Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1799

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1799 af 21. november 2018 om oprettelse af en midlertidig direkte statistisk aktion til formidling af udvalgte variabler vedrørende folke- og boligtællingen i 2021 geokodet til et 1 × 1 km-kvadratnet (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7597

OJ L 296, 22.11.2018, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1799/oj

22.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1799

af 21. november 2018

om oprettelse af en midlertidig direkte statistisk aktion til formidling af udvalgte variabler vedrørende folke- og boligtællingen i 2021 geokodet til et 1 × 1 km-kvadratnet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker (1), særlig artikel 14, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formidling af tællingsvariabler (harmoniseret på EU-plan) fordelt på et stabilt kvadratnet, primært med cellestørrelsen 1 × 1 km, er af central betydning for den fremtidige udformning af politikker og medlemsstaternes folketællingsstrategier.

(2)

I henhold til artikel 14, stk. 1, litra b) i forordning (EF) nr. 223/2009 kan Kommissionen i særlige og behørigt begrundede tilfælde, for at opfylde uventede behov, vedtage en midlertidig direkte statistisk aktion i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningens artikel 14, stk. 2.

(3)

Denne midlertidige direkte statistiske aktion omfatter dataindsamling, der dækker ét referenceår. Alle medlemsstater bør på referencedatoen for folke- og boligtællingen i 2021 kunne tilvejebringe univariable optællingsdata geokodet til et 1 × 1 km-kvadratnet; derudover bør Unionen yde finansielle bidrag til de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder for at dække de meromkostninger, der kan opstå. Denne aktion er understøttet af en analyse af omkostningseffektiviteten og et skøn over de af Kommissionen fastsatte samlede produktionsmeromkostninger.

(4)

Denne aktion er begrundet i et fælles behov i Unionen for pålidelige, nøjagtige og sammenlignelige oplysninger om befolkningsfordelingen med tilstrækkelig geografisk opløsning baseret på harmoniserede resultatkrav og særligt bestemt til paneuropæisk regional politikudvikling.

(5)

Der foreligger harmoniserede demografiske oplysninger i en geografisk opløsning for hele Unionen, og formålet er at formidle ét datasæt pr. medlemsstat indeholdende udvalgte variabler om folke- og boligtællingen i 2021 geokodet til et 1 × 1 km-kvadratnet. Det medfører ikke nogen ekstra byrde for respondenterne, da alle nødvendige oplysninger vil blive indhentet fra optællingsdataene for 2021.

(6)

Navnlig skal der, for at få sammenlignelige harmoniserede resultater i hele Unionen, på EU-plan fastlægges et stabilt kvadratnet bestående af 1 × 1 km-celler. Til formidlingen på dette kvadratnet skal der fastsættes et antal specifikke variabler med tilhørende opdeling i værdiklasser samt et detaljeret program for, hvordan dette skal ske. Endelig er det nødvendigt at angive de geografiske og statistiske metadata, der kræves til et sådant datasæt.

(7)

I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF (2) og Kommissionens hertil knyttede gennemførelsesforordninger fastsættes de metadata (3), dataformater (4) og nettjenester (5), der er nødvendige til formidling af geodata. Særlig dækker direktivets bilag III, punkt 1, mulige statistiske kvadratnetsystemer til formidling af geodata, og det anvendes, i henhold til bilag III, punkt 10, for geodatasæt under temaet »befolkningsfordeling — demografi«.

(8)

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008 (6) og Kommissionens hertil knyttede gennemførelsesforordninger fastsættes fælles regler for indberetning af tællingsdata for 2021, særlig referenceåret og de krævede metadata (7), de tekniske specifikationer for tællingsvariablerne og deres opdelinger (8) samt det tekniske format (9).

