EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1475

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1475 af 2. oktober 2018 om fastlæggelse af den retlige ramme for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU

PE/47/2018/REV/1

OJ L 250, 4.10.2018, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; ophævet ved 32021R0888

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1475/oj

4.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 250/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/1475

af 2. oktober 2018

om fastlæggelse af den retlige ramme for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 165, stk. 4, og artikel 166, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Solidaritet mellem unionsborgerne såvel som mellem medlemsstaterne er en af de universelle værdier, som Unionen bygger på. Denne fælles værdi er retningsgivende for Unionens aktioner og skaber det sammenhold, der er nødvendigt for at kunne klare de aktuelle og kommende samfundsmæssige udfordringer, som unge europæere er villige til at bidrage til at håndtere ved at vise deres solidaritet i praksis. Solidaritet stimulerer også unges interesse i det fælles europæiske projekt. Princippet om solidaritet er forankret i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og i præamblen til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(2)

I talen om Unionens tilstand den 14. september 2016 blev det understreget, at der er behov for at investere i de unge, og samtidig blev oprettelsen af et europæisk solidaritetskorps bebudet med henblik på at skabe muligheder for, at unge i hele Unionen kan yde et meningsfuldt bidrag til samfundet, udvise solidaritet og udvikle deres færdigheder, kompetencer og viden, således at de høster værdifuld menneskelig erfaring, som også er nøglen til fremkomsten af et aktivt og engageret unionsborgerskab.

(3)

Kommissionen betonede i sin meddelelse af 7. december 2016»Et europæisk solidaritetskorps« behovet for at styrke grundlaget for solidaritetsarbejde på tværs af Europa, at give unge flere og bedre muligheder for solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet, som dækker en bred vifte af områder, og at støtte de nationale, regionale og lokale aktører i deres bestræbelser på at håndtere de forskellige udfordringer og kriser. Denne meddelelse markerede startskuddet til første fase af det europæiske solidaritetskorps, hvorved der blev mobiliseret forskellige EU-programmer med henblik på at skabe muligheder for frivilligt arbejde, praktikophold eller job til unge i hele Unionen. Disse aktiviteter bør, uanset om de gennemføres før eller efter ikrafttrædelsen af denne forordning, fortsat være omfattet af de regler og betingelser, der er fastsat i de respektive EU-programmer, der har finansieret dem i første fase af det europæiske solidaritetskorps.

(4)

I denne forordning forstås solidaritet som en følelse af ansvar fra alles side, hvor alle forpligter sig over for almenvellet, hvilket kommer til udtryk i konkrete aktioner, uden at der forventes en modydelse.

(5)

Unge bør gives let adgang til muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet med en udpræget europæisk dimension som et middel til at bidrage til at styrke samhørighed, solidaritet, social inklusion og demokrati i deltagerlandene til fordel for lokalsamfundene, samtidig med at de forbedrer deres kompetencer til gavn for deres personlige udvikling og dermed styrker deres selvtillid, selvstændighed og motivation til at lære, fremmer deres uddannelsesmæssige, sociale, kunstneriske, sproglige, kulturelle, medborgerlige og faglige udvikling samt letter deres aktive borgerskab, beskæftigelsesegnethed og overgang til arbejdsmarkedet. Disse solidaritetsaktiviteter vil også fremme mobilitet for deltagere.

(6)

Med denne forordning oprettes et program for Unionens indsats benævnt det europæiske solidaritetskorps som et grundlag for at skabe positive samfundsmæssige ændringer gennem støtte til fællesskaber af personer og enheder, der arbejder på at øge solidariteten på tværs af Europa. Den indeholder således bestemmelser om et finansielt instrument for Unionens indsats, der oprettes med henblik på at finde anvendelse fra datoen for denne forordnings ikrafttræden og på ubestemt tid, og lægger også grunden til det europæiske solidaritetskorps som et fællesskab og som en inspirationskilde til en stærkere solidaritetsånd i Europa gennem den bredere virkning af det europæiske solidaritetskorps' aktiviteter.

(7)

De solidaritetsaktiviteter, som tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i den forstand, at de bør bidrage til opfyldelsen af det europæiske solidaritetskorps' mål og hjælpe med at løse samfundsmæssige udfordringer, samtidig med at lokalsamfundenes behov imødekommes. Solidaritetsaktiviteter bør give de unge mulighed for at erhverve værdifulde kompetencer med henblik på personlig, social, medborgerlig og faglig udvikling, omfatte en solid uddannelsesdimension, være tilgængelig for alle unge og foregå under sikre og sunde vilkår og valideres ordentligt. Solidaritetsaktiviteter bør ikke have negativ indvirkning på eksisterende job eller praktikophold og bør bidrage til at styrke virksomhedernes forpligtelser inden for socialt ansvar, ikke erstatte dem.

(8)

Enhver enhed, der ønsker at deltage i det europæiske solidaritetskorps, uanset om deltagelsen er finansieret af budgettet for det europæiske solidaritetskorps, et andet EU-program eller en anden finansieringskilde, bør tildeles et kvalitetsmærke, forudsat at de relevante betingelser er opfyldt. Kravet om tildeling af et kvalitetsmærke bør ikke gælde for fysiske personer, der ansøger om finansiel støtte på vegne af en uformel gruppe af deltagere til deres solidaritetsprojekter. Det kvalitetsmærke, der tildeles de deltagende organisationer, bør attestere disse organisationers evne til at sikre kvaliteten af de solidaritetsaktiviteter, som tilbydes af dem. Processen for tildeling af et kvalitetsmærke bør varetages af det europæiske solidaritetskorps' gennemførelsesorganer på en tilgængelig og gennemsigtig måde. Det tildelte kvalitetsmærke bør revurderes regelmæssigt, og det bør kunne tilbagekaldes, hvis det i forbindelse med den fornyede vurdering, der udføres, findes, at de betingelser, der lå til grund for tildelingen, ikke længere er opfyldt.

(9)

Det europæiske solidaritetskorps vil tilbyde ét samlet kontaktpunkt for solidaritetsaktiviteter i hele Unionen. Der bør sikres sammenhæng og komplementaritet mellem det europæiske solidaritetskorps og andre relevante EU-politikker, -programmer og -instrumenter. Det europæiske solidaritetskorps bør tage afsæt i styrkerne og synergierne fra eksisterende og tidligere programmer, navnlig programmerne Erasmus+ og Aktive unge. Korpset bør også supplere medlemsstaternes bestræbelser på at støtte unge og lette deres overgang fra skole til arbejdsliv under ordninger såsom ungdomsgarantien oprettet i overensstemmelse med Rådets henstilling af 22. april 2013 om oprettelsen af en ungdomsgaranti (3) ved at give de unge yderligere muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter i form af praktikophold eller job inden for deres respektive medlemsstater eller på tværs af grænserne. Der bør ligeledes sikres komplementaritet i forhold til eksisterende netværk på EU-plan af relevans for aktiviteterne under det europæiske solidaritetskorps såsom det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger, Eures og Eurodesk. Komplementariteten og det loyale samarbejde mellem de eksisterende relaterede ordninger og det europæiske solidaritetskorps bør endvidere fremmes, navnlig gennem solidaritet, frivilligt arbejde, samfundsnyttigt arbejde og mobilitetsordninger for unge, der arbejder på nationalt, regionalt eller lokalt plan, samt med prioriteter, der har relation til solidaritet og unge i deltagerlandene, alt efter hvad der er relevant, for gensidigt at styrke og berige virkningerne og kvaliteten af sådanne ordninger og bygge på god praksis. Det europæiske solidaritetskorps bør ikke erstatte lignende nationale ordninger for solidaritet, frivilligt arbejde, samfundsnyttigt arbejde og mobilitet. Der bør sikres lige adgang for alle unge til nationale solidaritetsaktiviteter. Partnerskaber med europæiske netværk, der er specialiseret i visse presserende sociale problemer, bør fremmes.

