EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1488

Rådets forordning (EU) 2018/1488 af 28. september 2018 om oprettelse af et fællesforetagende for europæisk højtydende databehandling

ST/10594/2018/INIT

OJ L 252, 8.10.2018, p. 1–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/08/2021; ophævet ved 32021R1173

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1488/oj

8.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 252/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/1488

af 28. september 2018

om oprettelse af et fællesforetagende for europæisk højtydende databehandling

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 187 og artikel 188, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Offentlig-private partnerskaber i form af fælles teknologiinitiativer blev første gang nævnt i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF (2).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 (3) fastlægger Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) (»Horisont 2020«). Med denne forordning er det hensigten at opnå en større indvirkning med hensyn til forskning og innovation ved at kombinere midler fra Horisont 2020 og midler fra den private sektor i offentlig-private partnerskaber inden for områder, hvor anvendelsesområdet og omfanget af ressourcer inden for forskning og innovation er berettigede til at opfylde Unionens overordnede mål om konkurrenceevne, øge virkningen af private investeringer og tackle samfundsmæssige udfordringer i et begrænset antal tilfælde med en klar europæisk merværdi. Disse partnerskaber bør bygge på et langsigtet engagement, herunder et afbalanceret bidrag fra alle partnere, og de bør være ansvarlige for at nå deres mål og være i overensstemmelse med Unionens strategiske mål inden for forskning, udvikling og innovation. Disse partnerskaber bør forvaltes og fungere på en åben, gennemsigtig, effektiv og inklusiv måde ved at give en lang række interessenter, der er aktive på deres specifikke områder, mulighed for at deltage.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 (4) og Rådets afgørelse 2013/743/EU (5) kan der ydes støtte til fællesforetagender, som oprettes inden for rammerne af Horisont 2020 på de vilkår, der anføres i nævnte afgørelse.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 (6) oprettede Connecting Europe-faciliteten (CEF). Connecting Europe-faciliteten skal gøre det muligt at forberede og gennemføre projekter af fælles interesse inden for rammerne af politikken for transeuropæiske net inden for transport-, telekommunikations- og energisektorerne. Connecting Europe-faciliteten skal navnlig støtte gennemførelsen af de projekter af fælles interesse, som tilsigter at udvikle og anlægge ny infrastruktur og nye tjenester eller opgradere eksisterende infrastruktur og tjenester inden for transport-, telekommunikations- og energisektorerne. Connecting Europe-faciliteten skal også bidrage til at støtte projekter med europæisk merværdi og væsentlige samfundsmæssige fordele, der ikke modtager tilstrækkelig finansiering fra markedet.

(5)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 283/2014 (7) blev der fastlagt retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur og fastsat sektorspecifikke betingelser for telekommunikationssektoren.

(6)

Højtydende databehandling kan betegnes som et projekt af fælles interesse inden for digitale serviceinfrastrukturer, som er støtteberettigede, jf. artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 283/2014, nemlig adgang til offentlig information, der kan genanvendes som omhandlet i punkt 3, litra d), i bilaget til nævnte forordning. I henhold til artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1316/2013 kan Kommissionen overdrage en del af gennemførelsen af Connecting Europe-faciliteten til de organer, der er omhandlet i artikel 62, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (8).

(7)

I Kommissionens meddelelse med titlen: »Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (»Europa 2020-strategien«), som er godkendt af Europa-Parlamentet og Rådet, understreges behovet for at udvikle gunstige betingelser for investeringer i viden og innovation med henblik på at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Unionen.

(8)

I Kommissionens meddelelse af 19. april 2016 med titlen »Europæisk cloudinitiativ — Opbygning af en konkurrencedygtig data- og vidensøkonomi i Europa« opfordres der til skabelsen af en europæisk datainfrastruktur baseret på førende databehandling med høj ydeevne og udvikling af et komplet europæisk økosystem for højtydende databehandling, der er i stand til at udvikle ny europæisk teknologi og realisere exaskalasupercomputere. Betydningen af området og de udfordringer, som interessenterne i Unionen står over for, kræver handling for at samle de ressourcer og kapaciteter, der er nødvendige, herunder de eksisterende som f.eks. nationale supercomputere og supercomputercentre, for at sikre den ubrudte kæde fra forskning og udvikling til levering og drift af højtydende exaskalasystemer til databehandling. Derfor bør der etableres en mekanisme på EU-plan, som har til formål at sammenlægge og koncentrere støtten til oprettelsen af en europæisk infrastruktur for højtydende databehandling i verdensklasse og til forskning og innovation i højtydende databehandling fra medlemsstaterne, Unionen og den private sektor. Denne infrastruktur bør give adgang til brugere fra den offentlige sektor, brugere fra industrien, herunder små og mellemstore virksomheder (SMV'er), og brugere fra den akademiske verden, herunder de videnskabelige samfund i den fremspirende europæiske åbne videnskabscloud.

(9)

Meddelelsen fra Kommissionen af 10. maj 2017 om midtvejsevalueringen af gennemførelsen af strategien for det digitale indre marked — Et forbundet digitalt indre marked for alle identificerer højtydende databehandling som et kritisk element for digitalisering af industrien og dataøkonomien. Der kræves betydelige investeringer for at udvikle, anskaffe og drive supercomputere i den globale top tre, og intet enkelt europæisk land har på egen hånd ressourcerne til at udvikle et fuldt økosystem for højtydende databehandling. Der er derfor behov for, at medlemsstaterne, Unionen og den private sektor koordinerer deres indsats og deler deres ressourcer for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter højtydende databehandling og opbygge et stærkt og innovativt videnskabeligt og industrielt økosystem for højtydende databehandling i hele Unionen. I meddelelsen foreslås oprettelsen af et retligt instrument, der tilvejebringer en ramme for udbud med henblik på en integreret exaskalasupercomputer- og datainfrastruktur.

(10)

For at udstyre Unionen med den databehandling, der er nødvendig, for at den kan være på forkant i sin forskning, bør medlemsstaternes investeringer i højtydende databehandling koordineres, og industriens og markedets anvendelse af højtydende databehandlingsteknologi bør styrkes både i den offentlige og den private sektor. Unionen bør blive bedre til at omdanne den teknologiske udvikling til efterspørgsels- og anvendelsesorienterede europæiske systemer for højtydende databehandling, der er konkurrencedygtige på markedet, etablere en effektiv forbindelse mellem teknologiforsyning, design i fællesskab og fælles udbud af systemer i verdensklasse og skabe et globalt konkurrencedygtigt økosystem inden for højtydende databehandlingsteknologier og -applikationer. Samtidig bør Unionen give sin forsyningsindustri mulighed for at udnytte sådanne investeringer, som kan medføre, at de anvendes inden for storstilede og fremspirende anvendelsesområder som f.eks. skræddersyet medicin, opkoblet og automatiseret kørsel eller andre førende markeder, der understøttes af kunstig intelligens, blockchainteknologi, edge-computing eller mere bredt af digitaliseringen af EU-industri.

(11)

Et fællesforetagende er det bedste instrument med hensyn til at gennemføre målene for den europæiske strategi for højtydende databehandling som fastsat i det europæiske cloudinitiativ, til at overvinde de nuværende begrænsninger og samtidig give den største økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige effekt og sikre den bedste beskyttelse af Unionens interesser. Det kan samle ressourcer fra Unionen, medlemsstaterne og den private sektor. Det kan gennemføre en udbudsramme og drive højtydende databehandlingssystemer i verdensklasse via fremme af teknologi, især konkurrencedygtig europæisk teknologi. Det kan lancere forsknings- og innovationsprogrammer til udvikling af europæiske teknologier og deres efterfølgende integration i exaskalasupercomputersystemer og bidrage til at udvikle en konkurrencedygtig europæisk teknologiforsyningsindustri.

(12)

Fællesforetagendet bør oprettes og tages i drift senest i starten af 2019 for at nå målet om at udstyre Unionen med en præexaskalainfrastruktur inden 2020 og udvikle de nødvendige teknologier og applikationer til at nå exaskalakapacitet omkring 2022-2023, samtidig med at et konkurrencedygtigt europæisk innovationsøkosystem for højtydende databehandling fremmes. Da en udviklingscyklus i den næste generation af teknologi typisk tager fire til fem år, skal aktionerne for at nå dette exaskalamål iværksættes snarest muligt for at forblive konkurrencedygtig på det globale marked.

(13)

Det offentlig-private partnerskab i form af fællesforetagendet bør kombinere de finansielle og tekniske midler, der er afgørende for at kunne mestre den kompleksitet, som følger af den stadigt tiltagende innovationshastighed på området. Derfor bør medlemmerne af fællesforetagendet være Unionen, medlemsstaterne og lande, der er associeret med Horisont 2020, som er enige om et fælles europæisk initiativ vedrørende højtydende databehandling, og sammenslutninger, som repræsenterer deres konstituerende enheder og andre organisationer med et eksplicit og aktivt engagement for at producere forskningsresultater og innovationsresultater og fastholde knowhow inden for højtydende databehandling i Europa. Fællesforetagendet bør være åbent for nye medlemmer.

(14)

Unionen, de deltagende stater og de private medlemmer af fællesforetagendet skal hver især yde et finansielt bidrag til fællesforetagendets administrationsomkostninger. Unionens bidrag til administrationsomkostningerne i henhold til den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 kan kun fremrykkes med henblik på at dække driftsudgifterne til og med 2023. De deltagende stater og de private medlemmer af fællesforetagendet bør fuldt ud dække fællesforetagendets administrationsomkostninger fra og med 2024.

(15)

Med henblik på at genvinde en førende position inden for teknologier for højtydende databehandling og udvikle et fuldt økosystem for højtydende databehandling for Unionen indgik interessenter inden for industrien og forskersamfundet i den private sammenslutning European Technology Platform for High Performance Computing (ETP4HPC) et kontraktligt offentlig-privat partnerskab med Unionen i 2014. Dets mission er at opbygge en europæisk værdikæde af højtydende databehandlingsteknologi, som skal være globalt konkurrencedygtig og fremme synergier mellem de tre centrale komponenter i økosystemet for højtydende databehandling, nemlig teknologiudvikling, applikationer og supercomputerinfrastruktur. I betragtning af dens ekspertise og rolle med hensyn til at samle de relevante private interessenter inden for højtydende databehandling bør den private sammenslutning ETP4HPC være berettiget til medlemskab i fællesforetagendet.

(16)

Med henblik på at styrke dataværdikæden, styrke opbygningen af datasamfund og lægge fundamentet til en blomstrende datastyret økonomi i Unionen indgik interessenterne inden for industrien og forskersamfundet i sammenslutningen Big Data Value Association (BDVA) i 2014 et kontraktligt offentlig-privat partnerskab med Unionen. I betragtning af dens ekspertise og rolle med hensyn til at samle de relevante private interessenter inden for højtydende databehandling, bør BDVA være berettiget til medlemskab i fællesforetagendet.

(17)

De private sammenslutninger ETP4HPC og BDVA har skriftligt givet udtryk for deres vilje til at bidrage til fællesforetagendets teknologiske strategi og bidrage med deres ekspertise til realisering af fællesforetagendets mål. De private sammenslutninger bør acceptere de vedtægter, der findes i bilaget til denne forordning, gennem et godkendelsesbrev.

(18)

Den almennyttige forening PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) har 25 medlemslande, hvis repræsentative organisationer danner en paneuropæisk supercomputerinfrastruktur, der giver adgang til ressourcer og tjenester inden for databehandling og dataforvaltning for storstilede videnskabelige og ingeniørtekniske applikationer på højeste præstationsniveau. Fællesforetagendet kan samarbejde med PRACE om at tilvejebringe og forvalte adgangen til en organiseret og sammenkoblet supercomputer- og datainfrastruktur og dens tjenester samt om uddannelsesfaciliteter og kompetenceudviklingsmuligheder.

(19)

GÉANT-nettet forbinder 38 nationale netværkspartnere på forsknings- og uddannelsesområdet, som danner et paneuropæisk netværk til fordel for videnskabelig ekspertise, forskning, uddannelse og innovation. Gennem sin integrerede portefølje af konnektivitets-, samarbejds- og identitetstjenester giver GÉANT brugerne yderst pålidelig og ubegrænset adgang til databehandling, analyse, lagring, applikationer og andre ressourcer, der skal sikre, at Europa fortsat er førende på forskningsområdet. Fællesforetagendet kan samarbejde med GÉANT-nettet med hensyn til forbindelsen mellem fællesforetagendets supercomputere og med andre europæiske supercomputer- og datainfrastrukturer.

(20)

Fællesforetagendet bør beskæftige sig med klart definerede emner, der vil gøre det muligt for den akademiske verden og de europæiske industrier generelt at designe, udvikle og anvende de mest innovative teknologier inden for højtydende databehandling og etablere en integreret netbaseret infrastruktur i hele Unionen med højtydende databehandlingskapacitet i verdensklasse, højhastighedsforbindelser og de mest avancerede applikationer samt data- og softwaretjenester til sine videnskabsfolk og andre brugere på forkant med udviklingen fra industrien, herunder SMV'er og den offentlige sektor. Fællesforetagendet bør gøre en indsats for at reducere det specifikke kompetencegab i relation til højtydende databehandling i Unionen ved tage del i bevidstgørelsestiltag og medvirke til opbygningen af ny viden og menneskelig kapital.

(21)

Fællesforetagendet bør danne grundlaget for en mere langsigtet vision og forberede vejen mod opbygning af den første hybridinfrastruktur for højtydende databehandling i Europa, der integrerer klassiske databehandlingsarkitekturer med kvantedatabehandlingsudstyr, f.eks. udnyttelse af kvantecomputeren som accelerator for højtydende databehandlingstråde. En struktureret og koordineret finansiel støtte på europæisk plan er nødvendig for at bidrage til, at forskerhold og europæiske industrier bevarer førerpositionen i en særdeles konkurrencepræget international kontekst ved at producere resultater i verdensklasse for at sikre hurtig og bred industriel udnyttelse af europæisk forskning og teknologi i hele Unionen, og derved generere vigtige spillover-effekter på resten af samfundet, dele risiciene og forene kræfterne ved at tilpasse strategier og investeringer i forhold til den fælleseuropæiske interesse.

(22)

For at fællesforetagendet kan nå sine mål med at designe, udvikle og anvende de mest innovative teknologier inden for højtydende databehandling, bør det yde finansiel støtte navnlig i form af tilskud og udbud efter åbne og konkurrencedygtige indkaldelser af forslag og udbud på grundlag af årlige arbejdsplaner. Den finansielle støtte bør navnlig være målrettet mod konstaterede markedssvigt, der hindrer udviklingen af det pågældende program, og bør have en tilskyndelsesvirkning, således at modtagerens adfærd ændres.

