Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1514

Kommissionens forordning (EU) 2018/1514 af 10. oktober 2018 om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for abamectin, acibenzolar-S-methyl, clopyralid, emamectin, fenhexamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1 og talkum E 553b i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6506

OJ L 256, 12.10.2018, p. 8–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1514/oj

12.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 256/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1514

af 10. oktober 2018

om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for abamectin, acibenzolar-S-methyl, clopyralid, emamectin, fenhexamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1 og talkum E 553b i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt »MRL'er«) for restkoncentrationer af abamectin, acibenzolar-S-methyl, fenhexamid, fluazifop-P, isofetamid og tebuconazol Der er fastsat MRL'er for clopyralid, emamectin og fenpyrazamin i del A i bilag III til samme forordning. Der er ikke fastsat specifikke MRL'er for Pasteuria nishizawae Pn1 og talkum E 553b, og stofferne er heller ikke omfattet af bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

(2)

Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet abamectin, på citrusfrugter indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(3)

For så vidt angår acibenzolar-S-methyl er der indgivet en sådan ansøgning for auberginer og cucurbitae. For så vidt angår clopyralid er der indgivet en sådan ansøgning for forårsløg og porrer. For så vidt angår emamectin er der indgivet en sådan ansøgning for bladkål, bønner (med bælg) og ærter (med bælg). For så vidt angår fenhexamid er der indgivet en sådan ansøgning for blommer, blåbær, tranebær, solbær og ribs, stikkelsbær og bønner (med bælg). For så vidt angår fenpyrazamin er der indgivet en sådan ansøgning for hoved- og pluksalat, salatplanter, spinat og lignende blade. For så vidt angår fluazifop-P er der indgivet en sådan ansøgning for tomater. For så vidt angår isofetamid er der indgivet en sådan ansøgning for tomater, peberfrugter, auberginer, okra og cucurbitae (med spiselig skræl). For så vidt angår tebuconazol er der indgivet en sådan ansøgning for oliven, ris, »urter og spiselige blomster« og urteudtræk fra blomster, blade og urter.

(4)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret disse ansøgninger, og evalueringsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) vurderede ansøgningerne og evalueringsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er (2). Autoriteten fremsendte udtalelserne til ansøgerne, Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjorde dem.

(6)

Med hensyn til alle ansøgningerne konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(7)

For så vidt angår abamectin forelagde ansøgeren også validerede analytiske metoder til afgrødematricer med højt syre- og vandindhold. For så vidt angår tebuconazol forelagde ansøgeren også validerede analytiske metoder til alle afgrødematricer. De relevante fodnoter bør derfor udgå af bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005.

(8)

I forbindelse med godkendelsen af aktivstoffet Pasteuria nishizawae Pn1 indeholdt resuméet af dossieret en ansøgning om MRL'er, jf. artikel 8, stk. 1, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (3). Ansøgningen blev evalueret af den pågældende medlemsstat, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 2. Autoriteten vurderede ansøgningen og leverede en konklusion vedrørende peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet, hvori den anbefalede, at Pasteuria nishizawae Pn1 blev opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005 (4).

(9)

Talkum E 553b er godkendt som et basisstof ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/691 (5). Anvendelsesbetingelserne for stoffet forventes ikke at føre til forekomst af restkoncentrationer i fødevarer eller foder, der kan udgøre en risiko for forbrugerne. Stoffet bør derfor optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(10)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og konklusioner og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(11)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for abamectin in citrus fruits. EFSA Journal 2018;16(4):5254.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl in aubergines and cucurbits with edible and inedible peel. EFSA Journal 2018;16(4):5256.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for clopyralid in spring/green/Welsh onions and leeks. EFSA Journal 2018;16(1):5149.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in leafy brassica and beans and peas with pods. EFSA Journal 2018;16(4):5255.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenhexamid in various crops. EFSA Journal 2018;16(1):5158.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenpyrazamine in lettuces, salad plants, spinaches and similar leaves. EFSA Journal 2018;16(3):5231.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluazifop-P in tomato. EFSA Journal 2018;16(4):5253.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for isofetamid in tomatoes, peppers, aubergines, okra and cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2018;16(5):5264.

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in olives, rice, herbs and herbal infusions (dried). EFSA Journal 2018;16(5):5257.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Pasteuria nishizawae Pn1. EFSA Journal 2018;16(2):5159.

