Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1798

Kommissionens forordning (EU) 2018/1798 af 21. november 2018 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet for referenceåret 2019 (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7613

OJ L 296, 22.11.2018, p. 2–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1798/oj

22.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/2


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1798

af 21. november 2018

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet for referenceåret 2019

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved forordning (EF) nr. 808/2004 fastlagt fælles rammer for systematisk udarbejdelse af europæiske statistikker om informationssamfundet.

(2)

Det er nødvendigt med gennemførelsesforanstaltninger for at fastslå, hvilke data der skal leveres til udarbejdelse af statistikker i modul 1: »virksomheder og informationssamfundet« og modul 2: »privatpersoner, husstande og informationssamfundet«, og for at fastsætte fristerne for indberetning af dataene.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De data, som skal indberettes med henblik på udarbejdelse af europæiske statistikker om informationssamfundet, jf. artikel 3, stk. 2, og artikel 4 i forordning (EF) nr. 808/2004, i modul 1: »virksomheder og informationssamfundet« og modul 2: »privatpersoner, husstande og informationssamfundet«, er fastlagt i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 49.


BILAG I

Modul 1: virksomheder og informationssamfundet

A.   Emner og variabler

1)

Fra listen i bilag I til forordning (EF) nr. 808/2004 udvælges følgende emner for referenceåret 2019:

a)

IKT-systemer og deres anvendelse i virksomhederne

b)

virksomhedernes anvendelse af internettet og andre elektroniske netværk

c)

e-handel

d)

e-business-processer og organisatoriske aspekter

e)

IKT-kompetence i virksomhederne og behovet for IKT-færdigheder

f)

hindringer for anvendelsen af IKT, internettet og andre elektroniske netværk samt e-handel og e-business-processer

g)

IKT-sikkerhed.

2)

Følgende virksomhedsvariabler indsamles:

a)   IKT-systemer og deres anvendelse i virksomhederne

i)

for alle virksomheder:

computeranvendelse

ii)

for virksomheder, der anvender computere:

(frivilligt) antal ansatte eller procentdel af det samlede antal ansatte, der anvender computere til erhvervsmæssige formål.

b)   Virksomhedernes anvendelse af internettet og andre elektroniske netværk

i)

for virksomheder, der anvender computere:

internetadgang

ii)

for virksomheder med internetadgang:

antal ansatte eller procentdel af det samlede antal ansatte, der anvender computere med internetadgang til erhvervsmæssige formål

(frivilligt) brug af applikationer til tale- eller videoopkald over internettet til erhvervsmæssige formål

internetforbindelse: enhver type fast forbindelse

internetforbindelse: adgang til bærbart udstyr med mulighed for mobil internetforbindelse over mobiltelefonnettet, til erhvervsmæssige formål

(frivilligt) har et websted

brug af sociale netværk, der ikke udelukkende anvendes til betalte annoncer

brug af virksomhedsblogs eller -mikroblogs, der ikke udelukkende anvendes til betalte annoncer

brug af websteder for deling af multimedieindhold, der ikke udelukkende anvendes til betalte annoncer

brug af wikibaserede videndelingsværktøjer, der ikke udelukkende anvendes til betalte annoncer

iii)

for virksomheder, der har en fast forbindelse til internettet:

højeste kontraktlige downloadhastighed for virksomhedens hurtigste, faste internetforbindelse i Mbit/s i intervallerne: [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [≥100]

iv)

for virksomheder, der giver deres ansatte adgang til bærbart udstyr med mulighed for mobil internetforbindelse over mobiltelefonnettet, til erhvervsmæssige formål:

antal ansatte eller procentdel af det samlede antal ansatte, der bruger bærbart udstyr, som virksomheden stiller til rådighed, og som giver adgang til internettet over mobiltelefonnettet, til erhvervsmæssige formål

v)

for virksomheder, der har et websted, oplysninger om adgang til følgende faciliteter:

(frivilligt) beskrivelse af varer eller tjenesteydelser, prislister

(frivilligt) onlinebestilling, -reservering eller -booking

(frivilligt) besøgende på webstedet kan selv sammensætte eller formgive varer eller tjenesteydelser

(frivilligt) mulighed for at følge eller se status for afgivne ordrer

(frivilligt) personaliseret indhold på webstedet for regelmæssige/tilbagevendende besøgende

(frivilligt) links eller henvisninger til virksomhedens profil på sociale medier

(frivilligt) brug af oplysninger om besøgendes adfærd på virksomhedens websted i form af klik, sete emner, f.eks. til reklame eller for at forbedre kundetilfredsheden

vi)

for virksomheder, der bruger sociale medier (ikke udelukkende til betalte annoncer), navnlig til sociale netværk, virksomhedsblogs eller -mikroblogs, websteder for deling af multimedieindhold eller wikibaserede videndelingsværktøjer:

brug af sociale medier til udvikling af virksomhedens image eller markedsføring af produkter som f.eks. reklame eller produktlancering

brug af sociale medier til at indhente eller reagere på kundevurderinger, -anmeldelser eller -spørgsmål

brug af sociale medier til at inddrage kunderne i udvikling eller innovation af varer eller tjenesteydelser

brug af sociale medier til at samarbejde med forretningspartnere (f.eks. leverandører) eller andre organisationer (f.eks. offentlige myndigheder eller ikkestatslige organisationer)

brug af sociale medier til rekruttering af nye medarbejdere

brug af sociale medier til udveksling af synspunkter, holdninger eller viden inden for virksomheden.

