Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1584

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1584 af 22. oktober 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6828

OJ L 264, 23.10.2018, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1584/oj

23.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1584

af 22. oktober 2018

om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 22, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 25l, stk. 3, litra b) i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (2) giver mulighed for at supplere naturligt forekommende foder i videreopdrætsfasen for rejer af Penaeidae-familien og ferskvandrejer (Macrobrachium spp.) som omhandlet i del 7 i bilag XIIIa til nævnte forordning. For rejer og ferskvandsrejer i tidligere udviklingsstadier i klækkerier og yngelopdrætsanlæg er suppleringen af foder, især behovet for kolesterol, afgørende for deres udvikling. Det er derfor nødvendigt at udvide suppleringen af foder med kolesterol til også at omfatte disse rejers og ferskvandsrejers tidligere livsstadier.

(2)

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 889/2008 kan mineraler (herunder sporstoffer), vitaminer, aminosyrer og mikronæringsstoffer kun anvendes til forarbejdning af økologiske fødevarer, såfremt der foreligger et lovmæssigt krav om at anvende dem i de pågældende fødevarer. I henhold til Den Europæiske Unions Domstols dom i sag C-137/13 (3) er anvendelsen af disse stoffer i forarbejdningen af økologiske fødevarer kun lovpligtigt, hvis en EU-retlig eller en med denne ret forenelig national bestemmelse direkte pålægger tilsætningen af det nævnte stof til en fødevare, for at den kan markedsføres generelt.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 (4) giver mulighed for at anvende mineraler (herunder sporstoffer), vitaminer, aminosyrer og mikronæringsstoffer i økologiske modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad, såfremt deres anvendelse er tilladt ved den relevante EU-lovgivning. For at undgå en kløft mellem den gældende fortolkning af anvendelsen af disse stoffer i fødevarer til spædbørn og småbørn og sikre sammenhæng med den kommende økologilovgivning er det hensigtsmæssigt at tillade deres anvendelse i produktionen af økologisk babymad til spædbørn og småbørn.

(4)

Artikel 42 i forordning (EF) nr. 889/2008 giver på visse betingelser mulighed, hvis der ikke er adgang til økologisk opdrættede kyllinger, at indsætte højst 18 uger gamle kyllinger til æglægning, der ikke er opdrættet økologisk, i en økologisk produktionsenhed indtil den 31. december 2018.

(5)

Der er på EU-markedet ikke adgang til økologisk opdrættede kyllinger til æglægning af en tilstrækkelig kvalitet eller mængde til at kunne opfylde læggehønsopdrætternes behov. For at give mere tid til produktionen af kyllinger til æglægning, der er opdrættet økologisk, og for at fastsætte detaljerede regler for produktionen af kyllinger, der er opdrættet økologisk, bør perioden for anvendelse af de særlige produktionsregler for højst 18 uger gamle kyllinger til æglægning, der ikke er opdrættet økologisk, forlænges indtil den 31. december 2020.

(6)

Artikel 43 i forordning (EF) nr. 889/2008 giver mulighed for at anvende højst 5 % ikkeøkologisk proteinfoder til svin og fjerkræ pr. tolvmånedersperiode i kalenderåret 2018.

(7)

Der er på EU-markedet ikke adgang til økologisk protein af en tilstrækkelig kvalitet eller mængde til at kunne opfylde de ernæringsmæssige behov hos svin og fjerkræ på økologiske landbrugsbedrifter. Produktionen af økologiske proteinafgrøder kan stadig ikke følge med efterspørgslen. Den periode, hvor det er muligt at anvende en begrænset andel ikkeøkologisk proteinfoder til svin og fjerkræ, bør derfor forlænges indtil den 31. december 2020.

