Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1796

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1796 af 20. november 2018 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne amidosulfuron, bifenox, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clofentezin, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, dimoxystrobin, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-P, metiram, nicosulfuron, oxamyl, picloram, pyraclostrobin, pyriproxyfen og tritosulfuron (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7577

OJ L 294, 21.11.2018, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1796/oj

21.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1796

af 20. november 2018

om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne amidosulfuron, bifenox, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clofentezin, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, dimoxystrobin, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-P, metiram, nicosulfuron, oxamyl, picloram, pyraclostrobin, pyriproxyfen og tritosulfuron

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder en liste over de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, dimoxystrobin, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamyl og pyraclostrobin blev senest forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/84 (3). Godkendelsesperioderne for disse stoffer udløber den 31. januar 2019.

(3)

Godkendelsesperioden for aktivstoffet tritosulfuron udløber den 30. november 2018.

(4)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne amidosulfuron, bifenox, clofentezin, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, nicosulfuron, picloram og pyriproxyfen udløber den 31. december 2018.

(5)

Der er i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (4) blevet indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af disse stoffer.

(6)

Da vurderingen af disse stoffer er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(7)

I betragtning af formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke fornyes, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, fastsætter Kommissionen udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende inden nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke fornyes. For så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof fornyes, vil Kommissionen, afhængigt af omstændighederne, bestræbe sig på at fastsætte den tidligst mulige anvendelsesdato.

(8)

I betragtning af at godkendelsen af aktivstoffet tritosulfuron udløber den 30. november 2018, bør denne forordning træde i kraft snarest muligt.

(9)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/84 af 19. januar 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clothianidin, kobberforbindelser, dimoxystrobin, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamyl, pethoxamid, propiconazol, propineb, propyzamid, pyraclostrobin og zoxamid (EUT L 16 af 20.1.2018, s. 8).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 57 (vedrørende mecoprop-P) ændres datoen til »31. januar 2020«.

2)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 81 (vedrørende pyraclostrobin) ændres datoen til »31. januar 2020«.

3)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 111 (vedrørende chlorpyrifos) ændres datoen til »31. januar 2020«.

4)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 112 (vedrørende chlorpyrifos-methyl) ændres datoen til »31. januar 2020«.

5)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 114 (vedrørende mancozeb) ændres datoen til »31. januar 2020«.

6)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 115 (vedrørende metiram) ændres datoen til »31. januar 2020«.

7)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 116 (vedrørende oxamyl) ændres datoen til »31. januar 2020«.

8)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 128 (vedrørende dimoxystrobin) ændres datoen til »31. januar 2020«.

9)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 169 (vedrørende amidosulfuron) ændres datoen til »31. december 2019«.

10)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 170 (vedrørende nicosulfuron) ændres datoen til »31. december 2019«.

11)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 171 (vedrørende clofentezin) ændres datoen til »31. december 2019«.

12)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 172 (vedrørende dicamba) ændres datoen til »31. december 2019«.

13)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 173 (vedrørende difenoconazol) ændres datoen til »31. december 2019«.

14)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 174 (vedrørende diflubenzuron) ændres datoen til »31. december 2019«.

15)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 176 (vedrørende lenacil) ændres datoen til »31. december 2019«.

16)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 178 (vedrørende picloram) ændres datoen til »31. december 2019«.

17)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 179 (vedrørende pyriproxyfen) ændres datoen til »31. december 2019«.

18)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 180 (vedrørende bifenox) ændres datoen til »31. december 2019«.

19)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 181 (vedrørende diflufenican) ændres datoen til »31. december 2019«.

20)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 182 (vedrørende fenoxaprop-P) ændres datoen til »31. december 2019«.

21)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 183 (vedrørende fenpropidin) ændres datoen til »31. december 2019«.

22)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 186 (vedrørende tritosulfuron) ændres datoen til »30. november 2019«.


Top