c)   E-handel

i)

for virksomheder, der anvender computere:

modtagelse af ordrer på varer eller tjenesteydelser via websteder eller apps (netsalg), i det foregående kalenderår

modtagelse af ordrer på varer eller tjenesteydelser via EDI-meddelelser (EDI-salg), i det foregående kalenderår

ii)

for virksomheder, der har modtaget ordrer på varer eller tjenesteydelser via websteder eller apps i det foregående kalenderår:

værdi af omsætningen (udtrykt i absolutte tal eller som procentdel af den samlede omsætning) ved e-handel, der kan henføres til ordrer modtaget via websteder eller apps, i det foregående kalenderår

procentdel af omsætningen fra ordrer modtaget via websteder eller apps, opdelt i salg til privatkunder (business-to-consumers, B2C) og salg til andre virksomheder (business-to-business, B2B) og til offentlige myndigheder (business-to-government, B2G), i det foregående kalenderår

modtagelse af ordrer på varer eller tjenesteydelser via virksomhedens eget websted eller apps (herunder moder- eller søsterselskabers og extranet), i det foregående kalenderår

modtagelse af ordrer på varer eller tjenesteydelser via websteder eller apps til e-handel, som anvendes af flere virksomheder til handel med varer, i det foregående kalenderår

procentdel af omsætningen fra ordrer modtaget via websteder eller apps, opdelt efter ordrer modtaget via virksomhedens eget websted eller apps (herunder moder- eller søsterselskabers og extranet) og efter ordrer modtaget via websteder eller apps til e-handel, som anvendes af flere virksomheder til handel med varer, i det foregående kalenderår.

modtagelse af ordrer afgivet af kunder via websteder eller apps opdelt efter oprindelse: hjemlandet, i det foregående kalenderår

modtagelse af ordrer afgivet af kunder via websteder eller apps opdelt efter oprindelse: andre medlemsstater, i det foregående kalenderår

modtagelse af ordrer afgivet af kunder via websteder eller apps opdelt efter oprindelse: resten af verden, i det foregående kalenderår

(frivilligt) procentdel af omsætningen fra ordrer modtaget via websteder eller apps, i det foregående kalenderår, opdelt efter oprindelse: hjemlandet, andre medlemsstater og resten af verden

iii)

for virksomheder, der har modtaget ordrer på varer eller tjenesteydelser via EDI-meddelelser, i det foregående kalenderår:

værdi af omsætningen (udtrykt i absolutte tal eller som procentdel af den samlede omsætning) ved e-handel, der kan henføres til ordrer modtaget via EDI-meddelelser, i det foregående kalenderår

modtagelse af ordrer afgivet af kunder via EDI-meddelelser opdelt efter oprindelse: hjemlandet, i det foregående kalenderår

modtagelse af ordrer afgivet af kunder via EDI-meddelelser opdelt efter oprindelse: andre medlemsstater, i det foregående kalenderår

modtagelse af ordrer afgivet af kunder via EDI-meddelelser opdelt efter oprindelse: resten af verden, i det foregående kalenderår.

d)   E-business-processer og organisatoriske aspekter

i)

for virksomheder, der anvender computere:

anvendelse af ERP-software (Enterprise Resource Planning) til udveksling af oplysninger mellem forskellige funktionelle afdelinger

anvendelse af software til styring af kundeoplysninger (Customer Relationship Management, CRM), der gør det muligt at indhente og lagre kundeoplysninger og videregive disse til andre afdelinger

anvendelse af software til styring af kundeoplysninger (Customer Relationship Management, CRM), der gør det muligt at analysere kundeoplysninger til markedsføringsformål.

e)   IKT-kompetence i virksomhederne og behovet for IKT-færdigheder

i)

for virksomheder, der anvender computere:

(frivilligt) beskæftigelse af IKT-specialister

(frivilligt) enhver form for uddannelse med henblik på udvikling af IKT-relaterede færdigheder for IKT-specialister, i det foregående kalenderår

(frivilligt) enhver form for uddannelse med henblik på udvikling af IKT-relaterede færdigheder for andre ansatte, i det foregående kalenderår

(frivilligt) rekruttering eller forsøg på rekruttering af IKT-specialister, i det foregående kalenderår

(frivilligt) IKT-funktioner (f.eks. vedligeholdelse af IKT-infrastruktur, støtte til kontorsoftware, udvikling af eller støtte til software/systemer og/eller webløsninger til virksomhedsstyring, sikkerhed og databeskyttelse) udført af egne ansatte (herunder ansatte i moder- eller søsterselskaber), i det foregående kalenderår

(frivilligt) IKT-funktioner (f.eks. vedligeholdelse af IKT-infrastruktur, støtte til kontorsoftware, udvikling af eller støtte til software/systemer og/eller webløsninger til virksomhedsstyring, sikkerhed og databeskyttelse) udført af eksterne leverandører, i det foregående kalenderår

ii)

for virksomheder, der anvender computere, og som i det foregående kalenderår har rekrutteret eller forsøgt at rekruttere IKT-specialister:

(frivilligt) ledige job for IKT-specialister, som var vanskelige at besætte.

f)   Hindringer for anvendelsen af IKT, internettet og andre elektroniske netværk samt e-handel og e-business-processer

i)

for virksomheder, der har modtaget ordrer afgivet af kunder i andre medlemsstater via websteder eller apps, i det foregående kalenderår: oplysninger om følgende vanskeligheder forbundet med at sælge til andre medlemsstater:

høje omkostninger ved levering eller returnering af varer

vanskeligheder forbundet med at behandle klager og bilægge tvister

tilpasning af produktmærkning ved salg til andre medlemsstater

manglende kendskab til fremmedsprog for at kunne kommunikere med kunder i andre medlemsstater

restriktioner pålagt af virksomhedens handelspartnere ved salg til visse medlemsstater.