(8)

Artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007 omhandler udveksling af oplysninger vedrørende uregelmæssigheder eller overtrædelser, der har betydning for et produkts økologiske status. Erfaringen viser, at de nuværende redskaber til udveksling af oplysninger i tilfælde, hvor en medlemsstat konstaterer uregelmæssigheder eller overtrædelser vedrørende et produkt, der stammer fra den pågældende medlemsstat, skal forbedres. For at højne effektiviteten og virkningsfuldheden bør sådanne udvekslinger finde sted gennem det, der er omhandlet i artikel 94, stk. 1, i forordning (EF) nr. 889/2008.

(9)

I overensstemmelse med proceduren i artikel 16, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007 har flere medlemsstater fremsendt dossierer på visse stoffer til de øvrige medlemsstater og Kommissionen i lyset af disse stoffers godkendelse og optagelse i bilag I, II og VIIIa til forordning (EF) nr. 889/2008. Disse oplysninger er blevet undersøgt af Ekspertgruppen vedrørende Teknisk Rådgivning om Økologisk Produktion (i det følgende benævnt »EGTOP«) og Kommissionen.

(10)

I sine henstillinger med hensyn til gødninger (5) konkluderede EGTOP blandt andet, at stofferne »kalkslam fra sukkerfabrikker« fra sukkerproduktion på grundlag af sukkerrør og »xylit« overholder målsætningerne og principperne for økologisk produktion. Disse stoffer bør derfor optages i bilag I til forordning (EF) nr. 889/2008.

(11)

I sine henstillinger med hensyn til plantebeskyttelsesmidler (6) konkluderede EGTOP blandt andet, at stofferne »Allium sativum (hvidløgsekstrakt)«, »COS-OGA«, »Salix spp. Cortex (også kendt som pilebarkekstrakt)« og »natriumhydrogencarbonat« overholder målsætningerne og principperne for økologisk produktion. Disse stoffer bør derfor optages i bilag II til forordning (EF) nr. 889/2008.

(12)

I sine henstillinger med hensyn til produkter og stoffer, der anvendes i eller tilsættes økologiske produkter i visse stadier i produktionsprocessen eller som en behandlingsmetode i overensstemmelse med bilag I A til Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 (7) i vinsektoren (8), konkluderede EGTOP blandt andet, at stofferne »kartoffelproteiner«, »gærproteinekstrakter« og »chitosan udvundet af Aspergillus niger« til klaring (punkt 10 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009), »inaktiveret gær, autolyseret gær og døde, tørrede gærceller« til tilsætning (punkt 15 i førnævnte bilag), »gærmannoproteiner« og »chitosan udvundet af Aspergillus niger« til anvendelse (punkt 6, 35 og 44 i det førnævnte bilag) overholder målsætningerne og principperne for økologisk produktion. Disse stoffer bør derfor optages i bilag VIIIa til forordning (EF) nr. 889/2008.

(13)

I sine henstillinger med hensyn til produkter til rengøring og desinficering (9) konkluderede EGTOP blandt andet, at natriumhydroxid også bør kunne anvendes inden for økologisk biavl.

(14)

Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor ændres.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 889/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 25, stk. 1, affattes således:

»1.   Til rengøring og desinficering af rammer, stader og tavler er det tilladt at anvende natriumhydroxid.

Til beskyttelse af rammer, stader og tavler, herunder navnlig mod skadedyr, er det kun tilladt at anvende rodenticider (må kun anvendes i fælder) og egnede produkter anført i bilag II.«

2)

Artikel 25l, stk. 3, litra b), affattes således:

»b)

må foderrationen til rejer af Penaeidaefamilien og ferskvandsrejer (Macrobrachium spp.), som er omhandlet i del 7 i bilag XIIIa, højst indeholde 25 % fiskemel og 10 % fiskeolie fra bæredygtigt fiskeri. For at sikre disse rejers kvantitative ernæringsmæssige behov kan deres foder suppleres med økologisk kolesterol. Hvis økologisk kolesterol ikke er tilgængeligt, kan der anvendes ikke-økologisk kolesterol fra uld, skaldyr eller andre kilder. Muligheden for at supplere deres kost med kolesterol findes både i videreopdrætsfasen og i tidligere udviklingsstadier i klækkerier og yngelopdrætsanlæg.«