(23)

For at nå målsætningerne om at øge industriens innovationspotentiale, navnlig i SMV'erne, bidrage til at mindske det kompetencegab, som specifikt er relateret til højtydende databehandling, støtte en forøgelse af viden og menneskelig kapital og fremme en højtydende databehandlingskapacitet bør fællesforetagendet støtte oprettelsen af, og navnlig netværkssamarbejde og koordinering mellem, nationale kompetencecentre for højtydende databehandling i hele Unionen. Disse kompetencecentre bør efter anmodning levere højtydende databehandlingstjenester til industrien, den akademiske verden og offentlige myndigheder. De bør primært fremme og give adgang til innovationsøkosystemet for højtydende databehandling, lette adgangen til supercomputere, håndtere den betydelige mangel på kvalificerede tekniske eksperter ved at iværksætte oplysningskampagner og uddannelses- og outreachaktiviteter og indlede netværksaktiviteter med interessenter og andre kompetencecentre for at fremme en bredere innovation, bl.a. ved at udveksle og fremme bedste praksis vedrørende use cases eller anvendelseserfaringer, ved at dele deres uddannelsesfaciliteter og -erfaringer, ved at muliggøre fælles udvikling og udveksling af parallelle regler eller ved at støtte udvekslingen af innovative applikationer og værktøjer til offentlige og private brugere, navnlig SMV'er.

(24)

Fællesforetagendet bør tilvejebringe en efterspørgselsorienteret og brugerdrevet ramme og muliggøre en tilgang med fokus på design i fællesskab med henblik på erhvervelse af en integreret exaskalasupercomputer- og datainfrastruktur i verdensklasse i Unionen for at udstyre brugerne med den strategiske beregningsressource, de behøver for at være konkurrencedygtige, og løse samfundsmæssige, miljømæssige, økonomiske og sikkerhedsmæssige udfordringer. Til dette formål bør fællesforetagendet bidrage til erhvervelse af præexaskala- og petaskalasupercomputere. Fællesforetagendets supercomputere bør installeres i en deltagende stat, som er en medlemsstat.

(25)

Horisont 2020 bør bidrage til at mindske forsknings- og innovationskløften i Unionen ved at fremme synergier med de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene). Fællesforetagendet bør derfor søge at udvikle tætte interaktioner med ESI-fondene, som specifikt kan bidrage til at styrke lokal, regional og national forsknings- og innovationskapacitet

(26)

Fællesforetagendet bør skabe gunstige rammer for de deltagende stater, der er medlemsstater, så de kan benytte ESI-fondene til erhvervelse af supercomputere. Brug af ESI-fondene i fællesforetagendets aktiviteter er afgørende for udviklingen i Unionen af en integreret og netbaseret højtydende databehandlings- og datainfrastruktur i verdensklasse, eftersom fordelene ved en sådan infrastruktur ikke kun gælder brugerne i medlemsstaterne. Hvis deltagende medlemsstater beslutter at benytte ESI-fondene som bidrag til petaskala- og præexaskalasupercomputernes erhvervelsesomkostninger bør fællesforetagendet tage hensyn til Unionens andel af ESI-fondene i den pågældende deltagende stat og kun medregne den nationale andel af ESI-fondene som nationalt bidrag til fællesforetagendets budget. Under alle omstændigheder bør Unionens bidrag fra Horisont 2020- og CEF-midler dække op til 50 % af erhvervelsesomkostningerne plus op til 50 % af driftsomkostningerne for præexaskalasupercomputerne for at være i overensstemmelse med fællesforetagendets mål om at bidrage til en sammenlægning af ressourcerne med henblik på at udstyre Unionen med præexaskalasupercomputere i verdensklasse. Med hensyn til petaskalasupercomputere vil Unionens bidrag fra Horisont 2020- og CEF-midler dække op til 35 % af erhvervelsesomkostningerne for supercomputeren for at være i overensstemmelse med den eksisterende finansiering af innovative udbud i Horisont 2020. De resterende omkostninger ved petaskala- og præexaskalasupercomputeren bør dækkes af de deltagende stater.

(27)

Fællesforetagendet bør være ejer af de præexaskalasupercomputere, det har erhvervet. Driften af hver præexaskalasupercomputer bør overdrages til en værtsenhed. Værtsenheden kan repræsentere en enkelt deltagende stat, der er en medlemsstat, eller et værtskonsortium. Værtsenheden bør kunne give et nøjagtigt overslag og kontrollere supercomputerens driftsomkostninger ved for eksempel at sikre en funktionel adskillelse og så vidt muligt en fysisk adskillelse af fællesforetagendets præexaskalasupercomputere og ethvert nationalt eller regionalt databehandlingssystem, det driver. Værtsenheden bør udvælges af fællesforetagendets bestyrelse (»bestyrelsen«) efter en indkaldelse af interessetilkendegivelser, der evalueres af uafhængige eksperter. Når der er udvalgt en værtsenhed bør den deltagende stat, hvor værtsenheden er etableret, eller værtskonsortiet kunne beslutte at opfordre andre deltagende stater til at tilslutte sig og bidrage til finansieringen af den præexaskalasupercomputer, der skal installeres i den udvalgte værtsenhed. Andelen af Unionens adgangstid til præexaskalasupercomputeren bør være direkte proportional med Unionens finansielle bidrag fra Horisont 2020- og CEF-midler til de samlede omkostninger ved ejerskab af denne supercomputer og bør ikke overstige 50 % af den samlede adgangstid til denne supercomputer. Bidragene fra de deltagende stater i et værtskonsortium til præexaskalasupercomputeren bør omsættes til andele af adgangstiden til denne supercomputer. De deltagende stater aftaler selv indbyrdes, hvordan deres andel af adgangstiden til præexaskalasupercomputeren fordeles.

Fællesforetagendet bør forblive ejer af præexaskalasupercomputerne, indtil de afskrives. Derefter vil ejerskabet kunne overføres til værtsenheden til nedlukning, bortskaffelse eller anden brug. Hvis dette aftales, hvor ejerskabet overføres til værtsenheden inden udløbet af den fulde afskrivningsperiode for en præexaskalasupercomputer, eller fordi fællesforetagendet afvikles, bør værtsenheden refundere fællesforetagendet restværdien af supercomputeren.

(28)

Fællesforetagendet bør i fællesskab med de deltagende stater anskaffe petaskalasupercomputerne. Driften af hver petaskalasupercomputer bør overdrages til en værtsenhed. Værtsenheden kan repræsentere en enkelt deltagende stat, som er en medlemsstat, eller et værtskonsortium af deltagende stater. Fællesforetagendet bør eje den del, der svarer til Unionens andel af de finansielle bidrag til disse erhvervelsesomkostninger fra Horisont 2020- og CEF-midler. Værtsenheden bør udvælges af bestyrelsen efter en indkaldelse af interessetilkendegivelser, der evalueres af uafhængige eksperter. Andelen af Unionens adgangstid til hver petaskalasupercomputer bør være direkte proportional med Unionens finansielle bidrag fra Horisont 2020- og CEF-midler til omkostningerne ved erhvervelse af denne petaskalasupercomputer. Fællesforetagendet bør overføre ejerskabet til værtsenheden, når petaskalasupercomputeren er fuldt afskrevet, eller når fællesforetagendet skal afvikles. I så fald bør værtsenheden refundere fællesforetagendet restværdien af supercomputeren.

(29)

Der bør ved design og drift af de præexaskala- og petaskalasupercomputere, som støttes af fællesforetagendet, tages hensyn til energieffektiviteten og den miljømæssige bæredygtighed.

(30)

For at kunne håndtere brugernes stadigt stigende efterspørgsel efter supercomputerressourcer kan de deltagende stater tildele fællesforetagendet adgangstid til en eller flere af de af deres nationale supercomputere, der er tilgængelige, nemlig som ikke allerede er afsat, og som ikke er medfinansieret af fællesforetagendet. I så fald bør de deltagende stater på frivillig basis tildele fællesforetagendet en rimelig andel af adgangstiden til nationale supercomputere med et acceptabelt præstationsniveau, således at det kan imødekomme brugerefterspørgslen. En sådan tildeling af adgangstid til en national supercomputer bør ikke regnes som finansiel eller ikkefinansiel bistand fra den deltagende stat til fællesforetagendet.

(31)

Præexaskala- og petaskalasupercomputerne bør primært anvendes til offentlige forsknings- og innovationsformål og stilles til rådighed for brugere fra den akademiske verden, industrien eller den offentlige sektor. Tildeling til brugerne af adgangstid til supercomputerne bør primært baseres på åbne indkaldelser af interessetilkendegivelser, som fællesforetagendet iværksætter, og som evalueres af uafhængige eksperter. Efter beslutning truffet af bestyrelsen bør det være muligt at tildele en lille procentdel af adgangstiden uden indkaldelse af interessetilkendegivelser i visse undtagelsestilfælde, såsom strategiske europæiske initiativer eller i nød- og krisestyringssituationer. Fællesforetagendet bør have tilladelse til at udføre nogle begrænsede økonomiske aktiviteter til kommercielle formål. Brugere etableret i Unionen eller et land, der er associeret med Horisont 2020, skal gives adgang. Adgangsrettighederne skal være rimelige for enhver bruger og tildeles på en gennemsigtig måde. Bestyrelsen bør fastlægge og overvåge adgangsrettighederne til Unionens andel af adgangstid til hver supercomputer.

(32)

Fællesforetagendets supercomputere bør drives og anvendes i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 (9), direktiv 2002/58/EF (10) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/943 (11).

(33)

Der bør gives tilladelse til, at brugere, der udfører økonomiske aktiviteter til civile ikkeforskningsformål, kan anvende supercomputerne i begrænset omfang. Der bør primært gives adgangstid til brugere, der er etableret i Unionen eller et land, der er associeret med Horisont 2020. Adgangsrettighederne bør tildeles på en gennemsigtig måde.

(34)

Fællesforetagendets forvaltning bør varetages af to organer: en bestyrelse og et industrielt og videnskabeligt rådgivende organ. Bestyrelsen bør bestå af repræsentanter for Unionen og de deltagende stater. Bestyrelsen bør være ansvarlig for strategiske politiske beslutninger og finansieringsbeslutninger vedrørende fællesforetagendets aktiviteter, navnlig for alle offentlige udbudsaktiviteter. Det Industrielle og Videnskabelige Rådgivende Udvalg skal omfatte repræsentanter for den akademiske verden og industrien såsom brugere og teknologileverandører. Det bør yde uafhængig rådgivning til bestyrelsen om den strategiske forsknings- og innovationsdagsorden og om erhvervelse og drift af de supercomputere, der ejes af fællesforetagendet.

(35)

Med henblik på fællesforetagendets generelle administrative opgaver bør de deltagende staters stemmerettigheder fordeles ligeligt blandt disse. Med henblik på opgaver vedrørende etablering af den del af arbejdsplanen, der vedrører for erhvervelse af supercomputerne, udvælgelse af værtsenheden og fællesforetagendets forsknings- og innovationsaktiviteter bør stemmerettighederne for de deltagende stater, der er medlemsstater, baseres på princippet om kvalificeret flertal. De deltagende stater, der er lande associeret med Horisont 2020, bør også være stemmeberettigede med hensyn til opgaverne vedrørende forsknings- og innovationsaktiviteter. Med hensyn til opgaverne vedrørende erhvervelse og drift af supercomputerne bør kun de deltagende stater og Unionen, som bidrager med midler til anskaffelse af petaskalasupercomputere og de samlede omkostninger ved ejerskab af præexaskalasupercomputere, have stemmerettigheder svarende til deres bidrag.

(36)

Unionens finansielle bidrag bør forvaltes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og de relevante regler om indirekte forvaltning, der er fastsat i forordning (EU, Euratom) 2018/1046. Fællesforetagendets regler om indgåelse af offentlige udbudsprocedurer skal fastsættes i dets finansielle regler.

(37)

For at fremme et innovativt og konkurrencedygtigt europæisk økosystem for højtydende databehandling bør fællesforetagendet gøre hensigtsmæssig brug af udbuds- og tilskudsmidlerne, herunder fælles udbud, prækommercielle udbud og offentlige udbud af innovative løsninger.

(38)

Ved vurderingen af fællesforetagendets samlede indvirkning skal der tages hensyn til investeringer fra de private medlemmer som naturalydelser bestående af de omkostninger, de har afholdt i forbindelse med gennemførelsesforanstaltninger, efter fradrag af bidrag fra fællesforetagendet.

(39)

For at opretholde lige konkurrencevilkår for alle virksomheder på det indre marked bør støtten fra Unionens rammeprogrammer være forenelig med principperne for statsstøtte, så det sikres, at de offentlige udgifter virker efter hensigten og markedsforvridning undgås, f.eks. fortrængning af private investeringer, opbygning af ineffektive markedsstrukturer eller videreførelse af ineffektive virksomheder.

(40)

Deltagelse i indirekte aktioner, som støttes af fællesforetagendet, bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013. Fællesforetagendet bør desuden sikre ensartet anvendelse af disse regler på baggrund af relevante foranstaltninger, der vedtages af Kommissionen. For at sikre at de deltagende stater i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1290/2013 i passende omfang medfinansierer indirekte aktioner, bør de deltagende stater tilstræbe at bidrage med et beløb, der som minimum modsvarer fællesforetagendets godtgørelse af de støtteberettigede omkostninger, som støttemodtagerne har afholdt i forbindelse med aktionerne. Med henblik herpå bør de maksimale finansieringssatser, der er angivet i fællesforetagendets årlige arbejdsplan i overensstemmelse med artikel 28 i forordning (EU) nr. 1290/2013, fastsættes i overensstemmelse hermed.

(41)

Tilvejebringelse af finansiel støtte til aktiviteter fra Connecting Europe-faciliteten skal overholde reglerne i Connecting Europe-faciliteten.

(42)

Unionens og de øvrige medlemmer af fællesforetagendets finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger i hele udgiftscyklussen, herunder forebyggelse, påvisning og undersøgelse af uregelmæssigheder, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative og økonomiske sanktioner i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) 2018/1046.

(43)

Fællesforetagendet bør fungere på en åben og gennemsigtig måde og forelægge alle relevante oplysninger rettidigt samt fremme dets aktiviteter, herunder gennem kommunikations- og formidlingsaktiviteter rettet mod den brede offentlighed. Forretningsordenen for organerne i fællesforetagendet bør gøres offentligt tilgængelig.

(44)

Med henblik på forenkling bør de administrative byrder nedbringes for alle parter. Dobbelte revisioner og uforholdsmæssige mængder af dokumentation og rapportering bør undgås. For aktioner, der finansieres over Horisont 2020, bør revisioner af modtagere af EU-midler i henhold til denne forordning gennemføres i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1291/2013. For aktioner, der finansieres over Connecting Europe-faciliteten, bør revisioner af modtagere af EU-midler i henhold til denne forordning gennemføres i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1316/2013.

