EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1595

Kommissionens forordning (EU) 2018/1595 af 23. oktober 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår fortolkningsbidrag 23 fra International Financial Reporting Interpretations Committee (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6837

OJ L 265, 24.10.2018, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1595/oj

24.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 265/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1595

af 23. oktober 2018

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår fortolkningsbidrag 23 fra International Financial Reporting Interpretations Committee

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev en række internationale standarder og fortolkningsbidrag, der fandtes pr. 15. oktober 2008, vedtaget.

(2)

Den 7. juni 2017 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) fortolkningsbidrag 23 Usikkerhed om behandlinger af indkomstskat fra International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 23). IFRIC 23 præciserer, hvordan usikkerheden ved den regnskabsmæssige behandling af indkomstskatter skal afspejles.

(3)

Vedtagelse af IFRIC 23 indebærer, at IFRS 1 også skal ændres for at sikre, at der sammenhæng mellem de internationale regnskabsstandarder.

(4)

Høringen af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe bekræfter, at IFRIC 23 opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(5)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 foretages følgende ændringer:

a)

Fortolkningsbidrag 23 Usikkerhed om behandlinger af indkomstskat fra International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 23) indsættes som anført i bilaget til denne forordning

b)

IFRS 1 ændres i overensstemmelse med IFRIC 23 som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne, der er omhandlet i artikel 1, senest fra den første dag i det første regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019 eller derefter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).


BILAG

IFRIC 23

USIKKERHED OM BEHANDLINGERNE AF INDKOMSTSKAT

IFRIC 23

USIKKERHED OM BEHANDLINGERNE AF INDKOMSTSKAT

REFERENCER

IAS 1 Præsentation af årsregnskaber

IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl

IAS 10 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

IAS 12 Indkomstskatter

BAGGRUND

1.

IAS 12 Indkomstskatter specificerer krav til aktuelle og udskudte skatteaktiver og -forpligtelser. En virksomhed anvender kravene i IAS 12 på grundlag af den gældende skattelovgivning.

2.

Det kan være uklart, hvordan skattelovgivningen finder anvendelse på en bestemt transaktion eller omstændighed. Der kan være usikkerhed om accepten af en bestemt skattemæssig behandling i henhold til skattelovgivningen, før den relevante skattemyndighed eller en domstol træffer afgørelse på et fremtidigt tidspunkt. Følgelig kan en tvist eller skattemyndighedens undersøgelse af en bestemt skattemæssig behandling påvirke en virksomheds regnskabsmæssige behandling af aktuelle eller udskudte skatteaktiver eller -forpligtelser.

3.

I dette fortolkningsbidrag:

a)

henviser »skattemæssige behandlinger« til de behandlinger, der anvendes af en virksomhed, eller som den planlægger at anvende i forbindelse med indberetning af indkomstskat

b)

henviser »skattemyndighed« til det organ eller de organer, der afgør, om skattemæssige behandlinger er acceptable i henhold til skattelovgivningen. Dette kunne omfatte en domstol

c)

er en »usikker skattemæssig behandling« en skattemæssig behandling, for hvilken der hersker usikkerhed om, hvorvidt den pågældende skattemyndighed vil acceptere den skattemæssige behandling i henhold til skattelovgivningen. For eksempel er en virksomheds beslutning om ikke at indberette nogen indkomstskat i en skattejurisdiktion, eller om ikke at medtage bestemte indtægter i den skattepligtige indkomst, en usikker skattemæssig behandling, hvis accepten heraf er usikker i henhold til skattelovgivningen.

ANVENDELSESOMRÅDE

4.

I dette fortolkningsbidrag præciseres det, hvordan indregnings- og målingskravene i IAS 12 skal anvendes, når der er usikkerhed om behandlingerne af indkomstskat. I sådanne tilfælde skal en virksomhed indregne og måle sine aktuelle eller udskudte skatteaktiver eller -forpligtelser under anvendelse af kravene i IAS 12 på grundlag af skattepligtig indkomst (skattemæssigt underskud), skattegrundlag, uudnyttede skattemæssige underskud, uudnyttede skattefordele og skattesatser, der er opgjort under anvendelse af dette fortolkningsbidrag.

EMNE

5.

Når der hersker usikkerhed om behandlingerne af indkomstskat, omhandler dette fortolkningsbidrag:

a)

hvorvidt en virksomhed vurderer usikre skattemæssige behandlinger særskilt,

b)

en virksomheds antagelser om skattemyndighedernes undersøgelse af skattemæssige behandlinger,

c)

hvordan en virksomhed opgør skattepligtig indkomst (skattemæssigt underskud), skattegrundlag, uudnyttede skattemæssige underskud, uudnyttede skattefordele og skattesatser, samt

d)

hvordan en virksomhed vurderer ændringer i forhold og omstændigheder.

KONSENSUS

Hvorvidt en virksomhed vurderer usikre skattemæssige behandlinger særskilt

6.

