EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1687

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1687 af 7. november 2018 om ændring af beslutning 2007/25/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza og transport af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til Fællesskabet, for så vidt angår dens anvendelsesperiode (meddelt under nummer C(2018) 7240) (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7240

OJ L 279, 9.11.2018, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1687/oj

9.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 279/36


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1687

af 7. november 2018

om ændring af beslutning 2007/25/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza og transport af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til Fællesskabet, for så vidt angår dens anvendelsesperiode

(meddelt under nummer C(2018) 7240)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (1), særlig artikel 36, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/25/EF (2) er der fastsat visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza (HPAI) og flytning af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til Unionen. Beslutningen blev vedtaget som en reaktion på udbrud af HPAI af subtype H5N1 med henblik på at beskytte dyrs og menneskers sundhed i Unionen. Den gælder indtil den 31. december 2018.

(2)

Rundt om i verden forekommer der stadig udbrud af HPAI af forskellige H5-subtyper og sjældnere af subtype H7 hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab. HPAI er blevet endemisk i flere tredjelande og er nået til andre tredjelande for første gang. Der er trussel om indslæbning af HPAI-virus til Unionen via flytning af fugle holdt som selskabsdyr fra tredjelande, og derfor bør de risikobegrænsende foranstaltninger i beslutning 2007/25/EF opretholdes.

(3)

Desuden er et antal delegerede retsakter, som fastlægger regler om indførsel til Unionen af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, for øjeblikket under udarbejdelse inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (3). Reglerne i disse delegerede retsakter vil afgøre, hvilken tilgang der skal anvendes vedrørende visse risici i forbindelse med sygdomme hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, samt hvilke dyresundhedsmæssige garantier der er påkrævet i forbindelse med fugle, der holdes som selskabsdyr. Reglerne i disse delegerede retsakter vil også tage hensyn til anbefalingerne i den videnskabelige udtalelse om aviær influenza, som blev vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 14. september 2017 (4).

(4)

I lyset af den globale den epidemiologiske situation med hensyn til HPAI og indtil vedtagelsen af de delegerede retsakter vedrørende indførsel til Unionen af fjerkræ og andre fugle i fangenskab er det nødvendigt at forlænge anvendelsesperioden for beslutning 2007/25/EF indtil 31. december 2019.

(5)

Beslutning 2007/25/EF bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 6 i beslutning 2007/25/EF ændres »31. december 2018« til »31. december 2019«.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2007/25/EF af 22. december 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza og transport af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til Fællesskabet (EUT L 8 af 13.1.2007, s. 29).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).

(4)  EFSA Journal (2017);15(10):4991.


Top