EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1495

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1495 af 8. oktober 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet malathion (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6453

OJ L 253, 9.10.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1495/oj

9.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1495

af 8. oktober 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet malathion

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig det andet alternativ i artikel 21, stk. 3, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2010/17/EU (2) blev malathion optaget som aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3), på betingelse af at de berørte medlemsstater sikrer, at ansøgeren, der anmodede om, at malathion blev godkendt, fremlægger yderligere bekræftende oplysninger om den akutte risiko og risikoen på langt sigt for insektædende fugle.

(2)

Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4).

(3)

Den 25. april 2012 fremsendte ansøgeren yderligere oplysninger for at opfylde kravene om bekræftende data med hensyn til risikoen for forbrugerne ved indtag via kosten og den akutte risiko og risikoen på langt sigt for insektædende fugle og kvantificeringen af malaoxons og malathions forskellige styrke til den rapporterende medlemsstat Det Forenede Kongerige inden for den frist, der er fastsat for forelæggelse af oplysninger.

(4)

Det Forenede Kongerige vurderede de yderligere oplysninger, som ansøgeren havde fremsendt, og fremlagde den 11. maj 2015 sin vurdering i form af et tillæg til udkastet til vurderingsrapport for de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(5)

De øvrige medlemsstater, ansøgeren og autoriteten blev hørt og bedt om at fremsætte bemærkninger til den rapporterende medlemsstats vurdering. Den 2. februar 2016 offentliggjorde autoriteten en teknisk rapport, hvori resultatet af denne høring om malathion opsummeres (5).

(6)

Udkastet til vurderingsrapport, tillægget og autoritetens tekniske rapport blev behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og behandlingen blev afsluttet i januar 2018 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om malathion.

(7)

Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport om malathion. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(8)

De oplysninger, som ansøgeren har fremsendt, er imidlertid utilstrækkelige, og Kommissionen kan ikke på grundlag af de forhåndenværende oplysninger konkludere, at niveauet for den akutte risiko og risikoen på langt sigt for fugle ved anvendelse af malathion er acceptabelt. Desuden er det ikke muligt at afbøde en sådan risiko med andre risikobegrænsende foranstaltninger end anvendelser i væksthuse.

(9)

Under hensyntagen til den identificerede høje risiko for fugle bør anvendelsesbetingelserne for malathion derfor begrænses yderligere, og anvendelse bør kun tillades i væksthuse med permanent struktur. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(10)

Medlemsstaterne bør have tilstrækkelig tid til at ændre eller tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder malathion.

(11)

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder malathion, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest den 29. januar 2020.

(12)

Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder har ikke afgivet en udtalelse inden for den tidsfrist, der var fastsat af formanden. Det blev anset for at være nødvendigt med en gennemførelsesretsakt, og formanden forelagde udkastet til en gennemførelsesretsakt for appeludvalget til yderligere drøftelse. Appeludvalget har ikke afgivet udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder malathion som aktivstof, senest den 29. april 2019

Artikel 3

Afviklingsperiode

Eventuelle afviklingsperioder, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så korte som muligt og udløbe senest den 29. januar 2020.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2010/17/EU af 9. marts 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage malathion som aktivstof (EUT L 60 af 10.3.2010, s. 17).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(5)  EFSA, Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for malathion. EFSA Supporting publication 2016:EN-951. 61 s.


BILAG

Kolonnen »Særlige bestemmelser« i række 300, malathion, i del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes således:

»DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid i væksthuse med permanent struktur. Må kun tillades anvendt af professionelle brugere.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om malathion, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

a)

være særligt opmærksomme på udslip fra væksthuse, f.eks. kondenseringsvand, afledningsvand, jord eller kunstige substrater, for at udelukke risici for vandorganismer

b)

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af bestøverkolonier, der med vilje er anbragt i væksthuset

c)

være særligt opmærksomme på at beskytte brugerne og arbejdstagerne for at sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver brug af passende personlige værnemidler, hvis det er relevant.

d)

være særligt opmærksomme på beskyttelse af forbrugerne i tilfælde af forarbejdede varer.

Medlemsstaterne sikrer, at malathionbaserede formuleringer ledsages af en brugsanvisning, hvoraf det fremgår, at enhver risiko for dannelse af isomalathion i mængder, der overskrider de tilladte maksimumsgrænser under opbevaring og transport, skal undgås.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger og foreskrive passende mærkning af plantebeskyttelsesmidler.«


Top