EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1709

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1709 af 13. november 2018 om fastlæggelse af de tekniske karakteristika for ad hoc-modulet for 2020 om arbejdsulykker og andre arbejdsrelaterede sundhedsproblemer for så vidt angår stikprøveundersøgelsen vedrørende arbejdsstyrken i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7433

OJ L 286, 14.11.2018, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1709/oj

14.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 286/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1709

af 13. november 2018

om fastlæggelse af de tekniske karakteristika for ad hoc-modulet for 2020 om arbejdsulykker og andre arbejdsrelaterede sundhedsproblemer for så vidt angår stikprøveundersøgelsen vedrørende arbejdsstyrken i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 577/98

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (1). særlig artikel 7a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som fremhævet i Kommissionens meddelelse om en EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (2014-2020) (2) er det nødvendigt at forbedre kvaliteten af indsamlingen af statistiske data om arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme, erhvervsmæssig eksponering og arbejdsrelateret dårligt helbred. En gentagelse af ad hoc-modulet om arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sundhedsproblemer, der blev gennemført i 1999, 2007 og 2013, bør gøre det muligt at supplere de data, der indberettes af medlemsstaterne i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 349/2011 (3). Desuden bør en gentagelse af dette modul give oplysninger om erhvervsmæssig eksponering for risikofaktorer for fysisk sundhed og psykisk velvære.

(2)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1851 (4) fastsættes og beskrives områderne for de specialiserede oplysninger (i det følgende benævnt »delmoduler«), der skal omfattes af ad hoc-modulet for 2020 om arbejdsulykker og andre arbejdsrelaterede sundhedsproblemer.

(3)

Kommissionen bør fastlægge de tekniske karakteristika, filtrene, koderne og fristen for indberetning af dataene for ad hoc-modulet om arbejdsulykker og andre arbejdsrelaterede sundhedsproblemer.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De tekniske karakteristika for ad hoc-modulet for 2020 om arbejdsulykker og andre arbejdsrelaterede sundhedsproblemer, filtrene, de koder, der skal anvendes, og fristen for indberetning af resultaterne til Kommissionen er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 77 af 14.3.1998, s. 3.

(2)  COM(2014) 332 final af 6. juni 2014.

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 349/2011 af 11. april 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø, for så vidt angår statistikker over arbejdsulykker (EUT L 97 af 12.4.2011, s. 3).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1851 af 14. juni 2016 om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for årene 2019, 2020 og 2021 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 284 af 20.10.2016, s. 1).


BILAG

I dette bilag fastlægges de tekniske karakteristika samt de filtre og koder, der skal anvendes i ad hoc-modulet om arbejdsulykker og andre arbejdsrelaterede sundhedsproblemer, som planlægges gennemført i 2020. Datoerne for indberetning af data til Kommissionen fastlægges også heri.

Frist for indberetning af resultaterne til Kommissionen: 31. marts 2021.

Filtre og koder, der skal anvendes ved indsendelse af data: som fastlagt i bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2008 (1).

Kolonner, der er forbeholdt valgfrie vægtningsfaktorer, og som skal anvendes i tilfælde af delstikprøver eller manglende svar: kolonne 226-229 indeholdende hele tal og kolonne 230-231 indeholdende decimaltal.

1)   Delmodulet: »Arbejdsulykker«

Filter: 15 ≤ AGE ≤ 74

Navn/kolonne

Kode

Beskrivelse

Filter

 

 

 

 

ACCIDNUM

 

Antal arbejdsulykker inden for de seneste 12 måneder

(WSTATOR = 1,2)

211

 

Arbejdsulykker, der medførte skader, og indtraf 12 måneder før referenceugen

eller (WSTATOR = 3-5 og EXISTPR = 1

 

0

Ingen

og YEARPR og

 

1

En

MONTHPR er ikke

 

2

To eller derover

mere end 1 år

 

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

før

 

Blank

Intet svar/ved ikke

referenceugen)

 

 

 

 

ACCIDTYP

 

Arbejdsulykkens art

ACCIDNUM = 1,2

212

 

Var den seneste arbejdsulykke et færdselsuheld?

 

 

1

Færdselsuheld

 

 

2

Ulykke, undtagen færdselsuheld

 

 

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Blank

Intet svar/ved ikke

 

 

 

 

 

ACCIDJOB

 

Beskæftigelse knyttet til ulykken

ACCIDNUM = 1,2

213

 

Beskæftigelse på det tidspunkt, hvor den seneste arbejdsulykke, der medførte skader, indtraf.