(45)

Kommissionens interne revisor bør have samme beføjelser over for fællesforetagendet som over for Kommissionen.

(46)

Kommissionen, fællesforetagendet, Revisionsretten og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) bør have adgang til alle nødvendige oplysninger og lokaliteterne til at foretage revisioner og undersøgelser af tilskud, kontrakter og aftaler, der er undertegnet af fællesforetagendet.

(47)

Alle indkaldelser af forslag og alle udbud under denne forordning bør tage hensyn til varigheden af Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten, hvis det er relevant, undtagen i behørigt begrundede tilfælde.

(48)

Fællesforetagendet bør også anvende de elektroniske midler, som forvaltes af Kommissionen, for at sikre åbenhed, gennemsigtighed og for at lette deltagelsen. Derfor bør indkaldelser af forslag, der iværksættes af fællesforetagendet under Horisont 2020, også offentliggøres på den fælles deltagerportal og via andre elektroniske formidlingsmidler under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen. Derudover bør fællesforetagendet stille relevante oplysninger om bl.a. forslag, ansøgere, tilskud og deltagere til rådighed med henblik på at indarbejde dem i de elektroniske rapporterings- og formidlingssystemer under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen, i et passende format og med en hyppighed, der svarer til Kommissionens forpligtelser med hensyn til rapportering.

(49)

En foreløbig og en endelig evaluering af fællesforetagendet bør gennemføres af Kommissionen med bistand fra uafhængige eksperter. Af hensyn til gennemsigtigheden bør rapporten fra de relevante uafhængige eksperter gøres offentligt tilgængelig i overensstemmelse med gældende regler.

(50)

Målet for denne forordning, nemlig via et fællesforetagende at styrke forsknings- og innovationsevnen, erhverve petaskala- og præexaskalasupercomputere og skaffe adgang til højtydende databehandlings- og datainfrastruktur i hele Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af ønsket om at undgå dobbeltarbejde, fastholde kritisk masse og sikre, at den offentlige finansiering udnyttes optimalt, bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Oprettelse

1.   Med henblik på gennemførelsen af initiativet om europæisk højtydende databehandling oprettes hermed et fællesforetagende i henhold til artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (»fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling«, »fællesforetagendet«) i perioden indtil 31. december 2026.

2.   For at tage hensyn til varigheden af det europæiske rammeprogram for forskning og innovation (Horisont 2020), oprettet ved forordning (EU) nr. 1291/2013 og Connecting Europe-faciliteten (CEF), oprettet ved forordning (EU) nr. 1316/2013, iværksættes indkaldelser af forslag og udbud i henhold til denne forordning senest den 31. december 2020. I behørigt begrundede tilfælde kan indkaldelser af forslag eller udbud iværksættes senest den 31. december 2021.

3.   Fællesforetagendet er et organ, der har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab som omhandlet i artikel 71 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046.

4.   Fællesforetagendet har status som juridisk person. Det har i hver enkelt medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som denne medlemsstats lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan navnlig erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

5.   Fællesforetagendet har hjemsted i Luxembourg.

6.   Fællesforetagendets vedtægter (»vedtægterne«) findes i bilaget.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »modtagetest«: en test, der udføres for at afgøre, om kravene i systemspecifikationen er opfyldt

2)   »adgangstid«: en supercomputers datatid, der stilles til rådighed for en bruger eller en gruppe brugere til at udføre deres computerprogrammer

3)   »associeret enhed«: en enhed som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 2, i forordning (EU) nr. 1290/2013

4)   »nationalt kompetencecenter for højtydende databehandling«: en juridisk enhed, der er etableret i en deltagende stat, der er medlemsstat, og associeret med denne medlemsstats nationale supercomputercenter, der giver brugere fra industrien, herunder SMV'er, den akademiske verden og offentlige administrationer, adgang efter anmodning til supercomputerne og til de nyeste højtydende databehandlingsteknologier, -værktøjer, -applikationer og -tjenester og tilbyder ekspertise, kompetencer, uddannelse, netværksdannelse og outreachaktiviteter

5)   »konstituerende enhed«: en enhed, der udgør et privat medlem af fællesforetagendet henhold til det private medlems vedtægter

6)   »exaskalasupercomputer«: et databehandlingssystem med et præstationsniveau, hvorved der kan udføres 1018 operationer pr. sekund (eller 1 exaflop), som understøtter applikationer, der leverer hi-fi-løsninger på mindre tid, og som løser problemer af større kompleksitet

7)   »værtsaftale«: en aftale, der er indgået mellem fællesforetagendet og værtsenheden for en præexaskalasupercomputer eller mellem fællesforetagendet, de andre medejere af en petaskalasupercomputer og værtsenheden for en petaskalasupercomputer, og som kan være i form af en servicekontrakt eller en anden kontrakt

8)   »værtskonsortium«: en gruppe deltagende stater, der har aftalt at bidrage til erhvervelsen og driften af en præexaskalasupercomputer eller en petaskalasupercomputer

9)   »værtsenhed«: en juridisk enhed, der omfatter faciliteter til at være vært for og drive en supercomputer, og som er etableret i en deltagende stat, der er medlemsstat

10)   »national supercomputer«: et nationalt databehandlingssystem, der er placeret i en deltagende stat med et præstationsniveau på mindst 0,4 petaflops, og som ikke er anskaffet i henhold til denne forordning

11)   »observatørstat«: en medlemsstat eller et land, der er associeret med Horisont 2020, og som ikke er en deltagende stat

12)   »deltagende stat«: et land, der er medlem af fællesforetagendet

13)   »petaskalasupercomputer«: et databehandlingssystem med et præstationsniveau, hvorved der kan udføres 1015 operationer pr. sekund (eller 1 petaflop)

14)   »præexaskalasupercomputer«: et databehandlingssystem med et præstationsniveau, hvorved der kan udføres mere end 100 petaflops og mindre end 1 exaflop

15)   »privat medlem«: en privat sammenslutning, der er medlem af fællesforetagendet

16)   »supercomputer«: ethvert databehandlingssystem, som mindst har databehandlingsydeevne i petaskala, og som er anskaffet i henhold til denne forordning

17)   »samlede omkostninger ved ejerskab« af en supercomputer: erhvervelsesomkostninger plus driftsomkostninger, herunder vedligeholdelse, indtil ejerskab af supercomputeren overføres til værtsenheden eller sælges, eller indtil supercomputeren nedlukkes uden overførsel af ejerskab

18)   »bruger«: enhver fysisk eller juridisk person, enhed eller international organisation, der har fået adgangstid til at bruge en af fællesforetagendets supercomputere

19)   »arbejdsplan«: en arbejdsplan som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 22, i forordning (EU) nr. 1290/2013, og som også fungerer som arbejdsprogram, jf. artikel 17 i forordning (EU) nr. 1316/2013.

Artikel 3

Mission, mål og aktiviteter

1.   Fællesforetagendets mission er at udvikle, idriftsætte, udbygge og vedligeholde en integreret supercomputer- og datainfrastruktur i verdensklasse i Unionen og at udvikle og understøtte et særdeles konkurrencedygtigt og innovativt økosystem med højtydende databehandling.

2.   Fællesforetagendet har følgende overordnede målsætninger:

a)

at stille den bedste tilgængelige og mest konkurrencedygtige højtydende databehandlings- og datainfrastruktur til rådighed for forskningsverdenen og det videnskabelige samfund samt industrien, herunder SMV'erne, og den offentlige sektor, fra Unionen eller lande, der er associeret med Horisont 2020, og støtte udviklingen af dertil knyttede teknologier og anvendelser på en lang række områder

b)

at tilvejebringe en ramme for erhvervelsen af en integreret efterspørgselsorienteret og brugerdrevet petaskala- og præexaskalasupercomputer- og datainfrastruktur i verdensklasse i Unionen

c)

at tilvejebringe koordinering på EU-plan og tilstrækkelige finansielle ressourcer til at støtte udviklingen og erhvervelsen af en sådan infrastruktur, som primært skal være tilgængelig for brugere fra den offentlige og private sektor til forsknings- og innovationsformål

d)

at støtte en ambitiøs forsknings- og innovationsdagsorden for at udvikle og opretholde et økosystem for højtydende databehandling i verdensklasse på exaskalaniveau og derover i Unionen, der dækker alle videnskabelige og industrielle værdikædesegmenter, herunder lavtydende processorer og middlewareteknologier, algoritmer og kodedesign, applikationer og systemer, tjenester, teknik, samtrafik, knowhow og færdigheder til den næste generation i supercomputerens tidsalder

e)

at fremme udbredelsen og systematisk udnyttelse af forsknings- og innovationsresultater, der produceres i Unionen af brugere fra videnskabens verden, industrien, herunder SMV'er, og den offentlige sektor.

3.   Fællesforetagendet har følgende specifikke målsætninger:

a)

at bidrage til gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1291/2013 og afgørelse 2013/743/EU, navnlig særprogrammets del II, som defineret i artikel 2 i nævnte afgørelse (»særprogrammet«), og gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014

b)

at bringe medlemsstaternes og Unionens strategier på linje i en koordineret europæisk strategi for højtydende databehandling og bidrage til effektiviteten af offentlig støtte ved at undgå unødvendigt dobbeltarbejde og opsplitning af indsatsen

c)

at samle EU-ressourcer, nationale ressourcer og private investeringer og bringe investeringerne i højtydende databehandling op på et niveau, der er sammenligneligt med de globale konkurrenters

d)

at opbygge og drive en integreret højtydende databehandlings- og datainfrastruktur i verdensklasse med den nødvendige variation i arkitektur for at imødekomme forskellige brugerkrav i Unionen som en væsentlig komponent for videnskabelig ekspertise og med henblik på digitalisering af industrien og den offentlige sektor samt for at styrke innovationsevnen og den globale konkurrenceevne for at skabe økonomisk og jobmæssig vækst i Unionen

e)

at give adgang til højtydende databehandlingsbaserede infrastrukturer og tjenester for en bred vifte af brugere fra forskningsverdenen og det videnskabelige samfund samt industrien, herunder SMV'er, og den offentlige sektor, med henblik på nye og fremspirende data- og databehandlingsapplikationer og -tjenester, der kræver stor regnekraft

f)

at støtte udviklingen i Unionen af højtydende exaskala- og post-exaskalateknologier til databehandling, herunder laveffekt-mikroprocessorteknologi og beslægtede middlewareteknologier og integration heraf i supercomputersystemer under anvendelse af en tilgang med fokus på design i fællesskab samt anvendelse heraf i storstilede og fremspirende anvendelsesområder

g)

at bygge bro over kløften mellem forskning og udvikling og levering af exaskalasystemer for højtydende databehandling, der styrker den digitale teknologiforsyningskæde i Unionen og gør det muligt for fællesforetagendet at erhverve supercomputere i verdensklasse, om muligt med integrering af europæiske teknologier

h)

at opnå topkvalitet inden for applikationer for højtydende databehandling med henblik på ydeevne i verdensklasse gennem udvikling og optimering af koder, applikationer og andre storstilede og fremspirende markedsførende applikationer, som kan anvende højtydende databehandling, gennem en tilgang med fokus på design i fællesskab med støtte til topforskningscentre inden for applikationer for højtydende databehandling og storstilede pilotdemonstratorer og prøvebænke, som kan anvende højtydende databehandling til store dataapplikationer og -tjenester inden for en bred vifte af videnskabelige og industrielle områder

i)

at forbinde og samle regionale, nationale og europæiske supercomputere til højtydende databehandling og andre databehandlingssystemer, datacentre og tilhørende software og applikationer i samarbejde med PRACE OG GÉANT

j)

at øge industriens innovationspotentiale, navnlig for SMV'er, ved hjælp af avancerede infrastrukturer, -applikationer og -tjenester for højtydende databehandling gennem oprettelse af og navnlig gennem netværkssamarbejde og koordinering mellem nationale kompetencecentre for højtydende databehandling i hele Unionen

k)

at forbedre forståelsen af højtydende databehandling og bidrage til at reducere kompetencegab i Unionen, som er relateret til højtydende databehandling, gennem bevidstgørelse, uddannelse og udbredelse af knowhow

l)

at udvide anvendelsesområdet for brug af højtydende databehandling.

4.   Fællesforetagendet gennemfører de generelle og specifikke mål i stk. 2 og 3 omkring følgende hovedaktivitetssøjler:

a)

generelle administrative aktiviteter med henblik på drift og forvaltning af fællesforetagendet

b)

aktiviteter i forbindelse med erhvervelse, idriftsættelse, sammenkobling og drift af supercomputere og datainfrastrukturer i verdensklasse samt forvaltning af adgangstid hertil

c)

aktiviteter til støtte for en forsknings- og innovationsdagsorden for at etablere et innovationssystemøkosystem, der spænder over hardware- og softwaresupercomputerteknologier og deres integration i exaskalasupercomputersystemer, avancerede applikationer, tjenester og værktøjer, kompetencer og knowhow.

Artikel 4

Unionens finansielle bidrag

1.   Unionens finansielle bidrag til fællesforetagendet, herunder EFTA-bevillinger, udgør op til 486 000 000 EUR fordelt som følger:

a)

op til 386 000 000 EUR fra Horisont 2020, herunder mindst 10 000 000 EUR til administrationsomkostninger

b)

op til 100 000 000 EUR fra Connecting Europe-faciliteten.

2.   Unionens finansielle bidrag som omhandlet i stk. 1, litra a), udbetales fra bevillingerne i Den Europæiske Unions almindelige budget, som er tildelt særprogrammet.

Unionens finansielle bidrag, jf. stk. 1, litra a), skal omfatte mindst 180 000 000 EUR til indkaldelser af forslag, for at fællesforetagendet kan yde finansiel støtte til indirekte aktioner, der svarer til forsknings- og innovationsdagsordenen.

3.   Unionens finansielle bidrag som omhandlet i stk. 1, litra b), udbetales fra bevillingerne i Den Europæiske Unions almindelige budget, som er tildelt Connecting Europe-faciliteten, der er oprettet ved forordning (EU) nr. 1316/2013, og skal udelukkende anvendes til erhvervelse af supercomputere.

4.   Budgetgennemførelsen med hensyn til Unionens finansielle bidrag overdrages til fællesforetagendet, der handler som et organ, jf. artikel 71 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, i henhold til artikel 62, stk. 1, litra c), nr. iv), og artikel 154 i nævnte forordning.

5.   De nærmere bestemmelser for Unionens finansielle bidrag fastlægges i en bidragsaftale og årlige aftaler om overførsel af midler, som indgås mellem Kommissionen på Unionens vegne og fællesforetagendet.

