men kun genforsikrer garantidelen.«

13)

I afsnit S.16.01 — Oplysninger om annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsforpligtelser affattes den udtømmende liste i tredje kolonne (»Vejledning«) i række Z0010 i tabellen således:

»1 —

1 og 13 Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling

2 —

2 og 14 Indkomstsikring

3 —

3 og 15 Arbejdsskadeforsikring

4 —

4 og 16 Motoransvarsforsikring

5 —

5 og 17 Anden motorforsikring

6 —

6 og 18 Sø-, luftfarts- og transportforsikring

7 —

7 og 19 Brand og andre skader på ejendom

8 —

8 og 20 Almindelig ansvarsforsikring

9 —

9 og 21 Kredit- og kautionsforsikring

10 —

10 og 22 Retshjælpsforsikring

11 –

11 og 23 Assistance

12 —

12 og 24 Diverse økonomiske tab

25 —

Ikkeproportional sygegenforsikring

26 —

Ikkeproportional ulykkesgenforsikring

27 —

Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring.

28 —

Ikkeproportional ejendomsgenforsikring«.

14)

I skema S.22.03 affattes vejledningen til C0010/R0060 i tredje kolonne i tabellen således:

»Matchtilpasning af den risikofrie rente for den indberettede portefølje, udtrykt i basispoint som decimaltal, f.eks. indberettes 100 bp som 0,01.«

15)

I afsnit S.22.05 — Overordnet beregning af overgangsforanstaltningerne for forsikringsmæssige hensættelser affattes andet afsnit i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0010/R0070 i tabellen således:

»Hvis der ikke er anvendt en begrænsning, indberettes den værdi, der er beregnet som R0060*(R0010-R0050).«

16)

I afsnit S.22.06 — Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering efter land og valuta affattes fjerde afsnit under overskriften »Generelle bemærkninger« således:

»Der skal indberettes oplysninger vedrørende væsentlige forpligtelser i lande og valutaer, for hvilke der anvendes en valutavolatilitetsjustering, og et eventuelt landetillæg, op til 90 % af det samlede bedste skøn omfattet af volatilitetsjustering efter valuta og land.«

17)

I afsnit S.23.04 — Liste over kapitalgrundlagselementer foretages følgende ændringer:

a)

Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0370 i tabellen affattes således:

»Datoen for første fremtidige indløsning af den efterstillede gæld. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).«

b)

Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0710/R0020 affattes således:

»Fradraget vedrørende hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje i henhold til artikel 81 i delegeret forordning (EU) 2015/35.«

18)

I afsnit S.26.01 — Solvenskapitalkrav — Markedsrisici foretages følgende ændringer i tabellen:

a)

Række R0290/C0020 til R0290/C0080 udgår.

b)

Følgende rækker indsættes mellem række R0260–R0280/C0040 og R0300/C0020:

»R0291/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0291/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0291/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0291/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier).

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0291/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Nettokapitalkravet for aktierisici (vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier) efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0291/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier).

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0291/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Bruttokapitalkravet for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.«

c)

Følgende rækker indsættes mellem række R0291/C0080 og R0300/C0020:

»R0292/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier

Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturaktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0292/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier

Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturaktier.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0292/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturaktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0292/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende kvalificerede infrastrukturaktier).

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0292/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier

Nettokapitalkravet for aktierisici (vedrørende kvalificerede infrastrukturaktier) efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0292/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende kvalificerede infrastrukturaktier).

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0292/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier

Bruttokapitalkravet for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturaktier, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.«

d)

Række R0411/C0020 til R0411/C0080 udgår.

e)

Følgende rækker indsættes mellem række R0410/C0080 og R0412/C0020:

»R0413/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0413/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0413/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter stød.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0413/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0413/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.

R0413/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0413/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.«

f)

Række R0412/C0020 til R0412/C0080 i tabellen affattes således:

»R0412/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0412/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0412/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter stød.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0412/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0412/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.

R0412/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0412/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.«

g)

Følgende rækker indsættes mellem række R0412/C0080 og R0420/C0060:

»R0414/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0414/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0414/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter stød.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0414/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0414/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.

R0414/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0414/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.«.

19)

I afsnit S.29.01 — Overskydende aktiver i forhold til passiver tilføjes i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0030/R0190 i tabellen følgende punktum:

»I dette beløb medtages ikke værdien af egne aktier.«

20)

I afsnit S.29.02 — Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes investeringer og finansielle forpligtelser foretages følgende ændringer:

a)

Under overskriften »Generelle bemærkninger« affattes tredje afsnit således:

»Dette skema:

i.

omfatter investeringer

ii.

omfatter forpligtelser knyttet til derivater (som investeringer)

iii.

omfatter egne aktier

iv.

omfatter finansielle forpligtelser (herunder efterstillet gæld)

v.

omfatter aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked og indeksregulerede fonde

vi.

omfatter ikke ejendomme, der besiddes til eget brug.«

b)

Under overskriften »Generelle bemærkninger« affattes femte og sjette afsnit således:

»Skema S.29.02 (sidste tabel) adskiller sig fra oplysningerne i skema S.09.01 på den måde, at det omfatter indtægter fra egne aktier, men ikke ejendomme, der besiddes til eget brug. Skemaet har til formål at tilvejebringe en detaljeret forståelse af de ændringer i overskydende aktiver i forhold til passiver, der skyldes investeringer, i betragtning af:

i.

udsving i værdiansættelse med indvirkning på overskydende aktiver i forhold til passiver (f.eks. realiserede gevinster og tab ved salg, men også forskelle i værdiansættelse)

ii.

indtægter udløst af investeringer

iii.

udgifter i tilknytning til investeringer (herunder renteudgifter i forbindelse med finansielle forpligtelser).«

c)

I tabellen affattes teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0010/R0050 således:

»Investeringsudgifter, herunder renteudgifter i forbindelse med efterstillet gæld og finansielle forpligtelser, herunder:

Udgifter til forvaltning af investeringer — i tilknytning til »Investeringer« og til »Egne aktier«.

Renteudgifter i forbindelse med efterstillet gæld og finansielle forpligtelser i tilknytning til »Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter« samt »Gæld til kreditinstitutter« og »Efterstillet gæld«.

Disse udgifter svarer til dem, der registreres og indregnes efter periodiseringsprincippet ved udgangen af perioden.«

d)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0010/R0070 i tabellen affattes første punktum således:

»Udbytteindtægter i indberetningsperioden, herunder ikke udbytte fra ejendomme, der besiddes til eget brug.«

e)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0010/R0080 i tabellen affattes første punktum således:

»Renteindtægter i indberetningsperioden, herunder ikke renter fra ejendomme, der besiddes til eget brug.«

f)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0010/R0090 i tabellen affattes første punktum således:

»Lejeindtægter i indberetningsperioden, herunder ikke leje fra ejendomme, der besiddes til eget brug.«

g)

I tabellen affattes teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0010/R0100 affattes således:

»Andre investeringsindtægter modtaget eller optjent ved udgangen af indberetningsåret. Finder anvendelse på andre investeringsindtægter end dem, der er omfattet af celle C0010/R0070, C0010/R0080 og C0010/R0090, f.eks. gebyrer for værdipapirudlån, tilsagnsprovision mv., undtagen indtægter fra ejendomme, der besiddes til eget brug.«

21)

I afsnit S.29.03 — Overskydende aktiver i forhold til passiver — Der skyldes forsikringsmæssige hensættelser foretages følgende ændringer:

a)

Under overskriften »Generelle bemærkninger« tilføjes følgende afsnit:

»Accepteret genforsikring på unit-linked og indeksreguleret virksomhed skal medtages i skemaet.«

b)

I tabellen affattes teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0010–C0020/R0080 således:

»Den ændring af det bedste skøn, som opfanges her, vedrører kun forventede cash flow ved udgangen af perioden i forhold til de forventede cash flow ved begyndelsen af perioden for perioderne N + 1 og senere.

Den skal kun opfange de ændringer, som skyldes realisering af cash flow i år N, og som ikke er knyttet til ændringer af antagelser.«

c)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0010–C0020/R0090 i tabellen affattes første afsnit således:

»Der henvises hovedsagelig til ændringer af bedste skøn, som ikke skyldes realiserede forsikringstekniske strømme og ændringer af antagelser, som er direkte knyttet til forsikringsrisici (dvs. optionsintensiteten), der kan betegnes som ikkeøkonomiske antagelser.«

d)

I tabellen affattes teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0050–C0060/R0190 således:

»Disse celler forventes hovedsageligt at være relevante for ansvarsforsikring og vedrører ændringer i (en del af) præmiehensættelserne (dvs. i forhold til alle anerkendte forpligtelser inden for aftalens rammer på værdiansættelsesdatoen, hvis kravet endnu ikke er fremsat) som følger:

Angiv den del af præmiehensættelserne ultimo år (N), der vedrører en dækningsperiode, som starter efter afslutningen ultimo år N.

Angiv den del af præmiehensættelserne ultimo år (N – 1), der vedrører en dækningsperiode, som starter efter afslutningen ultimo år N.

Ændringen udledes af de to tal.«

e)

I tabellen affattes teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0050–C0060/R0200 således:

»Disse celler forventes hovedsageligt at være relevante for ansvarsforsikring og vedrører følgende:

a)

de præmiehensættelser ultimo år N – 1 (eller den del heraf), som blev ændret til erstatningshensættelser ultimo år N som følge af krav fremsat i løbet denne periode

b)

erstatningshensættelser, der vedrører krav fremsat i løbet af perioden (for hvilke, der ikke fandtes præmiehensættelser ultimo år N – 1).

Beregningen kan foretages som følger:

Angiv den del af erstatningshensættelserne ultimo år (N), der vedrører risici dækket i løbet af perioden.

Angiv den del af præmiehensættelserne ultimo år (N – 1), der vedrører risici dækket i løbet af perioden.

Ændringen udledes af de to tal.«

f)

I tabellen affattes teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0050–C0060/R0230 således:

»Den ændring af det bedste skøn, som opfanges her, vedrører kun forventede cash flow ved udgangen af perioden i forhold til de forventede cash flow ved begyndelsen af perioden for perioderne N + 1 og senere.

