EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1497

Kommissionens forordning (EU) 2018/1497 af 8. oktober 2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår fødevarekategori 17 og anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer i kosttilskud (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6410

OJ L 253, 9.10.2018, p. 36–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1497/oj

9.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1497

af 8. oktober 2018

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår fødevarekategori 17 og anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer i kosttilskud

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Kun fødevaretilsætningsstoffer, der er opført på EU-listen i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, kan markedsføres som sådanne og anvendes i fødevarer på de anvendelsesbetingelser, der er fastsat heri.

(3)

Denne liste kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(4)

Fødevaretilsætningsstofferne er opført på EU-listen i overensstemmelse med, hvilke kategorier af fødevarer de kan tilsættes til. Fødevarekategori 17 i listens del D omfatter kosttilskud som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF (3), undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn. Fødevarekategori 17 omfatter tre underkategorier: 17.1, »Kosttilskud i fast form, herunder kapsler og tabletter og lign., dog ikke i form af tyggetabletter«, 17.2, »Kosttilskud i flydende form« og 17.3, »Kosttilskud i form af sirup eller tyggetabletter«. EU-listens del E indeholder de tilsætningsstoffer, der er tilladt i hver af disse underkategorier, og anvendelsesbetingelserne herfor.

(5)

Det fremgik af drøftelserne med medlemsstaterne (i arbejdsgruppen af regeringseksperter om tilsætningsstoffer), at der er forskelle med hensyn til gennemførelsen af bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer, navnlig for så vidt angår underkategori 17.3, »Kosttilskud i form af sirup eller tyggetabletter«. Denne klassificering har ført til misforståelser, og for at undgå sådanne bør kosttilskud i form af sirup og tyggetabletter kategoriseres som kosttilskud i henholdsvis flydende eller fast form.

(6)

Fødevareunderkatagori 17.3 bør derfor udgå, og navnene på fødevareunderkategori 17.1 og 17.2 bør ændres til henholdsvis »Kosttilskud i fast form, undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn« og »Kosttilskud i flydende form, undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn«. Det vil således være bedre afspejlet, hvilke produkter der er omfattet af/indgår i hver af fødevareunderkategorierne. Som et resultat af at fødevareunderkategori 17.3 udgår, bør angivelser vedrørende tilsætningsstoffer, der var omfattet af denne fødevareunderkategori, overføres til enten fødevareunderkategori 17.1 eller 17.2 for at sikre gennemsigtighed og retssikkerhed for så vidt angår anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer i de pågældende fødevarer. Af klarheds- og håndhævelseshensyn bør navnet på fødevarekategori 17 også ændres til »Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF«.

(7)

Det fremgik ligeledes af drøftelserne med medlemsstaterne, at det bør præciseres, hvorvidt en eventuel maksimumsværdi/et eventuelt maksimalt anvendelsesniveau for fødevaretilsætningsstofferne i fødevarekatagori 17 gælder for fødevaren, som den markedsføres, eller for det brugsklare produkt. Der bør derfor tilføjes et indledende afsnit vedrørende visse fødevaretilsætningsstoffer, der er tilladt i den pågældende fødevarekategori. Dette er i overensstemmelse med de tidligere angivelser vedrørende de pågældende fødevaretilsætningsstoffer i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF (4), 94/36/EF (5) og 95/2/EF (6).

(8)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«), inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, undtagen hvis en sådan opdatering ikke kan få virkninger for menneskers sundhed. Eftersom EU-listen ændres, således at den præciserer anvendelser, der allerede er tilladt, er der tale om en opdatering af denne liste, der ikke kan få virkninger for menneskers sundhed. Det er derfor ikke nødvendigt at indhente en udtalelse fra autoriteten.

(9)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT L 237 af 10.9.1994, s. 3).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/36/EF af 30. juni 1994 om farvestoffer til brug i levnedsmidler (EFT L 237 af 10.9.1994, s. 13).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (EFT L 61 af 18.3.1995, s. 1).


BILAG

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I del D affattes angivelserne vedrørende fødevarekategori 17, »Kosttilskud som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF, undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn«, således:

»17.

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

17.1

Kosttilskud i fast form, undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn

17.2.