(10)

Med henblik på at maksimere virkningen af det europæiske solidaritetskorps bør andre EU-programmer kunne bidrage til at nå det europæiske solidaritetskorps' mål ved at støtte aktiviteter inden for dets anvendelsesområde. Dette bidrag bør finansieres i overensstemmelse med de pågældende programmers respektive retsakter med det sigte at opnå en større inddragelse af unge, civilsamfundet og eksisterende ordninger for frivilligt arbejde i medlemsstaterne. Når de deltagende organisationer er blevet tildelt et gyldigt kvalitetsmærke, bør de gives adgang til det europæiske solidaritetskorps' portal og de kvalitets- og støtteforanstaltninger, der tilbydes for den pågældende type solidaritetsaktivitet, som de tilbyder.

(11)

Det europæiske solidaritetskorps bør give de unge nye muligheder for at udføre frivilligt arbejde, praktikophold eller job samt på eget initiativ at udforme og udvikle solidaritetsprojekter, som har en klar europæisk værdi. Disse muligheder bør hjælpe med at imødekomme uopfyldte samfundsmæssige behov og bidrage til at styrke samfundene og samtidig bidrage til at fremme unges personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling. Det europæiske solidaritetskorps bør også støtte netværksaktiviteter for deltagere og deltagende organisationer samt foranstaltninger til at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter og til at styrke valideringen af deres læringsudbytte. Det bør også bidrage til at støtte og styrke eksisterende organisationer, der gennemfører solidaritetsaktioner.

(12)

Frivilligt arbejde giver rige erfaringer i en formel og ikkeformel læringskontekst, hvilket fremmer de unges personlige, sociale, uddannelsesmæssige og faglige udvikling, beskæftigelsesegnethed samt aktive medborgerskab. Frivilligt arbejde bør ikke erstatte praktikophold eller job og bør være baseret på en skriftlig frivillighedsaftale. Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder om politikker vedrørende frivilligt arbejde på ungdomsområdet via den åbne koordinationsmetode.

(13)

Praktikophold og job bør være klart adskilt fra frivilligt arbejde, både ud fra et økonomisk og organisatorisk synspunkt. Praktikophold bør aldrig føre til erstatning af arbejdspladser. Lønnede praktikophold og job kan dog udgøre et incitament for dårligt stillede unge og unge med færre muligheder til at deltage i solidaritetsrelaterede aktiviteter, som det måske ellers ikke ville være muligt for dem at få adgang til. Praktikophold kan lette de unges overgang fra uddannelse til beskæftigelse og kan bidrage til at fremme de unges beskæftigelsesegnethed, hvilket er afgørende for en vellykket integration af dem på arbejdsmarkedet. Praktikophold og job inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps bør altid betales af den deltagende organisation, der er vært for eller beskæftiger deltageren. Praktikophold bør i givet fald baseres på en skriftlig praktikaftale i overensstemmelse med den gældende lovgivningsmæssige ramme i det land, hvor praktikopholdet finder sted, og bør følge de principper, der er skitseret i Rådets henstilling af 10. marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold (4).

Job bør være baseret på en ansættelseskontrakt i overensstemmelse med den nationale lovgivningsmæssige ramme eller de gældende kollektive overenskomster eller begge dele i det deltagerland, hvor arbejdet udføres. Deltagende organisationer, der tilbyder job, bør ikke modtage finansiel støtte længere end tolv måneder. Praktikophold og job bør være ledsaget af passende forberedelse, uddannelse på arbejdspladsen og støtte efter opholdet med relation til deltagerens deltagelse. De relevante aktører på arbejdsmarkedet, navnlig offentlige og private arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og handelskamre, samt medlemsorganisationerne af Eures i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 (5) i tilfælde af grænseoverskridende aktiviteter kan fremme praktikophold og job.

(14)

De unges initiativlyst og aktive medborgerskab udgør et vigtigt aktiv for samfundet. Dette bør det europæiske solidaritetskorps bidrage til at fremme ved at give unge mulighed for at udarbejde og gennemføre deres egne projekter, der udgør en klar merværdi, med sigte på at håndtere centrale udfordringer til gavn for deres lokalsamfund, navnlig samfund, der befinder sig i landdistrikter, isolerede eller marginaliserede områder. Disse projekter bør give unge mulighed for at udvikle innovative løsninger og afprøve idéer på en bæredygtig måde og opleve at være drivkraft bag solidaritetsaktioner. De kunne også tjene som springbræt for videre engagement i solidaritetsaktiviteter og være et første skridt i retning af at tilskynde deltagerne til at deltage i socialt iværksætteri eller som frivillige i foreninger, ikkestatslige organisationer (NGO'er), ungdomsorganisationer eller andre organer, der er aktive inden for de solidaritetsrelaterede, almennyttige eller ungdomsrelaterede sektorer, og til at grundlægge deres egne foreninger. Støtte efter opholdet vil sigte mod at støtte unge i at forblive engagerede og aktive inden for den solidaritetsrelaterede sektor, herunder gennem engagement i foreninger, kooperativer, sociale virksomheder, ungdomsorganisationer og lokalcentre.

(15)

Frivilligt arbejde og solidaritetsprojekter bør dække deltagernes udgifter hidrørende fra deltagelse i sådanne solidaritetsaktiviteter, men bør ikke medføre udbetaling af lønninger til eller økonomisk fordel for deltagere.

(16)

Deltagere og deltagende organisationer bør kunne mærke, at de tilhører et fællesskab af personer og enheder, der arbejder på at øge solidariteten på tværs af Europa og ud over dets grænser. Samtidig har de deltagende organisationer behov for støtte til at styrke deres evne til at tilbyde aktiviteter af høj kvalitet til et stigende antal deltagere og til at tiltrække nye deltagere. Det europæiske solidaritetskorps bør støtte netværksaktiviteter, der sigter mod at styrke kapaciteten til samfundsengagement blandt de unge og de deltagende organisationer, fremme en solidarisk korpsånd samt tilskynde til udveksling af nyttige praksisser og erfaringer på solidaritetsområdet, også på grundlag af erfaringer med civilbeskyttelse, hvor dette er relevant. Netværksaktiviteter bør også bidrage til at udbrede kendskabet til det europæiske solidaritetskorps blandt offentlige og private enheder og til at indhente feedback fra deltagere og deltagende organisationer om gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps.

(17)

Der bør udvises særlig omhu for at sikre kvaliteten af solidaritetsaktiviteterne og andre muligheder under det europæiske solidaritetskorps, navnlig ved at deltagerne tilbydes online- og offlineuddannelse og sproglig assistance, på en måde, der overholdeler princippet om flersproghed, forsikring, administrativ støtte og støtte før solidaritetsaktiviteten, efter solidaritetsaktiviteten eller begge dele samt validering af de kompetencer, de har erhvervet i løbet af deres deltagelse i det europæiske solidaritetskorps. Disse støtteforanstaltninger bør udvikles og gives i samarbejde med ungdomsorganisationer og andre nonprofit- og civilsamfundsorganisationer med henblik på at udnytte deres ekspertise på området. Disse støtteforanstaltninger bør tage højde for arten af de aktiviteter, der udføres af deltagerne, og det miljø, de foregår i, med særlig opmærksomhed på eventuelle risici.

(18)

For at sikre, at aktiviteter under det europæiske solidaritetskorps får den ønskede effekt på deltagernes personlige, uddannelsesmæssige, kunstneriske, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, bør det læringsudbytte i form af kompetencer, der opnås gennem solidaritetsaktiviteterne, identificeres og dokumenteres behørigt i overensstemmelse med de nationale omstændigheder og særlige forhold, jf. Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring (6). Med henblik herpå bør anvendelsen af effektive instrumenter på EU-plan og nationalt plan til anerkendelse af ikkeformel og uformel læring, såsom ungdomspasset og Europass, fremmes, hvor det er relevant.

(19)

Alle offentlige eller private enheder, herunder internationale organisationer, civilsamfundsorganisationer, ungdomsorganisationer og sociale virksomheder bør kunne ansøge om et kvalitetsmærke. Der bør indføres separate kvalitetsmærker for frivilligt arbejde og for praktikophold og job med henblik på at sikre, at de deltagende organisationer effektivt og løbende opfylder det europæiske solidaritetskorps' principper og krav med hensyn til deres rettigheder og forpligtelser under alle stadier af solidaritetsforløbet. At have et kvalitetsmærke bør være en forudsætning for at kunne deltage, men det bør ikke automatisk give ret til finansiering under det europæiske solidaritetskorps.