Den skal kun opfange de ændringer, som skyldes realisering af cash flow i år N, og som ikke er knyttet til ændringer af antagelser.«

g)

I tabellen affattes teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0050–C0060/R0240 således:

»Der henvises hovedsagelig til ændringer af bedste skøn, som ikke skyldes realiserede forsikringstekniske strømme og ændringer af antagelser, som er direkte knyttet til forsikringsrisici (dvs. optionsintensiteten), der kan betegnes som ikkeøkonomiske antagelser.

Ændringen, som skyldes ændringer af antagelser, kan afgrænses præcist ved følgende beregning:

 

Først beregnes det bedste skøn primo (celle C0050-C0060/R0150) inklusive justeringen af det bedste skøn primo (celle C0050-C0060/R0160 til R0180) og indvirkningen af afvikling for forventede cash flow i år N (C0050-C0060/R0210 til R0230).

 

På grundlag af dette tal foretages der dernæst beregninger med nye antagelser, der ikke er knyttet til diskonteringssatser — som fandt anvendelse ultimo år N (hvis det er relevant).

 

Herved fremkommer den ændring af det bedste skøn, som kun vedrører ændringer af disse antagelser. Herved opfanges muligvis ikke den ændring, der skyldes ændring fra sag til sag af indtrufne, men endnu ikke anmeldte krav, som derfor ville skulle lægges til beløbet.

Hvis disse ændringer i forbindelse med skadesforsikring ikke kan skelnes fra ændringer, som skyldes erfaring, indberettes det samlede beløb under C0060/R0230.«

h)

I tabellen affattes teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0050–C0060/R0260 således:

»Svarer til andre ændringer af det bedste skøn, som ikke opfanges i celle C0050/R0150 to R0250 (livsforsikring) eller C0060/R0150 til R0250 (skadesforsikring).«

i)

I tabellen affattes række C0090/R0300 således:

»C0090/R0300

Nettoændring for indeksreguleret og unit-linked virksomhed

Posten afspejler nettoændringen, på balancen, af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked fonde, og af forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked (beregnet som bedste skøn og risikomargin eller beregnet under et).«

j)

I tabellen affattes teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0100–C0110/R0310 således:

»Præmier tegnet i henhold til Solvens II for henholdsvis livs- og skadesforsikring.«

k)

I tabellen affattes teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0120–C0130/R0360 således:

»Beregningen foretages som følger:

først fastlægges ændringen (primo minus ultimo) af det bedste skøn, risikomarginen og de forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et og overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser

hertil lægges de samlede forsikringsmæssige strømme, dvs.: indgående minus udgående strømme med indvirkning på forsikringsmæssige bruttohensættelser (C0100/R0340 for livsforsikring og C0110/R0340 for skadesforsikring).«

l)

I tabellen affattes teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0120–C0130/R0370 således:

»Beregningen foretages som følger:

først fastlægges ændringen af det beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

hertil lægges de samlede forsikringsmæssige strømme, dvs.: indgående minus udgående strømme i tilknytning til genforsikring i perioden.

Hvis beløbet har en positiv indvirkning på overskydende aktiver i forhold til passiver, skal det være et positivt beløb.«

22)

I afsnit S.29.04 — Detaljeret analyse efter periode — Forsikringsmæssige strømme vs. forsikringsmæssige hensættelser foretages følgende ændringer:

a)

Række C0010/R0060 affattes således:

»C0010/R0060

Nettoændring for indeksreguleret og unit-linked virksomhed

Posten afspejler nettoændringen, på balancen, af de aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked fonde, og af forsikringsmæssige hensættelser — indeksregulerede og unit-linked (beregnet som bedste skøn og risikomargin eller beregnet under et).«

b)

Række C0020/R0040 affattes således:

»C0020/R0040

Ændring af bedste skøn

Ændring af det bedste skøn, som skyldes forventede ind- og udgående strømme i år N — risici accepteret forud for perioden (uden fradrag af genforsikring).

Den samlede ændring for samtlige indberettede brancher, jf. bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/35, skal svare til summen af celle C0010/R0060 til C0010/R0100 fra skema S.29.03 og celle C0020/R0060 til C0020/R0100 fra skema S.29.03.«

c)

Række C0020/R0060 affattes således:

»C0020/R0060

Nettoændring for indeksreguleret og unit-linked virksomhed

Se vejledningen til C0010/R0060.«

d)

Række C0030/R0080 affattes således:

»C0030/R0080

Tegnede præmier

Svarer til den del af de tegnede præmier, som vedrører risici, der dækkes efter perioden, dvs. præmier, som skal tjenes efter perioden.

Der kan endvidere anvendes fordelingsnøgler til at identificere denne del af præmierne, som knyttes til risici, der dækkes efter perioden.«

e)

Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0030/R0110 affattes således:

»Denne ændring af det bedste skøn skal svare til summen af celle C0050/R0190 fra skema S.29.03 og celle C0060/R0190 fra skema S.29.03, hvis analysen i S.29.03 foretages på branchebasis.