Kosttilskud i flydende form, undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn«

2)

I del E foretages følgende ændringer:

a)

Angivelsen vedrørende fødevarekategori 17, »Kosttilskud som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF, undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn«, affattes således:

»17.

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

 

INDLEDENDE DEL — GÆLDER FOR ALLE UNDERKATEGORIER

 

De maksimale anvendelsesniveauer for farvestoffer, polyoler, sødestoffer samt E 200-213, E 338-452, E 405, E 416, E 426, E 432-436, E 459, E 468, E 473-475, E 491-495, E 551-553, E 901-904, E 961, E 1201-1204, E 1505 og E 1521 vedrører det brugsklare kosttilskud som tilberedt efter fabrikantens brugsanvisning.

Fortyndingsfaktoren for kosttilskud, der skal fortyndes eller opløses, skal oplyses sammen med brugsanvisningen.«

b)

I angivelsen vedrørende fødevareunderkategori 17.1 foretages følgende ændringer:

i)

Navnet affattes således:

»17.1.

Kosttilskud i fast form, undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn«

ii)

Alle angivelser i underkategorien erstattes af følgende angivelser, der indsættes i nummerorden:

 

»Gruppe I

Tilsætningsstoffer

 

 

E 410, E 412, E 415, E 417 og E 425 må ikke anvendes til fremstilling af tørrede kosttilskud, der er bestemt til at rehydreres ved indtagelse

 

Gruppe II

Farvestoffer tilladt quantum satis

Quantum satis

 

Gældende: indtil den 31. juli 2014

 

Gruppe II

Farvestoffer tilladt quantum satis

Quantum satis

(69)

Gældende: fra den 1. august 2014

 

Gruppe III

Farvestoffer med kombineret maksimalgrænseværdi

300

 

Gældende: indtil den 31. juli 2014

 

Gruppe III

Farvestoffer med kombineret maksimalgrænseværdi

300

(69)

Gældende: fra den 1. august 2014

 

Gruppe IV

Polyoler

Quantum satis

 

 

 

E 104

Quinolingult

35

(61)

Gældende: 1. januar 2014-31. juli 2014

 

E 104

Quinolingult

35

(61)(69)

Gældende: fra den 1. august 2014

Undtagen til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 104

Quinolingult

10

(61)

Gældende: 1. januar 2014-31. juli 2014

 

E 104

Quinolingult

10

(61)(69)

Gældende: fra den 1. august 2014

Kun til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

10

(61)

Gældende: 1. januar 2014-31. juli 2014

 

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

10

(61)(69)

Gældende: fra den 1. august 2014

 

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

35

(61)

Gældende: 1. januar 2014-31. juli 2014

 

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

35

(61)(69)

Gældende: fra den 1. august 2014

Undtagen til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

10

(61)

Gældende: 1. januar 2014-31. juli 2014

 

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

10

(61)(69)

Gældende: fra den 1. august 2014

Kun til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

160d

Lycopen

30

 

 

 

E 200-213

Sorbinsyre — sorbater; Benzoesyre — benzoater

1 000

(1)(2)

Kun til kosttilskud i tør form, som indeholder præparater af vitamin A samt kombinationer af vitamin A og D, undtagen i form af tyggetabletter

 

E 310-321

Propylgallat, TBHQ, BHA og BHT

400

(1)

 

 

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

Quantum satis

 

 

 

E 392

Ekstrakter af rosmarin

400

(46)

 

 

E 405

Propylenglycolalginat

1 000

 

 

 

E 416

Karayagummi

Quantum satis

 

 

 

E 426

Sojabønnehemicellulose

1 500

 

 

 

E 432-436

Polysorbater

Quantum satis

 

 

 

E 459

Beta-cyclodextrin

Quantum satis

 

Kun til kosttilskud i tabletform, herunder drageret

 

E 468

Tværbunden natriumcarboxymethylcellulose

30 000

 

Undtagen til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 473-474

Saccharoseestere af fedtsyrer — saccharoseestere i blanding med mono- og diglycerider af fedtsyrer

Quantum satis

(1)

 

 