g)   IKT-sikkerhed

i)

for virksomheder med computere:

anvendelse som en IKT-sikkerhedsforanstaltning: autentifikation via et stærkt password

anvendelse som en IKT-sikkerhedsforanstaltning: software (herunder operativsystemer) holdes opdateret

anvendelse som en IKT-sikkerhedsforanstaltning: brugeridentifikation og -autentifikation via biometriske metoder gennemført af virksomheden

anvendelse som en IKT-sikkerhedsforanstaltning: krypteringsteknikker for data, dokumenter og e-mail

anvendelse som en IKT-sikkerhedsforanstaltning: databackup til et andet sted (herunder backup til »skyen«)

anvendelse som en IKT-sikkerhedsforanstaltning: netadgangskontrol (forvaltning af udstyrs og brugeres adgang til virksomhedens netværk)

anvendelse som en IKT-sikkerhedsforanstaltning: VPN (virtuelt privat netværk, som udvider det private netværk til et offentligt netværk for at muliggøre sikker udveksling af data over offentlige netværk);

anvendelse som en IKT-sikkerhedsforanstaltning: bevarelse af logfiler med henblik på analyse efter sikkerhedshændelser

anvendelse som en IKT-sikkerhedsforanstaltning: IKT-risikovurdering, dvs. periodisk vurdering af sandsynligheden for og konsekvenserne af IKT-sikkerhedshændelser

anvendelse som en IKT-sikkerhedsforanstaltning: IKT-sikkerhedstest som f.eks. gennemførelse af penetrationstest, testning af sikkerhedsadvarselssystemer, gennemgang af sikkerhedsforanstaltninger, testning af backupsystemer

gøre ansatte bevidste om deres forpligtelser i forbindelse med IKT-sikkerhedsrelaterede spørgsmål ved hjælp af frivillig uddannelse eller internt tilgængelige oplysninger (f.eks. oplysninger på intranettet)

gøre ansatte bevidste om deres forpligtelser i forbindelse med IKT-sikkerhedsrelaterede spørgsmål ved hjælp af obligatorisk uddannelse eller visning af obligatorisk materiale

gøre ansatte bevidste om deres forpligtelser i forbindelse med IKT-sikkerhedsrelaterede spørgsmål ved hjælp af en kontrakt (f.eks. en ansættelseskontrakt)

IKT-sikkerhedsrelaterede aktiviteter som f.eks. sikkerhedstestning, IKT-sikkerhedsuddannelse, løsning af IKT-sikkerhedshændelser (undtagen opgraderinger af færdigpakket software), som gennemføres af virksomhedens egne ansatte (herunder ansatte i moder- eller søsterselskaber)

IKT-sikkerhedsrelaterede aktiviteter som f.eks. sikkerhedstestning, IKT-sikkerhedsuddannelse, løsning af IKT-sikkerhedshændelser (undtagen opgraderinger af færdigpakket software), som gennemføres af eksterne leverandører

adgang til dokument(er) om foranstaltninger, praksis eller procedurer vedrørende IKT-sikkerhed

problemer oplevet mindst én gang i det foregående kalenderår som følge af IKT-relaterede hændelser: IKT-tjenester er utilgængelige, f.eks. denial of service-angreb, angreb med ransomware, hardware- eller softwarefejl, undtagen mekaniske fejl, tyveri

problemer oplevet mindst én gang i det foregående kalenderår som følge af IKT-relaterede hændelser: hel eller delvis ødelæggelse af data f.eks. på grund af skadelig software eller uautoriseret indtrængen, hardware- eller softwarefejl

problemer oplevet mindst én gang i det foregående kalenderår som følge af IKT-relaterede hændelser: videregivelse af fortrolige data som følge af indtrængen, pharming, phishing-angreb, handlinger foretaget af virksomhedens egne ansatte (tilsigtet eller utilsigtet)

der forefindes en forsikring mod IKT-sikkerhedshændelser

ii)

for virksomheder, der har dokument(er) om foranstaltninger, praksis eller procedurer vedrørende IKT-sikkerhed:

(frivilligt) dokument(er) om foranstaltninger, praksis eller procedurer vedrørende IKT-sikkerhed i virksomheden, der omhandler: forvaltning af adgangsrettigheder for anvendelse af IKT, f.eks. computere, netværk

(frivilligt) dokument(er) om foranstaltninger, praksis eller procedurer vedrørende IKT-sikkerhed i virksomheden, der omhandler: dataopbevaring, -beskyttelse, -adgang eller -behandling

(frivilligt) dokument(er) om foranstaltninger, praksis eller procedurer vedrørende IKT-sikkerhed i virksomheden, der omhandler: procedurer eller regler til at forebygge eller reagere på sikkerhedshændelser, f.eks. pharming, phishing-angreb, ransomware

(frivilligt) dokument(er) om foranstaltninger, praksis eller procedurer vedrørende IKT-sikkerhed i virksomheden, der omhandler: ansvar, rettigheder og pligter for ansatte på IKT-området, f.eks. brug af e-mail, mobilt udstyr, sociale medier

(frivilligt) dokument(er) om foranstaltninger, praksis eller procedurer vedrørende IKT-sikkerhed i virksomheden, der omhandler: uddannelse af ansatte i sikker anvendelse af IKT

seneste definition eller gennemgang af virksomhedens dokument(er) om foranstaltninger, praksis eller procedurer vedrørende IKT-sikkerhed (f.eks. risikovurdering, evaluering af IKT-sikkerhedshændelser): inden for de seneste 12 måneder, for mere end 12 måneder og op til 24 måneder siden mere end 24 måneder siden.

3)

Følgende baggrundsoplysninger indhentes fra alle virksomheder eller tilvejebringes fra alternative kilder:

virksomhedens primære økonomiske aktivitet i det foregående kalenderår

gennemsnitligt antal ansatte i det foregående kalenderår

samlet værdi af omsætningen, ekskl. moms, i det foregående kalenderår.