Beløbet vedrører ændringer i (en del af) præmiehensættelserne (dvs. i forhold til alle anerkendte forpligtelser inden for aftalens rammer på værdiansættelsesdatoen, hvis kravet endnu ikke er fremsat) som følger:

angiv den del af præmiehensættelserne ultimo år (N), der vedrører en dækningsperiode, som starter efter afslutningen ultimo år N

angiv den del af præmiehensættelserne ultimo år (N – 1), der vedrører en dækningsperiode, som starter efter afslutningen ultimo år N (dvs. i tilfælde af præmiehensættelser i tilknytning til forpligtelser vedrørende mere end en enkelt fremtidig indberetningsperiode).

I det tilfælde, at præmiehensættelserne ultimo år (N – 1) omfatter beløb, som der blev fremsat krav om i løbet af år N, tages dette beløb ikke i betragtning i ændringen af det bedste skøn af risici, der dækkes efter perioden, men i stedet i ændringen af det bedste skøn af risici, der dækkes i løbet af perioden, da denne hensættelse er blevet ændret til en erstatningshensættelse.«

f)

Række C0030/R0130 affattes således:

»C0030/R0130

Nettoændring for indeksreguleret og unit-linked virksomhed

Denne celle anses ikke for at være relevant for skadesforsikring.

Se vejledningen til C0010/R0060.«

g)

Række C0040/R0080 affattes således:

»C0040/R0080

Tegnede præmier

Svarer til den del af de tegnede præmier, som vedrører risici, der dækkes i løbet af perioden, dvs. præmieindtægter under Solvens II.

Der kan endvidere anvendes fordelingsnøgler til at identificere denne del af præmierne, som knyttes til risici, der dækkes efter perioden.«

h)

Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0040/R0110 affattes således:

»Værdien af ændringen af det bedste skøn for de risici, der dækkes i løbet af perioden.

For risici, der dækkes i løbet af perioden: denne ændring af det bedste skøn skal svare til summen af celle C0050/R0200 fra skema S.29.03 og celle C0060/R0200 fra skema S.29.03, hvis analysen i S.29.03 foretages på branchebasis.

Den beløbsmæssige størrelse henviser til følgende tilfælde:

a)

Præmiehensættelser ultimo år N – 1, som blev ændret til erstatningshensættelser ultimo år N som følge af krav fremsat i løbet af perioden.

b)

Erstatningshensættelser, der vedrører krav fremsat i løbet af perioden (for hvilke, der ikke fandtes præmiehensættelser ultimo år N – 1).

Beregningen kan foretages som følger:

Angiv den del af erstatningshensættelserne ultimo år (N), der vedrører risici dækket i løbet af perioden.

Angiv den del af præmiehensættelserne ultimo år (N – 1), der vedrører risici dækket i løbet af perioden.

Ændringen udledes af de to tal.«

i)

Række C0040/R0130 affattes således:

»C0040/R0130

Nettoændring for indeksreguleret og unit-linked virksomhed

Denne celle anses ikke for at være relevant for skadesforsikring.

Se vejledningen til C0010/R0060.«

j)

Følgende række indsættes før række C0050/R0090:

»C0050/R0080

Tegnede præmier

Svarer til den del af de tegnede præmier, som vedrører risici, der dækkes forud for perioden, dvs. præmieindtægter under Solvens II (når præmien først skal indbetales efter dækningsperioden).

Der kan endvidere anvendes fordelingsnøgler til at identificere denne del af præmierne.«

k)

Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0050/R0110 affattes således:

»Svarer for risici, der dækkes forud for perioden, til forventede ind- og udgående forsikringsmæssige strømme i år N for risici, der accepteres forud for perioden. For risici, der dækkes forud for perioden, skal denne ændring af det bedste skøn svare til summen af celle R0210/C0050-C0060 til R0250/C0050–C0060 fra skema S.29.03, hvis analysen i S.29.03 foretages på branchebasis.

Beregningen kan foretages som følger:

Først beregnes den del af det bedste skøn primo, som vedrører risici dækket forud for perioden, dvs. bedste skøn primo med fradrag af præmiehensættelser.

Dernæst afgrænses de forventede cash flow (cash in minus cash out) i det bedste skøn primo for den betragtede periode.

Endelig lægges de afgrænsede cash flow til det bedste skøn primo (med henblik på udligning).«

l)

Række C0050/R0130 affattes således:

»C0050/R0130

Nettoændring for indeksreguleret og unit-linked virksomhed

Denne celle anses ikke for at være relevant for skadesforsikring.

Se vejledningen til C0010/R0060.«.

23)

I afsnit S.30.01 — Grundlæggende oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed affattes femte afsnit under overskriften »Generelle bemærkninger« således:

»Dette skema er prospektivt (skal stemme overens med S.30.03) og skal som sådan afspejle de genforsikringsaftaler, som har virkning og er gyldige i næste indberetningsår for de udvalgte 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering for hver branche. Selskaber skal indberette den næste indberetningsperiodes væsentligste risici, som er dækket af genforsikringsaftaler, som er gyldige i den næste indberetningsperiode. Hvis genforsikringsstrategien ændres væsentligt efter gyldighedsdatoen, eller hvis genforsikringsaftalerne fornyes efter indberetningsdatoen og før den 1. januar i det efterfølgende år, skal oplysningerne i dette skema, hvis det er relevant, indgives på ny.«

24)

