EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1629

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1629 af 25. juli 2018 om ændring af listen over sygdomme i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EØS-relevant tekst.)

C/2018/4785

OJ L 272, 31.10.2018, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1629/oj

31.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 272/11


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1629

af 25. juli 2018

om ændring af listen over sygdomme i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 5, stk. 2 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved forordning (EU) 2016/429 fastsat regler om forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, herunder regler vedrørende prioritering og kategorisering af sygdomme af betydning for Unionen. I henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2016/429 finder sygdomsspecifikke regler vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme anvendelse på de sygdomme, der er opført i samme artikel og i bilag II til samme forordning. Endvidere er der ved nævnte forordnings artikel 5, stk. 3, fastsat visse kriterier, som der skal tages hensyn til ved ændring af listen i nævnte bilag, mens de vurderingsparametre, der skal anvendes for at afgøre, om en sygdom opfylder de betingelser, der gør det nødvendigt at listeopføre den i henhold til nævnte artikel, er fastsat ved nævnte forordnings artikel 7.

(2)

Endvidere skal Kommissionen i henhold til artikel 275 i forordning (EU) 2016/429 gennemgå listen over sygdomme i bilag II til samme forordning senest den 20. april 2019.

(3)

Kommissionen har systematisk vurderet de dyresygdomme, der kræver indgriben fra Unionens side, med bistand fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og ved at trække på den videnskabelige ekspertise, som EU-referencelaboratorierne for dyresundhed stiller til rådighed, samt de internationale standarder fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE). Med henblik på denne vurdering anvendte den de kriterier, der er fastsat i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429, og de vurderingsparametre, der er fastsat i samme forordnings artikel 7.

(4)

De vurderede sygdomme omfatter 39 sygdomme, der på nuværende tidspunkt er opført i bilag II til forordning (EU) 2016/429, samt yderligere 19 sygdomme af særlig relevans for sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse eller handelsforanstaltninger, som for eksempel enzootisk kvægleukose, infektiøs bovin rhinotracheitis eller infektion med Aujeszkys sygdom-virus samt visse andre sygdomme, der er listeopført af OIE, som for eksempel surra (Trypanosoma evansi) eller ondartet lungesyge hos geder.

(5)

Der blev med henblik på vurderingerne anmodet om 29 specifikke udtalelser fra EFSA vedrørende forskellige dyresygdomme. I den forbindelse fulgte EFSA den metode, der er fastsat i dens videnskabelige udtalelse, der blev vedtaget den 5. april 2017 om en ad hoc-metode for vurderingen vedrørende listeopførelse og kategorisering af dyresygdomme inden for rammere af dyresundhedsloven (2). Med hensyn til de resterende sygdomme var vurderingerne baseret på nylige udtalelser fra EFSA eller på oplysninger stillet til rådighed af EU-referencelaboratorierne for dyresundhed. Der er taget hensyn til de relevante standarder fra OIE i forbindelse med alle de vurderede sygdomme.

(6)

Resultaterne af EFSA's videnskabelige vurderinger var inkonklusive for så vidt angår visse sygdomme som for eksempel surra (Trypanosoma evansi(3), enzootisk kvægleukose (4), venezuelansk hesteencephalomyelitis (5), infestering med Varroa spp. (varroasyge) (6) og koi-herpesvirus-sygdom (7). Under hensyntagen til drøftelserne under møderne for ekspertgrupperne om dyresundhed (8) opfylder disse fem sygdomme kravene i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429. Sygdommene bør derfor opføres på listen i bilag II til nævnte forordning.

(7)

Resultaterne af de videnskabelige vurderinger, der var blevet foretaget, viste, at smitsomt blæreudslæt hos svin (9), vesikulær stomatitis (9), epizootisk ulcerativt syndrom (10) og smitsom svinelammelse ikke opfylder kravene i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429. Sygdommene bør derfor fjernes fra listen i bilag II til nævnte forordning.

(8)

Samtidig opfylder surra (Trypanosoma evansi(3), ebolavirussygdom (11), paratuberkulose (12), japansk hjernebetændelse (13), vestnilfeber (14), Q-feber (15), infektiøs bovin rhinotracheitis/infektiøs pustuløs vulvovaginitis (16), bovin virusdiarré (17), bovin genital campylobakteriose (18), trichomoniasis (19), enzootisk kvægleukose (4), ondartet lungesyge hos geder (20), epididymitis hos får (Brucella ovis(21), infektion med Burkholderia mallei (snive), infektion med equin arteritis-virus, equin infektiøs anæmi, dourine, kontagiøs equin metritis, hesteencephalomyelitis (østlig og vestlig) (22), infektion med Aujeszkys sygdom-virus (23), infektion med porcin reproduktions- og respirationssygdom-virus (24), mycoplasmose hos fugle (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis(25), infektion med lavpatogen aviær influenza-virus (26), ornitose (27), infestering med Varroa spp. (varroasyge) (6), infestering med Aethina tumida (lille stadebille) (28), ondartet bipest, infektion med Tropilaelaps spp. (28) og infektion med Batrachochytrium salamandrivorans (29) kravene i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429. Sygdommene bør derfor opføres på listen i bilag II til nævnte forordning.