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/691 af 7. maj 2018 om godkendelse af basisstoffet talkum (E 553b), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 117 af 8.5.2018, s. 6).


BILAG

I bilag II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II affattes kolonnerne vedrørende abamectin, acibenzolar-S-methyl, fenhexamid, fluazifop-P, isofetamid og tebuconazol således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Abamectin (summen af avermectin B1a, avermectin B1b og delta-8,9-isomer af avermectin B1a, udtrykt som avermectin B1a) (F) (R)

Acibenzolar-S-methyl (summen af acibenzolar-S-methyl og acibenzolarsyre (fri og konjugeret), udtrykt som acibenzolar-S-methyl)

Fenhexamid (F)

Fluazifop-P (summen af alle isomerer af fluazifop, dets estere og dets konjugater, udtrykt som fluazifop)

Isofetamid

Tebuconazol (R)

()1

(2)

(3)

(4)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

 

 

 

 

0110000

Citrusfrugter

0,04

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0110010

Grapefrugter

 

 

 

 

 

5

0110020

Appelsiner

 

 

 

 

 

0,9

0110030

Citroner

 

 

 

 

 

5

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

 

5

0110050

Mandariner

 

 

 

 

 

5

0110990

Andet (2)

 

 

 

 

 

5

0120000

Trænødder

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0120010

Mandler

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120020

Paranødder

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120030

Cashewnødder

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120040

Kastanjer

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120050

Kokosnødder

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120060

Hasselnødder

0,02 (+)

0,1

 

 

 

 

0120070

Macadamia

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120080

Pekannødder

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120090

Pinjekerner

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120100

Pistacienødder

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120110

Valnødder

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120990

Andet (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0130000

Kernefrugter

0,03 (+)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0130010

Æbler

 

0,3

 

 

 

0,3

0130020

Pærer

 

0,2

 

 

 

0,3

0130030

Kvæder

 

0,2

 

 

 

0,5

0130040

Mispel

 

0,2

 

 

 

0,5

0130050

Japanmispel/loquat

 

0,2

 

 

 

0,5

0130990

Andet (2)

 

0,2

 

 

 

0,5

0140000

Stenfrugter

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0140010

Abrikoser

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140020

Kirsebær (søde)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

7

 

 

1 (+)

0140030

Ferskner

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140040

Blommer

0,01  (*1)

0,01 (*1)

2

 

 

1

0140990

Andet (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0150000

Bær og små frugter

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Druer

0,01  (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

4

 

0151010

Spisedruer

 

 

 

 

 

0,5

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

 

1 (+)

0152000

b)

Jordbær

0,15

0,15

10

0,3

4

0,02 (*1)

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

0153010

Brombær

0,08

 

 

 

 

 

0153020

Korbær

0,01 (*1)

 

 

 

 

(+)

0153030

Hindbær (gule og røde)

0,08

 

 

 

 

 

0153990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 (+)

0154000

d)

Andre små frugter og bær

0,01 (*1)

 

 

0,1

 

1,5

0154010

Blåbær

 

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154020

Tranebær

 

0,15

20

 

4

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154050

Hyben

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

0,01 (*1)

15

 

0,01 (*1)

 

0154080

Hyldebær

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154990

Andet (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0160000

Diverse frugter med:

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0161000

a)

spiselig skræl

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0161010

Dadler

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161020

Figner

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161030

Spiseoliven

 

 

 

 

 

0,5

0161040

Kumquat

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

0,4

15 (+)

 

 

0,02 (*1)

0162020

Litchi/litchiblommer

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

1

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162050

Stjerneæbler

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162990

Andet (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0163010

Avocadoer

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163020

Bananer

0,02

0,08

 

 

 

1,5

0163030

Mangofrugter

0,01 (*1)

0,6 (+)

 

 

 

0,1

0163040

Papajaer

0,03 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

2

0163050

Granatæbler

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163060

Cherimoya

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163070

Guavaer

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163080

Ananas

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163090

Brødfrugter

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163100

Durianfrugter

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163110

Soursops/guanabanas

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163990

Andet (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0211000

a)

Kartofler

 

 

 

0,15

 

0,02 (*1)

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0212010

Maniokker

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212020

Søde kartofler

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212030

Yams

 

 

 

0,15

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

 

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213020

Gulerødder

 

 

 