B.   Dækning

Variablerne i del A, punkt 2) og 3), indsamles for følgende kategorier af virksomheder:

1)

Økonomisk aktivitet: virksomheder klassificeret i følgende kategorier i NACE rev. 2:

Kategori i NACE rev. 2

Beskrivelse

Hovedafdeling C

Fremstillingsvirksomhed

Hovedafdeling D, E

El-, gas- og fjernvarmeforsyning/Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

Hovedafdeling F

Bygge- og anlægsvirksomhed

Hovedafdeling G

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler

Hovedafdeling H

Transport og godshåndtering

Hovedafdeling I

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

Hovedafdeling J

Information og kommunikation

Hovedafdeling L

Fast ejendom

Hovedgruppe 69-74

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

Hovedafdeling N

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

Gruppe 95.1

Reparation af computere og kommunikationsudstyr

2)

Virksomhedsstørrelse: virksomheder med 10 ansatte eller derover. Dækning af virksomheder med under 10 ansatte er ikke obligatorisk.

3)

Geografisk dækning: virksomheder beliggende inden for en medlemsstats område.

C.   Referenceperioder

Referenceperioden er 2018 for de variabler, som refererer til det foregående kalenderår. For øvrige variabler er referenceperioden 2019.

D.   Opdeling af data

Følgende baggrundsdata indsamles for de emner og variabler, der er anført i del A, punkt 2):

1)

Opdeling efter økonomisk aktivitet: dataene opdeles i følgende NACE rev. 2-aggregater:

NACE rev. 2-aggregering

ved eventuel beregning af nationale aggregater

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18

19 + 20 + 21 + 22 + 23

24 + 25

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

35 + 36 + 37 + 38 + 39

41 + 42 + 43

45 + 46 + 47

47

49 + 50 + 51 + 52 + 53

55

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63

68

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82

26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1

NACE rev. 2-aggregering

ved eventuel beregning af europæiske aggregater

10 + 11 + 12

13 + 14 + 15

16 + 17 + 18

26

27 + 28

29 + 30

31 + 32 + 33

45

46

55 + 56

58 + 59 + 60

61

62 + 63

77 + 78 + 80 + 81 + 82

79

95.1

2)

Opdeling i størrelsesklasser: dataene opdeles i følgende størrelsesklasser efter antallet af ansatte:

Størrelsesklasse

10 ansatte eller derover

10-49 ansatte

50-249 ansatte

250 ansatte eller derover

Hvis omfattet, forelægges en opdeling af dataene i overensstemmelse med følgende tabel:

Størrelsesklasse

0-9 ansatte (frivilligt)

2-9 ansatte (frivilligt)

0-1 ansatte (frivilligt)

E.   Hyppighed

De data, der skal indberettes i henhold til dette bilag, leveres én gang for 2019.

F.   Frister for indberetning af resultater

1)

De aggregerede data, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 og i punkt 6) i bilag I til samme forordning, og som om nødvendigt angives som fortrolige eller upålidelige, indberettes til Eurostat senest den 5. oktober 2019. På denne dato skal datasættene være færdigbearbejdet, valideret og godkendt.

2)

De metadata, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004, indsendes til Eurostat senest den 31. maj 2019.

3)

Den kvalitetsrapport, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 808/2004, indsendes til Eurostat senest den 5. november 2019.

4)

Data og metadata leveres til Eurostat via den centrale dataportal i overensstemmelse med den af Eurostat fastlagte udvekslingsstandard. Metadataene og kvalitetsrapporten leveres i den af Eurostat fastlagte standardmetadatastruktur.

BILAG II

Modul 2: privatpersoner, husstande og informationssamfundet

A.   Emner og variabler

1)

Fra listen i bilag II til forordning (EF) nr. 808/2004 udvælges følgende emner for referenceåret 2019:

a)

privatpersoners og/eller husstandes adgang til og anvendelse af IKT

b)

privatpersoners og/eller husstandes anvendelse af internettet og andre elektroniske netværk til forskellige formål

c)

IKT-sikkerhed og -tillid

d)

IKT-kompetence og -færdigheder

e)

hindringer for anvendelsen af IKT og internettet

f)

privatpersoners anvendelse af IKT til udveksling af oplysninger og tjenester med staten og offentlige myndigheder (e-forvaltning)

g)

adgang til og anvendelse af teknologier, som gør det muligt at opkoble til internettet eller andre netværk overalt og til enhver tid.

2)

Følgende variabler indsamles:

a)   Privatpersoners og/eller husstandes adgang til og anvendelse af IKT

i)

for alle husstande:

internetadgang i hjemmet (via alle former for udstyr)

ii)

for husstande med internetadgang:

internetforbindelse: fast bredbåndsforbindelse

internetforbindelse: mobil bredbåndsforbindelse (via mobiltelefonnettet, mindst 3G)

(frivilligt) internetforbindelse: opkaldsadgang over normal telefonlinje eller ISDN

(frivilligt) internetforbindelse: mobil smalbåndsforbindelse (via mobiltelefonnettet, mindre end 3G).

b)   Privatpersoners og/eller husstandes anvendelse af internettet til forskellige formål

i)

for alle privatpersoner:

seneste anvendelse af internettet, uanset sted, via alle former for udstyr: inden for de sidste tre måneder, for tre måneder til et år siden, for over et år siden, har aldrig anvendt internettet

ii)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste tre måneder:

gennemsnitlig hyppighed for anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder: hver dag eller næsten hver dag, mindst én gang om ugen (men ikke hver dag), mindre end én gang om ugen

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at sende eller modtage e-mail

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til opkald (herunder videoopkald) over internettet

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at deltage i sociale netværk (oprette brugerprofil, poste indlæg eller andre bidrag)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til instant messaging (udveksling af beskeder)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at læse nyheder, aviser eller tidsskrifter online

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at søge sundhedsoplysninger (f.eks. om skader, sygdomme, ernæring, sundhedsfremme)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at finde oplysninger om varer eller tjenesteydelser

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at poste kommentarer om samfundsrelaterede eller politiske emner via websteder (f.eks. blogs, sociale netværk)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at deltage i onlinehøringer eller -afstemninger om samfundsrelaterede eller politiske spørgsmål (f.eks. byplanlægning, underskriftsindsamling)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at søge job eller sende jobansøgning

