EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1790

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1790 af 16. november 2018 om ophævelse af beslutning 2002/623/EF om fastsættelse af vejledende noter om miljørisikovurdering af genetisk modificerede organismer (meddelt under nummer C(2018) 7513) (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7513

OJ L 293, 20.11.2018, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1790/oj

20.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1790

af 16. november 2018

om ophævelse af beslutning 2002/623/EF om fastsættelse af vejledende noter om miljørisikovurdering af genetisk modificerede organismer

(meddelt under nummer C(2018) 7513)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (1), særlig bilag II, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens beslutning 2002/623/EF (2) fastsat vejledende noter om mål, faktorer, generelle principper og metoder vedrørende den miljørisikovurdering, der er omhandlet i bilag II til direktiv 2001/18/EF.

(2)

Der er i nyere og mere detaljerede vejledningsdokumenter om miljørisikovurdering af genetisk modificerede organismer (i det følgende benævnt »GMO'er«), der er vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (i det følgende benævnt »agenturet«), givet omfattende supplerende forklaringer vedrørende gennemførelsen af bilag II til direktiv 2001/18/EF. Efter vedtagelsen af disse mere detaljerede vejledningsdokumenter har beslutning 2002/623/EF gradvis mistet sin merværdi.

(3)

Ved Kommissionens direktiv (EU) 2018/350 (3), hvorved direktiv 2001/18/EF blev ændret, blev bilag II til direktiv 2001/18/EF opdateret ved at indarbejde og bygge videre på autoritetens styrkede vejledning vedrørende miljørisikovurdering af genetisk modificerede planter, der blev vedtaget i oktober 2010 (4), under hensyntagen til at bilag II gælder for alle GMO'er og ikke kun for genetisk modificerede planter. Selve beslutning 2002/623/EF dannede grundlag for udarbejdelsen af autoritetens vejledning. Bestemmelserne i bilag II til direktiv 2001/18/EF er derfor nu mere detaljerede, og der er ikke længere behov for de ved beslutning 2002/623/EF fastsatte vejledende noter.

(4)

Beslutning 2002/623/EF bør derfor ophæves.

(5)

Beslutning 2002/623/EF bør også ophæves af forenklingshensyn med henblik på at reducere antallet af vejledningsdokumenter, som erhvervsdrivende og kompetente myndigheder skal tage hensyn til ved gennemførelse af en miljørisikovurdering i henhold til bilag II til direktiv 2001/18/EF.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 30, stk. 1, i direktiv 2001/18/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Beslutning 2002/623/EF ophæves.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2002/623/EF af 24. juli 2002 om fastsættelse af vejledende noter til supplering af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (EFT L 200 af 30.7.2002, s. 22).

(3)  Kommissionens direktiv (EU) 2018/350 af 8. marts 2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF for så vidt angår miljørisikovurdering af genetisk modificerede organismer (EUT L 67 af 9.3.2018, s. 30).

(4)  EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer (GMO), Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified plants. EFSA Journal 2010;8(11):1879. [111 s]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1879.


Top