0,4

 

0,4

0213030

Knoldselleri

 

 

 

0,5

 

0,5

0213040

Peberrod

 

 

 

0,5

 

0,4

0213050

Jordskokker

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213060

Pastinakker

 

 

 

0,5

 

0,4

0213070

Persillerod

 

 

 

0,5

 

0,4

0213080

Radiser

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213090

Havrerod

 

 

 

0,5

 

0,4 (+)

0213100

Kålroer

 

 

 

0,5

 

0,3

0213110

Majroer

 

 

 

0,5

 

0,3

0213990

Andet (2)

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0220000

Løg

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0220010

Hvidløg

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,1

0220020

Løg

 

0,15

0,8

0,3

 

0,15

0220030

Skalotteløg

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,15

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2

0220990

Andet (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0230000

Frugtgrøntsager

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomater

0,09 (+)

0,3

2

0,06

1,5

0,9

0231020

Sød peberfrugt

0,07

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

3

0,6

0231030

Auberginer/ægplanter

0,09

0,15

2

1

1,5

0,4 (+)

0231040

Okra, lady's fingers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0231990

Andet (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,04

0,4

1

0,03

1

 

0232010

Agurker

 

 

 

 

 

0,6

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0232030

Courgetter

 

 

 

 

 

0,6

0232990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,01 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0233010

Meloner

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Græskar

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Vandmeloner

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0,15

0234000

d)

Sukkermajs

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,6

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0241000

a)

Blomsterkål

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

 

 

0,15

0241020

Blomkål

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,7

0242010

Rosenkål

 

 

 

 

 

 

0242020

Hovedkål

 

 

 

 

 

 

0242990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0243010

Kinakål/pe-tsai

0,05

 

 

 

 

 

0243020

Grønkål/kokål

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0243990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

 

50

0,02

 

0,5

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251020

Havesalat

0,09 (+)

0,4

 

 

20

 

0251030

Bredbladet endivie

0,1 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251060

Salatsennep/rucola

0,015

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251070

Rød sennep

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251990

Andet (2)

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02

20

0,02 (*1)

0252010

Spinat

 

0,6

 

 

 

 

0252020

Portulakker

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252030

Bladbeder

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252990

Andet (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

 

0,3

50

0,02

20

2

0256010

Kørvel

2

 

 

 

 

 

0256020

Purløg

2

 

 

 

 

 

0256030

Selleriblade

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0256040

Persille

2

 

 

 

 

 

0256050

Salvie

2

 

 

 

 

 

0256060

Rosmarin

2

 

 

 

 

 

0256070

Timian

2

 

 

 

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

2

 

 

 

 

 

0256090

Laurbærblade

2

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

2

 

 

 

 

 

0256990

Andet (2)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0260000

Bælgplanter

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Bønner (med bælg)

0,03

 

15

1,5

 

2 (+)

0260020

Bønner (uden bælg)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2 (+)

0260030

Ærter (med bælg)

0,03

 

0,01 (*1)

2

 

2 (+)

0260040

Ærter (uden bælg)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1,5

 

0,02 (*1)

0260050

Linser

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0260990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270000

Stængelgrøntsager

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270010

Alm. asparges

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270030

Bladselleri

0,05

 

 

0,3

 

0,5 (+)

0270040

Knoldfennikel

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270050

Artiskokker

0,01 (*1)

 

 

0,9

 

0,6

0270060

Porrer

0,01  (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0270070

Rabarber

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270080

Bambusskud

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270090

Palmehjerter

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

4

0,01 (*1)

 

0300010

Bønner

 

 

 

 

 

0,3

0300020

Linser

 

 

 

 

 

0,2

0300030

Ærter

 

 

 

 

 

0,2

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

 

 

 

0,2

0300990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0,2

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

 

 

 

0401010

Hørfrø

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,6

0401020

Jordnødder

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0401030

Valmuefrø

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,2

0401040

Sesamfrø

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401050

Solsikkefrø

 

 

 

0,1

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401060

Rapsfrø

 

 

 

9

0,015

0,5

0401070

Sojabønner

 

 

 

15

0,01 (*1)

0,15

0401080

Sennepsfrø

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,3

0401090

Bomuldsfrø

 

 

 

0,7

0,01 (*1)