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at uploade selvproduceret indhold (f.eks. tekst, fotos, videoer, musik, software) til et websted, som andre også har adgang til

(frivilligt) anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til aflytning af musik (f.eks. netradio, musikstreaming)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til salg af varer eller tjenesteydelser (f.eks. via onlineauktioner)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til benyttelse af netbank

(frivilligt) interaktion inden for de sidste tre måneder via internettet med husholdningsudstyr eller apparater (termostat, pærer, robotstøvsuger eller sikkerhedssystem)

anvendelse af lagerplads på internettet (cloudcomputing) inden for de sidste tre måneder til private formål til at gemme dokumenter, billeder, musik, video eller andre filer

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til gennemførelse af læringsaktiviteter til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål i form af et onlinekursus

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til gennemførelse af læringsaktiviteter til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål ved hjælp af onlineundervisningsmateriale, undtagen et komplet onlinekursus

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til gennemførelse af læringsaktiviteter til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål i form af kommunikation med lærere eller studerende ved hjælp af undervisningswebsteder/-portaler

(frivilligt) anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til gennemførelse af andre læringsaktiviteter til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål

anvendelse af et websted eller en app inden for de sidste 12 måneder til at bestille overnatning (f.eks. leje af værelse, lejlighed, hus, sommerhus) fra en anden privatperson: fra særlige websteder eller apps som mellemled, fra andre websteder eller apps (herunder sociale netværk), har ikke anvendt dette

anvendelse af et websted eller en app inden for de sidste 12 måneder til at aftale transportydelser (f.eks. biler) med en anden privatperson: fra særlige websteder eller apps som mellemled, fra andre websteder eller apps (herunder sociale netværk), har ikke anvendt dette

anvendelse af særlige websteder eller apps som mellemled til at opnå lønnet arbejde (undtagen arbejdsformidlingskontorers websteder) inden for de sidste 12 måneder: som hovedindtægtskilde, som biindtægtskilde, har ikke anvendt dette

anvendelse af internettet (undtagen e-mail) inden for de sidste tre måneder til køb eller fornyelse af forsikringspolicer, herunder dem, der indgår i et pakketilbud sammen med andre tjenesteydelser til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet (undtagen e-mail) inden for de sidste tre måneder til optagelse af realkreditlån eller andre lån eller kreditaftaler i banker eller andre pengeinstitutter til private formål inden for de sidste 12 måneder.

anvendelse af internettet (undtagen e-mail) inden for de sidste tre måneder til køb eller salg af aktier, obligationer, investeringsbeviser eller andre investeringsserviceydelser til private formål inden for de sidste 12 måneder

iii)

for privatpersoner, der har anvendt internettet hver dag eller næsten hver dag inden for de sidste tre måneder:

anvendelse af internettet flere gange i løbet af dagen

iv)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste 12 måneder:

seneste køb eller bestilling af varer eller tjenesteydelser over internettet til private formål (ved brug af websteder eller apps, undtagen køb via manuelt indtastede e-mails, sms-beskeder eller mms-beskeder) via alle former for udstyr: inden for de sidste tre måneder, for tre måneder til ét år siden, for over et år siden, har aldrig købt eller bestilt noget over internettet

v)

for privatpersoner, der har anvendt internettet til e-handel (køb eller bestilling af varer eller tjenesteydelser) inden for de sidste tre måneder:

det antal gange, der er blevet købt eller bestilt varer eller tjenesteydelser over internettet til private formål inden for de sidste tre måneder: antal gange eller i størrelsesklasserne: 1-2 gange, 3-5 gange, 6-10 gange, over 10 gange

samlet værdi af varer eller tjenesteydelser (undtagen aktier eller andre finansielle tjenesteydelser), der er blevet købt eller bestilt over internettet til private formål inden for de sidste tre måneder: beløb i euro eller i størrelsesklasserne: under 50 EUR, 50 EUR til under 100 EUR, 100 EUR til under 500 EUR, 500 EUR til under 1 000 EUR, 1 000 EUR og derover, ukendt

vi)

for privatpersoner, der har anvendt internettet til e-handel (køb eller bestilling af varer eller tjenesteydelser) inden for de sidste 12 måneder:

anvendelse af internettet til at købe eller bestille fødevarer eller dagligvarer til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille husholdningsvarer (f.eks. møbler, legetøj, men ikke forbrugerelektronik) til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille lægemidler til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille tøj eller sportsartikler til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille computerhardware til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille elektronisk udstyr (herunder kameraer) til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille telekommunikationstjenester (f.eks. TV, bredbåndsabonnementer, fastnet- eller mobiltelefonabonnementer, optankning af taletidskort) til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille ferieophold (herunder hotelovernatning) til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille andre rejsearrangementer (såsom billetter til transport, billeje) til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille billetter til arrangementer til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille film eller musik til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille bøger, tidsskrifter eller aviser til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille e-læringsmateriale til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille videospil, anden computersoftware og softwareopgraderinger til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille andre varer eller tjenesteydelser til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille varer eller tjenesteydelser til private formål inden for de sidste 12 måneder, opdelt efter oprindelse: sælgere i hjemlandet

anvendelse af internettet til at købe eller bestille varer eller tjenesteydelser til private formål inden for de sidste 12 måneder, opdelt efter oprindelse: sælgere fra andre medlemsstater

anvendelse af internettet til at købe eller bestille varer eller tjenesteydelser til private formål inden for de sidste 12 måneder, opdelt efter oprindelse: sælgere fra resten af verden

anvendelse af internettet til at købe eller bestille varer eller tjenesteydelser til private formål inden for de sidste 12 måneder, opdelt efter oprindelse: sælgers hjemland ukendt

vii)

for privatpersoner, der har anvendt internettet til e-handel (køb eller bestilling af varer eller tjenesteydelser) inden for de sidste 12 måneder til at købe eller bestille film, musik, bøger, tidsskrifter, aviser, videospil, anden computersoftware og softwareopdateringer:

film eller musik som download eller via adgang fra websteder eller apps inden for de sidste 12 måneder, til private formål

e-bøger som download eller via adgang fra websteder eller apps inden for de sidste 12 måneder, til private formål

e-tidsskrifter eller e-aviser som download eller via adgang fra websteder eller apps inden for de sidste 12 måneder, til private formål

computersoftware (herunder computer- og videospil og softwareopgraderinger) som download eller via adgang fra websteder eller apps inden for de sidste 12 måneder, til private formål