I afsnit S.30.02 — Oplysninger om fakultative dækninger for skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed foretages følgende ændringer:

a)

Under overskriften »Generelle bemærkninger« affattes femte afsnit således:

»Dette skema er prospektivt (skal stemme overens med S.30.03) og skal som sådan afspejle de genforsikringsaftaler, som har virkning og er gyldige i næste indberetningsår for de udvalgte 10 væsentligste risici med hensyn til genforsikret eksponering for hver branche. Selskaber skal indberette den næste indberetningsperiodes væsentligste risici, som er dækket af genforsikringsaftaler, som er gyldige i den næste indberetningsperiode. Hvis genforsikringsstrategien ændres væsentligt efter gyldighedsdatoen, eller hvis genforsikringsaftalerne fornyes efter indberetningsdatoen og før den 1. januar i det efterfølgende år, skal oplysningerne i dette skema, hvis det er relevant, indgives på ny.«

b)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0340 i tabellen affattes den udtømmende liste over de udpegede ECAI'er således:

»—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (tidligere Scope Ratings AG og PSR Rating GmbH)(LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (tidligere Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-kode: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (tidligere S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 — fusion af 1. maj 2018) (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-kode: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (tidligere CRIF S.p.a.) (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (tidligere CERVED Group S.p.A.) (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400PIF3W6YC660564)

Andet udpeget ECAI«.

25)

I afsnit S.30.04 — Andele af cederede genforsikringsprogrammer affattes den udtømmende liste over de udpegede ECAI'er i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0240 i tabellen således:

»—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (tidligere Scope Ratings AG og PSR Rating GmbH)(LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (tidligere Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-kode: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (tidligere S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 — fusion af 1. maj 2018) (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-kode: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (tidligere CRIF S.p.a.) (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (tidligere CERVED Group S.p.A.) (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400PIF3W6YC660564)

Andet udpeget ECAI«.

26)

I afsnit S.31.01 — Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er) affattes den udtømmende liste over de udpegede ECAI'er i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0220 i tabellen således:

»—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (tidligere Scope Ratings AG og PSR Rating GmbH)(LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (tidligere Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-kode: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (tidligere S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 — fusion af 1. maj 2018) (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-kode: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (tidligere CRIF S.p.a.) (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (tidligere CERVED Group S.p.A.) (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400PIF3W6YC660564)

Andet udpeget ECAI«.

27)

I afsnit S.31.02 — Special purpose vehicles (SPV'er) affattes den udtømmende liste over de udpegede ECAI'er i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0280 i tabellen således:

»—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (tidligere Scope Ratings AG og PSR Rating GmbH)(LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (tidligere Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-kode: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (tidligere S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 — fusion af 1. maj 2018) (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-kode: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (tidligere CRIF S.p.a.) (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (tidligere CERVED Group S.p.A.) (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400PIF3W6YC660564)

Andet udpeget ECAI«.

28)

I afsnit S.36.02 — Koncerninterne transaktioner — Derivater foretages følgende ændringer i tabellen:

a)

Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0180 affattes således:

»ID-kode for det underliggende aktiv eller en underliggende forpligtelse for derivataftalen. Denne post skal indberettes for derivater, der har et enkelt underliggende instrument eller indeks i selskabets portefølje.

Et indeks betragtes som et enkelt instrument og skal indberettes.

Identifikationskode for det underliggende instrument for derivatet i følgende prioriterede rækkefølge:

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

Andre anerkendte koder (f.eks.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Kode, der tildeles af selskabet, for det underliggende instrument, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være unik og konsistent over tid for dette instrument

»Mange aktiver/forpligtelser«, hvis der er mere end ét underliggende aktiv eller én underliggende forpligtelse.

Hvis det underliggende instrument er et indeks, så indberettes koden for indekset.«

b)

Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0190 affattes således:

»Type ID-kode anvendt under »ID-kode for instrument«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1 —

ISIN-kode ifølge ISO 6166

2 —

CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

3 —

SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

4 —

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

5 —

Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

6 —

BBGID (Bloomberg Global ID)

7 —

Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

8 —

FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 —

Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

99 —

Kode tildelt af selskabet, hvis ingen af ovenstående muligheder er tilgængelige. Denne valgmulighed anvendes ligeledes i forbindelse med »Mange aktiver/forpligtelser« og indeks.«.


BILAG III

I bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit S.01.02 — Grundlæggende oplysninger tilføjes i tabellen følgende række:

»R0250

Fritagelse fra indberetning af ECAI-oplysninger

En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1 —

Fritaget for aktiver (på grundlag af artikel 35, stk. 6 og 7)

2 —

Fritaget for aktiver (på grundlag af outsourcing)

3 —

Fritaget for derivater (på grundlag af artikel 35, stk. 6 og 7)

4 —

Fritaget for derivater (på grundlag af outsourcing)

5 —

Fritaget for aktiver og derivater (på grundlag af artikel 35, stk. 6 og 7)

6 —

Fritaget for aktiver og derivater (på grundlag af outsourcing)

0 —

Ikke fritaget«.