3)

Artikel 27, stk. 1, litra f), affattes således:

»f)

mineraler (herunder sporstoffer), vitaminer, aminosyrer og mikronæringsstoffer, forudsat:

i)

at deres anvendelse i fødevarer til almindeligt konsum er »direkte retligt foreskrevet« forstået som direkte påkrævet af bestemmelser i EU-retten eller bestemmelser i national ret, der er forenelige med EU-retten, med den konsekvens, at fødevaren overhovedet ikke må markedsføres som fødevare til almindeligt konsum, hvis disse mineraler, vitaminer, aminosyrer eller mikronæringsstoffer ikke er tilsat, eller

ii)

for så vidt angår fødevarer, der markedsføres som havende bestemte egenskaber eller virkninger i forhold til sundhed eller ernæring eller i forhold til behovene hos særlige grupper af forbrugere

i de produkter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a) og b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 (*1), at anvendelsen heraf er tilladt i henhold til nævnte forordning og retsakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 11, stk. 1, om de pågældende produkter

i produkter, der er omfattet af Kommissionens direktiv 2006/125/EF (*2), at anvendelsen heraf er tilladt i henhold til nævnte direktiv, eller

i produkter, der er omfattet af Kommissionens direktiv 2006/141/EF (*3), at anvendelsen heraf er tilladt i henhold til nævnte direktiv.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35)."

(*2)  Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16)."

(*3)  Kommissionens direktiv 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn og om ændring af direktiv 1999/21/EF (EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1).«"

4)

I artikel 42, litra b, ændres datoen »31. december 2018« til »31. december 2020«

5)

Artikel 43, andet afsnit, affattes således:

»Den højst tilladte procentdel ikke-økologisk proteinfoder pr. tolvmånedersperiode for disse arter er 5 % i kalenderårene 2018, 2019 og 2020.«

6)

I artikel 92a indsættes følgende som stk. 1a:

»1a.   Hvis en medlemsstat i forbindelse med et produkt, som kommer fra denne medlemsstat, og som er forsynet med en af betegnelserne omhandlet i afsnit IV i forordning (EF) nr. 834/2007 og nærværende forordnings afsnit III eller nærværende forordnings bilag XI, konstaterer uregelmæssigheder eller overtrædelser vedrørende anvendelsen af denne forordning, og hvis disse uregelmæssigheder og overtrædelser påvirker en anden eller flere andre medlemsstater, skal den straks underrette den eller de berørte medlemsstater, de andre medlemsstater og Kommissionen herom ved hjælp af det system, der er omhandlet i artikel 94, stk. 1, i denne forordning.«

7)

Bilag I erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning

8)

Bilag II erstattes af teksten i bilag II til denne forordning.

9)

Bilag VIIIa erstattes af teksten i bilag III til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1).

(3)  Domstolens dom af 5. november 2015, C-137/13, ECLI:EU:C:2014:2335.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1).

(5)  »Final report on fertilisers (II)« (Endelig rapport om gødningsstoffer (II)) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_da.

(6)  »Final report on plant protection (III)« (Endelig rapport om plantebeskyttelse (II)) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_da.

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 1).

(8)  »Final report on Wine« (Endelig rapport om vin) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_da.

(9)  »Final report on Cleaning and Disinfection« (Endelig rapport om rengøring og desinficering) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_da


BILAG I

»

BILAG I

Gødningsstoffer, jordforbedringsmidler og næringsstoffer omhandlet i artikel 3, stk. 1, og artikel 6d, stk. 2

Bemærk:

A

:

tilladt i medfør af forordning (EØF) nr. 2092/91 og videreført ved artikel 16, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 834/2007

B

:

tilladt i medfør af forordning (EF) nr. 834/2007

Tilladelse

Navn

Produkter, der er sammensat af eller kun indeholder de nedenfor anførte stoffer:

Beskrivelse, krav til sammensætning og anvendelsesbetingelser

A

Fast husdyrgødning

Produkt bestående af en blanding af husdyrgødning og vegetabilsk materiale (strøelse).