(frivilligt) film, musik, e-bøger, e-tidsskrifter og e-aviser eller computersoftware ikke som download eller via internettet inden for de sidste 12 måneder, til private formål.

c)   IKT-sikkerhed og -tillid

i)

for husstande uden internetadgang i hjemmet, årsagen til den manglende adgang:

betænkeligheder med hensyn til databeskyttelse eller sikkerhed

ii)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste 12 måneder:

sikkerhedsrelaterede problemer med anvendelse af internettet til private formål inden for de sidste 12 måneder: svigagtig anvendelse af kredit- eller debetkort

sikkerhedsrelaterede problemer med anvendelse af internettet til private formål inden for de sidste 12 måneder: tab af dokumenter, billeder eller andre data som følge af virus eller anden infektion (f.eks. orme eller trojanske heste)

sikkerhedsrelaterede problemer med anvendelse af internettet til private formål inden for de sidste 12 måneder: misbrug af personlige oplysninger, der er tilgængelige på internettet, hvilket f.eks. førte til diskrimination, chikane, mobning

sikkerhedsrelaterede problemer med anvendelse af internettet til private formål inden for de sidste 12 måneder: egen konto til sociale netværk eller e-mail er blevet hacket, og indholdet er blevet offentliggjort eller videresendt uden ens viden

sikkerhedsrelaterede problemer med anvendelse af internettet til private formål inden for de sidste 12 måneder: identitetstyveri på nettet (nogen stjæler respondentens personoplysninger og fortager f.eks. indkøb i vedkommendes navn)

sikkerhedsrelaterede problemer med anvendelse af internettet til private formål inden for de sidste 12 måneder: modtagelse af falske meddelelser (»phishing«)

sikkerhedsrelaterede problemer med anvendelse af internettet til private formål inden for de sidste 12 måneder: omdirigering til falske websteder, hvor man bedes om at afgive personlige oplysninger (»pharming«)

(frivilligt) sikkerhedsrelaterede problemer med anvendelse af internettet til private formål inden for de sidste 12 måneder: børns adgang til upassende websteder

sikkerhedsbetænkeligheder som begrænsning eller hindring for bestilling eller køb af varer og tjenesteydelser til private formål via internettet inden for de sidste 12 måneder

sikkerhedsbetænkeligheder som begrænsning eller hindring for benyttelse af netbank til private formål via internettet inden for de sidste 12 måneder

sikkerhedsbetænkeligheder som begrænsning eller hindring for afgivelse af personlige oplysninger til sociale eller professionelle netværkstjenester til private formål via internettet inden for de sidste 12 måneder

sikkerhedsbetænkeligheder som begrænsning eller hindring for at kommunikere med offentlige kontorer eller myndigheder til private formål via internettet inden for de sidste 12 måneder

sikkerhedsbetænkeligheder som begrænsning eller hindring for at downloade software eller apps, musik, videofiler, spil eller andre datafiler til private formål via internettet inden for de sidste 12 måneder

sikkerhedsbetænkeligheder som begrænsning eller hindring for anvendelse af internettet via offentlig wi-fi til private formål via internettet inden for de sidste 12 måneder

(frivilligt) sikkerhedsbetænkeligheder som begrænsning eller hindring for andre aktiviteter til private formål via internettet inden for de sidste 12 måneder

oprettelse af backupkopier af egne filer (f.eks. dokumenter, billeder) på eksterne lagringsmedier eller lagerplads på internettet (cloudcomputing) til private formål: backupfiler oprettes automatisk eller manuelt backupfiler oprettes ikke respondenten ved ikke

iii)

for privatpersoner, der har anvendt internettet, men ikke til e-handel (køb eller bestilling af varer eller tjenesteydelser) inden for de sidste 12 måneder, hindringer for e-handel:

betænkeligheder med hensyn til betaling eller sikkerhed (f.eks. at videregive sine kreditkortoplysninger eller personlige oplysninger over internettet)

iv)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste 12 måneder og har været udsat for identitetstyveri på nettet efter modtagelse af falske meddelelser eller omdirigering til falske websteder, hvor de blev opfordret til at afgive personlige oplysninger, ved anvendelse af internettet til private formål inden for de sidste 12 måneder:

økonomiske tab inden for de sidste 12 måneder som følge af identitetstyveri efter modtagelse af falske meddelelser eller omdirigering til falske websteder

v)

for privatpersoner, der, selv om det var nødvendigt, ikke har indsendt udfyldte blanketter online via offentlige myndigheders websteder eller apps til private formål inden for de sidste 12 måneder, med angivelse af årsagen herfor:

betænkeligheder med hensyn til beskyttelse og sikkerhed af personoplysninger inden for de sidste 12 måneder.

d)   IKT-kompetence og -færdigheder

i)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste 12 måneder, færdigheder i:

at overføre filer mellem computere og andet udstyr

at installere software eller apps

at ændre indstillingerne for al software, herunder styresystem eller sikkerhedsprogrammer

at kopiere eller flytte filer eller mapper

at anvende tekstbehandlingssoftware

at lave præsentationer eller dokumenter, der integrerer tekst, billeder, tabeller eller diagrammer

at anvende regnearkssoftware

at anvende software til at redigere billed-, video- eller lydfiler

at skrive koder i et programmeringssprog

ii)

for privatpersoner, der har anvendt internettet og regnearkssoftware inden for de sidste 12 måneder, færdigheder i:

at anvende avancerede funktioner i regnearkssoftware til at behandle og analysere data, f.eks. gennem sortering, filtrering, anvendelse af formler, oprettelse af diagrammer.