6.   Den i stk. 5 omhandlede bidragsaftale vedrører de elementer, der er fastsat i artikel 129, stk. 2, og artikel 154 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, samt bl.a. følgende:

a)

kravene til fællesforetagendets bidrag med hensyn til de relevante resultatindikatorer, der er omhandlet i bilag II til afgørelse 2013/743/EU

b)

kravene til fællesforetagendets bidrag på baggrund af den overvågning, der er omhandlet i bilag III til afgørelse 2013/743/EU

c)

de specifikke resultatindikatorer, der vedrører fællesforetagendets funktionsmåde

d)

ordningerne vedrørende tilvejebringelse af de data, der er nødvendige for at sikre, at Kommissionen kan opfylde sine formidlings- og rapporteringsforpligtelser, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 1291/2013 og artikel 28 i forordning (EU) nr. 1316/2013, herunder såvel på den fælles deltagerportal som via andre elektroniske formidlingsmetoder, som forvaltes af Kommissionen

e)

bestemmelserne vedrørende tilvejebringelse af de data, der er nødvendige for at sikre, at Kommissionen kan opfylde sine forpligtelser med hensyn til formidling og rapportering som omhandlet i artikel 8 i forordning (EU) nr. 283/2014

f)

bestemmelserne vedrørende offentliggørelse af indkaldelser af forslag fra fællesforetagendet, herunder såvel på den fælles deltagerportal som via andre elektroniske formidlingsmetoder, som forvaltes af Kommissionen

g)

bestemmelserne vedrørende offentliggørelse af udbud fra fællesforetagendet i Den Europæiske Unions Tidende samt via andre elektroniske formidlingsmetoder, som forvaltes af Kommissionen

h)

brug af menneskelige ressourcer og ændringer med hensyn til disse, navnlig ansættelse efter funktionsgruppe, lønklasse og kategori, omklassificering og eventuelle ændringer af antallet af medarbejdere.

Artikel 5

Andre EU-bidrag

Bidrag fra andre EU-programmer end dem, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, der er en del af Unionens samfinansiering af et program, der gennemføres af en af de deltagende stater, indgår ikke i beregningen af Unionens maksimale finansielle bidrag som omhandlet i artikel 4.

Artikel 6

Bidrag fra andre medlemmer end Unionen

1.   De deltagende stater yder et bidrag til fællesforetagendets administrationsomkostninger på mindst 10 000 000 EUR. Derudover yder de deltagende stater et bidrag til fællesforetagendets driftsomkostninger, som står i et rimeligt forhold til Unionens finansielle bidrag som omhandlet i artikel 4, stk. 1. Der lægges op til et beløb på mindst 476 000 000 EUR.

2.   De private medlemmer af fællesforetagendet yder eller foranlediger, at deres konstituerende enheder og associerede enheder yder bidrag på mindst 422 000 000 EUR til fællesforetagendet, herunder 2 000 000 EUR til administrationsomkostninger.

3.   De bidrag, der er omhandlet i stk. 1 og 2, består af bidrag som fastsat i vedtægternes artikel 15.

4.   De bidrag, der er omhandlet i vedtægternes artikel 15, stk. 3, litra e), kan fastsættes af den enkelte deltagende stat til modtagere, der er etableret i den pågældende deltagende stat. De kan supplere fællesforetagendets bidrag inden for den gældende maksimale godtgørelsessats, som er fastsat i artikel 28 i forordning (EU) nr. 1290/2013. Sådanne bidrag berører ikke statsstøttereglerne.

5.   De andre medlemmer af fællesforetagendet end Unionen meddeler senest den 31. januar hvert år bestyrelsen værdien af de bidrag, der er nævnt i stk. 1 og 2, som er ydet i de foregående regnskabsår.

6.   Med henblik på at værdiansætte de bidrag, som er nævnt i vedtægternes artikel 15, stk. 3, litra b-f), fastslås omkostningerne i overensstemmelse med de pågældende enheders sædvanlige regnskabspraksis, ud fra de gældende regnskabsstandarder i det land, hvor den enkelte enhed er etableret, og de gældende internationale regnskabsstandarder (IAS) og IFRS-standarder. Omkostningerne attesteres af en uafhængig ekstern revisor, der udnævnes af den pågældende enhed. Værdiansættelsesmetoden kan verificeres af fællesforetagendet, hvis der er usikkerhed vedrørende attesteringen. Hvis der fortsat er usikkerhed, kan fællesforetagendet foretage en revision af værdiansættelsesmetoden.

7.   Kommissionen kan indstille, forholdsmæssigt nedsætte eller suspendere Unionens finansielle bidrag til fællesforetagendet eller udløse afviklingsproceduren, jf. vedtægternes artikel 23, hvis andre medlemmer end Unionen, herunder deres konstituerende enheder og associerede enheder, ikke yder de i denne artikels stk. 1 og 2 omhandlede bidrag, kun yder dem delvis eller yder dem sent.

Artikel 7

Tildeling af adgangstid til nationale supercomputere

De deltagende stater kan give fællesforetagendet mindst 20 % adgangstid til en eller flere af deres nationale supercomputere. Der tages ikke hensyn til disse bidrag ved beregningen af det bidrag, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1.

Artikel 8

Værtsenhed

1.   Supercomputere skal placeres i en deltagende stat, der er medlemsstat. En deltagende stat må ikke være vært for mere end en præexaskalasupercomputer eller en petaskalasupercomputer.

2.   Værtsenheden kan repræsentere en enkelt deltagende stat, der er en medlemsstat, eller et værtskonsortium. Værtsenheden og de kompetente myndigheder i den deltagende stat eller de deltagende stater i et værtskonsortium skal indgå en aftale herom.

3.   Fællesforetagendet overdrager driften af hver enkelt præexaskalasupercomputer, som den ejer, til en værtsenhed, jf. artikel 10.

Fællesforetagendet og de andre medejere overdrager driften af hver enkelt petaskalasupercomputer, som de ejer, til en værtsenhed, jf. artikel 11.

4.   Værtsenheder for præexaskala- og petaskalasupercomputere udvælges i henhold til denne artikels stk. 5 og fællesforetagendets finansielle bestemmelser, jf. artikel 15.

5.   Efter en indkaldelse af interessetilkendegivelser udvælges værtsenheden og den tilsvarende deltagende stat, hvor værtsenheden er etableret, eller det tilsvarende værtskonsortium af bestyrelsen gennem en retfærdig og gennemsigtig proces, bl.a. baseret på følgende kriterier:

a)

overholdelse af de generelle systemspecifikationer, der er fastlagt i indkaldelsen af interessetilkendegivelser

b)

de samlede omkostninger ved ejerskab af supercomputeren

c)

værtsenhedens erfaring med installation og drift af lignende systemer

d)

kvaliteten af værtsfacilitetens fysiske infrastruktur og IT-infrastruktur, dens sikkerhed og dens konnektivitet med resten af Unionen

e)

servicekvalitet til brugerne, herunder især evnen til at overholde serviceleveranceaftalen, der er indeholdt i de dokumenter, der ledsager udvælgelsesproceduren

f)

værtsenhedens forudgående accept af de vilkår og betingelser, der er fastsat i modellen for værtsaftalen som omhandlet i vedtægternes artikel 7, stk. 3, litra o), herunder navnlig de elementer, der er anført i artikel 9, stk. 2, og dem, der er fastlagt i udvælgelsesproceduren

g)

tilvejebringelse af et passende dokument, der godtgør tilsagnet fra den medlemsstat, hvor værtsenheden er etableret, eller fra de kompetente myndigheder i værtskonsortiets deltagende stater om at dække den andel af de samlede omkostninger ved ejerskab af præexaskalasupercomputeren, der ikke er omfattet af EU-bidraget, jf. artikel 4, eller ethvert andet EU-bidrag, jf. artikel 5, enten indtil ejerskabet overføres af fællesforetagendet til den pågældende værtsenhed, eller indtil supercomputeren sælges eller nedlukkes, hvis der ikke sker en overførsel af ejerskab.

h)

tilvejebringelse af et passende dokument, der godtgør tilsagnet fra den medlemsstat, hvor værtsenheden er etableret, eller fra de kompetente myndigheder i værtskonsortiets deltagende stater om at dække samtlige de omkostninger ved ejerskab af petaskalasupercomputeren, der ikke er omfattet af EU-bidraget, jf. artikel 4, eller ethvert andet EU-bidrag, jf. artikel 5.

6.   Efter udvælgelsen af værtsenheden kan den deltagende stat, hvor værtsenheden er etableret, eller det tilsvarende værtskonsortium beslutte at indbyde yderligere deltagende stater til at tilslutte sig. Tilsagnet fra de deltagende stater, der tilslutter sig, skal udgøre en lille brøkdel af de samlede omkostninger ved ejerskab af præexaskalasupercomputeren, indtil ejerskabet overføres af fællesforetagendet til den pågældende værtsenhed.

Artikel 9

Værtsaftale

1.   Fællesforetagendet indgår en værtsaftale med hver udvalgt værtsenhed inden iværksættelsen af proceduren for erhvervelse af en præexaskalasupercomputer.

Fællesforetagendet og de andre medejere indgår en værtsaftale med hver udvalgt værtsenhed inden iværksættelsen af proceduren for erhvervelse af en petaskalasupercomputer.

2.   Værtsaftalen skal navnlig omhandle følgende elementer:

a)

rettighederne og forpligtelserne under proceduren for erhvervelse af præexaskalasupercomputeren, herunder modtagetesten for supercomputeren

b)

ansvarsbetingelserne for driften af supercomputeren

c)

den servicekvalitet, der ydes til brugerne, når de bruger supercomputeren, som angivet i serviceleveranceaftalen

d)

planerne vedrørende supercomputerens energieffektivitet og miljømæssige bæredygtighed

e)

adgangsbetingelserne for Unionens andel af adgangstid til supercomputeren som fastlagt af bestyrelsen i henhold til artikel 13

f)

regnskabsmetoder for adgangstider

g)

den andel af de samlede omkostninger ved ejerskabet, som værtsenheden skal sørge for bliver dækket af den deltagende stat, hvor værtsenheden er etableret, eller af de stater, der deltager i værtskonsortiet

h)

betingelserne for overdragelse af ejerskab som omhandlet i artikel 10, stk. 3, og artikel 11, stk. 3, herunder, hvis der er tale om præexaskalasupercomputere, bestemmelser om beregningen af deres restværdi og om deres nedlukning

i)

værtsenhedens forpligtelse til at give adgang til supercomputerne og samtidig sikre supercomputernes sikkerhed, beskyttelsen af personoplysninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679, beskyttelsen af privatlivets fred i elektronisk kommunikation i overensstemmelse med direktiv 2002/58/EF, beskyttelsen af forretningshemmeligheder i overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/943 og beskyttelsen af fortroligheden af andre data omfattet af tavshedspligt

j)

hvis der er tale om præexaskalasupercomputere, værtsenhedens forpligtelse til at indføre en certificeret revisionsprocedure, der dækker driftsomkostningerne for supercomputeren og brugernes adgangstider

k)

værtsenhedens forpligtelse til senest den 31. januar hvert år at forelægge bestyrelsen en revisionsrapport og data om brugen af adgangstid i det foregående regnskabsår.

3.   Værtsaftalen er underlagt EU-retten og suppleres i forbindelse med ethvert spørgsmål, der ikke er omfattet af denne forordning eller andre EU-retsakter, med lovgivningen i den medlemsstat, hvor værtsenheden har hjemsted.

4.   Værtsaftalen skal indeholde en voldgiftsklausul, der giver kompetence til Den Europæiske Unions Domstol.

5.   Efter at værtsaftalen er indgået, indleder fællesforetagendet, med støtte af den udvalgte værtsenhed, procedurerne for erhvervelse af præexaskalasupercomputeren i overensstemmelse med fællesforetagendets finansielle regler som omhandlet i artikel 15.

Efter at værtsaftalen er indgået, indleder fællesforetagendet, sammen med de deltagende staters kompetente myndigheder og med støtte af den udvalgte værtsenhed, procedurerne for erhvervelse af petaskalasupercomputeren i overensstemmelse med fællesforetagendets finansielle regler som omhandlet i artikel 15.

Artikel 10

Erhvervelse og ejerskab af præexaskalasupercomputere

1.   Fællesforetagendet anskaffer præexaskalasupercomputerne og ejer dem.

2.   Unionens finansielle bidrag, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, dækker op til 50 % af erhvervelsesomkostningerne plus op til 50 % af driftsomkostningerne for præexaskalasupercomputerne.

De resterende samlede omkostninger ved ejerskabet af præexaskalasupercomputerne dækkes af den deltagende stat, hvor værtsenheden er etableret, eller af de deltagende stater i værtskonsortiet, eventuelt suppleret med de bidrag, der er omhandlet i artikel 5.

3.   Uden at det berører vedtægternes artikel 23, stk. 4, og tidligst fire år efter fællesforetagendets vellykkede modtagetest af de præexaskalasupercomputere, der er installeret i en værtsenhed, kan ejerskabet af præexaskalasupercomputeren overføres til denne værtsenhed, den kan sælges til en anden enhed eller nedlukkes efter bestyrelsens beslutning og i overensstemmelse med værtsaftalen. Såfremt overførsel af ejerskab finder sted, inden præexaskalasupercomputeren er fuldt afskrevet, refunderer værtsenheden fællesforetagendet restværdien af den supercomputer, der overføres. Såfremt der ikke sker en overførsel af ejerskab til værtsenheden, men træffes en beslutning om nedlukning, deles de relevante omkostninger ligeligt mellem fællesforetagendet og værtsenheden. Fællesforetagendet hæfter ikke for omkostninger, der er afholdt efter overførsel af ejerskabet af en præexaskalasupercomputer eller efter salg eller nedlukning af denne.

Artikel 11

Erhvervelse og ejerskab af petaskalasupercomputerne

1.   Fællesforetagendet anskaffer petaskalasupercomputerne sammen med de ordregivende myndigheder i den deltagende stat, hvor værtsenheden er etableret, eller med de ordregivende myndigheder i de stater, der deltager i værtskonsortiet, og de ejer dem i fællesskab.

2.   Unionens finansielle bidrag, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, dækker op til 35 % af petaskalasupercomputernes erhvervelsesomkostninger. De resterende samlede omkostninger ved ejerskabet af petaskalasupercomputerne dækkes af den deltagende stat, hvor værtsenheden er etableret, eller af de stater, der deltager i værtskonsortiet eventuelt suppleret med de bidrag, der er omhandlet i artikel 5.

3.   Den del af ejerskabet af petaskalasupercomputerne, der tilhører fællesforetagendet, overføres til værtsenheden, når supercomputeren er fuldt afskrevet, jf. dog vedtægternes artikel 23, stk. 4. Fællesforetagendet hæfter ikke for omkostninger, der er afholdt efter overførsel af ejerskabet af en petaskalasupercomputer.

Artikel 12

Brug af supercomputere

1.   Brugen af supercomputerne er primært til forsknings- og innovationsformål, der falder ind under offentlige finansieringsprogrammer, er åben for brugere fra den offentlige og private sektor, og er udelukkende rettet mod civile anvendelsesformål.

