Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1622

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1622 af 29. oktober 2018 om ikke at godkende visse aktivstoffer i biocidholdige produkter, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7001

OJ L 271, 30.10.2018, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1622/oj

30.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1622

af 29. oktober 2018

om ikke at godkende visse aktivstoffer i biocidholdige produkter, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 (2), som ændret ved delegeret forordning (EU) 2017/698 (3), indeholder en liste over kombinationer af aktivstof og produkttype, der var omfattet af undersøgelsesprogrammet for eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter pr. 3. februar 2017.

(2)

For så vidt angår en række kombinationer af aktivstof og produkttype, der er opført på denne liste, har alle deltagere rettidigt trukket deres støtte tilbage.

(3)

For så vidt angår en række aktivstoffer, der er genereret in situ, er betegnelsen for de aktivstoffer og deres prækursorer, der støttes i undersøgelsesprogrammet, blevet yderligere præciseret. Dette har i visse tilfælde ført til en omdefinering af aktivstoffet i overensstemmelse med artikel 13 i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014.

(4)

Der er offentliggjort en invitation til personer, der ønsker at støtte de kombinationer af aktivstof og produkttype, der er blevet omdefineret og på nuværende tidspunkt ikke støttes, herunder generering in situ af aktivstofferne for de produkttyper, der er opført i bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014, til at overtage hvervet som deltager.

(5)

For nogle kombinationer af aktivstof og produkttype er der ikke blevet forelagt en anmeldelse, eller anmeldelsen er blevet forelagt og afvist, jf. artikel 17, stk. 4 eller 5, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014.

(6)

I overensstemmelse med artikel 20 i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 bør disse kombinationer af aktivstof og produkttype ikke godkendes til brug i biocidholdige produkter.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De i bilaget opførte aktivstoffer godkendes ikke for de i samme bilag angivne produkttyper

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/698 af 3. februar 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 for så vidt angår tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 103 af 19.4.2017, s. 1).


BILAG

Kombinationer af aktivstof og produkttype, der ikke godkendes, inklusive alle nanomaterialeformer:

generering in situ af aktivstofferne for de produkttyper, der er opført i bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014, undtagen hvis aktivstoffet er genereret fra en prækursor/prækursorer, der er nævnt i rækken vedrørende de pågældende kombinationer af aktivstof og produkttype i tabellen i samme bilag

de kombinationer af aktivstof og produkttype, der er opført i tabellen nedenfor, herunder eventuel generering in situ af disse stoffer ved anvendelse af en eventuel prækursor, der ikke er nævnt i bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014:

Nummer i bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014

Stof

Rapporterende medlemsstat

EF-nr.

CAS-nr.

Produkttype(r)

60

Citronsyre

BE

201-069-1

77-92-9

1

172

Cetylpyridiniumchlorid

UK

204-593-9

123-03-5

2

195

Natrium-2-biphenylat

ES

205-055-6

132-27-4

1, 2, 3

288

N-(dichlorfluormethylthio)-N′,N′-dimethyl-N-phenylsulfamid (dichlofluanid)

UK

214-118-7

1085-98-9

7

365

Pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt (natriumpyrithion)

SE

223-296-5

3811-73-2

3

401

Sølv

SE

231-131-3

7440-22-4

9

405

Svovldioxid

DE

231-195-2

7446-09-5

4

424

Natriumbromid

NL

231-599-9

7647-15-6

2, 11, 12

458

Ammoniumsulfat

UK

231-984-1

7783-20-2

11, 12

1016

Sølvchlorid

SE

232-033-3

7783-90-6

10, 11

515

Ammoniumbromid

SE

235-183-8

12124-97-9

11, 12

526

Kalium-2-biphenylat

ES

237-243-9

13707-65-8

6, 9, 10, 13

529

Bromchlorid

NL

237-601-4

13863-41-7

11

541

Natrium-p-chlor-m-cresolat

FR

239-825-8

15733-22-9

1, 2, 3, 6, 9, 13

609

Blanding af cis- og trans-p-menthan-3,8-diol (citriodiol)

UK

Foreligger ikke

Foreligger ikke

19

620

Tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumsulfat (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

2

673

Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

5

785

6-(Phthalimido)peroxyhexansyre (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

3, 4

792

Tetrachlordecaoxidcomplex (TCDO)

DE

420-970-2

92047-76-2

1

952

Bacillus sphaericus undtagen sphaericus 2362, stamme ABTS-1743

IT

Mikroorganisme

143447-72-7

18

955

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, serotype H14, undtagen stamme AM65-52 og undtagen stamme SA3A

IT

Mikroorganisme

Foreligger ikke

18

957

Bacillus subtilis

DE

Mikroorganisme

Foreligger ikke

3

939

Aktiv chlor: fremstillet in situ ved reaktion mellem hypochlorsyrling og natriumhypochlorit

SK

Blanding

Foreligger ikke

2, 3, 4, 5, 11, 12

824

Sølvzinkzeolit

SE

Foreligger ikke

130328-20-0

5

1013

Sølvkobberzeolit

SE

Foreligger ikke

130328-19-7

5

835

Esfenvalerat/(S)-α-cyan-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorphenyl)-3-methylbutyrat (esfenvalerat)

PT

Plantebeskyttelsesmiddel

66230-04-4

18


Top