e)   Hindringer for anvendelsen af IKT og internettet

i)

for husstande uden internetadgang i hjemmet, årsagen til den manglende adgang:

har adgang til internettet andetsteds

har ikke behov for internet, f.eks. fordi det ikke er til nogen hjælp eller ikke er interessant

udgifterne til udstyr er for høje

udgifterne til opkobling er for høje (f.eks. telefon- eller DSL-abonnement)

manglende færdigheder

bredbåndsinternet ikke til rådighed i området

andre årsager

ii)

for privatpersoner, der har anvendt internettet til e-handel (køb eller bestilling af varer eller tjenesteydelser) inden for de sidste 12 måneder, problemer i forbindelse med e-handel:

teknisk fejl på webstedet ved bestilling eller betaling

problemer med at finde oplysninger om garanti og andre juridiske rettigheder

levering af varer var langsommere end angivet

den endelige pris var højere end angivet (f.eks. højere leveringsomkostninger, uforudsete ekspeditionsgebyrer)

levering af forkerte eller beskadigede varer

problemer med svindel (f.eks. har slet ikke modtaget nogen varer/tjenesteydelser, misbrug af kreditkortoplysninger)

problemer ved reklamation og afhjælpning af mangler eller utilfredsstillende svar på reklamation

en detailhandler i udlandet, der ikke sælger til respondentens land

andre problemer

ingen problemer

iii)

for privatpersoner, der har anvendt internettet, men ikke til e-handel (køb eller bestilling af varer eller tjenesteydelser til private formål) inden for de sidste 12 måneder, hindringer for e-handel:

foretrækker at handle personligt og/eller at se varen, loyalitet over for butikker, vane

manglende færdigheder eller viden (f.eks. manglende viden om, hvordan man anvender webstedet, det var for svært at anvende det)

problemer med levering af varer, der er blevet bestilt over internettet (det tager f.eks. for lang tid eller logistiske vanskeligheder)

betænkeligheder med hensyn til modtagelse eller returnering af varer, betænkeligheder med hensyn til mulighed for reklamation eller afhjælpning af mangler

har ikke noget betalingskort til at betale over internettet

(frivilligt) en detailhandler i udlandet, der ikke sælger til respondentens land

(frivilligt) andre har købt eller bestilt varer eller tjenesteydelser på respondentens vegne

andre hindringer for e-handel.

f)   Privatpersoners anvendelse af IKT til udveksling af oplysninger og tjenester med staten og offentlige myndigheder (e-forvaltning)

i)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste 12 måneder:

anvendelse af internettet inden for de sidste 12 måneder til private formål til at finde information på offentlige myndigheders eller offentlige tjenesters websteder eller apps (undtagen via manuelt indtastede e-mails)

anvendelse af internettet inden for de sidste 12 måneder til private formål til at downloade/udskrive officielle blanketter via offentlige myndigheders eller offentlige tjenesters websteder (undtagen via manuelt indtastede e-mails)

anvendelse af internettet inden for de sidste 12 måneder til private formål til at indsende udfyldte blanketter online via offentlige myndigheders eller offentlige tjenesters websteder (undtagen via manuelt indtastede e-mails)

ii)

for privatpersoner, der ikke har indsendt udfyldte blanketter online via offentlige myndigheders websteder eller apps til private formål inden for de sidste 12 måneder:

har ikke indsendt udfyldte blanketter, fordi det ikke var nødvendigt at indsende officielle blanketter til private formål inden for de sidste 12 måneder

iii)

for privatpersoner, der, selv om det var nødvendigt, ikke har indsendt udfyldte blanketter online via offentlige myndigheders websteder eller apps til private formål inden for de sidste 12 måneder, med angivelse af årsagen herfor:

der var ikke nogen onlinetjeneste til dette formål

manglende færdigheder eller viden (f.eks. manglende viden om, hvordan man anvender webstedet, eller det var for svært at anvende det)

en anden person indsendte de udfyldte blanketter online på respondentens vegne (f.eks. en konsulent, skatterådgiver, slægtning eller et familiemedlem)

andre årsager til ikke at have indsendt udfyldte blanketter online til offentlige myndigheder.

g)   Adgang til og anvendelse af teknologier, som gør det muligt at opkoble til internettet eller andre netværk overalt og til enhver tid

i)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste tre måneder:

anvendelse af en mobiltelefon eller smartphone til internetadgang uden for hjemmet eller arbejdspladsen inden for de sidste tre måneder

anvendelse af en bærbar computer til internetadgang uden for hjemmet eller arbejdspladsen inden for de sidste tre måneder

anvendelse af en tablet til internetadgang uden for hjemmet eller arbejdspladsen inden for de sidste tre måneder

anvendelse af andet mobilt udstyr (f.eks. medieafspiller, spillekonsol, e-bogslæser eller smartur) til internetadgang uden for hjemmet eller arbejdspladsen inden for de sidste tre måneder

ingen anvendelse af mobilt udstyr til internetadgang uden for hjemmet eller arbejdspladsen inden for de sidste tre måneder.

B.   Dækning

1)

De statistiske enheder for de variabler, der er anført i del A, punkt 2), i dette bilag, vedrørende husstande, er: husstande, hvori mindst ét medlem tilhører aldersgruppen 16-74 år.

2)

De statistiske enheder for de variabler, der er nævnt i del A, punkt 2), i dette bilag, vedrørende privatpersoner, er: privatpersoner i alderen 16-74 år.

3)

Den geografiske dækning omfatter husstande eller privatpersoner, eller begge, inden for den pågældende medlemsstats område.