E 475

Polyglycerolestere af fedtsyrer

Quantum satis

 

 

 

E 491-495

Sorbitanestere

Quantum satis

(1)

 

 

E 551-559

Siliciumdioxid — silicater

Quantum satis

 

Gældende: indtil den 31. januar 2014

 

E 551-553

Siliciumdioxid — silicater

Quantum satis

 

Gældende: fra den 1. februar 2014

 

E 900

Dimethylpolysiloxan

10

(91)

Kun til kosttilskud i form af brusetabletter

 

E 901

Bivoks, hvidt og gult

Quantum satis

 

 

 

E 902

Candelillavoks

Quantum satis

 

 

 

E 903

Carnaubavoks

200

 

 

 

E 904

Shellak

Quantum satis

 

 

 

E 950

Acesulfamkalium

500

 

 

 

E 950

Acesulfamkalium

2 000

 

Kun til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 951

Aspartam

2 000

 

 

 

E 951

Aspartam

5 500

 

Kun til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 952

Cyclaminsyre og dens Na- og Ca-salte

500

(51)

 

 

E 952

Cyclaminsyre og dens Na- og Ca-salte

1 250

(51)

Kun til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 954

Saccharin og dets Na-, K- og Ca-salte

500

(52)

 

 

E 954

Saccharin og dets Na-, K- og Ca-salte

1 200

(52)

Kun til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 955

Sucralose

800

 

 

 

E 955

Sucralose

2 400

 

Kun til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 957

Thaumatin

400

 

Kun til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 959

Neohesperidindihydrochalcon

100

 

 

 

E 959

Neohesperidindihydrochalcon

400

 

Kun til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 960

Steviolglycosider

670

(60)

 

 

E 960

Steviolglycosider

1 800

(60)

Kun til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 961

Neotam

60

 

 

 

E 961

Neotam

185

 

Kun til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 961

Neotam

2

 

Kun som smagsforstærker, undtagen til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 961

Neotam

2

 

Kun til vitamin- og/eller mineralbaserede kosttilskud i form af tyggetabletter, som smagsforstærker

 

E 962

Aspartam-acesulfamsalt

500

(11)a (49) (50)

 

 

E 962

Aspartam-acesulfamsalt

2 000

(11)a (49) (50)

Kun til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 969

Advantam

20

 

 

 

E 969

Advantam

55

 

Kun til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 1201

Polyvinylpyrrolidon

Quantum satis

 

Kun til kosttilskud i tabletform, herunder drageret

 

E 1202

Polyvinylpolypyrrolidon

Quantum satis

 

Kun til kosttilskud i tabletform, herunder drageret

 

E 1203

Polyvinylalkohol (PVA)

18 000

 

Kun til kosttilskud i tabletform, herunder drageret

 

E 1204

Pullulan

Quantum satis

 

Kun til kosttilskud i tabletform, herunder drageret

 

E 1205

Basisk methacrylat-copolymer

100 000

 

Undtagen til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 1206

Neutral methacrylat-copolymer

200 000

 

Undtagen til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 1207

Anionisk methacrylat-copolymer

100 000

 

Undtagen til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 1208

Polyvinylpyrrolidonvinylacetat-copolymer

100 000

 

Undtagen til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 1209

Polyethylenglycol podet på polyvinylalkohol

100 000

 

Undtagen til kosttilskud i form af tyggetabletter

 

E 1505

Triethylcitrat

3 500

 

Kun til kosttilskud i tabletform, herunder drageret

 

E 1521

Polyethylenglycol

10 000

 

Kun til kosttilskud i tabletform, herunder drageret.«

c)

I angivelsen vedrørende fødevareunderkategori 17.2 foretages følgende ændringer:

i)

Navnet affattes således:

»17.2.