(20)

Deltagende organisationer kan udfylde flere funktioner inden for det europæiske solidaritetskorps. I rollen som vært udfører de aktiviteter i forbindelse med modtagelse af deltagerne, herunder tilrettelæggelse af aktiviteter og vejledning og støtte til deltagerne under solidaritetsaktiviteten, alt efter hvad der er relevant. I en støttefunktion udfører de aktiviteter i forbindelse med afsendelse og forberedelse af deltagerne inden afrejse og under og efter solidaritetsaktiviteten, herunder undervisning af deltagere og guidning af dem over i lokale organisationer efter solidaritetsaktiviteten.

(21)

Det europæiske solidaritetskorps' ressourcecentre bør bistå gennemførelsesorganerne, de deltagende organisationer og deltagerne for at øge kvaliteten af solidaritetsaktiviteterne og gennemførelsen heraf samt styrke identificering og validering af de kompetencer, der er erhvervet gennem solidaritetsaktiviteter, herunder ved at udstede ungdomspas.

(22)

Det europæiske solidaritetskorps' portal bør løbende udvikles med henblik på at sikre let adgang til det europæiske solidaritetskorps og udgøre ét samlet kontaktpunkt for både interesserede enkeltpersoner og organisationer med hensyn til bl.a. tilmelding, identificering og matchning af profiler og muligheder, netværk og virtuelle udvekslinger, onlineuddannelse, sproglig assistance og enhver anden form for støtte før solidaritetsaktiviteten, efter solidaritetsaktiviteten eller begge dele samt andre praktiske funktioner, som måtte opstå i fremtiden.

(23)

Gennemførelsesorganerne vil træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at tilmeldte kandidater tilbydes muligheder for frivilligt arbejde, praktikophold og job inden for en rimelig og relativt overskuelig tid. Desuden vil der blive gennemført regelmæssige informations- og kommunikations- og netværksaktiviteter for at fremme ansættelse af tilmeldte kandidater.

(24)

Denne forordning fastlægger en finansieringsramme for perioden 2018-2020, som skal udgøre det samlede budget som omhandlet i punkt 17 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (7), for Europa-Parlamentet og Rådet under den årlige budgetprocedure.

(25)

For at sikre kontinuiteten i de aktiviteter, der støttes af programmer, som bidrager til det europæiske solidaritetskorps, bør den finansielle støtte til solidaritetsaktiviteter som udgangspunkt fordeles med 90 % til projekter for frivilligt arbejde og solidaritet på den ene side og 10 % til enten praktikophold eller job eller begge dele på den anden side med et maksimum på 20 % til aktiviteter inden for et lands grænser.

(26)

For at maksimere virkningen af det europæiske solidaritetskorps bør de deltagende lande gives mulighed for at afsætte supplerende national, regional eller lokal finansiering i overensstemmelse med det europæiske solidaritetskorps' regler.

(27)

For at forenkle kravene for støttemodtagerne bør finansieringen så vidt muligt bestå af faste beløb, enhedsomkostninger og finansiering efter takst.

(28)

Medlemsstaterne bør have mulighed for at deltage i frivilligt arbejde, praktikophold, job, solidaritetsprojekter og netværksaktiviteter. Endvidere bør deltagelse i frivilligt arbejde, solidaritetsprojekter og netværksaktiviteter også være åben for andre lande på samme måde som i den europæiske volontørtjeneste, idet der lægges særlig vægt på lande, der grænser op til Unionen. Denne deltagelse bør, hvor det er relevant, gennemføres ved hjælp af supplerende bevillinger, som tilvejebringes efter procedurer, der aftales med de pågældende lande.

(29)

Deltagelsen i det europæiske solidaritetskorps bør være åben for unge i alderen 18-30 år. Deltagelse i solidaritetsaktiviteter bør kræve forudgående tilmelding via det europæiske solidaritetskorps' portal, som er tilgængelig for personer i alderen 17-30 år.

(30)

Der bør udvises særlig omhu for at sikre, at aktiviteter, der støttes af det europæiske solidaritetskorps, er tilgængelige for alle unge, navnlig unge med færre muligheder, som nærmere beskrevet i strategien for inklusion og mangfoldighed, der er udviklet og anvendes inden for rammerne af programmet Erasmus+ på ungdomsområdet. Der bør derfor indføres særlige foranstaltninger såsom solidaritetsaktiviteter af passende formater og individuel vejledning for at fremme social inklusion og deltagelse af ugunstigt stillede unge, og for at tage begrænsningerne forbundet med den afsides beliggenhed i Unionens fjernområder og de oversøiske lande og territorier i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2013/755/EU (8) i betragtning. Deltagerlandene bør ligeledes tilstræbe at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende europæisk solidaritetskorps. Dette omfatter så vidt muligt at løse alle administrative problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse, uden at dette dog berører Schengenreglerne eller EU-reglerne om tredjelandsstatsborgeres indrejse- og ophold.

(31)

En enhed, der ønsker at ansøge om midler til at tilbyde solidaritetsaktiviteter som led i det europæiske solidaritetskorps, bør som en forudgående betingelse være blevet tildelt et kvalitetsmærke på en tilgængelig og gennemsigtig måde. Dette krav bør ikke gælde for fysiske personer, der ansøger om finansiel støtte på vegne af en uformel gruppe af deltagere til gruppens solidaritetsprojekter. De kompetente gennemførelsesorganer bør foretage kvalitetskontroller for at fastslå, at de pågældende fysiske personer overholder kravene i forbindelse med det europæiske solidaritetskorps.

(32)

Lokalsamfundenes behov og forventninger bør være et vigtigt kriterium ved evalueringen af projekters kvalitet. Der bør derfor indføres passende indikatorer.

(33)

Effektiv resultatforvaltning, herunder evaluering og overvågning, kræver udvikling af et sæt specifikke, målbare og realistiske kvalitative og kvantitative indikatorer, som kan måles over tid, og som afspejler foranstaltningens hensigtsmæssighed.

(34)

Passende former for opsøgende virksomhed, offentliggørelse og formidling af mulighederne og resultaterne af de aktiviteter, der støttes af det europæiske solidaritetskorps, bør sikres på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan. Der bør lægges særlig vægt på sociale virksomheder, og de bør opmuntres til at støtte det europæiske solidaritetskorps' aktiviteter. Den opsøgende virksomhed, offentliggørelsen og formidlingen bør foregå via alle de organer, der gennemfører det europæiske solidaritetskorps, uden at øge den administrative byrde, herunder, hvis det er relevant, med støtte fra andre centrale interessenter.

(35)

For bedre at kunne opfylde det europæiske solidaritetskorps' mål bør Kommissionen, medlemsstaterne og de nationale agenturer fortrinsvis arbejde tæt sammen og i partnerskab med NGO'er, ungdomsorganisationer og lokale interessenter, der har ekspertise inden for solidaritetsaktioner.

(36)

For at sikre effektiv og virkningsfuld gennemførelse af denne forordning bør det europæiske solidaritetskorps gøre optimal brug af de forvaltningsordninger, der allerede findes inden for programmet Erasmus+. Gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps bør derfor overdrages til de bestående strukturer, såsom Kommissionen, Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur og de nationale agenturer, der er udpeget til at forvalte de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 (9). Der vil bliver fastsat klare og detaljerede procedurer for deltagere og deltagende organisationer for alle faser af solidaritetsaktiviteten i programmets relevante dokumenter, såsom det årlige arbejdsprogram og programvejledningen. Kommissionen bør regelmæssigt høre de centrale interessenter, herunder de deltagende organisationer, om gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps.

(37)

For at sikre en finansielt forsvarlig gennemførelse og nøje overvågning af det europæiske solidaritetskorps på nationalt plan er det vigtigt at anvende de eksisterende nationale agenturer, der er udpeget til at forvalte de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i forordning (EU) nr. 1288/2013.

