EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1480

Kommissionens forordning (EU) 2018/1480 af 4. oktober 2018 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om berigtigelse af Kommissionens forordning (EU) 2017/776 (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6348

OJ L 251, 5.10.2018, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1480/oj

5.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 251/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1480

af 4. oktober 2018

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om berigtigelse af Kommissionens forordning (EU) 2017/776

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (1), særlig artikel 37, stk. 5, og artikel 53, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tabel 3.1 i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 indeholder en liste over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer baseret på de kriterier, der er anført i del 2 til 5 i bilag I til samme forordning.

(2)

Forslag til indførelse af harmoniseret klassificering og mærkning af visse stoffer og til opdatering eller sletning af den harmoniserede klassificering og mærkning af visse andre stoffer er indgivet til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til artikel 37 i forordning (EF) nr. 1272/2008. På baggrund af udtalelserne fra agenturets Udvalg for Risikovurdering om forslagene og på baggrund af de berørte parters kommentarer er det hensigtsmæssigt at indføre, opdatere eller slette den harmoniserede klassificering og mærkning af visse stoffer.

(3)

Rådets direktiv 67/548/EØF (2) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF (3) blev ophævet med virkning fra den 1. juni 2015. Som følge heraf blev del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2016/1179 (4) for at fjerne tabel 3.2. Denne ændring fik virkning den 1. juni 2017. Bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 blev yderligere ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2017/776 (5) for at slette henvisningerne til tabel 3.2, lave henvisningerne til tabel 3.1 om til henvisninger til tabel 3 og slette henvisningerne til de ophævede direktiver. I henhold til artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) 2017/776 skulle hovedparten af ændringerne finde anvendelse fra den 1. juni 2017, mens de øvrige ændringer blev angivet til at finde anvendelse fra den 1. december 2018. På grund af en forglemmelse blev to yderligere ændringer, der skulle have fundet anvendelse fra den 1. juni 2017, dog ikke anført i artikel 2, stk. 2, herunder navnlig ændringen af tabellens navn fra »tabel 3.1« til »tabel 3«. Artikel 2, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/776 bør derfor berigtiges, så det indeholder en henvisning til disse to ændringer. Selv om denne berigtigelse bevirker, at de to ændringer finder anvendelse med tilbagevirkende kraft, berører den ikke rettighederne eller forpligtelserne for producenter, importører, downstreambrugere eller leverandører.

(4)

Ved forordning (EU) 2017/776 blev bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 også ændret for at tilføje harmoniserede værdier for »estimater for akut toksicitet« (ATE) i tabel 3.1 som en del af oplysningerne om klassificering og mærkning af visse stoffer med henblik på klassificering af blandinger. Den ATE-værdi, der blev indført for nikotin, blev udtrykt i mg/kg. For at præcisere, hvordan blandinger indeholdende nikotin bør klassificeres, bør ATE-værdien for nikotin ad oral eller dermal eksponeringsvej i stedet udtrykkes i »mg/kg kropsvægt« (6). ATE-værdierne for tre andre stoffer, nemlig colecalciferol, 1,2-dihydroxybenzen og pinoxaden, bør også udtrykkes på samme måde. Desuden bør der i overskriften på den næstsidste kolonne i tabel 3.1 tilføjes en fodnote, der angiver, hvad forkortelsen »mg/kg kropsvægt« står for.

(5)

Bilaget til Kommissionens forordning (EU) 2018/669 (7) indeholder oversættelsen af navnene på de stoffer, der er opført i tabel 3.1 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. Som følge heraf bør overskriften på den anden kolonne i tabellen, der i øjeblikket henviser til »international kemisk identifikation«, ændres for at tage hensyn til, at de internationale kemiske identifikationer vil miste deres internationale karakter, når den forordning, der indeholder oversættelsen af navnene i bilag VI, finder anvendelse. Af hensyn til sammenhængen bør denne ændring få virkning samtidig med oversættelsen af navnene i bilag VI. Den nye overskrift bør afspejle terminologien i artikel 18 i forordning (EF) nr. 1272/2008.