2

0401100

Græskarfrø

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Saflorfrø

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401120

Hjulkronefrø

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401130

Sæddodderfrø

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,3

0401140

Hampfrø

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Kristpalmefrø

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Olieholdige frugter

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

 

 

0,5

0402020

Oliepalmekerner

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402040

Kapok

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0500000

KORN

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0500010

Byg

 

0,05

 

 

 

2

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500030

Majs

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500040

Alm. hirse

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500050

Havre

 

0,01 (*1)

 

 

 

2

0500060

Ris

 

0,01 (*1)

 

 

 

1,5

0500070

Rug

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,3

0500080

Alm, durra/sorghum

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500090

Hvede

 

0,05

 

 

 

0,3

0500990

Andet (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0610000

Te

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0620000

Kaffebønner

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,1

0630000

Urteudtræk fra

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

blomster

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0631010

Kamille

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

 

 

 

0631030

Roser

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

 

 

 

0631990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0632010

Jordbær

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

 

 

 

0632990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

 

4 (+)

 

 

0633010

Baldrian

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

0,15

0633990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0640000

Kakaobønner

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0650000

Karob/johannesbrød

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0700000

HUMLE

0,1

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1) (+)

0,05 (*1)

40

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

 

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

1,5

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

 

 

 

 

0810060

Dild

 

 

 

 

 

 

0810070

Fennikel

 

 

 

 

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskat

 

 

 

 

 

 

0810990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 

0820010

Allehånde

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820020

Sichuanpeber

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820030

Kommen

 

 

 

 

 

1,5

0820040

Kardemomme

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820050

Enebær

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820070

Vanilje

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0830000

Krydderier i form af bark

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kanel

 

 

 

 

 

 

0830990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

(+)

 

 

0840010

Lakrids

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Ingefær (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Peberrod (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Andet (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

 

 

 

0850990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Safrankrokus

 

 

 

 

 

 

0860990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

 

 

0870990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

 

 

0,5

 

 

0900020

Sukkerrør

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900030

Cikorierødder

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

 

 

 

1010000

Varer fra

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1011000

a)

svin

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Muskel

 

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1011020

Fedt

 

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1011030

Lever

 

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1011040

Nyre

 

 

 

0,06 (+)

 

0,2

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

0,06

 

0,2

1011990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1012000

b)

kvæg

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskel

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1012020

Fedt

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1012030

Lever

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1012040

Nyre

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1012990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1013000

c)

får

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskel

0,02

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1013020

Fedt

0,05

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1013030

Lever

0,025

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1013040

Nyre

0,02

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,05

 

 

0,07

 

0,2

1013990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1014000

d)

geder

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskel

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1014020

Fedt

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1014030

Lever

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1014040

Nyre

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1014990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

 

 

 

 

1015010

Muskel

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1015020

Fedt

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1015030

Lever

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1015040

Nyre

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1015990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1016000

f)

fjerkræ

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,1 (*1)

1016010

Muskel

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016020

Fedt

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016030

Lever

 

 

 

0,04 (+)

 

 

1016040

Nyre

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

0,04

 

 

1016990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

 

 

 

 

1017010

Muskel

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1017020

Fedt

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1017030

Lever

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1017040

Nyre

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1017990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1020000

Mælk

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1020010

Kvæg

 

 

 

(+)

 

 

1020020

Får

 

 

 

(+)

 

 

1020030

Geder

 

 

 

(+)

 

 

1020040

Heste

 

 

 

 

 

 

1020990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Fugleæg

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (+)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1030010

Kyllinger

 

 

 

 

 

 

1030020

Ænder

 

 

 

 

 

 

1030030

Gæs

 

 

 

 

 

 

1030040

Vagtler

 

 

 

 

 

 

1030990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

Fedtopløselig

Abamectin (summen af avermectin B1a, avermectin B1b og delta-8,9-isomer af avermectin B1a, udtrykt som avermectin B1a) (F) (R)

(R)

=

Definitionen for restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

Abamectin — kode 1000000 undtagen 1040000 : avermectin B1a

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0120010

Mandler

0120060

Hasselnødder

0120110

Valnødder

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0130000

Kernefrugter

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

0163040

Papajaer

0231010

Tomater

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

0251020

Havesalat

0251030

Bredbladet endivie

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0256030

Selleriblade

Acibenzolar-S-methyl (summen af acibenzolar-S-methyl og acibenzolarsyre (fri og konjugeret), udtrykt som acibenzolar-S-methyl)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 26. juni 2016, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0163030

