EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1619

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1619 af 12. juli 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/438 for så vidt angår depositarers opbevaringsopgaver (EØS-relevant tekst.)

C/2018/4379

OJ L 271, 30.10.2018, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1619/oj

30.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/6


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1619

af 12. juli 2018

om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/438 for så vidt angår depositarers opbevaringsopgaver

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (1), særlig artikel 26b, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af forskellige nationale værdipapir- og insolvenslove, som ikke er harmoniseret på EU-plan, er der for finansielle instrumenter, der opbevares i depot for kunder hos visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS), en forskel i niveauet af beskyttelse mod insolvensrisici. Med henblik på at sikre en stærk beskyttelse af kundernes aktiver som fastsat i direktiv 2009/65/EF og samtidig give plads til mere robuste nationale lovgivningskrav i forbindelse med disse ikkeharmoniserede områder, er det nødvendigt at præcisere de forpligtelser vedrørende opbevaring af aktiver, som er fastsat i direktiv 2009/65/EF.

(2)

De kompetente myndigheder og branchen anvender i øjeblikket de krav om adskillelse af aktiver, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/438 (2), forskelligt. Depositarer, som udgør første trin i en opbevaringskæde, er forpligtet til at tilvejebringe en individuel konto til opbevaring af finansielle instrumenter for hver UCITS-kunde, men det er imidlertid nødvendigt at præcisere, at hvis opbevaringsfunktionen delegeres til en tredjepart, bør sidstnævnte kunne opbevare aktiver tilhørende én af depositarens kunder, herunder aktiver for UCITS'er og alternative investeringsfonde (»AIF'er«), på en samlekonto. Denne samlekonto bør altid udelukke depositarens egne aktiver og tredjepartens egne aktiver samt aktiver, der tilhører tredjepartens andre kunder. Tilsvarende bør underdepotforvalteren i de tilfælde, hvor opbevaringsfunktionen er yderligere videredelegeret, kunne opbevare aktiver tilhørende den delegerende depotforvalters kunder på en samlekonto. Denne samlekonto bør altid udelukke underdepotforvalterens egne aktiver og den delegerende depotforvalters egne aktiver samt aktiver, der tilhører underdepotforvalterens andre kunder. Dette er nødvendigt for at opnå en sund balance mellem markedseffektivitet og investorbeskyttelse.

(3)

For at minimere risikoen for tab af aktiver, der af tredjeparter, til hvem opbevaringsfunktionen er delegeret, opbevares på samlekonti for finansielle instrumenter, bør afstemninger mellem kontiene for finansielle værdipapirer og registrene hos en UCITS-kundes depositar og tredjepartens konti og registre eller mellem tredjeparternes konti og registre, hvis opbevaringen er blevet yderligere videredelegeret til niveauer længere nede i opbevaringskæden, foretages med en hyppighed, der sikrer en rettidig fremsendelse af relevante oplysninger til depositaren. Endvidere bør hyppigheden af disse afstemninger afhænge af bevægelser på den pågældende samlekonto, herunder transaktioner vedrørende aktiver, der tilhører depositarens andre kunder, og som opbevares på samme samlekonto som UCITS'ens aktiver.

(4)

Depositaren bør kunne fortsætte med at udføre sine opgaver effektivt, hvis opbevaringen af aktiver, der tilhører depositarens UCITS-kunder, er delegeret til en tredjepart. Det er derfor nødvendigt at stille krav om, at depositaren på sin konto for finansielle instrumenter, som den har oprettet i en UCITS' navn eller i navn af det administrationsselskab, der handler på UCITS'ens vegne, fører et register, der viser, at de aktiver, der af en tredjepart opbevares i depot, tilhører den pågældende UCITS.

(5)

For at styrke depositarernes stilling i forhold til tredjeparter, til hvem opbevaringen af aktiver er delegeret, bør dette forhold være dokumenteret ved en skriftlig delegeringsaftale. Denne aftale bør gøre det muligt for depositaren at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de aktiver, der opbevares i depot, er tilstrækkelig beskyttet, og at tredjeparten til stadighed overholder delegeringsaftalen og alle krav i direktiv 2009/65/EF og delegeret forordning (EU) 2016/438. Desuden bør depositaren og tredjeparten formelt aftale, om tredjeparten må videredelegere opbevaringsfunktionerne yderligere. I så fald bør aftalen mellem den delegerende tredjepart og den tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner er yderligere videredelegeret, være underlagt de samme rettigheder og forpligtelser som dem, der er fastlagt mellem depositaren og den delegerende tredjepart.