En virksomhed skal afgøre, om den vil vurdere hver enkelt usikker skattemæssig behandling særskilt eller sammen med en eller flere andre usikre skattemæssige behandlinger alt afhængigt af, hvilken tilgang der giver den bedste afklaring af usikkerheden. Når virksomheden afgør, hvilken tilgang der giver den bedste løsning på usikkerheden, kan den f.eks. overveje, a) hvordan den forbereder sin indberetning af indkomstskat og støtter den skattemæssige behandling, eller b) hvordan virksomheden forventer, at skattemyndigheden vil foretage sin undersøgelse og løse spørgsmål, som måtte opstå i forbindelse med undersøgelsen.

7.

Hvis en virksomhed ved anvendelsen af afsnit 6 vurderer flere usikre skattemæssige behandlinger sammen, skal den læse henvisningerne til en »usikker skattemæssig behandling« i dette fortolkningsbidrag som henvisninger til gruppen af usikre skattemæssige behandlinger set under ét.

Skattemyndighedernes undersøgelse

8.

Ved vurderingen af, hvorvidt og hvordan en usikker skattemæssig behandling påvirker opgørelsen af skattepligtig indkomst (skattemæssigt underskud), skattegrundlag, uudnyttede skattemæssige underskud, uudnyttede skattefordele og skattesatser, skal virksomheden antage, at en skattemyndighed vil undersøge de beløb, den har ret til at undersøge, og har fuldt kendskab til alle relevante oplysninger, når den foretager disse undersøgelser.

Opgørelse af skattepligtig indkomst (skattemæssigt underskud), skattegrundlag, uudnyttede skattemæssige underskud, uudnyttede skattefordele og skattesatser

9.

En virksomhed skal overveje, om det er sandsynligt, at en skattemyndighed vil acceptere en usikker skattemæssig behandling.

10.

Hvis en virksomhed konkluderer, at det er sandsynligt, at skattemyndigheden vil acceptere en usikker skattemæssig behandling, skal den opgøre skattepligtig indkomst (skattemæssigt underskud), skattegrundlag, uudnyttede skattemæssige underskud, uudnyttede skattefordele og skattesatser i overensstemmelse med den skattemæssige behandling, der anvendes eller planlægges anvendt i indberetningen af indkomstskat.

11.

Hvis en virksomhed konkluderer, at det ikke er sandsynligt, at skattemyndigheden vil acceptere en usikker skattemæssig behandling, skal den lade virkningerne af usikkerheden være afspejlet ved opgørelsen af skattepligtig indkomst (skattemæssigt underskud), skattegrundlag, uudnyttede skattemæssige underskud, uudnyttede skattefordele og skattesatser, der er forbundet hermed. En virksomhed skal lade virkningerne af usikkerheden for hver enkelt usikker skattemæssig behandling være afspejlet gennem anvendelse af en af følgende metoder, afhængigt af hvilken metode der forventes at give den bedste løsning på usikkerheden:

a)

Det mest sandsynlige beløb — det mest sandsynlige beløb inden for et interval af mulige resultater. Det mest sandsynlige beløb kan måske bedre på forhånd give den bedste løsning på usikkerheden, hvis de mulige resultater er binære eller er koncentreret på én værdi.

b)

Den forventede værdi — summen af de sandsynlighedsvægtede beløb inden for et interval af mulige resultater. Den forventede værdi kan måske bedre på forhånd give den bedste løsning på usikkerheden, hvis der er et interval mulige resultater, som hverken er binære eller koncentreret på én værdi.

12.

Hvis en usikker skattemæssig behandling påvirker aktuel og udskudt skat (f.eks. hvis den påvirker både den skattepligtige indkomst, der anvendes til opgørelse af den aktuelle skat, og det skattegrundlag, der anvendes til at opgøre udskudt skat), skal en virksomhed foretage konsekvente vurderinger og skøn for både aktuel og udskudt skat.

Ændringer i forhold og omstændigheder

13.

En virksomhed skal revurdere en vurdering eller et skøn, der kræves i henhold til dette fortolkningsbidrag, hvis de forhold og omstændigheder, som vurderingen eller skønnet er baseret på, ændres, eller hvis der foreligger nye oplysninger, der har virkninger for vurderingen eller skønnet. Eksempelvis kan en ændring i forholdene og omstændighederne ændre en virksomheds konklusioner om accepten af en skattemæssig behandling eller virksomhedens skøn over virkningerne af usikkerheden, eller begge dele. Afsnit A1–A3 indeholder en vejledning om ændringer i forhold og omstændigheder.

14.

En virksomhed skal lade virkningerne af ændringer i forhold og omstændigheder eller nye oplysninger være afspejlet som en ændring i det regnskabsmæssige skøn i henhold til IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl. En virksomhed skal anvende IAS 10 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning for at afgøre, om en ændring, som opstår efter rapporteringsperioden, er en begivenhed, der udløser en justering eller ej.

Appendiks A

Anvendelsesvejledning

Dette appendiks er en integreret del af IFRIC 23 og har samme gyldighed som de øvrige dele af IFRIC 23.