 

 

1

Nuværende hovedbeskæftigelse

 

 

2

Nuværende bibeskæftigelse

 

 

3

Seneste beskæftigelse (kun for personer, som ikke er i beskæftigelse)

 

 

4

Anden nuværende eller tidligere beskæftigelse

 

 

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Blank

Intet svar/ved ikke

 

 

 

 

 

ACCIDBRK

 

Varighed af fravær som følge af arbejdsulykken

ACCIDNUM = 1,2

214-215

 

Antal kalenderdage — ekskl. dagen, hvor ulykken indtraf — inden for 12 måneder før referenceugen, hvor personen ikke var i stand til at arbejde på grund af den seneste arbejdsulykke, der medførte skader

 

 

00

Arbejder stadig ikke, for er endnu ikke blevet rask efter ulykken, men forventer at genoptage arbejdet på et senere tidspunkt

 

 

01

Forventer ikke at genoptage arbejdet som følge af ulykken

 

 

02

Mindre end en dag eller intet fravær

 

 

03

Mindst en dag, men under fire dage

 

 

04

Mindst fire dage, men under to uger

 

 

05

Mindst to uger, men under en måned

 

 

06

Mindst en måned, men under tre måneder

 

 

07

Mindst tre måneder, men under seks måneder

 

 

08

Mindst seks måneder, men under ni måneder

 

 

09

Mellem ni og tolv måneder

 

 

99

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Blank

Intet svar/ved ikke

 

 

 

 

 

2)   Delmodulet: »Arbejdsrelaterede sundhedsproblemer«

Filter: 15 ≤ AGE ≤ 74

Navn/kolonne

Kode

Beskrivelse

Filter

 

 

 

 

HPROBNUM

 

Antal arbejdsrelaterede sundhedsproblemer inden for de seneste 12 måneder

(WSTATOR = 1,2)

eller

216

 

Fysiske eller psykiske sundhedsproblemer, som personen led af inden for 12 måneder før referenceugen, og som var forårsaget eller blev forværret af arbejdet, og som ikke har relation til tidligere registret/registrerede arbejdsulykke(r)

(WSTATOR = 3-5 og

EXISTPR = 1)

 

0

Ingen

 

 

1

En

 

 

2

To eller derover

 

 

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Blank

Intet svar/ved ikke

 

 

 

 

 

HPROBTYP

 

Arten af de arbejdsrelaterede sundhedsproblemer

HPROBNUM = 1,2

217-218

 

Arten af de alvorligste sundhedsproblemer forårsaget eller forværret af arbejdet

 

 

00

Knogle-, led- eller muskellidelser, som hovedsagelig påvirker nakke, skuldre, arme eller hænder

 

 

01

Knogle-, led- eller muskellidelser, som hovedsagelig påvirker hofter, knæ, ben eller fødder

 

 

02

Knogle-, led- eller muskellidelser, som hovedsagelig påvirker ryggen

 

 

03

Åndedræts- eller lungelidelser

 

 

04

Hudlidelser

 

 

05

Hørelidelser

 

 

06

Stress, depression eller angst

 

 

07

Hovedpine og/eller overanstrengte øjne

 

 

08

Hjertelidelser eller -anfald eller andre kredsløbsforstyrrelser

 

 

09

Infektionssygdomme (virusbetingede, bakteriebetingede eller andre typer infektioner)

 

 

10

Problemer med mave, lever eller fordøjelse

 

 

11

Andre typer sundhedsproblemer

 

 

99

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Blank

Intet svar/ved ikke

 

 

 

 

 

HPROBLIM

 

Sundhedsproblemernes indskrænkning af de daglige aktiviteter

HPROBNUM = 1,2

219

 

Indskrænker det alvorligste sundhedsproblem, som er forårsaget eller forværret af arbejdet, evnen til at udføre de daglige aktiviteter i eller uden for arbejdet?

 

 

0

Nej

 

 

1

Ja, til en vis grad

 

 

2

Ja, i betydelig grad

 

 

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Blank

Intet svar/ved ikke

 

 

 

 

 

HPROBJOB

 

Beskæftigelse knyttet til sundhedsproblemet

HPROBNUM = 1,2

220

 

Beskæftigelse, som forårsagede eller forværrede det alvorligste sundhedsproblem.