Ikke fra jordløst husdyrbrug

A

Tørret fast husdyrgødning, herunder tørret fjerkrægødning

Ikke fra jordløst husdyrbrug

A

Kompost af husdyrgødning, herunder fjerkrægødning og komposteret fast husdyrgødning

Ikke fra jordløst husdyrbrug

A

Flydende husdyrgødning

Anvendes efter kontrolleret gæring og/eller passende opblanding

Ikke fra jordløst husdyrbrug

B

Komposteret eller forgæret blanding af husholdningsaffald

Produktet fremstillet af kildesorteret husholdningsaffald, der er blevet underkastet kompostering eller anaerob forgæring med henblik på produktion af biogas

Kun vegetabilsk og animalsk husholdningsaffald

Skal være produceret i et lukket og overvåget indsamlingssystem, som er godkendt af medlemsstaten

Maksimal koncentration i mg pr. kg tørstof:

cadmium: 0,7, kobber: 70, nikkel: 25, bly: 45, zink: 200, kviksølv: 0,4, chrom (i alt): 70, chrom (VI): ikke påviselig

A

Tørv

Må kun anvendes i forbindelse med havebrug (gartnerier, blomster- og trædyrkning, planteskoler)

A

Kompost fra svampedyrkning

Det oprindelige vækstmedium må kun være fremstillet af produkter i dette bilag

A

Ekskrementer fra orme (ormekompost) og fra insekter

 

A

Guano

 

A

Komposteret eller forgæret blanding af vegetabilsk materiale

Produkt fremstillet af blandinger af vegetabilsk materiale, der er blevet underkastet kompostering, eller der er sket en anaerob forgæring med henblik på produktion af biogas

B

Biogasfermentat indeholdende animalske biprodukter, som er nedbrudt sammen med materiale af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, som anført i dette bilag

Animalske biprodukter (herunder biprodukter fra vilde dyr) af kategori 3 og mave- og tarmindhold af kategori 2 (kategori 2 og 3 som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (1)) må ikke være fra jordløst husdyrbrug.

Processerne skal være i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (2).

Anvendes ikke på de spiselige dele af afgrøder

B

Følgende produkter eller biprodukter af animalsk oprindelse:

 

blodmel

 

hovmel

 

hornmel

 

benmel eller aflimet benmel

 

fiskemel

 

kødmel

 

fjermel

 

uld

 

pels (1)

 

hår

 

mejeriprodukter

 

hydrolyserede proteiner (2)

(1)

Maksimal koncentration af chrom (VI) i mg pr. kg tørstof: ikke påviselig

(2)

Anvendes ikke på de spiselige dele af afgrøder

A

Produkter eller biprodukter af vegetabilsk oprindelse til gødskning

F.eks. mel af oliekager/-skrå, kakaoskaller, maltspirer

B

Hydrolyserede proteiner af vegetabilsk oprindelse

 

A

Alger og algeprodukter

Når de er fremkommet direkte ved:

i)

fysisk behandling, herunder tørring, frysning og formaling

ii)

ekstraktion med vand eller syre og/eller basiske vandige opløsninger

iii)

gæring

A

Savsmuld og træflis

Træ, der ikke er kemisk behandlet efter fældning

A

Komposteret bark

Træ, der ikke er kemisk behandlet efter fældning

A

Træaske

Fra træ, der ikke er kemisk behandlet efter fældning

A

Blødt råphosphat

Produkt defineret i punkt 7 i bilag IA.2 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 (3) om gødninger