Kosttilskud i flydende form, undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn«

ii)

Alle angivelser i underkategorien erstattes af følgende angivelser, der indsættes i nummerorden:

 

»Gruppe I

Tilsætningsstoffer

 

 

 

 

Gruppe II

Farvestoffer tilladt quantum satis

Quantum satis

 

 

 

Gruppe II

Farvestoffer tilladt quantum satis

Quantum satis

 

Gældende: indtil den 31. juli 2014

 

Gruppe II

Farvestoffer tilladt quantum satis

Quantum satis

(69)

Gældende: fra den 1. august 2014

Kun til kosttilskud i form af sirup

 

Gruppe III

Farvestoffer med kombineret maksimalgrænseværdi

100

 

 

 

Gruppe IV

Polyoler

Quantum satis

 

 

 

E 104

Quinolingult

10

(61)

Gældende: 1. januar 2014-31. juli 2014

 

E 104

Quinolingult

10

(61)(69)

Gældende: fra den 1. august 2014

 

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

10

(61)

Gældende: 1. januar 2014-31. juli 2014

 

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

10

(61)(69)

Gældende: fra den 1. august 2014

 

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

10

(61)

Gældende: 1. januar 2014-31. juli 2014

 

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

10

(61)(69)

Gældende: fra den 1. august 2014

 

E 160d

Lycopen

30

 

 

 

E 200-213

Sorbinsyre — sorbater; Benzoesyre — benzoater

2 000

(1)(2)

Undtagen til kosttilskud i form af sirup

 

E 310-321

Propylgallat, TBHQ, BHA og BHT

400

1)

 

 

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

Quantum satis

 

 

 

E 392

Ekstrakter af rosmarin

400

(46)

 

 

E 405

Propylenglycolalginat

1 000

 

 

 

E 416

Karayagummi

Quantum satis

 

 

 

E 426

Sojabønnehemicellulose

1 500

 

 

 

E 432-436

Polysorbater

Quantum satis

 

 

 

E 473-474

Saccharoseestere af fedtsyrer — saccharoseestere i blanding med mono- og diglycerider af fedtsyrer

Quantum satis

(1)

 

 

E 475

Polyglycerolestere af fedtsyrer

Quantum satis

 

 

 

E 491-495

Sorbitanestere

Quantum satis

(1)

 

 

E 551-559

Siliciumdioxid — silicater

Quantum satis

 

Gældende: indtil den 31. januar 2014

 

E 551-553

Siliciumdioxid — silicater

Quantum satis

 

Gældende: fra den 1. februar 2014

 

E 950

Acesulfamkalium

350

 

 

 

E 950

Acesulfamkalium

2 000

 

Kun til kosttilskud i form af sirup

 

E 951

Aspartam

600

 

 

 

E 951

Aspartam

5 500

 

Kun til kosttilskud i form af sirup

 

E 952

Cyclaminsyre og dens Na- og Ca-salte

400

(51)

 

 

E 952

Cyclaminsyre og dens Na- og Ca-salte

1 250

(51)

Kun til kosttilskud i form af sirup

 

E 954

Saccharin og dets Na-, K- og Ca-salte

80

(52)

 

 

E 954

Saccharin og dets Na-, K- og Ca-salte

1 200

(52)

Kun til kosttilskud i form af sirup

 

E 955

Sucralose

240

 

 

 

E 955

Sucralose

2 400

 

Kun til kosttilskud i form af sirup

 

E 957

Thaumatin

400

 

Kun til kosttilskud i form af sirup

 

E 959

Neohesperidindihydrochalcon

50

 

 

 

E 959

Neohesperidindihydrochalcon

400

 

Kun til kosttilskud i form af sirup

 

E 960

Steviolglycosider

200

(60)

 

 

E 960

Steviolglycosider

1 800

(60)

Kun til kosttilskud i form af sirup

 

E 961

Neotam

20

 

 

 

E 961

Neotam

185

 

Kun til kosttilskud i form af sirup

 

E 961

Neotam

2

 

Kun som smagsforstærker, undtagen til kosttilskud i form af sirup

 

E 961

Neotam

2

 

Kun til vitamin- og/eller mineralbaserede kosttilskud i form af sirup, som smagsforstærker

 

E 962

Aspartam-acesulfamsalt

350

(11)a (49) (50)

 

 

E 962

Aspartam-acesulfamsalt

2 000

(11)a (49) (50)

Kun til kosttilskud i form af sirup

 

E 969

Advantam

6

 

 

 

E 969

Advantam

55

 

Kun til kosttilskud i form af sirup.«


Top