Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1843

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1843 af 23. november 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 for så vidt angår anvendelsesområdet for skemaet til offentliggørelse af præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7648

OJ L 299, 26.11.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1843/oj

26.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/2


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1843

af 23. november 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 for så vidt angår anvendelsesområdet for skemaet til offentliggørelse af præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 56 og artikel 256, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 (2) angives det ikke tilstrækkeligt klart, under hvilke forhold forsikrings- og genforsikringsselskaber ikke skal offentliggøre skemaet i afsnit S.05.02. For at gøre det muligt for forsikrings- og genforsikringsselskaber at fastlægge deres forpligtelser med sikkerhed bør de generelle bemærkninger i afsnit S.05.02 i bilag II og bilag III til samme forordning tydeliggøres i denne henseende.

(2)

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 bør derfor ændres.

(3)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har forelagt Kommissionen.

(4)

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (3), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 af 2. december 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for procedurerne, formaterne og skemaerne vedrørende rapporten om solvens og finansiel situation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 347 af 31.12.2015, s. 1285).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).


BILAG

1)   

I bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 affattes det første tekstafsnit i afsnit S.05.02 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land, under overskriften »Generelle bemærkninger« således:

»Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for individuelle enheder. Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal ikke offentliggøre skema S.05.02.01 i bilag I, hvis hjemlandet tegner sig for mindst 90 % af de samlede tegnede bruttopræmier.«.

2)   

I bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 affattes det første tekstafsnit i afsnit S.05.02 — Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter land, under overskriften »Generelle bemærkninger« således:

»Dette afsnit vedrører den årlige offentliggørelse af oplysninger for koncerner. Deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber skal ikke offentliggøre skema S.05.02.01 i bilag I, hvis hjemlandet tegner sig for mindst 90 % af de samlede tegnede bruttopræmier.«.


Top