Cadmiumindhold på højst 90 mg pr. kg P205

A

Aluminium-calciumphosphat

Produkt defineret i punkt 6 i bilag IA.2 til forordning (EF) nr. 2003/2003

Cadmiumindhold på højst 90 mg pr. kg P205

Må kun anvendes på basisk jord (pH > 7,5)

A

Thomasphosphat

Produkter defineret i punkt 1 i bilag IA.2 til forordning (EF) nr. 2003/2003

A

Kainit eller kaliumråsalt

Produkter defineret i punkt 1 i bilag IA.3 til forordning (EF) nr. 2003/2003

A

Kaliumsulfat, muligvis indeholdende magnesiumsalt

Produkt, der er fremstillet af kaliumråsalt ved en fysisk udvindingsproces, og som muligvis også indeholder magnesiumsalte

A

Vinasse og vinasseekstrakt

Undtagen vinasse fra salmiakproduktion

A

Calciumcarbonat

(kridt, mergel, pulveriseret kalksten, algekalk, fosfatholdigt kridt)

Kun naturligt forekommende

A

Calciumcarbonat og magnesiumcarbonat

Kun naturligt forekommende

F.eks. dolomitkalk. pulveriseret magnesiumholdig kalksten

A

Magnesiumsulfat (kieserit)

Kun naturligt forekommende

A

Calciumchloridopløsning

Behandling af blade på æbletræer efter påvist calciummangel

A

Calciumsulfat (gips)

Produkter defineret i punkt 1 i bilag ID til forordning (EF) nr. 2003/2003

Kun naturligt forekommende

A, B

Kalkslam fra sukkerfabrikker

Biprodukt fra sukkerproduktion af sukkerroer og sukkerrør

A

Kalkslam fra vakuumsaltproduktion

Biprodukt fra vakuumsaltproduktionen fra saltlage, der findes i bjergene

A

Rent svovl

Produkter defineret i punkt 3 i bilag ID til forordning (EF) nr. 2003/2003

A

Sporstoffer

Uorganiske mikronæringsstoffer opført i del E i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003

A

Natriumchlorid

Kun stensalt.

A

Stenmel og ler

 

B

Leonardit (rå, organisk aflejring rig på humussyrer)

Kun hvis det fremkommer som biprodukt ved minedrift

B

Xylit

Kun hvis det fremkommer som biprodukt ved minedrift (f.eks. som biprodukt ved udvinding af brunkul)

B

Chitin (polysaccharid udvundet af skal fra krebsdyr)

Kun hvis det kommer fra bæredygtigt fiskeri, som defineret i artikel 3, litra e), i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 (4), eller økologisk akvakultur

B

Organisk rig aflejring fra ferskvandsområder dannet ved udelukkelse af ilt

(f.eks. sapropel)

Kun økologiske sedimenter, der er biprodukter af ferskvandsforvaltning eller udvundet af tidligere ferskvandsområder

Hvor det er relevant, bør udvinding ske på en måde, der medfører minimal påvirkning af vandmiljøet

Kun sedimenter, som hidrører fra kilder fri for kontaminering af pesticider, persistente organiske miljøgifte og benzinlignende stoffer

Maksimal koncentration i mg pr. kg tørstof:

cadmium: 0,7, kobber: 70, nikkel: 25, bly: 45, zink: 200, kviksølv: 0,4, chrom (i alt): 70, chrom (VI): ikke påviselig

«

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(3)  EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1.

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne under den fælles fiskeripolitik (EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59).