2.   Bestyrelsen fastlægger de generelle adgangsvilkår for brug af supercomputerne i overensstemmelse med artikel 13 og kan fastlægge særlige adgangsbetingelser for forskellige typer af brugere eller anvendelsesformål. Servicekvaliteten skal være den samme for alle brugere.

3.   Uden at det berører internationale aftaler indgået af Unionen, får kun brugere, der er bosiddende, etableret eller har hjemsted i en medlemsstat eller i et land, der er associeret med Horisont 2020, adgangstid, medmindre andet afgøres af bestyrelsen i behørigt begrundede tilfælde under hensyntagen til Unionens interesser.

Artikel 13

Tildeling af Unionens adgangstid til supercomputerne

1.   Andelen af Unionens adgangstid til hver præexaskalasupercomputer skal være direkte proportional med Unionens finansielle bidrag som omhandlet i artikel 4, stk. 1, til de samlede omkostninger ved ejerskab af supercomputeren og må ikke overstige 50 % af den samlede adgangstid for supercomputeren.

2.   Hver deltagende stat, hvor en værtsenhed er etableret, eller hver deltagende stat i et værtskonsortium tildeles en andel af den resterende adgangstid til hver præexaskalasupercomputer. Hvis der er tale om et værtskonsortium, aftaler de deltagende stater selv indbyrdes, hvordan adgangstiden til præexaskalasupercomputeren fordeles.

3.   Andelen af Unionens adgangstid til hver petaskalasupercomputer er direkte proportional med Unionens finansielle bidrag som omhandlet i artikel 4, stk. 1, til supercomputerens erhvervelsesomkostninger.

4.   Hver deltagende stat, hvor en værtsenhed er etableret, eller hver deltagende stat i et værtskonsortium tildeles en andel af den resterende adgangstid til hver petaskalasupercomputer. Hvis der er tale om et værtskonsortium, aftaler de deltagende stater selv indbyrdes, hvordan adgangstiden til petaskalasupercomputeren fordeles.

5.   Bestyrelsen fastlægger adgangsrettighederne til Unionens andel af adgangstiden til præexaskalasupercomputerne og petaskalasupercomputerne og til Unionens andel af adgangstiden til de nationale supercomputere.

Som et vejledende princip baseres tildelingen af adgangstid til offentligt finansierede forsknings- og innovationsaktiviteter for enhver bruger i en medlemsstat eller et land, der er associeret med Horisont 2020, på en retfærdig og gennemsigtig peer review-proces efter løbende åbne indkaldelser af interessetilkendegivelser, som fællesforetagendet står for, og som er rettet mod brugere fra videnskabens verden, industrien, herunder SMV'er, og den offentlige sektor. Interessetilkendegivelserne evalueres af uafhængige eksperter. Horisont 2020's principper er som hovedregel retningsgivende for de kriterier, der anvendes til evaluering af de brugerprojekter, der indsendes i forbindelse med indkaldelserne af interessetilkendegivelser.

6.   Bestyrelsen kan tildele Unionens adgangstid uden indkaldelse af interessetilkendegivelser i undtagelsestilfælde eller i nød- og krisestyringssituationer.

7.   Brugen af Unionens andel af adgangstiden er vederlagsfri til anvendelsesformål med tilknytning til offentligt finansierede forsknings- og innovationsaktiviteter.

8.   Bestyrelsen overvåger regelmæssigt Unionens adgangstid, som er tildelt pr. medlemsstat og land, der er associeret med Horisont 2020, og pr. brugerkategori, herunder til kommercielle formål. Den kan beslutte at

a)

tilpasse adgangstiderne pr. aktivitets- eller brugerkategori på ny med henblik på at optimere mulighederne for udnyttelse af petaskala- og præexaskalasupercomputerne

b)

foreslå yderligere støtteforanstaltninger til sikring af retfærdige adgangsmuligheder for brugere fra alle medlemsstater og lande, der er associeret med Horisont 2020, som ønsker at forbedre deres kompetencer og ekspertise inden for højtydende databehandlingssystemer.

Artikel 14

Unionens adgangstid til supercomputere til kommercielle formål

1.   Der gælder særlige betingelser for industrielle brugere, der ansøger om Unionens adgangstid til supercomputere til kommercielle formål. Den kommercielle tjeneste skal være en pay-per-use-tjeneste baseret på markedspriser. Gebyrets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

2.   Gebyrer fra kommerciel brug af Unionens adgangstid udgør en indtægt på fællesforetagendets budget og anvendes til at dække fællesforetagendets driftsomkostninger.

3.   Den adgangstid, der tildeles til kommercielle tjenester, må ikke overstige 20 % af Unionens samlede adgangstid for hver petaskalasupercomputer og hver præexaskalasupercomputer. Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling af Unionens adgangstid til brugerne af kommercielle tjenester under hensyntagen til resultatet af den overvågning, der er omhandlet i artikel 13, stk. 8.

4.   Kvaliteten af de kommercielle tjenester skal være den samme for alle brugere.

Artikel 15

Finansielle bestemmelser

Fællesforetagendet vedtager sine egne særlige finansielle bestemmelser i henhold til artikel 71 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046.

Artikel 16

Personale

1.   Fællesforetagendets personale er omfattet af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union som er fastsat i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (12) (»Personalevedtægten« og »Ansættelsesvilkårene«) samt de regler, som EU-institutionerne sammen har vedtaget for at anvende personalevedtægten og ansættelsesvilkårene.

2.   For så vidt angår fællesforetagendets personale, udøver bestyrelsen de beføjelser, som personalevedtægten tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter (»ansættelsesmyndighedsbeføjelser«).

I henhold til personalevedtægtens artikel 110 vedtager bestyrelsen i medfør af personalevedtægtens artikel 2, stk. 1, og ansættelsesvilkårenes artikel 6 en beslutning, der uddelegerer de relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser til den administrerende direktør og opstiller betingelserne for at suspendere denne uddelegering. Den administrerende direktør bemyndiges til at uddelegere disse beføjelser.

Under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen træffe beslutning om midlertidigt at suspendere de ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er uddelegeret til den administrerende direktør, og enhver efterfølgende uddelegering af disse beføjelser af direktøren. I sådanne tilfælde udøver bestyrelsen selv ansættelsesmyndighedsbeføjelserne eller uddelegerer dem til et af sine medlemmer eller en anden ansat i fællesforetagendet end den administrerende direktør.

3.   Bestyrelsen vedtager passende gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten og ansættelsesvilkårene i henhold til personalevedtægtens artikel 110.

4.   Personaleressourcerne fastlægges i stillingsfortegnelsen for fællesforetagendet med angivelse af antallet af midlertidige stillinger for hver funktionsgruppe og lønklasse samt antallet af kontraktansatte udtrykt i fuldtidsækvivalenter i overensstemmelse med fællesforetagendets årlige budget.

5.   Fællesforetagendets personale består af midlertidigt ansatte og kontraktansatte.

6.   Fællesforetagendet afholder alle personaleudgifter.

Artikel 17

Udstationerede nationale eksperter og praktikanter

1.   Fællesforetagendet kan gøre brug af udstationerede nationale eksperter og praktikanter, som ikke er ansat af fællesforetagendet. Antallet af udstationerede nationale eksperter udtrykt i fuldtidsækvivalenter føjes til oplysningerne om personaleressourcer som omhandlet i artikel 16, stk. 4, i overensstemmelse med det årlige budget.

2.   Bestyrelsen vedtager en beslutning, som fastlægger bestemmelser for udstationering af nationale eksperter til fællesforetagendet og for anvendelsen af praktikanter.

Artikel 18

Privilegier og immuniteter

Protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF, gælder for fællesforetagendet og dets personale.

Artikel 19

Fællesforetagendets ansvar

1.   Fællesforetagendets ansvar i kontraktforhold er underlagt de relevante kontraktlige bestemmelser og den lovgivning, der gælder for den pågældende aftale, beslutning eller kontrakt.

2.   For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold er fællesforetagendet i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatningspligtig for enhver skade, som dets personale forvolder under udøvelsen af deres hverv.

3.   Fællesforetagendets udbetalinger som følge af et erstatningsansvar som omhandlet i stk. 1 og 2 samt omkostninger og udgifter i denne forbindelse anses for udgifter for fællesforetagendet og afholdes af dets midler.

4.   Fællesforetagendet er eneansvarlig for at opfylde sine forpligtelser.

5.   Fællesforetagendet er ikke ansvarligt for værtsenhedens drift af de supercomputere, fællesforetagendet ejer.

Artikel 20

Evaluering

1.   Senest den 30. juni 2022 foretager Kommissionen med bistand fra uafhængige eksperter en foreløbig evaluering af fællesforetagendet. I evalueringen vurderes navnlig graden af deltagelse i og bidrag til aktionerne fra de deltagende stater, de private medlemmer og deres konstituerende enheder og associerede enheder. Kommissionen udarbejder en rapport om denne evaluering, som omfatter konklusionerne af evalueringen, herunder de uafhængige eksperters konklusioner, og Kommissionens bemærkninger. Rapporten skal indeholde en henvisning til de uafhængige eksperters offentligt tilgængelige rapport. Kommissionen fremsender sin rapport til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 31. december 2022.

2.   På grundlag af konklusionerne i den foreløbige evaluering, jf. stk. 1 i nærværende artikel, kan Kommissionen handle i henhold til artikel 6, stk. 7, eller træffe andre hensigtsmæssige foranstaltninger.

3.   Senest seks måneder efter afviklingen af fællesforetagendet, dog senest to år efter indledningen af afviklingsproceduren, jf. vedtægternes artikel 23, foretager Kommissionen en endelig evaluering af fællesforetagendet. Resultaterne af denne endelige evaluering forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 21

Den Europæiske Unions Domstols kompetence og lovvalg

1.   Den Europæiske Unions Domstol har kompetence:

a)

i henhold til eventuelle voldgiftsbestemmelser i aftaler eller kontrakter indgået af fællesforetagendet

b)

ved tvister vedrørende erstatning for skader, som fællesforetagendets ansatte har forvoldt under udøvelsen af deres hverv

c)

ved enhver tvist mellem fællesforetagendet og dets personale inden for de grænser og på de betingelser, der er fastlagt i personalevedtægten eller ansættelsesvilkårene.

2.   I forbindelse med ethvert spørgsmål, der ikke er omfattet af denne forordning eller andre EU-retsakter, gælder lovgivningen i den medlemsstat, hvor fællesforetagendet har hjemsted.

Artikel 22

Efterfølgende revisioner

1.   Efterfølgende revision af udgifterne til aktioner finansieret af Horisont 2020-budgettet udføres af fællesforetagendet i henhold til artikel 29 i forordning (EU) nr. 1291/2013.

2.   Efterfølgende revision af udgifterne til aktioner finansieret af CEF-budgettet udføres af fællesforetagendet i henhold til artikel 24 i forordning (EU) nr. 1316/2013 som del af CEF-aktionerne.

3.   Kommissionen kan beslutte selv at udføre de revisioner, der er nævnt i denne artikels stk. 1 og 2. I sådanne tilfælde udfører den disse i overensstemmelse med de gældende regler, navnlig forordning (EU, Euratom) 2018/1046, (EU) nr. 1290/2013, (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013.

Artikel 23

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser

1.   Ved gennemførelsen af aktioner, der finansieres i henhold til denne forordning, træffer Kommissionen egnede foranstaltninger til at sikre, at Unionens finansielle interesser beskyttes gennem foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, ved effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, ved tilbagesøgning af de uretmæssigt udbetalte beløb samt efter omstændighederne ved administrative sanktioner, der skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.   Fællesforetagendet giver Kommissionens personale og andre personer med tilladelse fra Kommissionen samt Revisionsretten adgang til sine lokaler og til alle oplysninger, herunder i elektronisk form, som er nødvendig for at gennemføre revisioner.

3.   Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan foretage undersøgelser, herunder kontrol på stedet, i overensstemmelse med de bestemmelser og procedurer, der er fastsat i Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 (13) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 (14) for at fastslå, om der har været tale om svig, korruption eller andre ulovlige aktiviteter, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med en aftale om tilskud eller en kontrakt finansieret direkte eller indirekte i henhold til denne forordning.

4.   Kontrakter og aftaler om tilskud som følge af gennemførelsen af denne forordning, skal indeholde bestemmelser, der udtrykkeligt giver Kommissionen, fællesforetagendet, Revisionsretten og OLAF beføjelse til at foretage kontrol og undersøgelser i overensstemmelse med deres respektive kompetencer, uden at det berører stk. 1, 2 og 3. Hvis gennemførelsen af en aktion er helt eller delvist uddelegeret eller videredelegeret, eller hvis den kræver, at der indgås en indkøbskontrakt, eller at der ydes finansiel støtte til en tredjepart, skal kontrakten eller aftalen om tilskud omfatte kontrahentens eller tilskudsmodtagerens forpligtelse til at kræve, at en eventuel involveret tredjepart udtrykkeligt accepterer de nævnte beføjelser, der er tildelt Kommissionen, fællesforetagendet, Revisionsretten og OLAF.

5.   Fællesforetagendet sikrer, at medlemmernes finansielle interesser nyder tilstrækkelig beskyttelse, ved at foretage eller foranledige, at der fortages passende intern og ekstern kontrol.

6.   Fællesforetagendet tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen (15). Fællesforetagendet vedtager de foranstaltninger, der er nødvendige for at lette de interne undersøgelser, der foretages af OLAF.

Artikel 24

Fortrolighed

Fællesforetagendet sikrer beskyttelse af følsomme oplysninger, hvis videregivelse kan skade dets medlemmers eller aktivitetsdeltagernes interesser, jf. dog artikel 25.

Artikel 25

Gennemsigtighed

1.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (16) gælder for dokumenter i fællesforetagendets besiddelse.

2.   Bestyrelsen kan vedtage praktiske foranstaltninger til gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/2001.

3.   Med forbehold af artikel 21 i nærværende forordning kan afgørelser, der træffes af fællesforetagendet i medfør af artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, påklages til Ombudsmanden i henhold til de betingelser, der er fastlagt i artikel 228 i TEUF.

Artikel 26

Regler for deltagelse og formidling, som gælder for indirekte aktioner finansieret under Horisont 2020

Forordning (EU) nr. 1290/2013 finder anvendelse på de indirekte aktioner, der finansieres af fællesforetagendet under Horisont 2020. I henhold til samme forordning betragtes fællesforetagendet som et finansieringsorgan, og det yder økonomisk støtte til indirekte aktioner som fastsat i vedtægternes artikel 1.

Forordning (EU) nr. 1290/2013 kan også finde anvendelse på de deltagende staters bidrag som omhandlet i vedtægternes artikel 15, stk. 3, litra e).