(9)

Medlemsstaterne skal indberette deres validerede data og metadata elektronisk i et egnet teknisk format, som stilles til rådighed af Kommissionen. Initiativet Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) vedrørende statistiske og tekniske standarder for udveksling og deling af data og metadata, som Census Hub er baseret på, blev iværksat af Den Internationale Betalingsbank, Den Europæiske Centralbank, Kommissionen (Eurostat), Den Internationale Valutafond, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), FN og Verdensbanken. SDMX og Census Hub fastsætter statistiske og tekniske standarder samt indberetningsstandarder for udveksling af officielle statistikker. Der bør derfor indføres et teknisk format i overensstemmelse med disse standarder.

(10)

Kommissionen (Eurostat) var vært for et projekt om »harmoniseret beskyttelse af optællingsdata i det europæiske statistiske system (ESS)«, som gav god praksis og gennemførelsesretningslinjer for den harmoniserede beskyttelse ved offentliggørelse af data for 1 × 1 km-kvadratnet.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Der fastsættes hermed en midlertidig direkte statistisk aktion for at udvikle, frembringe og formidle udvalgte variabler i folke- og boligtællingen i 2021 geokodet til et 1 × 1 k-kvadratnet (»1 × 1 km-kvadratnetdata«).

Med henblik herpå fastsættes der et unikt harmoniseret og stabilt georeferencenet for Europa bestående af celler med et areal på 1 × 1 km. Og de specifikke emner og deres fordelinger fastsættes lige som det detaljerede program og metadata for formidlingen af folke- og boligtællingen i 2021 geokodet til et 1 × 1 km-referencenet.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning anvendes definitionerne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 763/2008.

Desuden forstås ved:

1)   »kvadratnet«, »kvadratnetcelle« og »kvadratnetpunkt«: kvadratnet, kvadratnetcelle og kvadratnetpunkt som defineret i bilag II, punkt 2.1, i forordning (EU) nr. 1089/2010

2)   »samlet befolkning«: alle personer i en kvadratnetcelle, hvis sædvanlige bopæl ligger i den pågældende kvadratnetcelle

3)   »dataelement«: en enkelt måling indeholdt i den tabel, der er defineret i bilag II til denne forordning

4)   »dataværdi«: den information, som et dataelement giver. En dataværdi kan enten være en »numerisk værdi« eller en »særlig værdi«

5)   »numerisk værdi«: et helt tal, som er lig med eller højere end »0«, og som giver statistisk information om observationen af det pågældende dataelement

6)   »validerede data«: data, som er verificeret af medlemsstaterne i henhold til de aftalte valideringsregler

7)   »observeret værdi«: en numerisk værdi, der repræsenterer observeret eller imputeret information til den mest velfunderede viden baseret på alle former for tilgængelig optællingsinformation for 2021, særlig før anvendelsen af statistiske kontrolforanstaltninger i forbindelse med videregivelse

8)   »fortrolig værdi«: en numerisk værdi, som for at beskytte dataenes statistiske fortrolighed i henhold til medlemsstaternes beskyttelsesforanstaltninger mod videregivelse af fortrolige statistiske oplysninger, ikke må videregives

9)   »særlig værdi«: et symbol, der indberettes i et dataelement, i stedet for en numerisk værdi

10)   »flag«: en kode, som kan ledsage et bestemt dataelement for at beskrive en bestemt egenskab ved dets dataværdi.

Artikel 3

Tekniske specifikationer for 1 × 1 km-referencenettet

1.   I overensstemmelse med punkt 1.5 i bilag IV til forordning (EU) nr. 1089/2010 er det statistiske 1 × 1 km-referencenettet til paneuropæisk brug det fladetro kvadratnet »Grid_ETRS89-LAEA1000«. Den geografiske udstrækning af referencenettet i det koordinatsystem, der er anført i dette kvadratnet i punkt 2.2.1 i bilag II i samme forordning, afgrænses med henblik på nærværende forordning til værdier mellem 900 000 og 7 400 000 meter målt i østlig længde og værdier mellem 900 000 og 5 500 000 meter målt i nordlig bredde.