ÆNDRINGER I FORHOLD OG OMSTÆNDIGHEDER (AFSNIT 13)

A1   Ved anvendelse af afsnit 13 i dette fortolkningsbidrag skal en virksomhed vurdere relevansen og virkningerne af en ændring i forhold og omstændigheder eller nye oplysninger inden for rammerne af den gældende skattelovgivning. Eksempelvis kan en bestemt begivenhed resultere i en revurdering af en vurdering eller et skøn foretaget for en bestemt skattemæssig behandling blandt flere, hvis disse skattemæssige behandlinger er underlagt forskellige skattelovgivninger.

A2   Eksemplerne på ændringer i forhold og omstændigheder eller nye oplysninger, der, alt afhængigt af forholdene, kan resultere i en revurdering af en vurdering eller et skøn, der kræves i henhold til dette fortolkningsbidrag, omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

a)

undersøgelser eller handlinger foretaget af en skattemyndighed. Eksempel:

i)

skattemyndighedens enighed eller uenighed med den skattemæssige behandling eller en tilsvarende behandling, der anvendes af virksomheden,

ii)

oplysninger om, at skattemyndighederne har været enige eller uenige i en tilsvarende skattemæssig behandling anvendt af en anden virksomhed og

iii)

oplysninger om det beløb, der er modtaget eller betalt i forbindelse med en tilsvarende skattemæssig behandling

b)

ændringer i regler fastsat af en skattemyndighed

c)

udløbet af en skattemyndigheds ret til at undersøge eller genundersøge en skattemæssig behandling.

A3   En skattemyndigheds enighed eller uenighed med en skattemæssig behandling udgør, isoleret betragtet, ikke en ændring af forhold og omstændigheder eller nye oplysninger, der har virkninger for de vurderinger og skøn, der kræves i henhold til dette fortolkningsbidrag.

OPLYSNINGER

A4   Hvis der hersker usikkerhed om behandlingerne af indkomstskat, skal virksomheden afgøre, om den vil oplyse om:

a)

afgørelser vedrørende opgørelse af skattepligtig indkomst (skattemæssigt underskud), skattegrundlag, uudnyttede skattemæssige underskud, uudnyttede skattefordele og skattesatser under anvendelse af afsnit 122 i IAS 1 Præsentation af årsregnskaber og

b)

oplysninger om antagelser og skøn, der er foretaget ved opgørelsen af skattepligtig indkomst (skattemæssigt underskud), skattegrundlag, uudnyttede skattemæssige underskud, uudnyttede skattefordele og skattesatser under anvendelse af afsnit 125-129 i IAS 1.

A5   Hvis en virksomhed konkluderer, at det er sandsynligt, at en skattemyndighed vil acceptere en usikker skattemæssig behandling, skal virksomheden afgøre, om den vil oplyse om de potentielle virkninger af usikkerheden som en skatterelateret reserve under anvendelse af afsnit 88 i IAS 12.

Appendiks B

Ikrafttrædelsestidspunkt og overgang

Dette appendiks er en integreret del af IFRIC 23 og har samme gyldighed som de øvrige dele af IFRIC 23.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT

B1   Virksomheder skal anvende dette fortolkningsbidrag for regnskabsår, som begynder den 1. januar 2019 eller derefter. Det er tilladt at anvende bidraget tidligere. Hvis en virksomhed anvender dette fortolkningsbidrag for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom.

OVERGANG

B2   Ved førstegangsanvendelse skal en virksomhed anvende dette fortolkningsbidrag enten:

a)

med tilbagevirkende kraft under anvendelse af IAS 8, hvis det er muligt uden at efterrationalisere, eller

b)

med tilbagevirkende kraft, idet den samlede virkning af førstegangsanvendelsen af fortolkningsbidraget indregnes på datoen for førstegangsanvendelsen. Hvis virksomheden vælger denne overgangsstrategi, skal den ikke tilpasse sammenligningstal. Virksomheden skal i stedet indregne den samlede virkning af førstegangsanvendelsen af dette fortolkningsbidrag som en regulering primo i overført resultat (eller et andet element af egenkapitalen, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt). Datoen for førstegangsanvendelsen er begyndelsen af det regnskabsår, hvor virksomheden for første gang anvender dette fortolkningsbidrag.

Appendiks C

En virksomhed skal anvende ændringen i dette appendiks ved anvendelse af IFRIC 23.

Ændring af IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS

Afsnit 39AF tilføjes.

39AF   IFRIC 23 Usikkerhed om behandlinger af indkomstskat medførte tilføjelse af afsnit E8. En virksomhed skal anvende denne ændring ved anvendelse af IFRIC 23.

I appendiks E tilføjes afsnit E8 og den dertil hørende overskrift.

Usikkerhed om behandlinger af indkomstskat

E8   En virksomhed, som anvender IFRS for første gang, og hvis tidspunkt for overgangen til IFRS ligger før 1. juli 2017, kan vælge ikke at tage højde for anvendelsen af IFRIC 23 Usikkerhed om behandlinger af indkomstskat i sammenligningstallene i sit første IFRS-årsregnskab. En virksomhed, som foretager dette valg, skal indregne den samlede virkning af anvendelsen af IFRIC 23 som en regulering primo i overført resultat (eller et andet element af egenkapitalen, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt) ved begyndelsen af det regnskabsår, hvor virksomheden for første gang anvender IFRS.


Top