Artikel 27

Regler for aktiviteter finansieret under Connecting Europe-faciliteten

Forordning (EU) nr. 1316/2013 finder anvendelse på de aktiviteter, der finansieres af fællesforetagendet fra Connecting Europe-faciliteten.

Artikel 28

Støtte fra værtsmedlemsstaten

Der kan indgås en administrativ aftale mellem fællesforetagendet og den medlemsstat, hvor det har hjemsted, angående privilegier og immuniteter og anden støtte, som denne stat skal yde fællesforetagendet.

Artikel 29

Indledende foranstaltninger

1.   Kommissionen har ansvaret for oprettelsen og den indledende drift af fællesforetagendet, indtil det har operationel kapacitet til at gennemføre sit eget budget. Kommissionen gennemfører i overensstemmelse med EU-retten alle nødvendige foranstaltninger i samarbejde med andre medlemmer end Unionen og med inddragelse af de kompetente organer i fællesforetagendet.

2.   Med henblik på denne artikels stk. 1:

a)

kan Kommissionen, indtil den administrerende direktør påbegynder sit arbejde efter at være blevet udnævnt af bestyrelsen i henhold til vedtægternes artikel 7, udpege en tjenestemand fra Kommissionen til at fungere som midlertidig administrerende direktør og udføre de opgaver, som er overdraget til den administrerende direktør, der kan bistås af et begrænset antal tjenestemænd fra Kommissionen

b)

udøver den midlertidige direktør som en undtagelse fra artikel 16, stk. 2, beføjelserne som ansættelsesmyndighed

c)

kan Kommissionen udpege et begrænset antal af sine tjenestemænd midlertidigt.

3.   Den midlertidige administrerende direktør kan anvise alle betalinger, som er omfattet af bevillingerne i fællesforetagendets årlige budget, når bestyrelsen har godkendt dem, og kan indgå aftaler, beslutninger og kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, når fællesforetagendes stillingsfortegnelse er vedtaget.

4.   Den midlertidige administrerende direktør skal efter aftale med den administrerende direktør for fællesforetagendet og på betingelse af bestyrelsens godkendelse fastlægge den dato, hvor fællesforetagendet har kapacitet til at gennemføre sit eget budget. Fra og med denne dato afholder Kommissionen sig fra at indgå forpligtelser og foretage betalinger for fællesforetagendets aktiviteter.

Artikel 30

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2018.

På Rådets vegne

M. SCHRAMBÖCK

Formand


(1)  Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 23.5.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81).

(5)  Rådets afgørelse 2013/743/EU af 3. december 2013 om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 2006/971/EF, 2006/972/EF, 2006/973/EF, 2006/974/EF og 2006/975/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 965).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 2014 om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF (EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse (EUT L 157 af 15.6.2016, s. 1).

(12)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1).

(13)  Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

(15)  Interinstitutionel aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).


BILAG

VEDTÆGTER FOR FÆLLESFORETAGENDET FOR EUROPÆISK HØJTYDENDE DATABEHANDLING

Artikel 1

Opgaver

Fællesforetagendet udfører følgende opgaver:

a)

mobilisere offentlige og private midler til finansiering af fællesforetagendets aktiviteter

b)

iværksætte udbud med henblik på erhvervelse af præexaskalasupercomputere og erhverve mindst to præexaskalasupercomputere i verdensklasse finansieret med EU-budgetmidler fra Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten samt med bidrag fra de relevante deltagende stater til fællesforetagendet

c)

sammen med de ordregivende myndigheder i den deltagende stat, hvor værtsenheden er etableret, eller med de ordregivende myndigheder i de stater, der deltager i værtskonsortiet, iværksætte udbud med henblik på erhvervelse af petaskalasupercomputere og sammen med disse ordregivende myndigheder erhverve mindst to petaskalasupercomputere; dette fælles udbud finansieres med EU-budgetmidler fra Horisont 2020 og med bidrag fra de relevante deltagende stater

d)

iværksætte og forvalte indkaldelser af interessetilkendegivelser med henblik på at blive vært for petaskala- og præexaskalasupercomputere og evaluere de modtagne tilbud med bistand fra uafhængige eksterne eksperter

e)

udvælge værtsenheden til petaskala- og præexaskalasupercomputerne på en retfærdig, åben og gennemsigtig måde i overensstemmelse med forordningens artikel 8

f)

indgå en værtsaftale i overensstemmelse med forordningens artikel 9 med værtsenheden med henblik på drift og vedligeholdelse af præexaskalasupercomputerne og overvåge den kontraktmæssige overholdelse af værtsaftalen, herunder modtagekontrollen af de erhvervede supercomputere

g)

i samarbejde med de andre medejere indgå en værtsaftale i overensstemmelse med forordningens artikel 9 med værtsenheden med henblik på drift og vedligeholdelse af petaskalasupercomputerne og i samarbejde med de andre medejere overvåge den kontraktmæssige overholdelse af værtsaftalen

h)

fastsætte generelle og specifikke betingelser for tildeling af Unionens andel af adgangstiden til petaskala- og præexaskalasupercomputerne og overvåge adgangen til disse supercomputere i overensstemmelse med forordningens artikel 13

i)

fastsætte generelle og specifikke betingelser for tildeling af adgangstid til nationale supercomputere og overvåge adgangen til disse supercomputere i overensstemmelse med forordningens artikel 13

j)

iværksætte åbne indkaldelser af forslag og tildele finansiering, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1290/2013 og inden for rammerne af de disponible midler, til indirekte aktioner, hovedsageligt i form af tilskud, med fokus på:

i)

udvikling af den næste generation af vigtig højtydende databehandling hen imod exaskala, der spænder over hele spektret af teknologier fra lavtydende mikroprocessorer og beslægtede middlewareteknologier til software, programmeringsmodeller og -værktøjer til nye arkitekturer og deres systemintegration gennem en tilgang, der har fokus på design i fællesskab

ii)

nye og opskalerede algoritmer og koder til eksisterende og nye innovative anvendelsesformål, prøvebænke og demonstrationsaktiviteter

iii)

outreachaktiviteter, oplysningstiltag og faglige udviklingsaktiviteter for at tiltrække menneskelige ressourcer til højtydende databehandling, uddanne dem og øge færdigheder og ingeniørknowhow i økosystemet i hele Unionen; dette kan omfatte koordinerings- og støtteaktioner, støtte til eksisterende eller nye topforskningscentre samt til oprettelse af nationale kompetencecentre for højtydende databehandling og et bredt netværkssamarbejde mellem disse samt koordinering af deres aktiviteter i hele Unionen.

k)

overvåge gennemførelsen af aktionerne og forvalte tilskudsaftaler

l)

sikre, at initiativet vedrørende europæisk højtydende databehandling er effektivt, på grundlag af et sæt passende foranstaltninger

m)

overvåge de generelle fremskridt med hensyn til at nå målene for fællesforetagendet

n)

udvikle et tæt samarbejde og sikre koordinering med aktiviteter, organer og interessenter i Unionen og nationalt, skabe synergier og forbedre udnyttelsen af forsknings- og innovationsresultater inden for højtydende databehandling

o)

definere den flerårige strategiske plan, udarbejde og gennemføre de tilsvarende årlige arbejdsplaner for dens gennemførelse og foretage de nødvendige tilpasninger af den flerårige strategiske plan

p)

gennemføre informations-, kommunikations-, udnyttelses- og formidlingsaktiviteter ved tilsvarende anvendelse af bestemmelserne i artikel 28 i forordning (EU) nr. 1291/2013, herunder gøre detaljerede oplysninger om resultaterne af indkaldelser af forslag tilgængelige i en fælles Horisont 2020-e-database

q)

enhver anden opgave, som er nødvendig for at opfylde målsætningerne som omhandlet i forordningens artikel 3.

Artikel 2

Medlemmer

1.   Fællesforetagendet består af følgende medlemmer:

a)

Unionen, repræsenteret ved Kommissionen

b)

Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungarn og Østrig

c)

ved godkendelse af disse vedtægter i form af et godkendelsesbrev er European Technology Platform for High Performance Computing (ETP4HPC) Association registreret under nederlandsk lov med hjemsted i Amsterdam (Nederlandene), Big Data Value Association (BDVA) registreret under belgisk lov med hjemsted i Bruxelles (Belgien).

2.   Hver enkelt af de deltagende stater udnævner sine egne repræsentanter til fællesforetagendets bestyrelse og udpeger den eller de nationale enheder, der har ansvaret for at varetage landets forpligtelser i henhold til forordningen.

Artikel 3

Ændringer af medlemskab

1.   Under forudsætning af, at medlemsstater eller lande, der er associeret med Horisont 2020, men ikke er nævnt i artikel 2, stk. 1, litra b), bidrager, jf. forordningens artikel 6, til finansieringen som omhandlet i disse vedtægters artikel 15 for at nå fællesforetagendets mål som omhandlet i nærværende forordnings artikel 3, bliver de medlemmer af fællesforetagendet, når de har meddelt bestyrelsen deres skriftlige godkendelse af disse vedtægter og eventuelle andre bestemmelser om driften af fællesforetagendet.

2.   Forudsat at den bidrager til den i disse vedtægters artikel 15 omhandlede finansiering med henblik på at opfylde fællesforetagendets målsætninger, der er fastsat i forordningens artikel 3, og accepterer disse vedtægter, kan enhver juridisk enhed, der er etableret i en medlemsstat eller et land, der er associeret med Horisont 2020, som direkte eller indirekte støtter forskning og innovation i en medlemsstat eller i et land, der er associeret med Horisont 2020, ansøge om at blive medlem af fællesforetagendet.

3.   Enhver ansøgning om medlemskab af fællesforetagendet foretaget i henhold til stk. 2 indgives til fællesforetagendets bestyrelse. Bestyrelsen vurderer ansøgningen under hensyntagen til ansøgerens relevans og potentielle merværdi med hensyn til at opfylde fællesforetagendets målsætninger og træffer beslutning om ansøgningen.

4.   Ethvert medlem kan opsige sit medlemskab af fællesforetagendet. Opsigelsen træder uigenkaldeligt i kraft seks måneder efter underretning af den administrerende direktør, som underretter de øvrige medlemmer af bestyrelsen og de private medlemmer. Det tidligere medlem løses fra opsigelsesdatoen fra alle forpligtelser bortset fra forpligtelser, som fællesforetagendet har godkendt eller afholdt før meddelelsen om opsigelse af medlemskabet.

5.   Et medlemskab af fællesforetagendet kan ikke overdrages til en tredjepart uden forudgående samtykke fra bestyrelsen.

6.   Efter enhver ændring af medlemskabet i henhold til denne artikel offentliggør fællesforetagendet på sit websted omgående en opdateret liste over medlemmer og datoen for den pågældende ændring.

Artikel 4

Fællesforetagendets organer

Fællesforetagendet har følgende organer:

a)

bestyrelsen

b)

den administrerende direktør

c)

Det Industrielle og Videnskabelige Rådgivende Udvalg bestående af Den Rådgivende Gruppe for Forskning og Innovation og Den Rådgivende Gruppe for Infrastruktur.

Artikel 5

Bestyrelsens sammensætning

1.   Bestyrelsen består af repræsentanter for Kommissionen, på vegne af Unionen, og af de deltagende stater.

2.   Kommissionen og hver deltagende stat udpeger en repræsentant til bestyrelsen. Hver repræsentant kan ledsages af en ekspert.

Artikel 6

Bestyrelsens funktionsmåde

1.   Repræsentanterne for medlemmerne af bestyrelsen udfolder alle bestræbelser på at opnå konsensus. I mangel af konsensus holdes en afstemning.

2.   Unionen har 50 % af stemmerettighederne. Unionens stemmerettigheder er udelelige.

3.   Med hensyn til de opgaver, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, fordeles de resterende 50 % af stemmerettighederne ligeligt mellem alle deltagende stater.

Med henblik på dette stykke træffes bestyrelsens beslutninger med et flertal bestående af mindst 75 % af alle stemmer, herunder fraværende medlemmers stemmer.

4.   Med hensyn til de opgaver, der er omhandlet i artikel 7, stk. 4, bortset fra litra g), h) og i), ligger de resterende 50 % af stemmerettighederne hos de deltagende stater, der er medlemsstater.

Med henblik på dette stykke træffes bestyrelsens beslutninger ved kvalificeret flertal. Kvalificeret flertal skal anses for at være opnået, hvis det repræsenterer Unionen og mindst 55 % af de deltagende stater, der er medlemsstater, med tilsammen mindst 65 % af disse staters samlede befolkning. Med henblik på at fastlægge befolkningstallet anvendes tallene i bilag III til Rådets afgørelse 2009/937/EU (1).

5.   Med hensyn til de opgaver, der er omhandlet i artikel 7, stk. 4, litra g), h) og i), og for hver supercomputer fordeles de deltagende staters stemmerettigheder i forhold til deres tilsagn om finansielle bidrag og til deres godkendte naturalydelser til den pågældende supercomputer, indtil enten ejerskabet overføres til værtsenheden i overensstemmelse med forordningens artikel 8, stk. 3, eller indtil den sælges eller nedlukkes; naturalydelserne tages kun i betragtning, hvis de på forhånd er blevet godkendt af en uafhængig ekspert eller revisor.

Med henblik på dette stykke træffes bestyrelsens beslutninger med et flertal bestående af mindst 75 % af alle stemmer, herunder fraværende medlemmers stemmer.

6.   Med hensyn til de opgaver, der er omhandlet i artikel 7, stk. 5, træffes bestyrelsens beslutninger i to faser.

I første fase fordeles de resterende 50 % af stemmerettighederne ligeligt mellem alle deltagende stater. Bestyrelsens beslutninger træffes med et flertal bestående af Unionens stemme og mindst 55 % af alle stemmer fra de deltagende stater, herunder fraværende medlemmers stemmer.

I anden fase træffer bestyrelsen beslutning ved kvalificeret flertal som omhandlet i denne artikels stk. 4.

7.   Bestyrelsen vælger en formand for en periode på to år. Formandens mandat kan kun forlænges én gang efter en beslutning truffet af bestyrelsen.

8.   Bestyrelsen afholder ordinære møder mindst to gange om året. Den kan afholde ekstraordinære møder efter anmodning fra Kommissionen eller et flertal af repræsentanterne for de deltagende stater, på anmodning af formanden eller på anmodning af den administrerende direktør i medfør af artikel 15, stk. 5. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne, og de afholdes almindeligvis på fællesforetagendets hjemsted.

Den administrerende direktør deltager i forhandlingerne, medmindre bestyrelsen beslutter noget andet, men har ikke stemmeret. Bestyrelsen kan fra sag til sag indbyde andre personer til at deltage i møderne som observatører.

Hver observatørstat kan udpege en delegeret i bestyrelsen, der modtager alle relevante dokumenter og kan deltage i drøftelserne om enhver beslutning truffet af bestyrelsen. Disse delegerede har ikke stemmeret og skal sikre fortroligheden af følsomme oplysninger i henhold til artikel 24 i denne forordning.