2.   I overensstemmelse med punkt 1.4.1.1 i bilag IV i samme forordning navngives hver enkelt kvadratnetcelle for 1 × 1 km-referencenettet af en unik kvadratnetcellekode, som er sammensat af tegnene »CRS3035RES1000mN«. Dette efterfølges af værdien for nordlig bredde angivet i meter af kvadratnetpunktet i kvadratnetcellens nederste venstre hjørne. Derefter tilføjes bogstavet »E« efterfulgt af værdien for østlig længde i meter for kvadratnetpunktet i kvadratnetcellens nederste venstre hjørne.

3.   Alle kvadratnetcellekoder indledes med den indberettende medlemsstats landekode, som angivet i Vejledningen i Udformning af EU-publikationer, som offentliggøres af Den Europæiske Unions Publikationskontor, efterfulgt af tegnet »_« og dernæst cellekoden for hver enkelt kvadratnetcelle, der indberettes af den pågældende medlemsstat.

Artikel 4

Tekniske specifikationer for 1 × 1 km-kvadratnetdatavariabler og for opdelingerne heraf

For optællingsdata for 2021 anvendes de tekniske specifikationer for de variabler, der er angivet i bilaget til forordning (EU) 2017/543. Opdelingerne af variablerne i nærværende forordning er specificeret i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 5

Programmet for 1 × 1 km-kvadratnetdata

1.   Det program for 1 × 1 km-kvadratnetdata, der skal indberettes af hver medlemsstat til Kommissionen (Eurostat) for referenceåret 2021, er specificeret i bilag II.

2.   Medlemsstaterne erstatter en fortrolig kvadratnetcelleværdi med den særlige værdi »foreligger ikke«.

Artikel 6

Harmonisering af resultater

1.   For at muliggøre sammenligning på EU-plan er det nødvendigt at harmonisere de værdier for resultatdata, der skal formidles. Med henblik herpå skal der så vidt muligt gives fortrinsret til numeriske værdier frem for særlige værdier.

2.   For at sikre tilstrækkeligt præcis og pålidelig information om den geografiske fordeling af den samlede befolkning skal medlemsstaterne opfylde følgende krav:

a)

dataelementer om den samlede befolkning indberettes ikke som fortrolige,

b)

dataelementer om den samlede befolkning med en anden observeret værdi end »0« skal markeres med flaget »befolket« og

c)

dataelementer om den samlede befolkning med en observeret værdi på »0« skal markeres med flaget »befolket«.

Artikel 7

Metadata

Medlemsstaterne forelægger Kommissionen (Eurostat) metadata for 1 × 1 km-kvadratnetdata i overensstemmelse med bilag III.

Artikel 8

Referencedato

Referencedatoen for 1 × 1 km-kvadratnetdata, som en medlemsstat indberetter, skal være den samme som den referencedato, som medlemsstaten indberetter i henhold til artikel 3 i forordning (EU) 2017/712.

Artikel 9

Dato for indberetning af data og metadata

1.   Medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen (Eurostat) validerede og aggregerede data og metadata om den samlede befolkning senest den 31. december 2022.

2.   Uden at det berører stk. 1, skal medlemsstaterne forelægge Kommissionen (Eurostat) validerede og aggregerede data og metadata senest den 31. marts 2024.

Artikel 10

Teknisk format for indberetning af data og metadata

Det tekniske format, der skal anvendes til indberetning af data og metadata, er formatet SDMX som gennemført via Census Hub. Medlemsstaterne indberetter de krævede data og metadata i overensstemmelse med Kommissionens (Eurostat) datastrukturdefinitioner og tilhørende tekniske specifikationer. Medlemsstaterne opbevarer de krævede data og metadata indtil den 31. december 2034, i tilfælde af at Kommissionen (Eurostat) på et senere tidspunkt anmoder om, at de indberettes.