(6)

Da leverandørerne har behov for en vis frist for at tilpasse mærkningen og emballeringen af stoffer og blandinger til de nye eller opdaterede harmoniserede klassificeringer samt sælge lagerbeholdninger, bør det ikke kræves, at de nye eller opdaterede klassificeringer overholdes omgående. Denne frist vil også være nødvendig for at give leverandørerne mulighed for at tilpasse sig og opfylde andre lovgivningsmæssige forpligtelser, der følger af de nye eller opdaterede harmoniserede klassificeringer, såsom dem, der er fastsat i artikel 22, litra f), eller artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (8), i artikel 50 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (9) eller i artikel 44 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (10).

(7)

Forordning (EF) nr. 1272/2008 bør derfor ændres.

(8)

På linje med overgangsbestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008, som tillader, at nye bestemmelser på frivillig basis anvendes på et tidligere tidspunkt, bør leverandører have mulighed for at anvende de nye og opdaterede harmoniserede klassificeringer samt for at tilpasse mærkningen og emballeringen i henhold hertil, ligeledes på frivillig basis, inden anvendelsesdatoen for de nye eller opdaterede klassificeringer.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 1272/2008

Bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Berigtigelse af forordning (EU) 2017/776

I forordning (EU) 2017/776 affattes artikel 2, stk. 2, andet afsnit, således:

»Punkt 1) og 2) og punkt 3), litra a), b) og c), i bilaget finder anvendelse fra den 1. juni 2017.«

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Punkt 1) og punkt 2), litra a), i bilaget finder anvendelse fra den 1. december 2019.

Punkt 2), litra b)-e), i bilaget finder anvendelse fra den 1. maj 2020.

Uanset stk. 3 må stoffer og blandinger klassificeres, mærkes og emballeres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 som ændret ved nærværende forordning før den 1. maj 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT 196 af 16.8.1967, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) 2016/1179 af 19. juli 2016 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 195 af 20.7.2016, s. 11).

(5)  Kommissionens forordning (EU) 2017/776 af 4. maj 2017 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 116 af 5.5.2017, s. 1).

(6)  Milligram pr. kilogram kropsvægt.

(7)  Kommissionens forordning (EU) 2018/669 af 16. april 2018 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 115 af 4.5.2018, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).


BILAG

I bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Overskriften på del 1, punkt 1.1.1.4, affattes således:

»Kemisk navn«

2)

I del 3 ændres tabel 3.1 således:

a)

Overskriften på anden kolonne affattes således: »Kemisk navn«

b)

Overskriften på næstsidste kolonne affattes således: »Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier (*)

(*)

ATE-værdier for orale og dermale eksponeringsveje udtrykkes i mg/kg kropsvægt, der står for milligram pr. kilogram kropsvægt.«

c)

Den angivelse, der svarer til indeksnummer 607-414-00-6, udgår

d)

De angivelser, der svarer til indeksnumrene 006-044-00-7, 015-101-00-5, 016-096-00-2, 017-011-00-1, 025-002-00-9, 603-180-00-4, 604-014-00-3, 604-016-00-4, 604-090-00-8, 605-003-00-6, 606-047-009, 607-096-00-9, 607-103-00-5, 607-113-00-X, 607-373-00-4, 613-167-00-5, 613-205-00-0 og 614-001-00-4, erstattes af følgende angivelser:

Indeksnr.

Kemisk navn

EF nr.

CAS nr.