(38)

De nationale myndigheder, som er udpeget til at forvalte de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i forordning (EU) nr. 1288/2013, bør også fungere som nationale myndigheder med henblik på nærværende forordning. Dette bør imidlertid ikke udelukke udpegelsen af mere end én national myndighed i overensstemmelse med national ret og praksis som fastsat i nævnte forordnings artikel 27, stk. 1. Hvis et deltagende land ønsker at erstatte sin nationale myndighed i løbet af det europæiske solidaritetskorps' løbetid, bør proceduren i nævnte forordnings artikel 27, stk. 2, finde anvendelse.

(39)

For at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning og retssikkerhed i hvert af de deltagende lande bør hvert nationalt agentur udpege et uafhængigt revisionsorgan. For at maksimere effektiviteten kan det uafhængige revisionsorgan, hvis det er praktisk muligt, være det samme revisionsorgan som det, der er udpeget for de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i forordning (EU) nr. 1288/2013.

(40)

Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssige foranstaltninger under hele udgiftscyklussen, herunder ved forebyggelse, opdagelse og efterforskning af uregelmæssigheder, tilbagesøgning af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter omstændighederne ved sanktioner.

(41)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (10).

(42)

Kommissionen bør i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (11) vedtage arbejdsprogrammer og underrette Europa-Parlamentet og Rådet herom. I arbejdsprogrammerne bør det fastsættes, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for deres gennemførelse i overensstemmelse med det europæiske solidaritetskorps' generelle og specifikke mål, kriterierne for udvælgelse og tildeling af tilskud samt alle øvrige elementer, der kræves. Arbejdsprogrammer og eventuelle ændringer hertil bør vedtages ved gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren.

(43)

Målet for denne forordning, nemlig at oprette et europæisk solidaritetskorps, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(44)

Af hensyn til effektivitet og virkningsfuldhed bør det udvalg, der er nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 1288/2013, også bistå Kommissionen med gennemførelsen af nærværende forordning. For så vidt angår det europæiske solidaritetskorps bør dette udvalg mødes i en særlig sammensætning, og dets mandat bør tilpasses med henblik på at varetage denne nye rolle. De deltagende lande bør udpege de relevante repræsentanter til disse møder under hensyntagen til det europæiske solidaritetskorps' genstand, formål, mål og aktioner.

(45)

Forordning (EU) nr. 1288/2013 bør ændres for at tage højde for de ændringer af den europæiske volontørtjeneste, der følger af frivilligt arbejde i henhold til nærværende forordning.

(46)

Finansieringsrammen for det europæiske solidaritetskorps under udgiftsområde 1a i den flerårige finansielle ramme bygger ligeledes på midler, der omfordeles fra programmet Erasmus+. Disse midler bør udelukkende hidrøre fra bevillinger, der tager sigte på at finansiere den europæiske volontørtjenestes aktiviteter, som falder ind under anvendelsesområdet for frivilligt arbejde i henhold til denne forordning.

(47)

Finansieringsrammen for det europæiske solidaritetskorps under udgiftsområde 1a i den flerårige finansielle ramme bør desuden suppleres med finansielle bidrag fra andre programmer og udgiftsområder, hvilket kræver ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1293/2013 (12) samt af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU (13).

(48)

Denne forordning bør finde anvendelse fra datoen for dens ikrafttræden. For at sikre en hurtig gennemførelse af foranstaltningerne i denne forordning bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

1.   Ved denne forordning fastlægges den retlige ramme for det europæiske solidaritetskorps, der skal øge unges og organisationers deltagelse i tilgængelige solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet for at bidrage til at styrke samhørigheden, solidariteten og demokratiet i Europa med en særlig indsats for at fremme social inklusion.

2.   Det europæiske solidaritetskorps forfølger sine mål gennem solidaritetsaktiviteter og kvalitets- og støtteforanstaltninger. Solidaritetsaktiviteter gennemføres i overensstemmelse med specifikke krav fastsat for hver type solidaritetsaktivitet, der udføres inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps, samt med de gældende lovgivningsmæssige rammer i de deltagende lande.

3.   Det europæiske solidaritetskorps støtter solidaritetsaktiviteter, som rummer en klar europæisk merværdi, f.eks. i medfør af deres:

a)

tværnationale karakter, navnlig med hensyn til læringsmobilitet og samarbejde

b)

evne til at supplere andre programmer og politikker på lokalt, regionalt og nationalt plan, EU-plan og internationalt plan

c)

europæiske dimension for så vidt angår emner, mål, tilgange, forventet udbytte og andre aspekter af disse solidaritetsaktiviteter

d)

tilgang for så vidt angår inddragelse af unge med forskellige baggrunde

e)

bidrag til en effektiv udnyttelse af Unionens gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »solidaritetsaktivitet«: en midlertidig aktivitet af høj kvalitet, som ikke forstyrrer arbejdsmarkedets funktion, som imødegår væsentlige samfundsmæssige udfordringer til gavn for et lokalsamfund eller samfundet som helhed og dermed bidrager til opfyldelsen af det europæiske solidaritetskorps' mål; som tager form af frivilligt arbejde, praktikophold, job, solidaritetsprojekter og netværksaktiviteter på forskellige områder; som sikrer en europæisk merværdi og overholdelse af sundheds- og sikkerhedsregler, omfatter en solid lærings- og uddannelsesdimension gennem relevante aktiviteter, der kan tilbydes deltagerne før, under og efter aktiviteten; som foregår på en lang række områder, såsom inden for miljøbeskyttelse, modvirkning af klimaforandringer og større social inklusion, men ikke omfatter aktiviteter, som er en del af læseplaner i formelle uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer og aktiviteter i forbindelse med nødberedskab

2)   »tilmeldt kandidat«: en person i alderen 17-30 år, der har lovligt ophold i et deltagerland, og som har tilmeldt sig på det europæiske solidaritetskorps' portal med henblik på at tilkendegive interesse i at engagere sig i en solidaritetsaktivitet, men som endnu ikke deltager i en sådan solidaritetsaktivitet

3)   »deltager«: en person i alderen 18-30 år, der har lovligt ophold i et deltagerland, har tilmeldt sig på det europæiske solidaritetskorps' portal og deltager i en solidaritetsaktivitet

4)   »unge med færre muligheder«: personer i alderen 18-30 år, som har brug for yderligere støtte, fordi deres situation er ugunstig sammenlignet med deres jævnaldrende på grund af forskellige hindringer, f.eks. handicap, helbredsproblemer, uddannelsesmæssige vanskeligheder, kulturelle forskelle eller økonomiske, sociale eller geografiske hindringer, herunder unge fra marginaliserede samfundsgrupper eller unge, der risikerer forskelsbehandling på grundlag af nogle af en hvilken som helst af de grunde, der er fastsat i artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

5)   »deltagende organisation«: enhver offentlig eller privat enhed, hvad enten den er nonprofit eller profitsøgende, lokal, regional, national eller international, der enten i en værtsfunktion eller i en støttefunktion, herunder afsenderfunktion, eller begge dele har fået tildelt det kvalitetsmærke, som sikrer at denne enhed kan gennemføre solidaritetsaktiviteter i overensstemmelse med det europæiske solidaritetskorps' mål, og som tilbyder et frivilligt arbejde, et praktikophold eller en jobmulighed til en deltager eller gennemfører og støtter andre aktiviteter inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps

6)   »frivilligt arbejde«: en solidaritetsaktivitet, som har form af en frivillig ulønnet aktivitet i en periode på op til tolv måneder; som giver unge mulighed for at bidrage til det daglige arbejde hos organisationer, der udfører solidaritetsaktiviteter, til gavn i sidste ende for de lokalsamfund, hvor aktiviteterne udføres; som finder sted enten i et andet land end deltagerens bopælsland (på tværs af landegrænserne) eller i deltagerens bopælsland (inden for landegrænserne); som ikke erstatter praktikophold eller job og derfor under ingen omstændigheder ligestilles med beskæftigelse, og som er baseret på en skriftlig frivillighedsaftale

