Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1600

Rådets afgørelse (EU) 2018/1600 af 28. september 2018 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse af bestemmelserne i Schengenreglerne vedrørende Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

ST/12040/2018/INIT

OJ L 267, 25.10.2018, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1600/oj

25.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 267/3


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/1600

af 28. september 2018

om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse af bestemmelserne i Schengenreglerne vedrørende Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til artikel 4 i protokol nr. 19 om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til anmodning fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering, jf. skrivelse af 19. juli 2018 til Rådets formand, om at deltage i de bestemmelser i Schengenreglerne, som er angivet i nævnte skrivelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2000/365/EF (1) bemyndigede Rådet Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (»Det Forenede Kongerige«) til at deltage i visse af bestemmelserne i Schengenreglerne i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i afgørelsen.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 (2) oprettede et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (»agenturet«), almindeligvis benævnt eu-LISA, for at sikre den operationelle forvaltning af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac og af visse aspekter af deres kommunikationsinfrastrukturer og eventuelt den operationelle forvaltning af andre store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed på grundlag af særskilte EU-retsakter, der bygger på artikel 67-89 i TEUF.

(3)

Ved afgørelse 2010/779/EU (3) bemyndigede Rådet Det Forenede Kongerige til at deltage i forordning (EU) nr. 1077/2011, for så vidt den vedrører den operationelle forvaltning af VIS og af de dele af SIS II, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i.

(4)

Den 29. juni 2017 forelagde Europa-Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 (»den foreslåede forordning«).

(5)

I henhold til den foreslåede forordning vil agenturet blive erstattet og afløst af Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (»det foreslåede agentur«), der skal være agenturets retssuccessor. Det foreslåede agentur bliver, som det er tilfældet med agenturet, ansvarligt for den operationelle forvaltning af SIS II, VIS og Eurodac. Det foreslåede agentur bliver også ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af ind- og udrejsesystemet (EES), DubliNet og det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), og det kan gøres ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af andre store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvis dette er fastsat i relevante EU-retsakter, der bygger på artikel 67-89 i TEUF.

(6)

SIS II indgår i Schengenreglerne. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 (4) og Rådets afgørelse 2007/533/RIA (5) vedrører oprettelse, forvaltning og anvendelse af SIS II. Det Forenede Kongerige har dog kun deltaget i vedtagelsen af afgørelse 2007/533/RIA, der udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, der er omhandlet i artikel 1, litra a), nr. ii), i afgørelse 2000/365/EF.

(7)

VIS indgår også i Schengenreglerne. Det Forenede Kongerige deltog ikke i vedtagelsen af Rådets beslutning 2004/512/EF (6), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 (7) og Rådets afgørelse 2008/633/RIA (8) vedrørende indførelsen, driften eller anvendelsen af VIS, hvilke retsakter ikke er bindende for Det Forenede Kongerige.

(8)

Eurodac indgår ikke i Schengenreglerne. Det Forenede Kongerige har deltaget i vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 (9) vedrørende oprettelsen, driften og anvendelsen af Eurodac, der er bindende for Det Forenede Kongerige.

(9)

EES indgår i Schengenreglerne. Det Forenede Kongerige deltog ikke i vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 (10) vedrørende oprettelsen, driften og anvendelsen af EES, der ikke er bindende for Det Forenede Kongerige.

(10)

ETIAS indgår også i Schengenreglerne. Det Forenede Kongerige deltog ikke i vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 (11) vedrørende oprettelsen, driften og anvendelsen af ETIAS, der ikke er bindende for Det Forenede Kongerige.

(11)

DubliNet indgår ikke i Schengenreglerne. Det Forenede Kongerige er bundet af Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003 (12), som opretter DubliNet, en særskilt sikker elektronisk transmissionskanal.

(12)

Det Forenede Kongerige har i kraft af sin deltagelse i Eurodac og DubliNet og delvise deltagelse i SIS II ret til at deltage i det foreslåede agenturs aktiviteter, i det omfang det bliver ansvarligt for den operationelle forvaltning af SIS II som reguleret ved afgørelse 2007/533/RIA, Eurodac og DubliNet, som det er tilfældet med agenturet.

(13)

Det foreslåede agentur bør, som det er tilfældet med agenturet, have status som én enkelt juridisk person og karakteriseres ved enhed i sin organisatoriske og finansielle struktur. Med henblik herpå bør det foreslåede agentur oprettes ved én enkelt retsakt, som bør komme til afstemning i Rådet i sin helhed. Når forordningsforslaget er vedtaget, bør den foreslåede forordning desuden fuldt ud finde anvendelse i de medlemsstater, som den er bindende for. Dette udelukker muligheden for delvis anvendelse for Det Forenede Kongerige.

(14)

Med henblik på at sikre overholdelse af traktaterne og de relevante protokoller og samtidig bevare enhed og sammenhæng i den foreslåede forordning har Det Forenede Kongerige anmodet om at deltage i den foreslåede forordning i henhold til artikel 4 i protokol nr. 19, i det omfang dens bestemmelser vedrører agenturets ansvar for den operationelle forvaltning af SIS II som reguleret ved forordning (EF) nr. 1987/2006, og af VIS, EES og ETIAS.

(15)

Rådet anerkender Det Forenede Kongeriges ret til at anmode om deltagelse i den foreslåede forordning i henhold til artikel 4 i protokol nr. 19, for så vidt Det Forenede Kongerige ikke vil deltage i den foreslåede forordning på andet grundlag.

(16)

Det Forenede Kongeriges deltagelse i den foreslåede forordning berører ikke det faktum, at Det Forenede Kongerige i øjeblikket ikke deltager og ikke kan deltage i bestemmelserne i Schengenreglerne om fri bevægelighed for tredjelandsstatsborgere, visumpolitik og personers passage af medlemsstaternes ydre grænser. Dette begrunder medtagelse af specifikke bestemmelser i den foreslåede forordning, der afspejler denne særlige stilling for Det Forenede Kongerige, navnlig med hensyn til begrænset stemmeret i agenturets bestyrelse.

(17)

Det Fælles Udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 3 i aftalen mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (13), er blevet underrettet om udarbejdelsen af denne afgørelse i overensstemmelse med nævnte aftales artikel 5.

(18)

Det Fælles Udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 3 i aftalen mellem Rådet for Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (14), er blevet underrettet om udarbejdelsen af denne afgørelse i overensstemmelse med nævnte aftales artikel 5 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forlængelse af afgørelse 2000/365/EF og 2010/779/EU deltager Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011, i det omfang den vedrører den operationelle forvaltning af VIS og af de dele af SIS II, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, samt af EES og ETIAS.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2018

På Rådets vegne

M. SCHRAMBÖCK

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse 2010/779/EU af 14. december 2010 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse af bestemmelserne i Schengenreglerne vedrørende oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 333 af 17.12.2010, s. 58).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4).

(5)  Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63).

(6)  Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (EUT L 213 af 15.6.2004, s. 5).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60).

(8)  Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 129).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs, og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1).

(12)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne (EUT L 222 af 5.9.2003, s. 3).

(13)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(14)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.


Top