Artikel 11

Kvalitetskrav

1.   Medlemsstaterne sikrer kvaliteten af de fremsendte data.

2.   I forbindelse med denne forordning finder kvalitetskriterierne i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse på de data, der skal indberettes.

3.   Efter anmodning fra Kommissionen (Eurostat) skal medlemsstaterne fremlægge de yderligere oplysninger for Kommissionen, som er nødvendige for at vurdere de statistiske oplysningers kvalitet.

Artikel 12

Formidling af data

1.   Kommissionen (Eurostat) skal formidle de 1 × 1 km-kvadratnetdatasæt, der er omhandlet i artikel 5, samt de tilhørende metadata, der er omhandlet i artikel 7.

2.   Med henblik på denne forordning svarer programmet for de 1 × 1 km-kvadratnetdata og -metadata, som medlemsstaterne skal indberette, og som Eurostat skal formidle, til de data, som medlemsstaterne formidler på nationalt plan, jf. direktiv 2007/2/EF og tilhørende gennemførelsesforordning (EF) nr. 1205/2008, (EF) nr. 976/2009 og (EU) nr. 1089/2010.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1205/2008 af 3. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF med hensyn til metadata (EUT L 326 af 4.12.2008, s. 12).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1089/2010 af 23. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatasæt og -tjenester (EUT L 323 af 8.12.2010, s. 11).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 976/2009 af 19. oktober 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår nettjenesterne (EUT L 274 af 20.10.2009, s. 9).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008 af 9. juli 2008 om folke- og boligtællinger (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 14).

(7)  Kommissionens forordning (EU) 2017/712 af 20. april 2017 om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende folke- og boligtællinger, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008 (EUT L 105 af 21.4.2017, s. 1).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/543 af 22. marts 2017 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtællinger for så vidt angår variablernes tekniske specifikationer samt deres opdelinger (EUT L 78 af 23.3.2017, s. 13).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/881 af 23. maj 2017 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtællinger for så vidt angår kvalitetsrapporternes metoder og struktur og det tekniske format for indberetning af data og om ændring af forordning (EU) nr. 1151/2010 (EUT L 135 af 24.5.2017, s. 6).


BILAG I

Tekniske specifikationer for opdelingerne af optællingsvariablerne, jf. artikel 4

Med henblik på denne forordning følger de tekniske specifikationer for opdelingerne af optællingsvariablerne, der er fastsat i bilaget til forordning (EU) 2017/543, dette mønster:

Der henvises til den enkelte variabel, der er udvalgt til formidling på 1 × 1 km-referencekvadratnettet, med den overskrift, der er fastsat i bilaget til forordning (EU) 2017/543.

Generelt anvendes de tekniske specifikationer i bilaget til forordning (EU) 2017/543 omhandlende den enkelte variabel.

Derefter specificeres en opdeling af variablen i værdier.

Opdelingerne er beregnet til at opdele totaler eller subtotaler vedrørende personer.

Variabel: Sædvanlig bopæl

Opdelingen af denne variabel, som en medlemsstat skal indberette om, skal ske på samtlige celler i et 1 × 1 km-referencekvadratnet, jf. artikel 3, stk. 1, som dækker en del af den pågældende medlemsstats område, suppleret med en fiktiv kvadratnetcelle pr. medlemsstat, hvortil ikkeplacerbare personer henføres.

Geografisk område baseret på 1 × 1 km-referencekvadratnettet (1)

GEO.G.

x.

Alle kvadratnetceller, der delvist eller helt hører til medlemsstatens område

x.

y.

Én virtuel kvadratnetcelle pr. medlemsstat

y.

Hvis en persons sædvanlige bopæl er ukendt inden for den indberettende medlemsstats område, som er dækket af referencekvadratnettet, kan der anvendes ekstra videnskabeligt baserede, veldokumenterede og offentligt tilgængelige statistiske estimationsmetoder til at placere denne person i en specifik kvadratnetcelle. Personer, som ikke placeres i en celle i referencekvadratnettet, skal placeres i den virtuelle kvadratnetcelle GEO.G.y. for den pågældende medlemsstat.