7)   »frivilliggruppers aktiviteter«: frivilligt arbejde, der giver grupper bestående af deltagere fra forskellige deltagerlande mulighed for sammen at arbejde frivilligt i en periode på mellem to uger og to måneder, og som navnlig bidrager til inklusion af unge med færre muligheder i det europæiske solidaritetskorps eller er begrundet i dets specifikke mål eller begge dele

8)   »praktikophold«: en solidaritetsaktivitet, som har form af jobtræning i en periode på mellem to og seks måneder, som kan forlænges én gang og har en varighed af maksimalt 12 måneder inden for samme deltagende organisation; som tilbydes og aflønnes af den deltagende organisation, der er vært for deltageren, enten i et andet land end deltagerens bopælsland (på tværs af landegrænserne) eller i deltagerens bopælsland (inden for landegrænserne); som omfatter et lærings- og et uddannelseselement for at hjælpe deltageren til at erhverve relevant erfaring med henblik på at udvikle kompetencer til gavn for deltagerens personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling; som er baseret på en skriftlig praktikaftale indgået ved praktikopholdets begyndelse i overensstemmelse med den gældende lovgivningsmæssige ramme i det land, hvor praktikopholdet finder sted, i givet fald med angivelse af læringsmål, arbejdsvilkår, praktikopholdets varighed, aflønningen af deltageren og parternes rettigheder og forpligtelser og under hensyntagen til principperne i kvalitetsrammen for praktikophold; og som ikke erstatter job

9)   »job«: en solidaritetsaktivitet udført i en periode på mellem tre og tolv måneder, som betales af den deltagende organisation, der har ansat deltageren, enten i et andet land end deltagerens bopælsland (på tværs af landegrænserne) eller i deltagerens bopælsland (inden for landegrænserne). Hvis arbejdskontraktens varighed overstiger tolv måneder, må den finansielle støtte til de deltagende organisationer, der tilbyder job, ikke overstige 12 måneder. Sådanne job skal omfatte et lærings- og et uddannelseselement og være baseret på en skriftlig ansættelseskontrakt, som overholder alle ansættelsesvilkår som fastsat i national ret, relevante kollektive overenskomster eller begge dele i det land, hvor jobbet udføres

10)   »solidaritetsprojekt«: en ulønnet solidaritetsaktivitet inden for landegrænserne udført i en periode på mellem to og tolv måneder, som iværksættes og gennemføres af en gruppe på mindst fem deltagere med det formål at imødegå vigtige udfordringer i deres lokalsamfund og samtidig sikre en klar europæisk merværdi, og som ikke erstatter praktikophold eller job

11)   »netværksaktiviteter«: en aktivitet inden for eller på tværs af landegrænser, der har til formål at styrke en deltagende organisations kapacitet til at tilbyde projekter af god kvalitet til et stigende antal deltagere, til at tiltrække nye deltagere, både unge og organisationer, og til at skabe mulighed for at give feedback om solidaritetsaktiviteterne, som også kan bidrage til udveksling af erfaringer og styrkelse af følelsen af et tilhørsforhold hos deltagere og deltagende organisationer og derved understøtter den bredere positive virkning af det europæiske solidaritetskorps

12)   »kvalitetsmærke«: den certificering, som tildeles en organisation, der er villig til at tilbyde solidaritetsaktiviteter enten i en værtsfunktion eller i en støttefunktion, herunder i en afsenderfunktion, eller begge dele, som certificerer, at organisationen er i stand til at sikre solidaritetsaktiviteternes kvalitet i overensstemmelse med det europæiske solidaritetskorps' principper og mål, og som tildeles i henhold til varierende konkrete krav afhængigt af typen af solidaritetsaktivitet og af organisationens funktion

13)   »det europæiske solidaritetskorps' ressourcecentre«: de yderligere funktioner, som varetages af udpegede nationale agenturer med det formål at støtte udviklingen, gennemførelsen og kvaliteten af aktioner inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps samt identifikationen af de kompetencer, som erhverves af deltagerne under deres solidaritetsaktiviteter, herunder relaterede uddannelsesaktiviteter

14)   »det europæiske solidaritetskorps' portal«: et interaktivt webbaseret værktøj på alle Unionens officielle sprog, der forvaltes under Kommissionens ansvar, og som stiller relevante onlinetjenester til rådighed for at øge kvaliteten af gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps, supplere deltagende organisationers aktiviteter, herunder information om det europæiske solidaritetskorps, tilmelding af deltagere, søgning efter deltagere, annoncering af og søgning efter solidaritetsaktiviteter, søgning efter potentielle projektpartnere, støtte skabelse af kontakter og tilbud om solidaritetsaktiviteter, uddannelses-, kommunikations- og netværksaktiviteter, oplysninger og meddelelse om muligheder samt tilbud om en feedbackmekanisme vedrørende kvaliteten af solidaritetsaktiviteter og andre relevante udviklingstendenser i relation til det europæiske solidaritetskorps

15)   »Unionens gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer«: instrumenter, der hjælper interessenter med at forstå, påskønne og i givet fald anerkende ikkeformelt og uformelt læringsudbytte i hele Unionen.

Artikel 3

Generelt mål

Det europæiske solidaritetskorps' generelle mål er at fremme solidaritet som en værdi primært via frivilligt arbejde, styrke unges og organisationers deltagelse i tilgængelige solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet for at bidrage til at styrke samhørighed, solidaritet, demokrati og medborgerskab i Europa og samtidig også reagere på samfundsmæssige udfordringer og styrke lokalsamfund med en særlig indsats for at fremme social inklusion. Det skal også bidrage til europæisk samarbejde, der er relevant for unge.

Artikel 4

Specifikke mål

Det europæiske solidaritetskorps skal forfølge følgende specifikke mål:

a)

med støtte fra deltagende organisationer at give unge let tilgængelige muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter, der fører til positive samfundsmæssige ændringer, og samtidig forbedre deres færdigheder og kompetencer med henblik på personlig, uddannelsesmæssig, social, medborgerlig, kulturel og faglig udvikling samt forbedre deres aktive medborgerskab, beskæftigelsesegnethed og overgangen til arbejdsmarkedet, herunder ved at støtte mobilitet for unge frivillige, praktikanter og arbejdstagere

b)

at sikre, at de solidaritetsaktiviteter, som tilbydes deltagerne, er af høj kvalitet, behørigt valideret og lever op til principperne for det europæiske solidaritetskorps som omhandlet i artikel 13, stk. 2

c)

at sikre, at der ydes en særlig indsats for at fremme social inklusion og lige muligheder, navnlig med henblik på deltagelsen af unge med færre muligheder, gennem en række særlige foranstaltninger såsom passende formater af solidaritetsaktiviteter og individualiseret støtte

d)

at bidrage til europæisk samarbejde, der er relevant for unge, og øge kendskabet til dets positive virkninger.

Artikel 5

Sammenhæng og komplementaritet i EU-indsatsen

1.   Det europæiske solidaritetskorps' aktioner skal være i overensstemmelse med og supplere de relevante politikker, programmer og instrumenter på EU-plan samt eksisterende netværk på EU-plan, der er relevante for det europæiske solidaritetskorps' aktiviteter.

2.   Det europæiske solidaritetskorps' aktioner skal desuden være i overensstemmelse med og supplere de relevante nationale politikker, programmer og instrumenter i de deltagende lande. Med henblik herpå udveksler Kommissionen, de nationale myndigheder og de nationale agenturer oplysninger om eksisterende nationale ordninger og prioriteter, der vedrører solidaritet og unge på den ene side, og aktioner under det europæiske solidaritetskorps på den anden side med henblik på at bygge på relevant god praksis og opnå effektivitet og virkning.

3.   Andre EU-programmer kan også bidrage til opfyldelsen af det europæiske solidaritetskorps' mål ved at støtte aktiviteter, der ligger inden for deres område. Dette bidrag finansieres i overensstemmelse med deres respektive basisretsakter.

