EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1519

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1519 af 9. oktober 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/150/EU om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg vedrørende visse undtagelser for handel med populationer af plantearterne hvede, byg, havre og majs i henhold til Rådets direktiv 66/402/EØF (meddelt under nummer C(2018) 5470) (EØS-relevant tekst.)

C/2018/5470

OJ L 256, 12.10.2018, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1519/oj

12.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 256/65


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1519

af 9. oktober 2018

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/150/EU om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg vedrørende visse undtagelser for handel med populationer af plantearterne hvede, byg, havre og majs i henhold til Rådets direktiv 66/402/EØF

(meddelt under nummer C(2018) 5470)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (1), særlig artikel 13a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/150/EU (2) fastsættes gennemførelsen (frem til 31. december 2018) af et tidsbegrænset forsøg, som samtlige medlemsstater kan deltage i, med henblik på at vurdere, om produktionen i handelsøjemed og handel på visse betingelser med sædekorn fra populationer, jf. artikel 2, som tilhører arterne Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. og Zea mays L, kan udgøre et bedre alternativ til udelukkelsen af handel med sædekorn, der ikke opfylder kravene i artikel 2, stk. 1, litra E, F og G, i direktiv 66/402/EØF, for så vidt angår sortstræk hos sædekorn af visse arter, og til kravene i artikel 3, stk. 1, om, at sædekorn kun må bringes i handelen med en officiel godkendelse som »certificeret sædekorn«, »certificeret sædekorn af første generation« eller »certificeret sædekorn af anden generation«.

(2)

Vurderingen er endnu ikke afsluttet, fordi det er nødvendigt at indsamle yderligere oplysninger hen over en længere periode vedrørende flere aspekter af forsøget. Det er derfor nødvendigt at forlænge perioden for det tidsbegrænsede forsøg.

(3)

Seks medlemsstater har indtil videre deltaget i dette tidsbegrænsede forsøg. Når forsøgets periode forlænges er det hensigtsmæssigt at tillade nye medlemsstater at kunne påbegynde deltagelse frem til den 31. december 2019.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse 2014/150/EU foretages følgende ændringer:

a)

I artikel 3, stk. 1, ændres »i januar 2017« til »den 31. december 2019«.

b)

I artikel 19 ændres »31. december 2018« til »28. februar 2021«.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/150/EU af 18. marts 2014 om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg vedrørende visse undtagelser for handel med populationer af plantearterne hvede, byg, havre og majs i henhold til Rådets direktiv 66/402/EØF (EUT L 82 af 20.3.2014, s. 29).


Top