Variabel: Køn

I denne forordning anvendes opdelingen SEX., jf. bilaget til forordning (EU) 2017/543, for denne variabel.

Variabel: Alder

Følgende opdelingskategorier indberettes:

Alder

AGE.G.

1.

Under 15 år

1.

2.

15 til 64 år

2.

3.

65 år og derover

3.

Som anført i bilaget til forordning (EU) 2017/543 angives alderen i hele år på referencedatoen.

Variabel: Nuværende erhvervssituation (antal beskæftigede)

Følgende opdelingskategori i opdelingen CAS.L., jf. forordning (EU) 2017/543, skal indberettes:

Nuværende erhvervssituation

CAS.L.

1.

Beskæftigede

1.1.

For denne kategori anvendes specificeringen af »beskæftiget«, jf. bilaget til forordning (EU) 2017/543.

Variabel: Fødeland/fødested

Følgende opdelingskategorier i opdelingen POB.L., jf. forordning (EU) 2017/543, skal indberettes:

Fødeland/fødested

POB.L.

1.

Fødested i det indberettende land

1.

2.

Fødested i en anden EU-medlemsstat

2.1.

3.

Fødested andetsteds

2.2.

Variabel: Sædvanlig bopæl et år før tællingen

Følgende opdelingskategorier i opdelingen ROY., jf. forordning (EU) 2017/543, skal indberettes:

Sædvanlig bopæl et år før tællingen

ROY.

1.

Sædvanlig bopæl uændret

1.

2.

Flytning inden for det indberettende land

2.1.

3.

Tilflytning fra et land uden for det indberettende land

2.2.

En flytning inden for samme kvadratnetcelle skal indberettes enten som en »flytning inden for det indberettende land« (ROY.2.1.) eller som en »tilflytning fra land uden for det indberettende land« (ROY.2.2.), hvor det er relevant.


(1)  Koderne »x.« er identifikationskoder for kvadratnetceller som anført i artikel 3. Koderne »y.« består af tegnstrengen »unallocated« efterfulgt af landekoden for den indberettende medlemsstat som anført i artikel 3, stk. 3.


BILAG II

Programmet for statistiske optællingsdata geokodet til 1 × 1 km-referencekvadratnettet, jf. artikel 5

Programmet for 1 × 1 km-kvadratnetdata, som skal indberettes for referenceåret 2021, skal bestå af én todimensionel tabel, der samkører kvadratnetcellerne GEO.G., jf. bilag I, med følgende kategorier fra optællingsvariablerne og opdelingerne heraf, jf. bilag I:

Kategorier af optællingsvariabler, der skal opdeles på 1 × 1 km-referencekvadratnettet

STAT.G.

0.

SEX.0.: Samlet befolkning

0.

1.

SEX.1.: Mand

1.

2.

SEX.2.: Kvinde

2.

3.

AGE.G.1.: Under 15 år

3.

4.

AGE.G.2.: 15 til 64 år

4.

5.

AGE.G.3.: 65 år og derover

5.

6.

CAS.L.1.1.: Beskæftigede (1)

6.

7.

POB.L.1.: Fødested i det indberettende land

7.

8.

POB.L.2.1.: Fødested i en anden EU-medlemsstat

8.

9.

POB.L.2.2.: Fødested andetsteds

9.

10.

ROY.1.: Sædvanlig bopæl et år før tællingen uændret

10.

11.

ROY.2.1.: Sædvanlig bopæl et år før tællingen: flytning inden for det indberettende land

11.

12.

ROY.2.2.: Sædvanlig bopæl et år før tællingen: tilflytning fra et land uden for det indberettende land

12.