KAPITEL II

DET EUROPÆISKE SOLIDARITETSKORPS' AKTIONER

Artikel 6

Det europæiske solidaritetskorps' aktioner

Det europæiske solidaritetskorps forfølger sine mål gennem følgende typer af aktioner:

a)

frivilligt arbejde

b)

praktikophold, job

c)

solidaritetsprojekter og netværksaktiviteter og

d)

kvalitets- og støtteforanstaltninger.

Artikel 7

Solidaritetsaktiviteter

1.   De i artikel 6, litra a), b) og c), omhandlede aktioner skal støtte solidaritetsaktiviteter i form af:

a)

frivilligt arbejde, praktik og job, herunder både individuelle aktiviteter på tværs af og inden for landegrænserne. For så vidt angår frivilligt arbejde støttes også aktiviteter, der involverer grupper af deltagere fra forskellige deltagende lande

b)

solidaritetsprojekter på initiativ af deltagere

c)

netværksaktiviteter for deltagere og deltagende organisationer.

2.   Der skal fortsat udføres frivilligt arbejde under den europæiske volontørtjeneste, både i henhold til forordning (EU) nr. 1288/2013 og inden for rammerne af nærværende forordning, alt efter omstændighederne. Henvisninger til den europæiske volontørtjeneste i EU-retsakter, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 (14), forstås som omfattende frivillige aktiviteter efter både forordning (EU) nr. 1288/2013 og nærværende forordning.

Artikel 8

Kvalitets- og støtteforanstaltninger

Den i artikel 6, litra d), omhandlede aktion skal støtte:

a)

foranstaltninger, der skal sikre kvaliteten og tilgængeligheden af frivilligt arbejde, praktikophold, job eller solidaritetsprojekter og lige muligheder for alle unge i alle de deltagende lande, herunder offline og online uddannelse, sprogstøtte, administrativ støtte til deltagere og deltagende organisationer, supplerende forsikring, støtte før og, hvor dette er nødvendigt, efter solidaritetsaktiviteten samt yderligere brug af ungdomspas til at identificere og dokumentere de kompetencer, der er erhvervet via solidaritetsaktiviteterne

b)

udvikling og bevarelse af separate kvalitetsmærker for enheder, der er villige til at tilbyde mulighed for henholdsvis frivilligt arbejde eller praktik og job til det europæiske solidaritetskorps med henblik på at sikre, at principperne for og kravene til det europæiske solidaritetskorps overholdes

c)

aktiviteter iværksat under det europæiske solidaritetskorps' ressourcecentre med henblik på at støtte og forbedre gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps' aktioner og styrke valideringen af udbyttet heraf

d)

etablering, vedligeholdelse og opdatering af det europæiske solidaritetskorps' portal og andre relevante onlinetjenester samt de nødvendige IT-systemer og webbaserede værktøjer, idet der tages hensyn til behovet for at bygge bro over den digitale kløft.

KAPITEL III

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 9

Budget

1.   Det samlede budget for gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps er 375 600 000 EUR i løbende priser for perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2020.

2.   Den finansielle støtte til de solidaritetsaktiviteter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a) og b), er vejledende på 90 % for frivilligt arbejde og solidaritetsprojekter og på 10 % for enten praktikophold eller job eller begge med et maksimum på 20 % for aktiviteter inden for et lands grænser.

3.   Den finansielle tildeling kan også dække udgifter til den forberedelse, overvågning, kontrol, revision og evaluering, som er nødvendig for forvaltningen af det europæiske solidaritetskorps og opfyldelsen af dets mål, navnlig undersøgelser, ekspertmøder, informations- og kommunikationsaktioner, udgifter i forbindelse med etablering, vedligeholdelse og opdatering af det europæiske solidaritetskorps' portal og de nødvendige IT-systemer og alle andre udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen afholder i forbindelse med forvaltningen af det europæiske solidaritetskorps.

4.   Der kan om nødvendigt afsættes bevillinger i budgettet, der rækker ud over 2020, for at dække tilsvarende udgifter med henblik på at muliggøre forvaltning af aktioner, der endnu ikke er afsluttet pr. 31. december 2020.

5.   Et deltagerland kan stille nationale finansielle midler, som skal forvaltes efter reglerne for det europæiske solidaritetskorps, til rådighed for støttemodtagere og kan til dette formål anvende det europæiske solidaritetskorps' decentrale strukturer, forudsat at det sørger for den supplerende pro rata finansiering af disse strukturer.

Artikel 10

EU-finansieringsformer

1.   Midler til finansiering af det europæiske solidaritetskorps kan antage en eller flere af de former, der er fastsat i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, navnlig tilskud, udbud og priser.

2.   For at forenkle kravene for støttemodtagere skal finansieringen så vidt muligt bestå af faste beløb, enhedsomkostninger og finansiering efter takst.

3.   Kommissionen kan gennemføre det europæiske solidaritetskorps indirekte i overensstemmelse med artikel 62, stk. 1, litra c), i forordning (EU, Euratom) 2018/1046.

KAPITEL IV

DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE SOLIDARITETSKORPS

Artikel 11

Deltagerlande

1.   Det europæiske solidaritetskorps er åbent for deltagelse af følgende lande (»deltagerlandene«):

a)

frivilligt arbejde, praktikophold, job, solidaritetsprojekter og netværksaktiviteter er åbne for deltagelse af medlemsstaterne

b)

frivilligt arbejde, solidaritetsprojekter og netværksaktiviteter er også åbne for deltagelse af:

i)

tiltrædelseslande, kandidatlande og potentielle kandidatlande, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi, i overensstemmelse med de generelle principper og generelle vilkår og betingelser for disse landes deltagelse i EU-programmer, som er fastlagt i de respektive rammeaftaler, associeringsrådsafgørelser eller lignende aftaler

ii)

de EFTA-lande, der er part i EØS-aftalen, i overensstemmelse med bestemmelserne i nævnte aftale

iii)

Det Schweiziske Forbund på grundlag af en bilateral aftale, som indgås med dette land

iv)

de lande, som er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, og som har indgået aftaler med Unionen, der giver mulighed for deres deltagelse i Unionens programmer, under forudsætning af indgåelsen af en bilateral aftale med Unionen om betingelserne for deres deltagelse i det europæiske solidaritetskorps.

2.   De lande, der er omhandlet i stk. 1, litra b), er underlagt de samme forpligtelser og skal udføre de samme opgaver som medlemsstaterne i henhold til denne forordning.

3.   Det europæiske solidaritetskorps støtter samarbejde med partnerlande, navnlig europæiske naboskabslande, i aktiviteter som omhandlet i artikel 2, nr. 6) og 11).

Artikel 12

Enkeltpersoners deltagelse

1.   Unge i alderen 17-30 år, der er villige til at deltage i det europæiske solidaritetskorps, registrerer sig på det europæiske solidaritetskorps' portal eller får hjælp til at gøre dette. Unge skal dog være mindst 18 år og må ikke være ældre end 30 år på det tidspunkt, hvor de påbegynder et frivilligt arbejde, et praktikophold, et job eller et solidaritetsprojekt.

2.   Ved gennemførelsen af denne forordning sikrer Kommissionen, medlemsstaterne og andre deltagerlande, at der træffes specifikke og effektive foranstaltninger for at fremme social inklusion og lige adgangsbetingelser, navnlig når det gælder deltagelse af unge med færre muligheder.

Artikel 13

Deltagende organisationer

1.   Det europæiske solidaritetskorps er åbent for deltagelse for offentlige eller private enheder, hvad enten de er nonprofit eller profitsøgende, forudsat at de tilbyder aktiviteter, der svarer til definitionen på solidaritetsaktiviteter i denne forordning, og at de har modtaget et kvalitetsmærke. I overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) 2018/1046 må tilskuddene ikke have til formål eller bevirke, at der opnås en fortjeneste.