Klassificering

Mærkning

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier

Noter

Fareklasse- og kategorikode(r)

Faresætningskode(r)

Piktogram-, signalordskode(r)

Faresætningskode(r)

Suppl. faresætningskode(r)

»006-044-00-7

isoproturon (ISO);

3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof

251-835-4

34123-59-6

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (blod)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (blod)

H410

 

M = 10

M = 10«

 

»015-101-00-5

phosmet (ISO);

S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-O,O-dimethyldithiophosphat;

O,O-dimethylphthalimidomethyldithiophosphat

211-987-4

732-11-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H332

H301

H370 (nervesystem)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H361f

H332

H301

H370 (nervesystem)

H410

 

M = 100

M = 100«

 

»016-096-00-2

thifensulfuron-methyl (ISO);

methyl-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophen-2-carboxylat

79277-27-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 100«

 

»017-011-00-1

natriumhypochloritopløsning … % aktiv chlor

231-668-3

7681-52-9

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

EUH031

M = 10

M = 1

EUH031:

C ≥ 5 %

»025-002-00-9

kaliumpermanganat

231-760-3

7722-64-7

Ox. Sol. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H272

H361d

H302

H400

H410

GHS03

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H361d

H302

H410«

 

 

 

»603-180-00-4

colecalciferol;

cholecalciferol;

vitamin D3

200-673-2

67-97-0

Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2 * Acute Tox. 2

STOT RE 1

H330

H310

H300

H372

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H310

H300

H372

 

 

indånding:

ATE = 0,05 mg/l (støv eller tåger)

 

dermal:

ATE = 50 mg/kg kropsvægt

 

oral:

ATE = 35 mg/kg kropsvægt

STOT RE 1; H372: C ≥ 3 %

STOT RE 2; H373: 0,3 % ≤ C < 3 %«

 

»604-014-00-3

chlorcresol;

4-chlor-m-cresol;

4-chlor-3-methylphenol

200-431-6

59-50-7

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

STOT SE 3

Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H302

H314

H318

H335

H317

H400

H412

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H314

H335

H317

H410

 

M = 1«

 

»604-016-00-4

1,2-dihydroxybenzen;

pyrocatechol

204-427-5

120-80-9

Carc. 1Β

Muta. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H350

H341

H311

H301

H315

H319

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H311

H301

H315

H319

 

 

oral:

ATE = 300 mg/kg kropsvægt

 

dermal:

ATE = 600 mg/kg kropsvægt«

 

»604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H315

H318

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361f

H315

H318

H410

 

M = 1«

 

»605-003-00-6

acetaldehyd;

ethanal

200-836-8

75-07-0

Flam. Liq. 1

Carc. 1B

Muta. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H224

H350

H341

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H224

H350

H341

H335

H319«

 

 

 

»606-047-00-9

2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyrophenon

404-360-3

119313-12-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410«

 

 

 

»607-096-00-9

maleinsyreanhydrid

203-571-6

108-31-6

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

H302

H372 (luftveje) (indånding)

H314

H318

H334

H317

GHS07

GHS08

GHS05

Dgr

H302

H372 (luftveje) (indånding)

H314

H334

H317

EUH071

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %«

 

»607-103-00-5

ravsyreanhydrid

203-570-0

108-30-5

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H302

H314

H318

H334

H317

GHS07

GHS05

GHS08

Dgr

H302

H314

H334

H317

EUH071«

 

 

»607-113-00-X

isobutylmethacrylat

202-613-0

97-86-9

Flam. Liq. 3

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

H226

H335

H315

H317

GHS02

GHS07

Wng

H226

H335

H315

H317

 

 

»607-373-00-4

quizalofop-P-tefuryl (ISO); (+/–) tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chlorchinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propanoat

414-200-4

200509-41-7

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H302

H373

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361fd

H302

H373

H410

 

M = 1

M = 1«

 

»613-167-00-5

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

55965-84-9

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H310

H301

H314

H317

H410

EUH071

Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100

»613-205-00-0

propiconazol (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol

262-104-4

60207-90-1

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1«

 

»614-001-00-4

nikotin (ISO);

3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

 

indånding:

ATE = 0,19 mg/l (støv eller tåger)

 

dermal:

ATE = 70 mg/kg kropsvægt

 

oral:

ATE = 5 mg/kg kropsvægt«

 

e)

Følgende angivelser indsættes i overensstemmelse med rækkefølgen i tabel 3.1:

Indeksnr.