(1)  Data om kategorien »beskæftigede« skal så vidt muligt indberettes, hvis de er tilgængelige i den indberettende medlemsstat.


BILAG III

Krævede metadata for 1 × 1 km-kvadratnetdata, jf. artikel 7

Metadata om dataelementer

1.

Efter behov markerer medlemsstaterne et dataelement med følgende flag:

a)

»midlertidig«

b)

»befolket«

c)

»revideret«

d)

»se vedhæftede oplysninger«

e)

»fortrolig« (1).

2.

Kun dataværdier om »den samlede befolkning«, som indberettes under artikel 9, stk. 1, og som af medlemsstaten ikke anses for endelige data på tidspunktet for indberetningen, skal forsynes med flaget »midlertidig«.

3.

Flaget »befolket« finder kun anvendelse på dataelementer »samlet befolkning«, jf. artikel 6, stk. 2.

4.

For hver dataværdi, der er forsynet med mindst ét af flagene »revideret« eller »se vedhæftede oplysninger«, anføres en forklarende note.

5.

Hvert dataelement, hvis fortrolige værdi er blevet erstattet af den særlige værdi »foreligger ikke«, forsynes med flaget »fortrolig«.

Metadata om variablerne

Ud over metadata om de variabler, der er indberettet til Kommissionen (Eurostat) i henhold til artikel 6 i forordning (EU) 2017/712, skal medlemsstaterne levere metadata om hver variabel i bilag I, der indeholder oplysninger om de datakilder og den metodologi, der er anvendt til at opnå dataværdier for en variabel i 1 × 1 km-referencekvadratnettet. Navnlig skal metadataene indeholde:

Oplysninger om pålideligheden og nøjagtigheden af de indberettede dataværdier

En beskrivelse af den metodologi, der er anvendt til at anslå dataværdierne for 1 × 1 km-referencekvadratnettet, herunder pålideligheden og nøjagtigheden af de resulterende dataværdier

En beskrivelse af den metodologi, der anvendes til at placere personer i specifikke kvadratnetceller under variablen »sædvanlig bopæl«, herunder oplysninger om karakteristika for personer under kategorien GEO.G.y.

Referencemetadata

Metadataoplysningerne og metadatastrukturen i bilaget til forordning (EU) 2017/881 suppleres i forbindelse med denne forordning med følgende elementer, der specifikt refererer til 1 × 1 km-kvadratnetdata:

Element 3.3. »Behandling og evaluering« suppleres af delelementet 3.3.3. »Yderligere oplysninger om generisk (ikke variabel-relateret) metodologi, der er anvendt for at frembringe 1 × 1 km-kvadratnetdatasættet«.

Element 3.4. »Formidling« suppleres af specifikke oplysninger om foranstaltninger til kontrol med statistisk fortrolighed i forbindelse med 1 × 1 km-kvadratnetdatasættet. Medlemsstaterne giver Kommissionen (Eurostat) oplysninger om foranstaltninger i forbindelse med den harmoniserede beskyttelse af 1 × 1 km-kvadratnetdata, særlig hvis de har anvendt god praksis fra ESS og gennemførelsesretningslinjer for den harmoniserede beskyttelse af 1 × 1 km-kvadratnetdata.

Element 4.2. »Aktualitet og punktlighed« suppleres af specifikke kalenderdatoer for indberetningen og eventuelle ændringer af 1 × 1 km-kvadratnetdata og -metadata.

Element 4. »Vurdering af datakvalitet« suppleres af delelement 4.7 »Geografisk information — datakvalitet«, der dækker geografiske kvalitetsprincipper, navnlig geografisk dækning og sammenlignelighed, positionel nøjagtighed samt tidsmæssig sammenhæng og fuldstændighed i de geodata, der er anvendt til geokodning.


(1)  Dette flag finder ikke anvendelse på dataelementer om den samlede befolkning, jf. artikel 6, stk. 2, litra a).


Top