Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1590

Kommissionens afgørelse (EU) 2018/1590 af 19. oktober 2018 om ændring af afgørelse 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU og 2014/893/EU for så vidt angår gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter og de tilhørende vurderings- og verifikationskrav (meddelt under nummer C(2018) 6805) (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6805

OJ L 264, 23.10.2018, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1590/oj

23.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/24


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2018/1590

af 19. oktober 2018

om ændring af afgørelse 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU og 2014/893/EU for så vidt angår gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter og de tilhørende vurderings- og verifikationskrav

(meddelt under nummer C(2018) 6805)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU's miljømærke til tryksager og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2012/481/EU (2), udløber den 31. december 2018.

(2)

Gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU's miljømærke til madrasser og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2014/391/EU (3), udløber den 23. juni 2018.

(3)

Gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU's miljømærke til absorberende hygiejneprodukter og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2014/763/EU (4), udløber den 24. oktober 2018.

(4)

Gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU's miljømærke til kosmetiske produkter, som afrenses (rinse-off), og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2014/893/EU (5), udløber den 9. december 2018.

(5)

I overensstemmelse med konklusionerne fra kvalitetskontrollen af EU's miljømærke (REFIT) af 30. juni 2017 (6) har Kommissionen sammen med EU's Miljømærkenævn vurderet relevansen af hver produktgruppe, inden den foreslår en forlængelse. Denne vurdering bekræftede formålstjenligheden af de nuværende miljøkriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastlagt ved afgørelse 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU og 2014/893/EU. Vurderingen viste ydermere, at det er relevant at bibeholde disse produktgrupper under EU's miljømærke, men i nogle tilfælde ved at slå dem sammen med andre eksisterende produktgrupper for at forbedre synergien på tværs af produktgrupper og øge anvendelsen af EU-miljømærket. I revisionen bør der tages behørigt hensyn til sammenhæng mellem relevante EU-politikker, lovgivning og videnskabelig dokumentation.

(6)

Tryksager og bearbejdede papirprodukter er meget nært forbundne. Ydermere er der en igangværende revision for grafisk papir, et substrat for tryksager. For at skabe flere synergier og øge anvendelsen af EU-miljømærket for disse produktgrupper bør gyldighedsperioden for de nuværende kriterier for tryksagsprodukter bringes i overensstemmelse med gyldighedsperioden for bearbejdede papirprodukter, der udløber den 31. december 2020.

(7)

For at øge anvendelsen af EU-miljømærket for madrasser bør det overvejes at slå denne produktgruppe sammen med produktgruppen møbler. Som et første skridt bør gyldighedsperioden for de nuværende kriterier for madrasser bringes i overensstemmelse med gyldighedsperioden for møbler, der udløber den 28. juli 2022.

(8)

For at skabe stabilitet i markedet og for nuværende og potentielle fremtidige licenshavere, hvilket kan resultere i en yderligere optagelse hos erhvervslivet, bør de nuværende EU-miljømærkekriterier for absorberende hygiejneprodukter forlænges indtil den 31. december 2022.

(9)

EU-miljømærkekriterierne for kosmetiske produkter, som afrenses (rinse-off), bør forlænges indtil den 31. december 2021 for at gøre det muligt at afslutte deres revision.

(10)

Gyldighedsperioden for disse miljøkriterier og vurderings- og verifikationskrav bør derfor forlænges.

(11)

Afgørelse 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU og 2014/893/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 4 i afgørelse 2012/481/EU affattes således:

»Artikel 4

Miljøkriterierne for produktgruppen »tryksager« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. december 2020.«

Artikel 2

Artikel 4 i afgørelse 2014/391/EU affattes således:

»Artikel 4

Miljøkriterierne for produktgruppen »madrasser« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 28. juli 2022.«

Artikel 3

Artikel 4 i afgørelse 2014/763/EU affattes således:

»Artikel 4

Miljøkriterierne for produktgruppen »absorberende hygiejneprodukter« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. december 2022.«

Artikel 4

Artikel 4 i afgørelse 2014/893/EU affattes således:

»Artikel 4

Miljøkriterierne for produktgruppen »kosmetiske produkter, som afrenses (rinse-off)«, og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. december 2021.«

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens afgørelse 2012/481/EU af 16. august 2012 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til tryksager (EUT L 223 af 21.8.2012, s. 55).

(3)  Kommissionens afgørelse 2014/391/EU af 23. juni 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til madrasser (EUT L 184 af 25.6.2014, s. 18).

(4)  Kommissionens afgørelse 2014/763/EU af 24. oktober 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til absorberende hygiejneprodukter (EUT L 320 af 6.11.2014, s. 46).

(5)  Kommissionens afgørelse 2014/893/EU af 9. december 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til kosmetiske produkter, som afrenses (rinse-off) (EUT L 354 af 11.12.2014, s. 47).

(6)  Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om revision af gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (COM(2017) 355 final).


Top