9.   Repræsentanterne for medlemmerne af bestyrelsen er ikke personligt ansvarlige for de aktioner, som de foretager i deres egenskab af repræsentanter i bestyrelsen.

10.   Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden. Disse regler skal omfatte specifikke procedurer for at identificere og undgå interessekonflikter og sikre fortroligheden af følsomme oplysninger.

11.   Formanden for Den Rådgivende Gruppe for Forskning og Innovation og formanden for Den Rådgivende Gruppe for Infrastruktur har ret til, når der drøftes spørgsmål vedrørende deres opgaver, at deltage på møder i bestyrelsen som observatører og deltage i drøftelserne, men har ikke stemmeret.

Artikel 7

Bestyrelsens opgaver

1.   Bestyrelsen har det overordnede ansvar for fællesforetagendets strategiske orientering og fællesforetagendets operationer og fører tilsyn med gennemførelsen af dets aktiviteter. Den sikrer, at principperne om redelighed og åbenhed anvendes korrekt i forbindelse med tildelingen af offentlige midler.

2.   I sin rolle i bestyrelsen søger Kommissionen at sikre samordning mellem fællesforetagendets aktiviteter og de relevante aktiviteter i Unionens finansieringsprogrammer med henblik på at fremme synergier i udviklingen at et integreret økosystem for supercomputer- og datainfrastruktur og ved fastsættelsen af prioriteter, der er omfattet af forskningssamarbejde.

3.   Bestyrelsen udfører navnlig følgende generelle administrative opgaver for fællesforetagendet:

a)

vurdere, godtage eller afvise ansøgninger om medlemskab i henhold til disse vedtægters artikel 3, stk. 2

b)

træffe beslutning om ophævelse af medlemskabet af fællesforetagendet, hvis et medlem ikke opfylder sine forpligtelser

c)

vedtage fællesforetagendets finansielle bestemmelser i henhold til forordningens artikel 15

d)

vedtage fællesforetagendets årlige administrationsbudget, herunder stillingsfortegnelsen med angivelse af antallet af midlertidige stillinger i hver funktionsgruppe og lønklasse samt antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter udtrykt i fuldtidsækvivalenter

e)

udøve beføjelserne som ansættelsesmyndighed over for personalet i henhold til forordningens artikel 16, stk. 2

f)

udnævne og afskedige den administrerende direktør, forlænge dennes mandatperiode, yde vejledning til vedkommende og føre tilsyn med vedkommendes indsats

g)

godkende det i henhold til disse vedtægters artikel 9, stk. 5, nedsatte programkontors organisationsstruktur efter henstilling fra den administrerende direktør

h)

godkende den årlige aktivitetsrapport, herunder de dermed forbundne udgifter, jf. disse vedtægters artikel 19, stk. 1

i)

sørge for etablering, hvis det er hensigtsmæssigt, af en intern revisionsfunktion i fællesforetagendet efter henstilling fra den administrerende direktør

j)

etablere fællesforetagendets kommunikationspolitik efter henstilling fra den administrerende direktør

k)

efter behov fastlægge gennemførelsesbestemmelser for personalevedtægten og ansættelsesvilkårene i henhold til forordningens artikel 16, stk. 3

l)

efter behov fastsætte bestemmelser for udstationering af nationale eksperter til fællesforetagendet og for anvendelsen af praktikanter i henhold til forordningens artikel 17, stk. 2

m)

efter behov oprette rådgivende grupper ud over fællesforetagendets organer som omhandlet i disse vedtægters artikel 4

n)

efter behov forelægge Kommissionen enhver anmodning om ændring af forordningen, som foreslås af et medlem af fællesforetagendet

o)

godkende modellen for værtsaftalen, der skal vedlægges indkaldelser af interessetilkendegivelser vedrørende udvælgelse af værtsenhed

p)

fastsætte de generelle og specifikke adgangsbetingelser for benyttelse af Unionens andel af adgangstiden til petaskala- og præexaskalasupercomputerne og af adgangstiden til de nationale supercomputere i overensstemmelse med forordningens artikel 13

q)

regelmæssigt overvåge gennemførelsen af værtsaftalerne med værtsenhederne

r)

fastsætte gebyrniveauet for de kommercielle tjenesteydelser, der er omhandlet i forordningens artikel 14, og træffe beslutning om tildeling af adgangstiden for disse tjenester

s)

påtage sig ansvaret for enhver opgave, der ikke specifikt er tildelt til et bestemt organ i fællesforetagendet; den kan overdrage sådanne opgaver til ethvert organ i fællesforetagendet.

4.   Bestyrelsen udfører navnlig følgende opgaver i forbindelse med erhvervelsen og driften af petaskala- og præexaskalasupercomputerne og indtægterne som omhandlet i forordningens artikel 14:

a)

vedtage den flerårige strategiske dagsorden for erhvervelse af supercomputere som omhandlet i disse vedtægters artikel 18, stk. 1

b)

vedtage den del af den årlige arbejdsplan, som vedrører erhvervelsen af supercomputere og udvælgelsen af værtsenheder, og de tilsvarende udgiftsoverslag, jf. disse vedtægters artikel 18, stk. 2

c)

godkende iværksættelsen af indkaldelser af interessetilkendegivelser i overensstemmelse med den årlige arbejdsplan

d)

godkende udvælgelsen af værtsenhederne for petaskala- og præexaskalasupercomputerne på en retfærdig, åben og gennemsigtig måde i overensstemmelse med forordningens artikel 8

e)

godkende værtsaftalen

f)

hvert år at træffe beslutning om anvendelsen af eventuelle indtægter fra de gebyrer for kommercielle tjenester, der er omhandlet i forordningens artikel 14

g)

godkende iværksættelsen af udbud i overensstemmelse med den årlige arbejdsplan

h)

godkende de udbud, der er udvalgt til finansiering

i)

træffe beslutning om eventuel overførsel af ejerskabet af præexaskalasupercomputerne til en værtsenhed, deres salg til en anden enhed eller deres nedlukning i henhold til forordningens artikel 10, stk. 3.

5.   Bestyrelsen udfører navnlig følgende opgaver i forbindelse med forsknings- og innovationsaktiviteterne i fællesforetagendets aktioner:

a)

vedtage den flerårige strategiske forsknings- og innovationsdagsorden, jf. artikel 18, stk. 1

b)

vedtage den del af den årlige arbejdsplan, som vedrører forsknings- og innovationsaktiviteterne, og de tilsvarende udgiftsoverslag, jf. artikel 18, stk. 2

c)

godkende iværksættelsen af indkaldelser af forslag i overensstemmelse med den årlige arbejdsplan

d)

godkende fortegnelsen over aktioner, der er udvalgt til at modtage støtte, på grundlag af den prioriterede liste, der udarbejdes af et panel af uafhængige eksperter.

Artikel 8

Udnævnelse og afskedigelse af den administrerende direktør samt forlængelse af dennes mandatperiode

1.   Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen ud fra en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår på baggrund af en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Kommissionen kan inddrage repræsentanter for de andre medlemmer end Unionen af fællesforetagendet i udvælgelsesproceduren, hvis det er hensigtsmæssigt.

Der skal navnlig sikres en hensigtsmæssig repræsentation af de andre medlemmer end Unionen af fællesforetagendet i den fase af udvælgelsesproceduren, hvor der foretages en foreløbig udvælgelse. Med henblik herpå udpeger de deltagende stater efter gensidig aftale en repræsentant og en observatør på bestyrelsens vegne.

2.   Den administrerende direktør er medlem af personalet og ansættes som midlertidigt ansat i fællesforetagendet i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene.

Ved indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres fællesforetagendet af formanden for bestyrelsen.

3.   Den administrerende direktørs mandatperiode er fire år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering af den administrerende direktørs indsats og fællesforetagendets kommende opgaver og udfordringer, idet den inddrager de andre medlemmer end Unionen efter behov.

4.   Bestyrelsen kan forlænge den administrerende direktørs mandatperiode én gang efter forslag fra Kommissionen, der tager hensyn til den i stk. 3 omhandlede vurdering, dog højst for en periode på fire år.

5.   En administrerende direktør, hvis mandat er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

6.   Den administrerende direktør kan kun afskediges efter beslutning truffet af bestyrelsen i henhold til artikel 7, stk. 3, litra f), på forslag af Kommissionen med inddragelse af de andre medlemmer end Unionen efter behov.

Artikel 9

Den administrerende direktørs opgaver

1.   Den administrerende direktør er fællesforetagendets øverste ansvarlige for den daglige ledelse i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.

2.   Den administrerende direktør er fællesforetagendets retlige repræsentant. Den administrerende direktør er ansvarlig over for bestyrelsen og udfører sine opgaver i fuld uafhængighed inden for rammerne af de beføjelser, vedkommende har fået overdraget.

3.   Den administrerende direktør gennemfører budgettet for fællesforetagendet.

4.   Den administrerende direktør varetager navnlig følgende opgaver uafhængigt:

a)

sammenstille udkastet til den flerårige strategiske plan som omhandlet i artikel 18, stk. 1, og forelægge det for bestyrelsen til vedtagelse

b)

udarbejde udkastet til det årlige budget, herunder stillingsfortegnelsen med angivelse af antallet af midlertidige stillinger i hver lønklasse og funktionsgruppe samt antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter udtrykt i fuldtidsækvivalenter, og forelægge det for bestyrelsen til vedtagelse

c)

udarbejde udkastet til den årlige arbejdsplan, herunder anvendelsesområdet for indkaldelser af forslag, udbud og interessetilkendegivelser med henblik på at gennemføre forsknings- og innovationsaktivitetsplanen foreslået af Det Industrielle og Videnskabelige Rådgivende Udvalg og de tilsvarende udgiftsoverslag som foreslået af de deltagende stater og Kommissionen, og forelægge det for bestyrelsen til vedtagelse

d)

forelægge årsregnskabet for bestyrelsen med henblik på en udtalelse

e)

udarbejde den årlige aktivitetsrapport med angivelse af de tilsvarende udgifter og forelægge bestyrelsen denne med henblik på godkendelse

f)

underskrive individuelle tilskudsaftaler, beslutninger og kontrakter

g)

underskrive udbudskontrakter

h)

overvåge driften af de petaskala- og præexaskalasupercomputere, der ejes eller er finansieret af fællesforetagendet, herunder tildeling af Unionens andel af adgangstiden, overholdelse af adgangsrettighederne for akademiske og industrielle brugere og kvaliteten af de leverede tjenester

i)

gennemføre fællesforetagendets kommunikationspolitik

j)

tilrettelægge, lede og føre tilsyn med fællesforetagendets drift og personale inden for rammerne af bestyrelsens delegation af beføjelser som fastlagt i forordningens artikel 16, stk. 2

k)

etablere og opretholde et velfungerende og effektivt internt kontrolsystem og indberette alle betydelige ændringer heraf til bestyrelsen

l)

sikre, at der foretages risikovurdering og risikostyring

m)

træffe enhver anden foranstaltning, der er nødvendig for at vurdere fællesforetagendets fremskridt med hensyn til at opfylde dets målsætninger som omhandlet i forordningens artikel 3

n)

varetage alle andre opgaver, som bestyrelsen overdrager eller uddelegerer til den administrerende direktør.

5.   Den administrerende direktør opretter et programkontor, som under vedkommendes ansvar udfører alle de støtteopgaver, der følger af forordningen. Programkontoret bemandes af fællesforetagendets personale og varetager navnlig følgende opgaver:

a)

yde støtte til etablering og forvaltning af et hensigtsmæssigt regnskabssystem i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser, der er omhandlet i forordningens artikel 15

b)

forvalte indkaldelser af forslag i henhold til den årlige arbejdsplan og forvalte tilskudsaftalerne og -beslutningerne

c)

forvalte udbud som fastsat i den årlige arbejdsplan og administrere kontrakterne

d)

forvalte processen for udvælgelse af værtsenhederne og administrere værtsaftalerne

e)

forelægge fællesforetagendets medlemmer og øvrige organer alle relevante oplysninger og yde den støtte, der er nødvendig for, at de kan varetage deres opgaver, samt besvare deres konkrete anmodninger

f)

varetage sekretariatsfunktionen for fællesforetagendets organer og yde støtte til rådgivningsgrupper, som bestyrelsen nedsætter.

Artikel 10

Sammensætning af Det Industrielle og Videnskabelige Rådgivende Udvalg

1.   Det Industrielle og Videnskabelige Rådgivende Udvalg består af en rådgivende gruppe for forskning og innovation og en rådgivende gruppe for infrastruktur.

2.   Den Rådgivende Gruppe for Forskning og Innovation består af højst 12 medlemmer, hvoraf højst seks udpeges af de private medlemmer under hensyntagen til deres forpligtelser over for fællesforetagendet, og højst seks udpeges af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter de specifikke kriterier og udvælgelsesprocessen for de medlemmer, den udpeger.

3.   Den Rådgivende Gruppe for Infrastruktur består af højst 12 medlemmer. Bestyrelsen fastlægger de specifikke kriterier og udvælgelsesprocessen og udnævner dens medlemmer.

Artikel 11

Funktionsmåden for Den Rådgivende Gruppe for Forskning og Innovation

1.   Den Rådgivende Gruppe for Forskning og Innovation mødes mindst to gange om året.

2.   Den Rådgivende Gruppe for Forskning og Innovation kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper, hvis overordnede koordinering forestås af et eller flere medlemmer.

3.   Den Rådgivende Gruppe for Forskning og Innovation vælger sin formand.

4.   Den Rådgivende Gruppe for Forskning og Innovation vedtager selv sin forretningsorden, herunder udpegelsen af de konstituerende enheder, der repræsenterer den rådgivende gruppe, og varigheden af deres udnævnelse.

Artikel 12

Funktionsmåden for Den Rådgivende Gruppe for Infrastruktur

1.   Den Rådgivende Gruppe for Infrastruktur mødes mindst to gange om året.

2.   Den Rådgivende Gruppe for Infrastruktur kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper, hvis overordnede koordinering forestås af et eller flere medlemmer.

3.   Den Rådgivende Gruppe for Infrastruktur vælger sin formand.

4.   Den Rådgivende Gruppe for Infrastruktur vedtager selv sin forretningsorden, herunder udpegelsen af de konstituerende enheder, der repræsenterer den rådgivende gruppe, og varigheden af deres udnævnelse.