BILAG II

»

BILAG II

Pesticider — plantebeskyttelsesmidler, jf. artikel 5, stk. 1

Alle stoffer, der er angivet i dette bilag, skal som minimum overholde de betingelser for anvendelse, der er fastsat i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1) Anden kolonne i hver tabel indeholder eventuelle mere restriktive betingelser for anvendelse i økologisk produktion

1.   Stoffer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

Navn

Beskrivelse, krav til sammensætning og anvendelsesbetingelser

Allium sativum (hvidløgsekstrakt)

 

Azadirachtin udvundet af Azadirachta indica

 

Basisstoffer (herunder:. Lecithiner, saccharose, fructose, eddike, valle, chitosanhydrochlorid (2), Equisetum arvense osv.)

Kun de basisstoffer defineret i henhold til artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009 (3), som er defineret som fødevarer i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 178/2002, og som er af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

Stoffer, der ikke skal anvendes som herbicider, men udelukkende til bekæmpelse af skadedyr og sygdomme

Bivoks

Kun som middel til beskyttelse af sår på træer

COS-OGA

 

Hydrolyserede proteiner, bortset fra gelatine

 

Laminarin

Tang skal enten være organisk dyrket i overensstemmelse med artikel 6d eller høstet på en bæredygtig måde i overensstemmelse med artikel 6c

Feromoner

Kun i fælder og dispensere

Planteolier

Alle anvendelser, undtaget som herbicid

Pyrethriner udvundet af Chrysanthemum cinerariaefolium

 

Pyrethroider (kun deltamethrin og lambdacyhalothrin)

Kun i fælder med specifikke lokkemidler; kun mod Batrocera oleae og Ceratitis capitata Wied

Kvassia udvundet af Quassia amara

Kun som insekticid, afskrækkende middel

Repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/fårefedt

Kun på ikke-spiselige dele af afgrøder, og hvor afgrødemateriale ikke indtages af får eller geder

Salix spp. Cortex (også kendt som pilebarkekstrakt)

 

2.   Mikroorganismer eller stoffer, der produceres af mikroorganismer

Navn

Beskrivelse, krav til sammensætning og anvendelsesbetingelser

Mikroorganismer

Ikke af GMO-oprindelse

Spinosad

 

3.   Andre stoffer end de i punkt 1 og 2 nævnte

Navn

Beskrivelse, krav til sammensætning og anvendelsesbetingelser eller begrænsninger for anvendelsen

Aluminiumsilikat (kaolin)

 

Calciumhydroxid

Når det anvendes som fungicid, kun til frugttræer, herunder planteskoler, til bekæmpelse af Nectria galligena

Kuldioxid

 

Kobberforbindelser i form af kobberhydroxid, kobberoxychlorid, kobberoxid, bordeauxvæske og tribasisk kobbersulfat

Højst 6 kg kobber pr. ha pr. år

For flerårige afgrøder kan medlemsstaterne som en undtagelse fra ovenstående bestemmelse beslutte, at grænsen på 6 kg kobber kan overskrides i et givet år, forudsat at den gennemsnitlige mængde, der faktisk er anvendt i en femårig periode bestående af det pågældende år og de fire foregående år, ikke overskrider 6 kg

Diammoniumfosfat

Kun til brug som lokkemiddel i fælder

Ethylen

Må kun tillades anvendt som plantevækstregulerende middel Må kun tillades anvendt af professionelle brugere

Fedtsyrer

Alle anvendelser, undtaget som herbicid

Jernphosphat (jern(III)orthophosphat)

Præparater til overfladespredning mellem dyrkede planter

Kiselgur (diatoméjord)

 

Svovlkalk (calciumpolysulfid)

 

Paraffinolie

 

Kalium- og natriumhydrogencarbonat (også kendt som kalium- og natriumbicarbonat)

 

Kvartssand

 

Svovl

 

«

(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(2)  Udvundet fra bæredygtigt fiskeri eller økologisk akvakultur

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).