(6)

For at gøre det muligt for depositaren at varetage sine funktioner er det nødvendigt at styrke depositarernes tilsyn med tredjeparter, uanset om de er hjemmehørende inden eller uden for EU. Det bør kræves, at depositarer kontroller, om UCITS'ers finansielle instrumenter er korrekt registreret i disse tredjeparters regnskaber. De registre, der føres af tredjeparter, bør være tilstrækkeligt nøjagtige, således at arten og placeringen af aktivet, og hvem der har ejendomsret til det, kan fastslås. For at fremme en effektiv udførelse af depositarernes opgaver bør tredjeparter forsyne dem med en oversigt, når der sker en ændring, som berører de aktiver, der opbevares i depot for depositarers UCITS-kunder.

(7)

For at forbedre klarheden og retssikkerheden i delegeret forordning (EU) 2016/438 er det nødvendigt at ændre visse interne henvisninger, der ikke er korrekte. Delegeret forordning (EU) 2016/438 bør derfor ændres.

(8)

For at give depositarer tid til at tilpasse sig disse nye krav bør anvendelsesdatoen udskydes til atten måneder efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (3).

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra ekspertgruppen under Det Europæiske Værdipapirudvalg.

(11)

Delegeret forordning (EU) 2016/438 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) 2016/438 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

Litra c) affattes således:

»c)

der så hyppigt, som det er nødvendigt, foretages afstemninger mellem depositarens interne konti og registre og konti og registre hos en tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF«.

ii)

Som andet afsnit indsættes:

»For så vidt angår første afsnit, litra c), fastsættes hyppigheden af afstemningerne på grundlag af følgende:

a)

UCITS'ens normale handelsaktivitet

b)

enhver handel, der finder sted uden for den normale handelsaktivitet

c)

enhver handel på vegne af enhver anden kunde, hvis aktiver opbevares af tredjeparten på den samme konto for finansielle instrumenter som UCITS'ens aktiver.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Hvis depositaren har delegeret sine opbevaringsfunktioner vedrørende aktiver, der opbevares i depot, til en tredjepart i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF, er denne fortsat underlagt kravene i stk. 1, litra a)-e). Depositaren skal også sikre, at tredjeparten opfylder kravene i stk. 1, litra b)-g).«

2)

I artikel 15 indsættes følgende som stk. 2a:

»2a.   En aftale, hvorved depositaren udpeger en tredjepart til at opbevare aktiver tilhørende denne depositars UCITS-kunder i depot, skal mindst indeholde følgende bestemmelser:

a)

en garanti for depositarens ret til oplysninger, inspektion og adgang til relevante registre og konti for finansielle instrumenter hos den tredjepart, som opbevarer aktiver i depot, for at gøre det muligt for depositaren at opfylde sine overvågnings- og due diligence-forpligtelser og navnlig sætte depositaren i stand til at:

i)

identificere alle enheder i opbevaringskæden

ii)

kontrollere, at mængden af identificerede finansielle instrumenter, der er registreret på kontiene for finansielle instrumenter, som er oprettet i depositarens regnskaber i UCITS'ens navn eller i navn af det administrationsselskab, der handler på UCITS'ens vegne, svarer til den mængde identificerede finansielle instrumenter, der opbevares i depot af tredjemand for denne UCITS som registreret på den konto for finansielle instrumenter, som er oprettet i tredjepartens regnskaber

iii)

kontrollere, at mængden af identificerede finansielle instrumenter, der er registreret og opbevares på en konto for finansielle instrumenter, der er oprettet i udstederens værdipapircentral eller hos dennes agent i tredjepartens navn på vegne af depositarens kunder, svarer til den mængde identificerede finansielle instrumenter, der er registreret på de konti for finansielle instrumenter, som er oprettet i depositarens regnskaber i navn af hver af dennes UCITS-kunder eller i navn af det administrationsselskab, der handler på UCITS'ens vegne

b)

oplysninger om tilsvarende rettigheder og forpligtelser aftalt mellem tredjeparten og en anden tredjepart i tilfælde af yderligere videredelegering af opbevaringsfunktioner.«

3)

Artikel 16, stk. 1, affattes således:

»1.   Hvis opbevaringsfunktionerne helt eller delvis er delegeret til en tredjepart, skal depositaren sikre, at den tredjepart, til hvem opbevaringsfunktionerne er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF, handler i overensstemmelse med forpligtelsen til adskillelse fastsat i artikel 22a, stk. 3, litra c), i nævnte direktiv, ved at sikre og kontrollere, at tredjeparten:

a)

korrekt registrerer alle identificerede finansielle instrumenter på kontoen for finansielle instrumenter, som er oprettet i tredjepartens regnskaber, med henblik på at opbevare finansielle instrumenter for depositarens kunder, hvilket udelukker depositarens og tredjepartens egne finansielle instrumenter og finansielle instrumenter, der tilhører tredjepartens andre kunder, for at gøre det muligt for depositaren at sammenholde mængden af identificerede finansielle instrumenter registreret på de konti, der er oprettet i depositarens regnskaber i navn af hver af dennes UCITS-kunder eller i navn af det administrationsselskab, der handler på UCITS'ens vegne

b)

fører alle registre og regnskaber for finansielle instrumenter, der er nødvendige for at sætte depositaren i stand til når som helst og uden forsinkelse at skelne mellem depositarens kunders aktiver og tredjepartens egne aktiver, aktiver tilhørende tredjepartens andre kunder, og aktiver, som depositaren besidder for egen regning

c)

fører registre og regnskaber for finansielle værdipapirer på en måde, som sikrer deres nøjagtighed og navnlig deres overensstemmelse med de aktiver, der opbevares for depositarens UCITS-kunder, og på grundlag af hvilke depositaren til enhver tid nøjagtigt kan fastslå arten og placeringen af disse aktiver, og hvem der har ejendomsret til dem

d)

regelmæssigt, og hver gang der sker en ændring i omstændighederne, forsyner depositaren med en oversigt over de aktiver, der tilhører depositarens UCITS-kunder

e)

så ofte, som det er nødvendigt, foretager afstemning mellem depositarens konti for finansielle instrumenter og interne registre og konti for finansielle instrumenter og interne registre hos den tredjepart, til hvem depositaren har delegeret opbevaringsfunktioner i henhold til artikel 22a, stk. 3, litra c), i direktiv 2009/65/EF.

Hyppigheden af afstemningen fastsættes i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1

f)

indfører passende organisatoriske ordninger for mest muligt at begrænse risikoen for tab eller forringelse af de finansielle instrumenter eller af rettigheder, der er knyttet til disse finansielle instrumenter, som følge af misbrug af de finansielle instrumenter, svig, dårlig administration, utilstrækkelig registrering eller forsømmelighed

g)

har UCITS'ens kontanter på en konto eller på konti i en centralbank i et tredjeland eller et kreditinstitut, der er godkendt i et tredjeland, på betingelse af at de tilsyns- og reguleringsmæssige krav, der gælder for kreditinstitutter i det pågældende tredjeland, af den kompetente myndighed i UCITS'ens hjemland anses for som minimum at svare til dem, der gælder i Unionen, jf. artikel 22, stk. 4, litra c), i direktiv 2009/65/EF.«

4)

I artikel 17 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

indhenter juridisk rådgivning fra en uafhængig fysisk eller juridisk person, der bekræfter, at det i den gældende insolvenslovgivning anerkendes, at aktiver tilhørende depositarens kunder holdes adskilt fra tredjepartens egne aktiver, fra tredjepartens øvrige kunders aktiver, og fra aktiver, som tredjeparten besidder for depositarens egen regning, og at aktiverne tilhørende depositarens UCITS-kunder ikke indgår i tredjepartens bo i tilfælde af insolvens og ikke kan udloddes til eller realiseres til fordel for den tredjeparts kreditorer, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF«.

b)

I stk. 2 udgår litra d) og e).

c)

Stk. 3 udgår.

5)

Artikel 22, stk. 3, affattes således:

»3.   Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal over for den kompetente myndighed i UCITS'ens hjemland dokumentere, at det er tilfreds med udpegelsen af depositaren, og at udpegelsen udelukkende er i UCITS'ens og UCITS-investorernes interesse. Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal stille den i stk. 2 omhandlede dokumentation til rådighed for den kompetente myndighed i UCITS'ens hjemland.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/438 af 17. december 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår depositarers forpligtelser (EUT L 78 af 24.3.2016, s. 11).

(3)  Udtalelse fra ESMA af 20.7.2017, ESMA34-45-277.


Top