2)

I afsnit S.03.01 — Ikkebalanceførte poster — Generelt foretages følgende berigtigelser:

a)

Under overskriften »Generelle bemærkninger« affattes sjette afsnit således:

»De garantier, der er anført i dette skema, indberettes ikke i S.03.02 og S.03.03. Det betyder, at kun begrænsede garantier skal indberettes i dette skema. Interne garantier, der er omfattet af koncerntilsynet, indberettes ikke i dette skema.«

b)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0010/R0010 i tabellen udgår tredje afsnit.

c)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0010/R0030 i tabellen udgår andet afsnit.

3)

I afsnit S.03.02 — Ikkebalanceførte poster — Liste over ubegrænsede garantier modtaget af koncernen affattes tredje afsnit under overskriften »Generelle bemærkninger« således:

»Ved ubegrænsede garantier forstås garantier med ubegrænset garantisum, uanset om gyldighedsperioden er begrænset eller ubegrænset. Interne garantier, der er omfattet af koncerntilsynet, indberettes ikke i dette skema.«

4)

I afsnit S.06.02 — Liste over aktiver foretages følgende ændringer:

a)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0110 i tabellen affattes tredje afsnit således:

»Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, CIC 71, CIC 75 og for CIC 95 — Materielle anlægsaktiver.«

b)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0120 i tabellen affattes tredje afsnit således:

»Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, CIC 71, CIC 75 og for CIC 9 — Ejendom.«

c)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0130 i tabellen tilføjes følgende afsnit:

»Denne post er ikke relevant for CIC-kategori 71 og 9.«

d)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0320 i tabellen tilføjes følgende afsnit:

»Hvis der indberettes »Mange ECAI'er« i C0330, indberettes den mest repræsentative eksterne vurdering.«

e)

I afsnit S.06.02 — Liste over aktiver affattes den udtømmende liste over de udpegede ECAI'er i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0330 i tabellen således:

»—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (tidligere Scope Ratings AG og PSR Rating GmbH)(LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (tidligere Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-kode: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (tidligere S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 — fusion af 1. maj 2018) (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-kode: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (tidligere CRIF S.p.a.) (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (tidligere CERVED Group S.p.A.) (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400PIF3W6YC660564)

Andet udpeget ECAI

Flere ECAI'er«.

5)

I afsnit S.06.03 — Kollektive investeringsvirksomheder — Se-igennem-metoden foretages følgende ændringer:

a)

Under overskriften »Generelle bemærkninger« affattes tredje afsnit således:

»Skemaet skal indeholde oplysninger svarende til 100 % af den værdi, der er investeret i kollektive investeringsinstitutter. Med henblik på at identificere lande skal se-igennem-metoden dog anvendes for at identificere eksponeringer for 90 % af den samlede værdi af fondene minus de beløb, der vedrører CIC 8 og 9, og med henblik på at identificere valutaer skal se-igennem-metoden anvendes for at identificere eksponeringer for 90 % af den samlede værdi af fondene. Koncerner skal sikre, at de 10 %, der ikke er identificeret efter land, er diversificeret over geografiske områder, dvs. eksempelvis at højst 5 % befinder sig i ét og samme land. Se-igennem-metoden skal anvendes af koncerner, idet man begynder med den største, under hensyn til det investerede beløb, til den mindste enkelte fond, og metoden skal forblive konsistent over tid.«

b)

I tabellen affattes tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0050 således:

»Angiv, om aktivkategoriens valuta er indberetningsvalutaen eller en fremmed valuta. Alle andre valutaer end indberetningsvalutaen anses for at være fremmede valutaer. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1 —

Indberetningsvaluta

2 —

Fremmed valuta

3 —

Aggregerede valutaer, da der anvendes en tærskel«.

6)

I afsnit S.07.01 — Strukturerede produkter tilføjes i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0100 i tabellen følgende punkt:

»6 —

Ikke relevant«.

7)

I afsnit S.08.01 — Åbne derivater foretages følgende ændringer i tabellen:

a)

Under overskriften »Generelle bemærkninger« affattes niende afsnit således:

»I tabellen »Oplysninger om positioner« skal hvert derivat indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede ikkemonetære variabler i tabellen. Hvis der for det samme derivat kan tilskrives to værdier til én variabel, skal det pågældende derivat indberettes i mere end én række.«

b)

Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0090 affattes således:

»ID-kode for det underliggende instrument (aktiv eller forpligtelse) for derivatkontrakten. Denne post skal kun indberettes for derivater, der har et enkelt eller mange underliggende instrumenter i selskabets portefølje. Et indeks betragtes som et enkelt instrument og skal indberettes.

Identifikationskode for det underliggende instrument for derivatet i følgende prioriterede rækkefølge:

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

Andre anerkendte koder (f.eks.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Kode, der tildeles af selskabet, for det underliggende instrument, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være unik og konsistent over tid for dette instrument

»Mange aktiver/forpligtelser«, hvis der er mere end ét underliggende aktiv eller én underliggende forpligtelse.

