EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1729

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1729 af 15. november 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 206/2009 for så vidt angår information vedrørende visse sendinger af animalske produkter til eget forbrug, som via plakater skal gives til rejsende og befolkningen i almindelighed (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7478

OJ L 288, 16.11.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R2122

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1729/oj

16.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1729

af 15. november 2018

om ændring af forordning (EF) nr. 206/2009 for så vidt angår information vedrørende visse sendinger af animalske produkter til eget forbrug, som via plakater skal gives til rejsende og befolkningen i almindelighed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, stk. 5, tredje led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 (2) er der fastsat bestemmelser for indførsel til Unionen af ikke-kommercielle sendinger af animalske produkter til eget forbrug, som indgår i rejsendes bagage eller sendes til privatpersoner, eller som erhverves gennem fjernbestilling.

(2)

I henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 206/2009 skal medlemsstaterne sørge for, at rejsende, der ankommer fra tredjelande, på alle indgangssteder til Unionen bliver gjort opmærksom på de dyresundhedsmæssige betingelser for sendinger til eget forbrug, der føres ind i Unionen. Informationen til de rejsende skal mindst indeholde de oplysninger, der er angivet i én af plakaterne i bilag III til nævnte forordning.

(3)

Plakaterne bør udgives i et nyt layout med henblik på at gøre informationen lettere at se for de rejsende og for befolkningen i almindelighed.

(4)

Bilag III til forordning (EF) nr. 206/2009 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De to plakater i bilaget til nærværende forordning tilføjes i bilag III til forordning (EF) nr. 206/2009.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 af 5. marts 2009 om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004 (EUT L 77 af 24.3.2009, s. 1).


BILAG

Image

Image


Top