C.   Referenceperiode

Den primære referenceperiode for indsamling af statistiske oplysninger er første kvartal af 2019.

D.   Socioøkonomiske baggrundsvariabler

1)

For så vidt angår de emner og variabler, der er nævnt i del A, punkt 2), i dette bilag, vedrørende husstande, indsamles følgende baggrundsdata:

a)

bopælsregion fastlagt i overensstemmelse med NUTS 1-klassifikationen for regioner

b)

(frivilligt) bopælsregion fastlagt i overensstemmelse med NUTS 2-klassifikationen for regioner

c)

geografisk beliggenhed, dvs. om man bor i en mindre udviklet region, en overgangsregion eller en mere udviklet region

d)

urbaniseringsgrad, dvs. om man bor i tætbefolket område, i middeltætbefolket område eller i tyndtbefolket område

e)

husstandens art med angivelse af antal husstandsmedlemmer: (frivilligt) antal personer på 16-24 år, (frivilligt) antal studerende på 16-24 år, (frivilligt) antal personer på 25-64 år, (frivilligt) antal personer på mindst 65 år og — indsamles separat — antal børn under 16 år, (frivilligt) antal børn på 14-15 år, (frivilligt) antal børn på 5-13 år, (frivilligt) antal børn på 4 år eller derunder

f)

(frivilligt) husstandens månedlige nettoindkomst, hvilket opgøres i værdi eller i intervaller svarende til indkomstkvartiler

g)

(frivilligt) den ækvivalerede samlede månedlige husstandsnettoindkomst i kvintiler.

2)

For så vidt angår de emner og variabler, der er nævnt i del A, punkt 2), i dette bilag, vedrørende privatpersoner, indsamles følgende baggrundsdata:

a)

køn

b)

fødeland, idet det angives, om personen er indenlandsk født eller udenlandsk født; i sidstnævnte tilfælde angives desuden, om personen er født i en anden medlemsstat eller i et land uden for Unionen

c)

statsborgerskabsland, idet det angives, om personen er statsborger i landet eller ikkestatsborger i landet; i sidstnævnte tilfælde angives desuden, om personen er statsborger i en anden medlemsstat eller i et land uden for Unionen

d)

alder (antal fyldte år) (frivilligt) under 16 år eller over 74 år eller begge

e)

uddannelsesniveau med angivelse af det højeste fuldførte niveau i henhold til den internationale standardklassifikation af uddannelser (ISCED 2011), dvs. sekundærundervisning på første trin eller derunder (ISCED 0, 1 eller 2), sekundær undervisning på andet trin og undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning (ISCED 3 eller 4), tertiær uddannelse (ISCED 5, 6, 7 eller 8), mindre end primær undervisning (ISCED 0), primær undervisning (ISCED 1), sekundær undervisning på første trin (ISCED 2) eller sekundær undervisning på andet trin (ISCED 3), undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning (ISCED 4), tertiær uddannelse af kort varighed (ISCED 5), bachelor eller tilsvarende grad (ISCED 6), kandidat eller tilsvarende grad (ISCED 7), doktorgrad, ph.d.-grad eller tilsvarende grad (ISCED 8)

f)

beskæftigelsesmæssig status, idet det angives, om personen er lønmodtager eller selvstændig, herunder medhjælpende familiemedlemmer (frivilligt: lønmodtager eller selvstændig på fuldtid, lønmodtager eller selvstændig på deltid, lønmodtager med fast arbejde eller med arbejde af ubestemt varighed, lønmodtager med midlertidigt arbejde eller arbejdskontrakt af bestemt varighed, selvstændig, herunder medhjælpende familiemedlemmer)

g)

(frivilligt) den økonomiske sektor, hvor de er beskæftiget:

Hovedafdeling i NACE rev. 2

Beskrivelse

A

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

B, C, D og E

Fremstillingsvirksomhed, råstofindvinding og anden industri

F

Bygge- og anlægsvirksomhed

G, H og I

Engroshandel og detailhandel, transport, overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

J

Information og kommunikation

K

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

L

Fast ejendom

M og N

Tjenesteydelser til virksomheder

O, P og Q

Offentlig forvaltning, forsvar, undervisning, sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

R, S, T og U

Andre serviceydelser

h)

beskæftigelsesmæssig status, idet det angives, om personen er arbejdsløs eller studerende uden for arbejdsstyrken eller på anden måde uden for arbejdsstyrken, idet det angives (frivilligt), om personen er pensioneret eller førtidigt pensioneret eller ophørt med at drive virksomhed, permanent uarbejdsdygtig, i obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste, hjemmegående eller af anden årsag ikke i arbejde

i)

stilling/fag i henhold til den internationale standardfagklassifikation (ISCO-08), idet det angives, om personen er klassificeret som manuel arbejdstager, ikke-manuel arbejdstager, IKT-arbejdstager, ikke-IKT-arbejdstager, og (frivilligt) alle erhverv i henhold til 2-cifret kode i ISCO-08.

E.   Hyppighed

De data, der skal indberettes i henhold til dette bilag, leveres én gang for 2019.

F.   Frister for indberetning af resultater

1)

De individuelle data, der ikke må give mulighed for direkte identifikation af de pågældende statistiske enheder, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 og punkt 6) i bilag II hertil, skal indberettes til Eurostat senest den 5. oktober 2019. På denne dato skal datasættene være færdigbearbejdet, valideret og godkendt.

2)

De metadata, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004, indsendes til Eurostat senest den 31. maj 2019.

3)

Den kvalitetsrapport, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 808/2004, indsendes til Eurostat senest den 5. november 2019.

4)

Data og metadata leveres til Eurostat via den centrale dataportal i overensstemmelse med den af Eurostat fastlagte udvekslingsstandard. Metadataene og kvalitetsrapporten leveres i den af Eurostat fastlagte standardmetadatastruktur.

Top