BILAG III

»

BILAG VIIIa

Produkter og stoffer, der er tilladt til anvendelse i eller tilsætning til de i artikel 29c omhandlede økologiske vinavlsprodukter

Behandling i overensstemmelse med bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009

Produkt eller stof

Særlige betingelser og restriktioner inden for de grænser og betingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1234/2007 og (EF) nr. 606/2009

Nr. 1: Brug til beluftning eller iltning

Luft

Luftformig ilt

 

Nr. 3: Centrifugering og filtrering

Perlit

Cellulose

Diatoméjord

Kun til brug som inaktivt filtreringsmiddel

Nr. 4: Brug til at skabe en inaktiv atmosfære og behandle produktet uden luftens indvirkning

Nitrogen

Kuldioxid

Argon

 

Nr. 5, 15 og 21: Anvendelse

Gær (1)

 

Nr. 6: Anvendelse

Diammoniumfosfat

Thiaminhydrochlorid

Inaktiveret gær, autolyseret gær og døde, tørrede gærceller

 

Nr. 7: Anvendelse

Svovldioxid

Kaliumbisulfit eller kaliummetabisulfit

a)

Det maksimale svovldioxidindhold må ikke overstige 100 mg/l for rødvin, jf. nr. 1 a) i del A i bilag I B til forordning (EF) nr. 606/2009, ved et restsukkerindhold på under 2 g/l.

b)

Det maksimale svovldioxidindhold må ikke overstige 150 mg/l for hvidvin og rosévin, jf. nr. 1 b) i del A i bilag I B til forordning (EF) nr. 606/2009, ved et restsukkerindhold på under 2 g/l.

c)

For alle andre kategorier vin nedsættes det maksimale svovldioxidindhold, der er anvendt i henhold til bilag I B til forordning (EF) nr. 606/2009 den 1. august 2010, med 30 mg/l.

Nr. 9: Anvendelse

Trækul til ønologisk brug

 

Nr. 10: Klaring

Spiselig gelatine (2)

Vegetabilske proteiner af hvede eller ærter (2)

Husblas (2)

Ægalbumin (2)

Tannin (2)

Kartoffelproteiner (2)

Gærproteinekstrakter (2)

Kasein

Chitosan udvundet af Aspergillus niger

Kaliumkaseinat

Siliciumdioxid

Bentonit

Pektolytiske enzymer

 

Nr. 12: Brug til syring

Mælkesyre

L(+)-vinsyre

 

Nr. 13: Brug til afsyring

L(+)-vinsyre

Calciumcarbonat

Neutralt kaliumtartrat

Kaliumbicarbonat

 

Nr. 14: Tilføjelse

Aleppofyrharpiks

 

Nr. 17: Anvendelse

Mælkesyrebakterier

 

Nr. 19: Tilføjelse

L-ascorbinsyre

 

Nr. 22: Brug til bobledannelse

Nitrogen

 

Nr. 23: Tilføjelse

Kuldioxid

 

Nr. 24: Tilsætning til stabilisering af vinen

Citronsyre

 

Nr. 25: Tilføjelse

Tannin (2)

 

Nr. 27: Tilføjelse

Metavinsyre

 

Nr. 28: Anvendelse

Akaciegummi (2) (= gummi arabicum)

 

Nr. 30: Anvendelse

Kaliumbitartrat

 

Nr. 31: Anvendelse

Kobbercitrat

 

Nr. 31: Anvendelse

Kobbersulfat

 

Nr. 35: Anvendelse

Gærmannoproteiner

 

Nr. 38: Anvendelse

Egetræsspåner

 

Nr. 39: Anvendelse

Kaliumalginat

 

Nr. 44: Anvendelse

Chitosan udvundet af Aspergillus niger

 

Nr. 51: Anvendelse

Inaktiveret gær

 

Behandling i overensstemmelse med bilag III, nr. A. 2, litra b), til forordning (EF) nr. 606/2009

Calciumsulfat

Kun for »vino generoso« eller »vino generoso de licor«

«

(1)  For de enkelte gærstammer: om muligt udvundet af økologiske råvarer.

(2)  Om muligt afledt af økologiske råvarer.


Top