Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1482

Kommissionens forordning (EU) 2018/1482 af 4. oktober 2018 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår coffein og theobromin (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6355

OJ L 251, 5.10.2018, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1482/oj

5.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 251/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1482

af 4. oktober 2018

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår coffein og theobromin

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96 og (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (1), særlig artikel 11, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 indeholder en EU-liste over aromaer og udgangsmaterialer, der er godkendt til anvendelse i og på fødevarer, og disses anvendelsesbetingelser.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 (3) blev der vedtaget en liste over aromastoffer, og listen blev indsat i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008.

(3)

Listen kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning, der er indgivet af medlemsstaten eller en interesseret part.

(4)

EU-listens del A indeholder både evaluerede aromastoffer, som ikke er tildelt fodnoter, og aromastoffer under evaluering, som er identificeret med fodnotehenvisningerne 1-4.

(5)

Stofferne coffein [FL-nr. 16.016] og theobromin [FL-nr. 16.032] er opført i listen med fodnote 1, i henhold til hvilken evalueringen af de pågældende stoffer skulle afsluttes af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(6)

Den 31. januar 2017 afsluttede autoriteten evalueringen af sikkerheden ved coffein [FL-nr. 16.016] og theobromin [FL-nr. 16.032] ved anvendelse som aromastoffer (4) og konkluderede, at anvendelse heraf som aromastoffer ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder på grundlag af det anslåede indtag i visse fødevarekategorier. De anvendelsesbetingelser, der allerede er fastsat i EU-listen, kan derfor bevares.

(7)

Coffein [FL-nr. 16.016] og theobromin [FL-nr. 16.032] bør derfor opføres som evaluerede stoffer i EU-listen over aromaer uden den fodnotehenvisning, som de for øjeblikket er tildelt på EU-listen.

(8)

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 af 1. oktober 2012 om vedtagelse af listen over aromastoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96, om indsættelse af listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 og Kommissionens afgørelse 1999/217/EF (EUT L 267 af 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2017;15(4):4729.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 foretages følgende ændringer:

1.

I del A, afsnit 2, affattes rækken vedrørende FL-nr. 16.016 således:

»16.016

coffein

58-08-2

 

11741

 

Restriktioner med hensyn til anvendelse som aromastof:

I kategori 1 — højst 70 mg/kg

I kategori 3 — højst 70 mg/kg

I kategori 5 — højst 100 mg/kg

I kategori 14.1 — højst 150 mg/kg

 

EFSA«

2.

I del A, afsnit 2, affattes rækken vedrørende FL-nr. 16.032 således:

»16.032

theobromin

83-67-0

 

 

 

Restriktioner med hensyn til anvendelse som aromastof:

I kategori 1 — højst 70 mg/kg

I kategori 14.1 — højst 100 mg/kg

 

EFSA«


Top