(9)

Endvidere finder forordning (EU) 2016/429 i henhold til samme forordnings artikel 2, stk. 2, anvendelse på overførbare sygdomme, herunder zoonoser, uden at det berører reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU (30), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 (31), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF (32) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 (33). Da de sygdomme, der er omfattet af reglerne i disse retsakter, nemlig listeriose, salmonellose (zoonotisk salmonella), trikinose, verotoksinproducerende E. coli og transmissible spongiforme encephalopatier, allerede er omfattet af sektorspecifikke regler, bør de fjernes fra listen i bilag II til forordning (EU) 2016/429.

(10)

Listen over sygdomme i bilag II til forordning (EU) 2016/429 bør derfor ændres.

(11)

Forordning (EU) 2016/429 bør derfor ændres.

(12)

Da forordning (EU) 2016/429 anvendes fra den 21. april 2021, bør de ændringer heraf, der foretages ved nærværende forordning, finde anvendelse fra denne dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) 2016/429 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. april 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2017;15(7):4783.

(3)  EFSA Journal 2017;15(7):4892.

(4)  EFSA Journal 2017;15(8):4956.

(5)  EFSA Journal 2017;15(8):4950.

(6)  EFSA Journal 2017;15(10):4997.

(7)  EFSA Journal 2017;15(7):4907.

(8)  https://ec.europa.eu/food/animals/health/expert_group_en.

(9)  EFSA Journal 2012;10(4):2631.

(10)  EFSA Journal 2011;9(10):2387.

(11)  EFSA Journal 2017;15(7):4890.

(12)  EFSA Journal 2017;15(7):4960.

(13)  EFSA Journal 2017;15(7):4948.

(14)  EFSA Journal 2017;15(8):4955.

(15)  EFSA Journal 2010; 8(5):1595.

(16)  EFSA Journal 2017;15(7):4947.

(17)  EFSA Journal 2017;15(8):4952.

(18)  EFSA Journal 2017;15(10):4990.

(19)  EFSA Journal 2017;15(10):4992.

(20)  EFSA Journal 2017;15(10):4996.

(21)  EFSA Journal 2017;15(10):4994.

(22)  EFSA Journal 2017;15(7):4946.

(23)  EFSA Journal 2017;15(7):4888.

(24)  EFSA Journal 2017;15(7):4949.

(25)  EFSA Journal 2017;15(8):4953.

(26)  EFSA Journal 2017;15(7):4891.

(27)  Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare adopted on 16 April 2002, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out73_en.pdf.

(28)  EFSA Journal 2013;11(3):3128.

(29)  EFSA Journal 2017;15(11):5071.

(30)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1).

(31)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1).

(32)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF af 17. november 2003 om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser, om ændring af Rådets beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 92/117/EØF (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31).

(33)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1).


BILAG

»

BILAG II

LISTE OVER DYRESYGDOMME

Infektion med kvægpestvirus

Infektion med Rift Valley-feber-virus

Infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis

Infektion med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae og M. tuberculosis)

Infektion med rabiesvirus

Infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24)

Infestering med Echinococcus multilocularis

Infektion med epizootisk hæmoragi-virus

Miltbrand

Surra (Trypanosoma evansi)

Ebolavirussygdom

Paratuberkulose

Japansk hjernebetændelse

Vestnilfeber

Q-feber

Infektion med lumpy skin disease-virus

Infektion med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (oksens ondartede lungesyge)

Infektiøs bovin rhinotracheitis/infektiøs pustuløs vulvovaginitis

Bovin virusdiarré

Bovin genital campylobakteriose

Trichomoniasis

Enzootisk kvægleukose

Fåre- og gedekopper

Infektion med fåre- og gedepestvirus

Ondartet lungesyge hos geder

Epididymitis hos får (Brucella ovis)

Infektion med Burkholderia mallei (snive)

Infektion med equin arteritis-virus

Equin infektiøs anæmi

Dourine

Venezuelansk hesteencephalomyelitis

Kontagiøs equin metritis

Hesteencephalomyelitis (østlig og vestlig)

Infektion med Aujeszkys sygdom-virus

Infektion med porcin reproduktions- og respirationssygdom-virus

Infektion med Newcastle disease-virus

Mycoplasmose hos fugle (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis)

Infektion med Salmonella pullorum, S. gallinarum og S. arizonae

Infektion med lavpatogen aviær influenza-virus

Ornitose

Infestering med Varroa spp. (varroasyge)

Infestering med Aethina tumida (lille stadebille)

Ondartet bipest

Infestering med Tropilaelaps spp.

Infektion med Batrachochytrium salamandrivorans

Epizootisk hæmatopoietisk nekrose

Viral hæmoragisk septikæmi

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose

Infektion med HPR-deleteret infektiøs lakseanæmi-virus

Koi-herpesvirus-sygdom

Infektion med Microcytos mackini

Infektion med Perkinsus marinus

Infektion med Bonamia ostreae

Infektion med Bonamia exitiosa

Infektion med Marteilia refringens

Infektion med Taura-syndrom-virus

Infektion med yellow head disease-virus

Infektion med white spot syndrome-virus

«

Top