Mangofrugter

Fenhexamid (F)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest og parametre for god landbrugspraksis ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 23. juli 2017, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

Fluazifop-P (summen af alle isomerer af fluazifop, dets estere og dets konjugater, udtrykt som fluazifop)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 29. juni 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0631000

a)

blomster

0632000

b)

blade og urter

0633000

c)

rødder

0700000

HUMLE

0810000

Krydderier i form af frø

0820000

Krydderier i form af frugter

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

1011010

Muskel

1011020

Fedt

1011030

Lever

1011040

Nyre

1012010

Muskel

1012020

Fedt

1012030

Lever

1012040

Nyre

1013010

Muskel

1013020

Fedt

1013030

Lever

1013040

Nyre

1014010

Muskel

1014020

Fedt

1014030

Lever

1014040

Nyre

1016010

Muskel

1016020

Fedt

1016030

Lever

1020010

Kvæg

1020020

Får

1020030

Geder

1030000

Fugleæg

Tebuconazol (R)

(R)

=

Definitionen for restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

Tebuconazol — kode 1000000 , undtagen 1040000 : summen af tebuconazol, hydroxy-tebuconazol og konjugaterne heraf, udtrykt som tebuconazol

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 25. januar 2016, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0140020

Kirsebær (søde)

0151020

Druer til vinfremstilling

0153020

Korbær

0153990

Andet (2)

0213090

Havrerod

0231030

Auberginer/ægplanter

0233010

Meloner

0260010

Bønner (med bælg)

0260020

Bønner (uden bælg)

0260030

Ærter (med bælg)

0270030

Bladselleri«

2)

I bilag III, del A, affattes kolonnerne vedrørende clopyralid, emamectin og fenpyrazamin således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (2)

Clopyralid

Emamectinbenzoat B1a, udtrykt som emamectin

Fenpyrazamin

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

 

0110000

Citrusfrugter

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0110010

Grapefrugter

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

0110990

Andet (2)

 

 

 

0120000

Trænødder

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0120010

Mandler

 

 

 

0120020

Paranødder

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

 

0120060

Hasselnødder

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

 

0120110

Valnødder

 

 

 

0120990

Andet (2)

 

 

 

0130000

Kernefrugter

0,5

0,02

0,01 (*2)

0130010

Æbler

 

 

 

0130020

Pærer

 

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

0130040

Mispel

 

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

 

0130990

Andet (2)

 

 

 

0140000

Stenfrugter

0,5

 

 

0140010

Abrikoser

 

0,02

5

0140020

Kirsebær (søde)

 

0,01 (*2)

4

0140030

Ferskner

 

0,03

4

0140040

Blommer

 

0,02

3

0140990

Andet (2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0150000

Bær og små frugter

 

 

 

0151000

a)

Druer

0,5

0,05

3

0151010

Spisedruer

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

0,5

0,05

3

0153000

c)

Stængelfrugter

0,5

0,01 (*2)

5

0153010

Brombær

 

 

 

0153020

Korbær

 

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

 

0153990

Andet (2)

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0,01 (*2)

 

0154010

Blåbær

0,5

 

4

0154020

Tranebær

4

 

0,01 (*2)

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

0,5

 

0,01 (*2)

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

0,5

 

0,01 (*2)

0154050

Hyben

0,5

 

0,01 (*2)

0154060

Morbær (hvide og sorte)

0,5

 

0,01 (*2)

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

0,5

 

0,01 (*2)

0154080

Hyldebær

0,5

 

0,01 (*2)

0154990

Andet (2)

0,5

 

0,01 (*2)

0160000

Diverse frugter med:

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

 

0161010

Dadler

 

 

 

0161020

Figner

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

 

0161990

Andet (2)

 

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

 

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

 

0162990

Andet (2)

 

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

 

0163020

Bananer

 

 

 

0163030

Mangofrugter

 

 

 

0163040

Papajaer

 

 

 

0163050

Granatæbler

 

 

 

0163060

Cherimoya

 

 

 

0163070

Guavaer

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Brødfrugter

 

 

 

0163100

Durianfrugter

 

 

 

0163110

Soursops/guanabanas

 

 

 

0163990

Andet (2)

 

 

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0211000

a)

Kartofler

0,5

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

1