 

 

1

Nuværende hovedbeskæftigelse

 

 

2

Nuværende bibeskæftigelse

 

 

3

Seneste beskæftigelse (kun for personer, som ikke er i beskæftigelse)

 

 

4

Anden nuværende eller tidligere beskæftigelse

 

 

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Blank

Intet svar/ved ikke

 

 

 

 

 

HPROBBRK

 

Varighed af fravær som følge af de arbejdsrelaterede sundhedsproblemer

HPROBNUM = 1,2

221-222

 

Antal kalenderdage inden for 12 måneder før referenceperioden, hvor personen ikke var i stand til at arbejde som følge af det alvorligste sundhedsproblem, som var forårsaget eller blev forværret af arbejdet

 

 

00

Arbejder stadig ikke, for er endnu ikke blevet rask, men forventer at genoptage arbejdet på et senere tidspunkt

 

 

01

Forventer ikke at genoptage arbejdet på grund af sundhedsproblemet

 

 

02

Mindre end en dag eller intet fravær

 

 

03

Mindst en dag, men under fire dage

 

 

04

Mindst fire dage, men under to uger

 

 

05

Mindst to uger, men under en måned

 

 

06

Mindst en måned, men under tre måneder

 

 

07

Mindst tre måneder, men under seks måneder

 

 

08

Mindst seks måneder, men under ni måneder

 

 

09

Mellem ni og tolv måneder

 

 

99

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Blank

Intet svar/ved ikke

 

 

 

 

 

3)   Delmodulet: »Risikofaktorer for fysisk sundhed og/eller psykisk velvære«

Navn/kolonne

Kode

Beskrivelse

Filter

 

 

 

 

PHYSRISK

 

Udsættelse for risikofaktorer for fysiske lidelser

WSTATOR = 1,2

223-224

 

Udsættelse på arbejdet for en af følgende risikofaktorer, som kan påvirke den fysiske sundhed. Angiv den faktor, som anses for at være den største risiko for den fysiske sundhed

 

 

01

Hovedsagelig trættende eller smertefulde stillinger

 

 

02

Hovedsagelig gentagne hånd- eller armbevægelser

 

 

03

Hovedsagelig håndtering af tunge genstande

 

 

04

Hovedsagelig støj

 

 

05

Hovedsagelig kraftige vibrationer

 

 

06

Hovedsagelig kemikalier, støv, dampe, røg eller gasser

 

 

07

Hovedsagelig aktiviteter, der kræver stærk visuel koncentration

 

 

08

Hovedsagelig snublen og fald

 

 

09

Hovedsagelig brug af maskiner eller håndværktøj (undtagen køretøjer)

 

 

10

Hovedsagelig brug af køretøjer (i løbet af arbejdet, undtagen til og fra arbejde)

 

 

11

Hovedsagelig anden væsentlig risikofaktor for fysisk sundhed

 

 

00

Ingen væsentlig risikofaktor for fysisk sundhed

 

 

99

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Blank

Intet svar/ved ikke

 

 

 

 

 

MENTRISK

 

Udsættelse for risikofaktorer for psykiske lidelser

WSTATOR = 1,2

225

 

Udsættelse på arbejdet for en af følgende risikofaktorer, som kan påvirke det psykiske velvære. Angiv den faktor, som anses for at være den største risiko for det psykiske velvære

 

 

1

Hovedsagelig voldsomt tidspres eller stor arbejdsbyrde

 

 

2

Hovedsagelig vold eller trusler om vold

 

 

3

Hovedsagelig chikane eller mobning

 

 

4

Hovedsagelig dårlig kommunikation eller dårligt samarbejde inden for organisationen

 

 

5

Hovedsagelig håndtering af vanskelige kunder, patienter, elever osv.

 

 

6

Hovedsagelig jobusikkerhed

 

 

7

Hovedsagelig manglende selvbestemmelse eller manglende indflydelse på arbejdstempo eller arbejdsprocesser

 

 

8

Hovedsagelig anden væsentlig risikofaktor for psykisk velvære

 

 

0

Ingen væsentlig risikofaktor for psykisk velvære

 

 

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

 

 

Blank

Intet svar/ved ikke

 

 

 

 

 


(1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2008 af 25. april 2008 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår den harmoniserede liste over de variabler, der fra 2009 skal anvendes ved indberetning af data, og anvendelsen af en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler og definitionen af referencekvartalerne (EUT L 114 af 26.4.2008, s. 57).


Top