Kemisk navn

EF nr.

CAS nr.

Klassificering

Mærkning

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier

Noter

Fareklasse- og kategorikode(r)

Faresætningskode(r)

Piktogram-, signalordskode(r)

Faresætningskode(r)

Suppl. faresætningskode(r)

»604-094-00-X

isoeugenol; [1]

(E)-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol; [2]

(Z)-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol [3]

202-590-7 [1]

227-678-2 [2]

227-633-7 [3]

97-54-1 [1]

5932-68-3 [2]

5912-86-7 [3]

Skin Sens. 1A

H317

GHS07

Wng

H317

 

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,01 %«

 

»607-724-00-1

2,3,5,6-tetrafluor-4-(methoxymethyl)benzyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-[(1Z)-prop-1-en-1-yl]cyclopropancarboxylat; epsilon-metofluthrin

240494-71-7

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H370 (nervesystem)

H373

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H332

H301

H370 (nervesystem)

H373

H410

 

M = 100

M = 100«

 

»607-725-00-7

isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoat; S-methopren

65733-16-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1«

 

»607-726-00-2

pinoxaden (ISO);

8-(2,6-diethyl-4-methylphenyl)-7-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl-2,2-dimethylpropanoat

243973-20-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H361d

H332

H302

H319

H335

H317

H400

H412

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H302

H319

H335

H317

H410

 

 

indånding:

ATE = 4,63 mg/l (støv eller tåger)

 

oral:

ATE = 500 mg/kg kropsvægt

M = 1«

 

»607-727-00-8

tetramethrin (ISO);

(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)methyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropancarboxylat

231-711-6

7696-12-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H371 (nervesystem) (indånding)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H371 (nervesystem) (indånding)

H410

 

M = 100

M = 100«

 

»607-728-00-3

(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl-(1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat

214-619-0

1166-46-7

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H371 (nervesystem) (indånding)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H371 (nervesystem) (indånding)

H410

 

M = 100

M = 100«

 

»607-729-00-9

mesosulfuron-methyl (ISO);

methyl-2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methansulfonamido)-p-toluat;

208465-21-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 100«

 

»607-730-00-4

spirodiclofen (ISO);

3-(2,4-dichlorphenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4,5]dec-3-en-4-yl-2,2-dimethylbutyrat

148477-71-8

Carc. 1B

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H350

H361f

H373

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H361f

H373

H317

H410

 

M = 10«

 

»607-731-00-X

natriummethyl-[(4-aminophenyl)sulphonyl]carbamat; natriummethyl-(EZ)-sulfanilylcarbonimidat; asulam-natrium

218-953-8

2302-17-2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1«

 

»607-732-00-5

salicylsyre

200-712-3

69-72-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

H361d

H302

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H361d

H302

H318«

 

 

 

»608-068-00-9

flutianil (ISO);

(2Z)-{[2-fluor-5-(trifluormethyl)phenyl]thio}[3-(2-methoxyphenyl)-1,3-thiazolidin-2-yliden]acetonitril

958647-10-4

Aquatic Chronic 1

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100«

 

»612-293-00-8

blanding af 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamin og 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl}propoxy)but-2-ylamin

447-920-2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

H361f

H302

H314

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H361f

H302

H314

EUH071«

 

 

»613-326-00-9

2-methylisothiazol-3(2H)-on

220-239-6

2682-20-4

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H314

H317

H410

EUH071

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 10

M = 1«

 

»613-327-00-4

pyroxsulam (ISO);

N-(5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluormethyl)pyridin-3-sulfonamid

422556-08-9

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 100

M = 100«

 

»613-328-00-X

1-vinylimidazol

214-012-0

1072-63-5

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 0,03 %«

 

»616-224-00-2

amisulbrom (ISO);

3-(3-brom-6-fluor-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazol-1-sulfonamid

348635-87-0

Carc. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H319

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H319

H410

 

M = 10

M = 10«

 


Top