Hvis det underliggende instrument er et indeks, så indberettes koden for indekset.«

c)

Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0100 affattes således:

»Type ID-kode anvendt under »Det underliggende instrument for derivatet«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1 —

ISIN-kode ifølge ISO 6166

2 —

CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

3 —

SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

4 —

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

5 —

Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

6 —

BBGID (Bloomberg Global ID)

7 —

Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

8 —

FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 —

Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

99 —

Kode tildelt af selskabet, hvis ingen af ovenstående muligheder er tilgængelige. Denne valgmulighed anvendes ligeledes i forbindelse med »Mange aktiver/forpligtelser« og indeks.«

d)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0290 i tabellen tilføjes følgende afsnit:

»Hvis der indberettes »Mange ECAI'er« i C0300, indberettes den mest repræsentative eksterne vurdering.«

e)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0300 i tabellen udgår andet afsnit.

f)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0300 affattes den udtømmende liste over de udpegede ECAI'er således:

»—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (tidligere Scope Ratings AG og PSR Rating GmbH)(LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (tidligere Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-kode: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (tidligere S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 — fusion af 1. maj 2018) (LEI-kode: 5493008B2TU3S6QE1E12)

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-kode: 549300363WVTTH0TW460)

CRIF Ratings S.r.l. (tidligere CRIF S.p.a.) (LEI-kode: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kode: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kode: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kode: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (tidligere CERVED Group S.p.A.) (LEI-kode: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kode: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kode: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kode: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kode: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kode: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kode 549300IFL3XJKTRHZ480)

Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kode: 54930009NU3JYS1HTT72)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kode: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kode: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kode: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kode: 5493001NGHOLC41ZSK05)

SPMW Rating Sp. z o.o. (LEI-kode: 259400PIF3W6YC660564)

Andet udpeget ECAI

Flere ECAI'er«.

8)

I afsnit S.08.02 — Derivattransaktioner foretages følgende ændringer i tabellen:

a)

Under overskriften »Generelle bemærkninger« affattes tiende afsnit, første punktum, således:

»I tabellen »Oplysninger om positioner« skal hvert derivat indberettes særskilt i så mange rækker som nødvendigt for at udfylde alle de påkrævede ikkemonetære variabler i tabellen.«

b)

Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0090 affattes således:

»ID-kode for det underliggende instrument (aktiv eller forpligtelse) for derivatkontrakten. Denne post skal kun indberettes for derivater, der har et enkelt eller mange underliggende instrumenter i selskabets portefølje. Et indeks betragtes som et enkelt instrument og skal indberettes.

Identifikationskode for det underliggende instrument for derivatet i følgende prioriterede rækkefølge:

ISIN-kode ifølge ISO 6166, hvis tilgængelig

Andre anerkendte koder (f.eks.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Kode, der tildeles af selskabet, for det underliggende instrument, når ovenstående muligheder ikke er tilgængelige; koden skal være unik og konsistent over tid for dette instrument

»Mange aktiver/forpligtelser«, hvis der er mere end ét underliggende aktiv eller én underliggende forpligtelse.

Hvis det underliggende instrument er et indeks, så indberettes koden for indekset.«

c)

Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0100 affattes således:

»Type ID-kode anvendt under »Det underliggende instrument for derivatet«. En af valgmulighederne i følgende udtømmende liste anvendes:

1 —

ISIN-kode ifølge ISO 6166

2 —

CUSIP (det nummer, der tildeles af CUSIP Service Bureau for selskaber i USA og Canada (CUSIP = Committee on Uniform Securities Identification Procedures))

3 —

SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for London Stock Exchange)

4 —

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Tysklands alfanumeriske identifikationsnummer)

5 —

Bloomberg Ticker (bogstavkode fra Bloomberg, der identificerer et selskabs værdipapirer)

6 —

BBGID (Bloomberg Global ID)

7 —

Reuters RIC (Reuters-kode for instrumenter)

8 —

FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 —

Anden kode fra medlemmerne af Association of National Numbering Agencies

99 —

Kode tildelt af selskabet, hvis ingen af ovenstående muligheder er tilgængelige. Denne valgmulighed anvendes ligeledes i forbindelse med »Mange aktiver/forpligtelser« og indeks.«.

9)

I afsnit S.11.01 — Aktiver, der besiddes som sikkerhed, foretages følgende ændringer:

a)

Under overskriften »Generelle bemærkninger« tilføjes i sjette afsnit følgende punktum:

»Fast ejendom, der besiddes som sikkerhed for realkreditlån til fysiske personer, skal indberettes i én række.«

b)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0080 i tabellen affattes tredje afsnit således:

»Denne post er ikke relevant for sikkerhed i CIC-kategori 8 — Lån, herunder realkreditlån, CIC 71, CIC 75 og for CIC 95 — Materielle anlægsaktiver.«

10)

I afsnit S.15.01 — Beskrivelse af garantier for variable livrenter affattes teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0100 i tabellen således:

»Angiv niveauet af den garanterede ydelse.«

11)

I afsnit S.15.02 — Afdækning af garantier for variable livrenter affattes teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0140 i tabellen således:

»Det »økonomiske resultat«, som policernes garanti har skabt i indberetningsåret, idet der tages hensyn til resultatet af afdækningsstrategien. Hvis der foretages afdækning for en produktportefølje, f.eks. i tilfælde, hvor afdækningsinstrumenterne måske ikke kan allokeres til specifikke produkter, skal selskabet allokere afdækningens virkning til de forskellige produkter ved hjælp af vægtning af hvert produkt i »Økonomisk resultat uden afdækning« (C0110). Dette skal ikke indberettes, hvis selskabet ikke selv har et afdækningsprogram, men kun genforsikrer garantidelen.«

