EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1564

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1564 af 17. oktober 2018 om godkendelse af et præparat af dolomitmagnesit som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter undtagen malkekøer og andre drøvtyggere bestemt til mælkeproduktion, fravænnede smågrise og slagtesvin (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6722

OJ L 262, 19.10.2018, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1564/oj

19.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 262/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1564

af 17. oktober 2018

om godkendelse af et præparat af dolomitmagnesit som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter undtagen malkekøer og andre drøvtyggere bestemt til mælkeproduktion, fravænnede smågrise og slagtesvin

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af et præparat af dolomitmagnesit. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« af et præparat af dolomitmagnesit som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter.

(4)

Præparatet af dolomitmagnesit, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer«, er tidligere blevet godkendt for ti år som tilsætningsstof til foder til malkekøer og andre drøvtyggere bestemt til mælkeproduktion, fravænnede smågrise og slagtesvin, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1964 (2).

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser 17. april 2018 (3) og 25. januar 2017 (4), at præparatet af dolomitmagnesit på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har nogen skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Autoriteten har også konkluderet, at det er effektivt som antiklumpningsmiddel. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav vedrørende overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af præparatet af dolomitmagnesit viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af præparatet bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »antiklumpningsmidler«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1964 af 9. november 2016 om godkendelse af et præparat af dolomitmagnesit til malkekøer og andre drøvtyggere bestemt til mælkeproduktion, fravænnede smågrise og slagtesvin og godkendelse af et præparat af montmorillonitillit til alle dyrearter som fodertilsætningsstoffer (EUT L 303 af 10.11.2016, s. 7).

(3)  EFSA Journal 2018;16(5):5272.

(4)  EFSA Journal 2017;15(2):4711.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Teknologiske tilsætningsstoffer: antiklumpningsmidler

1g598

Dolomitmagnesit

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af en naturlig blanding af:

dolomit og magnesit ≥ 40 % (som indeholder et mindsteindhold af: carbonater 24 %).

Aktivstoffets karakteristika

Dolomit

CAS-nummer: 16389-88-1

(CaMg)(CO3)2

Magnesit

CAS-nummer: 546-93-0

MgCO3

Talkum (hydreret magnesiumsilikat)

CAS-nummer: 14807-96-6

Mg3Si4O10(OH)2

Talkum ≥ 35 %

Chlorit (aluminium-magnesium)

CAS-nummer: 1318-59-8

(Mg,Fe,Al)6(Si, Al)4O10(OH)8

Jern (struktur) 6 % (gennemsnit)

Chlorit ≥ 16 %

Fri for kvarts og asbest

Analysemetode  (1)

Til karakterisering af fodertilsætningsstoffet:

røntgendiffraktion (XRD) sammen med

atomabsorptionsspektrofotometri (AAS)

Alle dyrearter undtagen malkekøer og andre drøvtyggere bestemt til mælkeproduktion, fravænnede smågrise og slagtesvin

5 000

20 000

1.

Følgende skal være angivet i mærkningen af tilsætningsstoffet og de forblandinger, der indeholder det: »Tilsætningsstoffet dolomitmagnesit er rigt på (inaktivt) jern«.

2.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn.

8. november 2028


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top