Artikel 13

Opgaver i Den Rådgivende Gruppe for Forskning og Innovation

Den Rådgivende Gruppe for Forskning og Innovation skal:

a)

udarbejde og regelmæssigt ajourføre udkastet til den flerårige strategiske forsknings- og innovationsdagsorden, jf. vedtægternes artikel 18, stk. 1, med henblik på at nå fællesforetagendets mål som omhandlet i forordningens artikel 3. Dette udkast til den flerårige strategiske forsknings- og innovationsdagsorden kortlægger forsknings- og innovationsprioriteterne for udvikling og indførelse af teknologier og nøglekompetencer for højtydende databehandling på tværs af forskellige anvendelsesområder for at støtte udviklingen af et integreret økosystem for højtydende databehandling i Unionen, styrke konkurrenceevnen og bidrage til at skabe nye markeder og samfundsnyttige anvendelsesformål. Den revideres regelmæssigt i takt med udviklingen af den videnskabelige og industrielle efterspørgsel

b)

forelægge den administrerende direktør udkastet til den flerårige strategiske forsknings- og innovationsdagsorden som grundlag for udarbejdelsen af den årlige arbejdsplan inden for de frister, som bestyrelsen fastsætter

c)

tilrettelægge offentlige høringer, som er åbne for alle offentlige og private interessenter med interesse for højtydende databehandling for at informere dem om og indsamle feedback om udkastet til den flerårige strategiske forsknings- og innovationsdagsorden og udkastet til forsknings- og innovationsaktivitetsplan for et givet år.

Artikel 14

Opgaver i Den Rådgivende Gruppe for Infrastruktur

Den Rådgivende Gruppe for Infrastruktur rådgiver bestyrelsen om erhvervelse og drift af petaskala- og præexaskalasupercomputere. I den forbindelse har den til opgave at:

a)

udarbejde og regelmæssigt ajourføre udkastet til den flerårige strategiske dagsorden for erhvervelse af de petaskala- og præexaskalasupercomputere, der er omhandlet i vedtægternes artikel 18, stk. 1, med henblik på at nå fællesforetagendets mål som omhandlet i forordningens artikel 3. Dette udkast til den flerårige strategiske dagsorden for erhvervelse af petaskala- og præexaskalasupercomputere omfatter specifikationerne for udvælgelsen af værtsenheder og planlægningen af erhvervelse af infrastruktur; til dette formål identificerer den bl.a. de nødvendige kapacitetsforøgelser, typer af applikationer og brugergrupper, der skal behandles, systemarkitekturerne og integrationen med de nationale infrastrukturer for højtydende databehandling

b)

forelægge udkastet til den flerårige strategiske dagsorden for erhvervelse af petaskala- og præexaskalasupercomputerne for den administrerende direktør som grundlag for udarbejdelsen af den årlige arbejdsplan inden for de frister, som bestyrelsen fastsætter

c)

tilrettelægge offentlige høringer, som er åbne for alle offentlige og private interessenter med interesse for højtydende databehandling for på at informere dem om og indsamle feedback om udkastet til den flerårige strategiske dagsorden for erhvervelse af petaskala- og præexaskalasupercomputere og det tilhørende udkast til aktivitetsplan for et givet år.

Artikel 15

Finansieringskilder

1.   Fællesforetagendet finansieres i fællesskab af sine medlemmer gennem finansielle bidrag, der betales i rater og naturalydelser som omhandlet i stk. 2 og 3.

2.   Fællesforetagendets administrationsomkostninger må ikke overstige 22 000 000 EUR og afholdes via de finansielle bidrag, der er omhandlet i forordningens artikel 4, stk. 1, artikel 6, stk. 1, og artikel 6, stk. 2.

Hver deltagende stats bidrag til fællesforetagendets administrationsomkostninger skal stå i forhold til deres faktiske bidrag til fællesforetagendets driftsomkostninger, jf. stk. 3, litra b-e).

Hvis en del af bidraget til administrationsomkostningerne ikke anvendes, kan den stilles til rådighed til dækning af fællesforetagendets driftsomkostninger.

3.   Fællesforetagendets driftsomkostninger dækkes via:

a)

Unionens finansielle bidrag

b)

finansielle bidrag fra den deltagende stat, hvor værtsenheden er etableret, eller fra de deltagende stater i et værtskonsortium til fællesforetagendet til erhvervelse af præexaskalasupercomputerne og deres drift, indtil ejerskabet overføres til værtsenheden, eller de sælges eller nedlukkes i overensstemmelse med forordningens artikel 10, stk. 3, efter fradrag af fællesforetagendets bidrag og ethvert andet EU-bidrag til disse omkostninger

c)

naturalydelser fra den deltagende stat, hvor værtsenheden er etableret, eller fra de deltagende stater i et værtskonsortium, bestående af de omkostninger, som værtsenhederne har afholdt for driften af præexaskalasupercomputerne, der ejes af fællesforetagendet, efter fradrag af fællesforetagendets bidrag og ethvert andet EU-bidrag til disse omkostninger

d)

finansielle bidrag fra den deltagende stat, hvor værtsenheden er etableret, eller fra de deltagende stater i et værtskonsortium, bestående af de omkostninger, der er afholdt til sammen med fællesforetagendet at erhverve petaskalasupercomputerne, efter fradrag af fællesforetagendets bidrag og ethvert andet EU-bidrag til disse omkostninger

e)

finansielle bidrag fra deltagende stater til de støtteberettigede omkostninger, som støttemodtagere etableret i den pågældende deltagende stat har afholdt i forbindelse med gennemførelsen af indirekte aktioner, der svarer til forsknings- og innovationsdagsordenen, som et supplement til refusionen af disse omkostninger foretaget af fællesforetagendet efter fradrag af fællesforetagendets bidrag og ethvert andet EU-bidrag til disse omkostninger

f)

naturalydelser fra de private medlemmer eller deres konstituerende enheder og associerede enheder bestående af de omkostninger, som de har afholdt i forbindelse med gennemførelsen af indirekte aktioner, der svarer til forsknings- og innovationsdagsordenen, efter fradrag af bidrag fra fællesforetagendet, eventuelle andre EU-bidrag til dækningen af disse omkostninger og de bidrag, der er omhandlet i litra e).

4.   De ressourcer, som fællesforetagendet opfører i sit budget, består af følgende bidrag:

a)

medlemmernes finansielle bidrag til administrationsomkostningerne

b)

medlemmernes finansielle bidrag til driftsomkostningerne

c)

fællesforetagendets eventuelle indtægter

d)

eventuelle andre finansielle bidrag, ressourcer og indtægter.

Eventuelle renter af de bidrag, der betales til fællesforetagendet, anses for at være fællesforetagendets indtægter.

5.   Hvis et medlem af fællesforetagendet ikke overholder sine forpligtelser vedrørende aftalte finansielle bidrag, meddeler den administrerende direktør dette skriftligt og fastsætter en rimelig frist, inden for hvilken misligholdelsen skal afhjælpes. Såfremt situationen ikke afhjælpes inden fristens udløb, indkalder den administrerende direktør til et bestyrelsesmøde med henblik på at beslutte, om det misligholdende medlem skal fratages sit medlemskab, eller hvorvidt der skal træffes andre foranstaltninger, indtil medlemmet overholder sine forpligtelser. Det misligholdende medlems stemmerettigheder suspenderes, indtil misligholdelsen er afhjulpet.

6.   Det er hensigten, at fællesforetagendets ressourcer og aktiviteter benyttes til at opfylde målsætningerne, jf. forordningens artikel 3.

7.   Fællesforetagendet ejer alle aktiver, som det frembringer eller får overført med henblik på at opfylde målsætningerne, jf. forordningens artikel 3. Dette omfatter ikke de supercomputere, hvis ejerskab fællesforetagendet måtte have overført til en værtsenhed i henhold til artikel 10, stk. 3.

8.   Undtagen i tilfælde af afvikling af fællesforetagendet, foretages der ingen udbetalinger til fællesforetagendets medlemmer af et eventuelt overskud i indtægterne i forhold til udgifterne.

Artikel 16

Finansielle forpligtelser

Fællesforetagendets finansielle forpligtelser må ikke overstige værdien af de finansielle ressourcer, som det har til sin rådighed, eller som dets medlemmer har afsat til dets budget.

Artikel 17

Regnskabsår

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

Artikel 18

Operationel og finansiel planlægning

1.   I den flerårige strategiske plan anføres strategien og planerne for at nå fællesforetagendets mål, der er anført i forordningens artikel 3. Den flerårige strategiske plan består af en flerårig strategisk forsknings- og innovationsdagsorden og en flerårig strategisk dagsorden for erhvervelse af supercomputere fra, der er udarbejdet af Det Industrielle og Videnskabelige Rådgivende Udvalg, og de flerårige finansielle overslag, der er modtaget fra de deltagende stater og Kommissionen.

2.   Den administrerende direktør forelægger med henblik på vedtagelse bestyrelsen et udkast til en årlig arbejdsplan, som omfatter forsknings- og innovationsaktiviteterne, indkøbsaktiviteterne, de administrative aktiviteter og de tilhørende udgiftsoverslag.

3.   Den årlige arbejdsplan vedtages ved udgangen af det år, der ligger umiddelbart før dens gennemførelse. Den årlige arbejdsplan gøres offentligt tilgængelig.

4.   Den administrerende direktør udarbejder udkastet til det årlige budget for det følgende år og forelægger det for bestyrelsen med henblik på vedtagelse.

5.   Det årlige budget for et bestemt år vedtages af bestyrelsen før udgangen af det foregående år.

6.   Det årlige budget tilpasses for at tage hensyn til størrelsen af Unionens finansielle bidrag som fastsat i Unionens almindelige budget.

Artikel 19

Operationel og finansiel rapportering

1.   Den administrerende direktør aflægger hvert år rapport til bestyrelsen om varetagelsen af sine opgaver som administrerende direktør i overensstemmelse med fællesforetagendets finansielle bestemmelser, som omhandlet i denne forordnings artikel 15.

Senest to måneder efter hvert regnskabsårs afslutning forelægger den administrerende direktør med henblik på godkendelse bestyrelsen en årlig aktivitetsrapport om de fremskridt, som fællesforetagendet har gjort i det foregående regnskabsår, navnlig med hensyn til den årlige arbejdsplan for det pågældende år. Den årlige aktivitetsrapport skal bl.a. omfatte oplysninger om følgende:

a)

forsknings- og innovationsaktioner samt andre aktioner, der er gennemført, og de tilhørende udgifter

b)

erhvervelse og drift af infrastruktur, herunder brug af og adgang til infrastrukturen, herunder de adgangstider, der faktisk er anvendt af hver deltagende stat

c)

de indsendte forslag og udbud fordelt efter deltagertype, herunder SMV'er, og efter land

d)

de forslag, der er udvalgt til at modtage støtte, fordelt efter deltagertype, herunder SMV'er, og efter land og med angivelse af fællesforetagendets bidrag til de enkelte deltagere og aktioner

e)

de udbud, der er udvalgt til finansiering, fordelt efter kontrahenttype, herunder SMV'er, og efter land og med angivelse af fællesforetagendets bidrag til de enkelte kontrahenter og udbudsaktioner

f)

resultatet af udbudsaktiviteterne

g)

fremskridt hen imod opfyldelsen af målsætningerne, jf. forordningens artikel 3, og forslag til yderligere tiltag med henblik på at nå disse mål.

2.   Når den årlige aktivitetsrapport er godkendt af bestyrelsen, gøres den offentligt tilgængelig.

3.   Fællesforetagendets regnskabsfører sender senest den 1. marts det følgende regnskabsår det foreløbige årsregnskab til Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten.

Senest den 31. marts i det følgende regnskabsår sender fællesforetagendet beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Efter modtagelse af Revisionsrettens bemærkninger om fællesforetagendets foreløbige årsregnskab i medfør af artikel 246 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 opstiller fællesforetagendets regnskabsfører fællesforetagendets endelige årsregnskab, og den administrerende direktør sender det til bestyrelsen med henblik på en udtalelse.

Bestyrelsen afgiver en udtalelse om fællesforetagendets endelige årsregnskab.

Den administrerende direktør sender senest den 1. juli i det følgende regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

Det endelige regnskab offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november i det følgende regnskabsår.

Den administrerende direktør sender senest den 30. september i det følgende regnskabsår Revisionsretten et svar på de bemærkninger, som denne har fremsat i sin årsberetning. Den administrerende direktør forelægger endvidere bestyrelsen dette svar.

Hvis Europa-Parlamentet anmoder derom, forelægger den administrerende direktør det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. artikel 261, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046.

Artikel 20

Intern revision

Kommissionens interne revisor bør udøve de samme beføjelser over for fællesforetagendet som over for Kommissionen.

Artikel 21

Medlemmernes ansvar og forsikring

1.   Medlemmernes finansielle forpligtelse for fællesforetagendets gæld er begrænset til de bidrag, de allerede har ydet til administrationsomkostningerne.

2.   Fællesforetagendet tegner en passende forsikring.

Artikel 22

Interessekonflikter

1.   Fællesforetagendet og dets organer og personale skal undgå enhver interessekonflikt ved gennemførelsen af deres aktiviteter.

2.   Bestyrelsen vedtager regler om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter vedrørende dets medlemmer, organer og personale. Disse regler skal indeholde bestemmelser, som har til formål at undgå interessekonflikter vedrørende repræsentanterne for de medlemmer af fællesforetagendet, der sidder i bestyrelsen. Med henblik herpå skal reglerne om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i fællesforetagendets organer tage hensyn til de relevante foranstaltninger, som Kommissionen anvender for eksperter, der vejleder om gennemførelsen af Unionens forsknings- og innovationsprogrammer.

Artikel 23

Afvikling

1.   Fællesforetagendet afvikles ved udgangen af den periode, der er fastsat i forordningens artikel 1.

2.   Afviklingsproceduren indledes dog automatisk, hvis Unionen eller alle andre medlemmer end Unionen trækker sig ud af fællesforetagendet.

3.   Til at forestå afviklingen af fællesforetagendet udpeger bestyrelsen en eller flere likvidatorer, som handler i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.

4.   Under afviklingen af fællesforetagendet skal dets aktiver bruges til at dække dets forpligtelser og udgifter til afviklingen. De supercomputere, der ejes af fællesforetagendet, overføres til de respektive værtsenheder, sælges eller nedlukkes efter bestyrelsens beslutning og i overensstemmelse med værtsaftalen. Fællesforetagendets medlemmer hæfter ikke for omkostninger, der er afholdt efter overførsel af ejerskabet af en supercomputer eller efter salg eller nedlukning af denne. Ved overførsel af ejerskab refunderer værtsenheden fællesforetagendet restværdien af de supercomputere, der overføres. Et eventuelt overskud fordeles mellem eksisterende medlemmer på tidspunktet for afviklingen i forhold til deres finansielle bidrag til fællesforetagendet. Et eventuelt overskud, der tilfalder Unionen, tilbageføres til Unionens almindelige budget.

5.   Der fastlægges en ad hoc-procedure for at sikre en hensigtsmæssig forvaltning af eventuelle aftaler eller beslutninger, som fællesforetagendet har indgået eller vedtaget, samt af indkøbskontrakter af en varighed, der overstiger varigheden af fællesforetagendet.


(1)  Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35).


Top