EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1557

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1557 af 17. oktober 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1368 om fastlæggelse af en liste over kritiske benchmarks, der bruges på de finansielle markeder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6727

OJ L 261, 18.10.2018, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1557/oj

18.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 261/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1557

af 17. oktober 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1368 om fastlæggelse af en liste over kritiske benchmarks, der bruges på de finansielle markeder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 20, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Benchmarks spiller en væsentlig rolle i forbindelse med prisfastsættelsen for mange finansielle instrumenter og finansielle kontrakter og målingen af mange investeringsfondes økonomiske resultater. Bidrag til og administration af benchmarks er i mange tilfælde sårbare over for manipulation, og de involverede personer står ofte over for interessekonflikter.

(2)

For at benchmarks kan udfylde deres økonomiske rolle, kræves det, at de er repræsentative for den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet, som de afspejler. Såfremt et benchmark ikke længere er repræsentativt for et underliggende marked, eksempelvis interbankrenter, er der risiko for negative virkninger for bl.a. markedets integritet og finansieringen af husholdninger (lån, herunder realkreditlån) og virksomheder i Unionen.

(3)

Risikoen for brugere, markeder og økonomien i Unionen er generelt højere, hvis den samlede værdi af de finansielle instrumenter, finansielle kontrakter og investeringsfonde, som benytter et bestemt benchmark som reference, er høj. Ved forordning (EU) 2016/1011 fastlægges der derfor forskellige kategorier af benchmarks samt supplerende krav, som sikrer integriteten og robustheden af visse benchmarks, som anses for at være kritiske, herunder de kompetente myndigheders beføjelser til på visse betingelser at pålægge bidrag til eller administration af et kritisk benchmark.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1368 (2) blev der fastlagt en liste over kritiske benchmarks, der bruges på de finansielle markeder i henhold til forordning (EU) 2016/1011.

(5)

I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011 tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter for at fastlægge og ajourføre mindst hvert andet år en liste over kritiske benchmarks.

(6)

I overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2016/1011 kan benchmarks være opført på listen over kritiske benchmarks, hvis disse benchmarks bl.a. indgives af stillere, som for hovedpartens vedkommende er beliggende i én medlemsstat og er anerkendt som værende af afgørende betydning i denne medlemsstat.

(7)

Den 22. januar 2018 underrettede den kompetente svenske myndighed (i det følgende benævnt »Finansinspektionen«) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (i det følgende benævnt »ESMA«) om sit forslag om at anerkende Stockholm Interbank Offered Rate (i det følgende benævnt »STIBOR«) som et kritisk benchmark, jf. artikel 20, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2016/1011, da den har afgørende betydning i Sverige og er baseret på bidrag fra stillere, som for hovedpartens vedkommende er beliggende i Sverige.

(8)

STIBOR er en referencesats baseret på et gennemsnit af de rentesatser for lån uden sikkerhedsstillelse, som en række banker, der er aktive på det svenske pengemarked, er villige til at tilbyde hinanden med forskellige løbetider. Den 22. januar 2018 deltog syv banker i STIBOR-panelet, hvoraf seks var beliggende i Sverige og en i Danmark.

(9)

I sin vurdering til ESMA konkluderede Finansinspektionen, at STIBOR's ophør eller levering på grundlag af inputdata eller et panel af stillere, der ikke længere er repræsentative for den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet, kunne have betydelig negative konsekvenser for de finansielle markeders funktion i Sverige.

(10)

Finansinspektionens vurdering viser, at STIBOR anvendes som reference i prisfastsættelsen af over-the-counter-rentederivater (OTC-rentederivater) udstedt i svenske kroner (SEK) for et udestående notionelt beløb på 3 500 mia. EUR. Tæt på en fjerdedel af de SEK-denominerede obligationer anvender STIBOR som reference, og STIBOR anvendes til prissætning af 75 % af de samlede lån til svenske husholdninger og ikkefinansielle institutioner. Den samlede værdi af de finansielle instrumenter og finansielle kontrakter, der anvender STIBOR som reference, er ca. otte gange større end Sveriges bruttonationalprodukt. STIBOR er derfor af afgørende betydning for den finansielle stabilitet og markedesintegriteten i Sverige. I vurderingen konkluderedes det, at STIBOR's ophør eller manglende pålidelighed kan have betydelige negative konsekvenser for de finansielle markeders funktion i Sverige og for virksomheder og forbrugere, fordi den anvendes i lån, forbrugerkreditprodukter og investeringsfonde.

(11)

Den 23. februar 2018 sendte ESMA sin udtalelse til Kommissionen, hvori det fastslås, at den svenske Finansinspektion havde taget hensyn til samtlige elementer og kriterier i artikel 20, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011, og at den havde fremlagt kvantitative data til støtte for anerkendelse af STIBOR som et kritisk benchmark samt en analytisk argumentation, der fremhævede STIBOR's vigtige rolle i den svenske økonomi.

(12)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1368 bør derfor ændres.

(13)

I betragtning af STIBOR's afgørende betydning, dens udbredte anvendelse og dens rolle i fordelingen af kapital i Sverige, bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1368 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1368 af 11. august 2016 om fastlæggelse af en liste over kritiske benchmarks, der bruges på de finansielle markeder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 (EUT L 217 af 12.8.2016, s. 1).


BILAG

»

BILAG

Liste over kritiske benchmarks i henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011

Nr.

Benchmark

Administrator

Sted

1

Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR ®)

European Money Markets Institute (EMMI)

Bruxelles, Belgien

2

Euro Overnight Index Average (EONIA®)

European Money Markets Institute (EMMI)

Bruxelles, Belgien

3

London Interbank Offered Rate (LIBOR)

ICE Benchmark Administration (IBA)

London, Det Forenede Kongerige

4

Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR)

Swedish Bankers' Association (Svenska Bankföreningen)

Stockholm, Sverige

«

Top