2.   En ansøgning fra en enhed om at blive en deltagende organisation vurderes af det kompetente gennemførelsesorgan under det europæiske solidaritetskorps på baggrund af principperne om lige behandling, lige muligheder og ikkeforskelsbehandling, undgåelse af at der er tale om erstatning af arbejdspladser, tilvejebringelse af kvalitetsbetonede aktiviteter med et læringselement med fokus på personlig, social og uddannelsesmæssig samt faglig udvikling, passende ordninger for uddannelse, arbejde og frivilligt arbejde, sikre og anstændige forhold og betingelser og princippet om forbud mod fortjeneste i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) 2018/1046. Overholdelse af disse principper sikrer, at de deltagende organisationers aktiviteter opfylder kravene i forbindelse med det europæiske solidaritetskorps. Kvalitetsmærket må kun tildeles til organisationer, der forpligter sig til at overholde disse principper. Den faktiske overholdelse kontrolleres i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 22 og 23. En enhed, som ændrer sine aktiviteter væsentligt, skal orientere det kompetente gennemførelsesorgan herom med henblik på fornyet vurdering. Processen for tildeling af kvalitetsmærket for frivilligt arbejde skal differentieres i forhold til den, der vedrører job og praktikophold.

3.   Enheden kan som et resultat af denne vurdering tildeles kvalitetsmærket. Det erhvervede mærke tages regelmæssigt op til fornyet vurdering og kan tilbagekaldes. I tilfælde af, at kvalitetsmærket tilbagekaldes, kan det efterfølgende tildeles på ny efter en ny ansøgning og yderligere vurdering.

4.   En enhed, der har modtaget kvalitetsmærket, gives adgang til det europæiske solidaritetskorps' portal i en værtsfunktion eller i en støttefunktion eller begge dele og kan tilbyde solidaritetsaktiviteter til tilmeldte kandidater.

5.   Kvalitetsmærket fører ikke automatisk til finansiering under det europæiske solidaritetskorps.

6.   Solidaritetsaktiviteter og dermed forbundne kvalitets- og støtteforanstaltninger, der tilbydes af en deltagende organisation, kan modtage støtte under det europæiske solidaritetskorps eller et andet EU-program, der selvstændigt bidrager til det europæiske solidaritetskorps' mål og overholder kravene hertil, eller fra andre finansieringskilder, som ikke afhænger af EU-budgettet.

Artikel 14

Adgang til støtte under det europæiske solidaritetskorps

Enhver offentlig eller privat enhed, som er etableret i et deltagerland, som udfører solidaritetsaktiviteter i deltagerlandene, kan søge om støtte under det europæiske solidaritetskorps. For så vidt angår de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), er det en forudsætning for at modtage støtte under det europæiske solidaritetskorps, at den deltagende organisation har opnået et kvalitetsmærke. For så vidt angår de solidaritetsprojekter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), kan fysiske personer ligeledes søge om støtte på vegne af uformelle grupper af deltagere.

KAPITEL V

PRÆSTATIONSNIVEAU, RESULTATER OG FORMIDLING

Artikel 15

Overvågning og evaluering af præstationsniveau og resultater

1.   Kommissionen overvåger i samarbejde med de nationale myndigheder og nationale agenturer i deltagerlandene og under inddragelse af deltagende organisationer samt EU-interessenter og nationale interessenter, såsom ungdomsorganisationer, regelmæssigt og effektivt det europæiske solidaritetskorps' præstationsniveau for så vidt angår fremskridt i opnåelsen af dets mål. Kommissionen hører regelmæssigt centrale interessenter, herunder de deltagende organisationer, om gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps.

2.   På grundlag af det sæt minimumsindikatorer, der er fastsat i bilaget, fastlægger Kommissionen senest den 6. april 2019 i samarbejde med medlemsstaterne ved hjælp af gennemførelsesretsakter et detaljeret program for overvågning af udbyttet, resultaterne og virkningerne af det europæiske solidaritetskorps. Det detaljerede program skal indeholde et udvidet sæt kvalitative og kvantitative indikatorer til formålet samt en tidsplan for og en metode til sådan overvågning. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 25, stk. 2.

3.   Kommissionen offentliggør i 2020 en rapport, hvori den gør status over de fremskridt, der er gjort med hensyn til opnåelsen af det europæiske solidaritetskorps' mål.

4.   Senest den 6. oktober 2022 foretager Kommissionen en uafhængig evaluering af denne forordning for at vurdere virkningsgraden, effektiviteten, og virkningen af programmet set i forhold til programmets mål og forelægger en rapport om de vigtigste resultater, herunder henstillinger vedrørende programmets fremtid, for Europa-Parlamentet, Rådet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Kommissionen sikrer som led i evalueringen regelmæssig høring af alle relevante interessenter, herunder deltagerne, de deltagende organisationer og de berørte lokalsamfund, alt efter omstændighederne. Resultaterne af evalueringen skal inddrages i udformningen af fremtidige programmer og forslag til fordeling af ressourcer.

Artikel 16

Kommunikation og formidling

1.   Kommissionen varetager i samarbejde med nationale myndigheder og nationale agenturer i deltagerlandene og relevante netværk på EU-plan formidlingen af information, presseomtale og opfølgning med hensyn til alle aktioner, hvortil der ydes støtte inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps.

2.   De nationale agenturer omhandlet i artikel 20 udvikler politikker med henblik på effektivt opsøgende arbejde. Sådanne politikker skal også være rettet mod unge med færre muligheder, herunder i fjerntliggende områder, samt formidling og udnyttelse af resultater af aktiviteter, hvortil der ydes støtte under de aktioner, de forvalter, og som også inddrager ungdomsorganisationer og specialiserede ungdomsinformationstjenester, alt efter hvad der er relevant.

3.   Kommunikationsaktiviteter skal også bidrage til kommunikation udadtil om Unionens politiske prioriteter, forudsat at de vedrører denne forordnings overordnede mål, og at de udgør en merværdi for Unionen og øger dens synlighed.

4.   De deltagende organisationer bruger navnet »det europæiske solidaritetskorps« i forbindelse med kommunikation og formidling af information vedrørende det europæiske solidaritetskorps.

KAPITEL VI

FORVALTNINGS- OG REVISIONSSYSTEM

Artikel 17

Gennemførelsesorganer

Denne forordning gennemføres på en ensartet måde af:

a)

Kommissionen på EU-plan

b)

de nationale agenturer på nationalt plan i deltagerlandene.

Artikel 18

Nationale myndigheder

De nationale myndigheder, som i hvert af de lande, der deltager i det europæiske solidaritetskorps, er udpeget til at forvalte de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i forordning (EU) nr. 1288/2013, fungerer også som nationale myndigheder i forbindelse med det europæiske solidaritetskorps. Nævnte forordnings artikel 27, stk. 1, 3, 8, 9 og 11-16, finder analog anvendelse på det europæiske solidaritetskorps.

Artikel 19

Uafhængigt revisionsorgan

1.   Den nationale myndighed udpeger et uafhængigt revisionsorgan. Det uafhængige revisionsorgan udsteder en revisionserklæring om den årlige forvaltningserklæring omhandlet i artikel 155, stk. 1, litra c), i forordning (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   Det uafhængige revisionsorgan:

a)

skal have de nødvendige faglige kvalifikationer til at foretage revisioner i den offentlige sektor

b)

skal sikre, at der i revisionerne tages hensyn til internationalt anerkendte revisionsstandarder

c)

må ikke være i interessekonflikt med hensyn til den retlige enhed, som det nationale agentur omhandlet i artikel 20, er en del af og skal være funktionelt uafhængigt af den retlige enhed, som det nationale agentur er en del af.

3.   Det uafhængige revisionsorgan giver Kommissionen og dens repræsentanter samt Revisionsretten fuld adgang til alle dokumenter og rapporter, der udgør grundlaget for den revisionserklæring, som det udsteder om det nationale agenturs årlige forvaltningserklæring.

Artikel 20

Nationalt agentur

1.   De nationale agenturer, som i hvert af de lande, der deltager i det europæiske solidaritetskorps, er udpeget til at forvalte de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i forordning (EU) nr. 1288/2013, i deres respektive lande, fungerer også som nationale agenturer i forbindelse med det europæiske solidaritetskorps.