12)

I afsnit S.23.04 — Liste over kapitalgrundlagselementer foretages følgende ændringer:

a)

Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0370 i tabellen affattes således:

»Datoen for første fremtidige indløsning af den efterstillede gæld. Denne angives i ISO 8601-format (åååå-mm-dd).«

b)

Teksten i tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0710/R0020 affattes således:

»Fradraget vedrørende hver ring-fenced fond/matchtilpasningsportefølje i henhold til artikel 81 i delegeret forordning (EU) 2015/35.«

13)

I afsnit S.26.01 — Solvenskapitalkrav — Markedsrisici foretages følgende ændringer i tabellen:

a)

Række R0290/C0020 til R0290/C0080 udgår.

b)

Følgende rækker indsættes mellem række R0260–R0280/C0040 og R0300/C0020:

»R0291/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0291/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0291/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0291/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier).

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0291/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Nettokapitalkravet for aktierisici (vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier) efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0291/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier).

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0291/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier

Bruttokapitalkravet for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.«

c)

Følgende rækker indsættes mellem række R0291/C0080 og R0300/C0020:

»R0292/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier

Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturaktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0292/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier

Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturaktier.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0292/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier

Den absolutte værdi efter stød af de aktiver, som er følsomme over for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturaktier.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0292/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende kvalificerede infrastrukturaktier).

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0292/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier

Nettokapitalkravet for aktierisici (vedrørende kvalificerede infrastrukturaktier) efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.

R0292/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for aktierisici (vedrørende kvalificerede infrastrukturaktier).

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0292/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Aktierisici — kvalificerede infrastrukturaktier

Bruttokapitalkravet for aktierisici vedrørende kvalificerede infrastrukturaktier, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne.«

d)

Række R0411/C0020 til R0411/C0080 udgår.

e)

Følgende rækker indsættes mellem række R0410/C0080 og R0412/C0020:

»R0413/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0413/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0413/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter stød.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0413/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0413/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.

R0413/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0413/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturinvesteringer bortset fra kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.«

f)

Række R0412/C0020 til R0412/C0080 i tabellen affattes således:

»R0412/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0412/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0412/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter stød.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0412/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0412/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.

R0412/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0412/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (bortset fra kvalificerede infrastrukturinvesteringer)

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der ikke er kvalificerede infrastrukturinvesteringer og kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.«

g)

Følgende rækker indsættes mellem række R0412/C0080 og R0420/C0060:

»R0414/C0020

Oprindelige absolutte værdier før stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

Den oprindelige absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0414/C0030

Oprindelige absolutte værdier før stød — Forpligtelser — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

Den oprindelige absolutte værdi af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0414/C0040

Absolutte værdier efter stød — Aktiver — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

Den absolutte værdi af de aktiver, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter stød.

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er, skal ikke medtages i denne celle.

R0414/C0050

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

Den absolutte værdi efter stød og efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0414/C0060

Absolut værdi efter stød — Nettosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

Nettokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, efter justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.

R0414/C0070

Absolutte værdier efter stød — Forpligtelser (før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne) — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

Den absolutte værdi efter stød, men før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne af de forpligtelser, som er følsomme over for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

De forsikringsmæssige hensættelser opgøres med fradrag af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler/fra SPV'er.

R0414/C0080

Absolut værdi efter stød — Bruttosolvenskapitalkrav — Kreditspændsrisici — obligationer og lån (kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer)

Bruttokapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, der er kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, dvs. før justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne. Denne værdi skal kun indberettes, når opdelingen mellem R0412, R0413 og R0414 kan udledes af den metode, der er anvendt til beregningen. Hvis det ikke er muligt at foretage en opdeling, skal kun R0410 udfyldes.

Hvis R0010/C0010 = 1, indberettes denne post ikke.«.

14)

I afsnit S.31.01 — Genforsikringsandel (herunder finite reinsurance og SPV'er) foretages følgende ændringer:

a)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0210 i tabellen tilføjes følgende afsnit:

»Hvis der indberettes »Mange ECAI'er« i C0220, indberettes den mest repræsentative eksterne vurdering.«

b)

I tredje kolonne (»Vejledning«) i række C0220 i tabellen affattes den udtømmende liste over de udpegede ECAI'er således:

»—

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kode: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kode: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kode: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kode: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (tidligere Scope Ratings AG og PSR Rating GmbH)(LEI-kode: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kode: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kode: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kode: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (tidligere Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-kode: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kode: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kode: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

Fitch France S.A.S. (LEI-kode: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kode: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kode: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kode: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kode: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kode: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kode: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody's (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kode: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody's France S.A.S. (LEI-kode: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody's Deutschland GmbH (LEI-kode: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody's Italia S.r.l. (LEI-kode: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kode: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody's Investors Service Ltd (LEI-kode: 549300SM89WABHDNJ349)

Standard & Poor's (anvendes, hvis nedenstående opdeling ikke er tilgængelig)

S&P Global Ratings France SAS (LEI-kode: 54930035REY2YCDSBH09)

S&P Global Ratings Europe Limited (tidligere S