Artikel 28, stk. 1, 2 og 5-8, i forordning (EU) nr. 1288/2013 finder analog anvendelse på det europæiske solidaritetskorps.

2.   Uden at det berører artikel 28, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1288/2013, er det nationale agentur også ansvarligt for at forvalte alle projektfaser for de af det europæiske solidaritetskorps' aktioner, der er opført i de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 24, i overensstemmelse med artikel 62, stk. 1, litra c), nr. v) og vi), i forordning (EU, Euratom) 2018/1046.

Artikel 21

Europa-Kommissionen

1.   De regler, der gælder for forholdet mellem Kommissionen og et nationalt agentur, fastsættes i overensstemmelse med reglerne i artikel 28 i forordning (EU) nr. 1288/2013 i et skriftligt dokument. Dette dokument skal:

a)

angive interne kontrolstandarder for nationale agenturer og reglerne om de nationale agenturers forvaltning af EU-midler til tilskud

b)

indeholde det nationale agenturs arbejdsprogram, herunder det nationale agenturs EU-støttede forvaltningsopgaver

c)

specificere rapporteringskravene til det nationale agentur.

2.   Kommissionen stiller hvert år følgende midler til rådighed for det nationale agentur:

a)

midler til tilskud i det pågældende deltagerland til de aktioner under det europæiske solidaritetskorps, som det nationale agentur har til opgave at forvalte

b)

et finansielt bidrag til støtte for det nationale agenturs forvaltningsopgaver som defineret i overensstemmelse med artikel 29, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 1288/2013.

3.   Kommissionen fastsætter kravene til det nationale agenturs arbejdsprogram. Kommissionen stiller først midler under det europæiske solidaritetskorps til rådighed for det nationale agentur, efter at den formelt har godkendt det nationale agenturs arbejdsprogram, idet der tages hensyn til principperne i artikel 5, stk. 2, og artikel 24.

4.   På grundlag af overensstemmelseskravene til nationale agenturer som omhandlet i artikel 27, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1288/2013 vurderer Kommissionen de nationale forvaltnings- og kontrolsystemer, det nationale agenturs forvaltningserklæring og det uafhængige revisionsorgans udtalelse herom, idet der tages behørigt hensyn til oplysninger fremsendt af den nationale myndighed om dens overvågnings- og tilsynsaktiviteter vedrørende det europæiske solidaritetskorps.

5.   Efter vurderingen af den årlige forvaltningserklæring og udtalelsen fra det uafhængige revisionsorgan herom tilstiller Kommissionen sin udtalelse og sine bemærkninger til det nationale agentur og den nationale myndighed.

6.   I tilfælde af at Kommissionen ikke kan godkende den årlige forvaltningserklæring eller det uafhængige revisionsorgans udtalelse herom, eller i tilfælde af at det nationale agentur ikke gennemfører Kommissionens bemærkninger på tilfredsstillende måde, kan Kommissionen gennemføre de sikkerhedsforanstaltninger og korrigerende foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at beskytte Unionens finansielle interesser i overensstemmelse med artikel 131, stk. 3, litra c), i forordning (EU, Euratom) 2018/1046.

7.   Kommissionen organiserer regelmæssigt møder med og uddannelse for netværket af nationale agenturer med det formål at sikre en sammenhængende gennemførelse af det europæiske solidaritetskorps på tværs af alle deltagerlande. Kommissionen hører regelmæssigt centrale interessenter, herunder de deltagende organisationer, om gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps.

KAPITEL VII

KONTROLSYSTEM

Artikel 22

Principper for kontrolsystemet

1.   Ved gennemførelsen af aktioner, der finansieres i henhold til denne forordning, træffer Kommissionen egnede foranstaltninger til at sikre, at Unionens finansielle interesser beskyttes gennem foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, ved effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, ved tilbagesøgning af de uretmæssigt udbetalte beløb samt efter omstændighederne ved administrative og økonomiske sanktioner, der skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.   Kommissionen er ansvarlig for tilsynskontroller med hensyn til de af de nationale agenturer forvaltede aktioner under det europæiske solidaritetskorps. Den fastsætter minimumskrav til det nationale agenturs og det uafhængige revisionsorgans kontroller.

3.   De nationale agenturer er ansvarlige for den primære kontrol af tilskudsmodtagerne med hensyn til de aktioner under det europæiske solidaritetskorps, der er blevet overdraget til dem. Disse kontroller skal være forholdsmæssige og passende og give rimelig sikkerhed for, at de tildelte tilskud anvendes efter hensigten og i overensstemmelse med de gældende EU-regler.

4.   Med hensyn til midler, der overføres til de nationale agenturer, sikrer Kommissionen behørig koordination af sine kontroller med de nationale myndigheder og de nationale agenturer på grundlag af princippet om én enkelt revision og efter en risikobaseret analyse. Dette stykke finder ikke anvendelse på undersøgelser udført af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Artikel 23

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser

1.   Kommissionen eller dens befuldmægtigede og Revisionsretten har beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter og andre tredjeparter, som har modtaget EU-midler under det europæiske solidaritetskorps. De kan også foretage revisioner og kontroller af de nationale agenturer.

2.   OLAF kan foretage undersøgelser, herunder kontrol på stedet hos økonomiske aktører, der direkte eller indirekte er berørt af sådan finansiering, i overensstemmelse med de bestemmelser og procedurer, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 (15) og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 (16), for at fastslå, om der har været tale om svig, korruption eller andre ulovlige aktiviteter, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med en aftale om tilskud, en afgørelse om ydelse af tilskud eller en kontrakt finansieret under det europæiske solidaritetskorps.

3.   Samarbejdsaftaler med tredjelande og internationale organisationer, kontrakter, aftaler om tilskud og afgørelser om ydelse af tilskud som følge af gennemførelsen af denne forordning skal indeholde bestemmelser, der udtrykkeligt giver Kommissionen, Revisionsretten og OLAF beføjelse til at foretage denne kontrol og disse undersøgelser i overensstemmelse med deres respektive kompetencer, uden at det berører stk. 1 og 2.

KAPITEL VIII

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER

Artikel 24

Gennemførelse af det europæiske solidaritetskorps

1.   Med henblik på denne forordnings gennemførelse vedtager Kommissionen arbejdsprogrammer under hensyntagen til prioriteterne i de nationale solidaritetspolitikker, når sådanne oplysninger er fremsendt til Kommissionen, ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Hvert arbejdsprogram sikrer, at det generelle og de specifikke mål fastsat i artikel 3 og 4 gennemføres på en ensartet måde, og skitserer de forventede resultater, gennemførelsesmetoden og det samlede beløb. Arbejdsprogrammerne skal endvidere indeholde en beskrivelse af de aktioner, der skal finansieres, en angivelse af de beløb, der er tildelt hver enkelt aktion, og af fordelingen af midler mellem deltagerlandene til de aktioner, der skal forvaltes gennem de nationale agenturer, og en vejledende tidsplan for gennemførelsen.

2.   For så vidt angår det budget, der forvaltes gennem de nationale agenturer, skal gennemførelsesretsakten give de nationale agenturer mulighed for at afsætte beløb til de vigtigste aktioner inden for og på tværs af landegrænserne på en måde, der stemmer overens med de prioriteter, der er fastlagt i de nationale solidaritetspolitikker, i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, og inden for de rammer, der er fastsat i arbejdsprogrammerne.

3.   Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 25

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 36 i forordning (EU) nr. 1288/2013. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

KAPITEL IX

ÆNDRINGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 26

Ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013

I forordning (EU) nr. 1288/2013 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

Den enkeltes læringsmobilitet

1.   Under den enkeltes læringsmobilitet støttes følgende:

a)

mobilitet for unge inden for ikke-formelle og uformelle læringsaktiviteter mellem programlandene; en sådan mobilitet kan tage form af udvekslingsophold for unge samt innovative aktiviteter, der bygger på eksisterende bestemmelser om mobilitet

b)

mobilitet for personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde eller ungdomsorganisationer, og ungdomsledere; en sådan mobilitet kan tage form af uddannelses- og netværksaktiviteter.

2.   Denne aktion støtter også unges mobilitet og mobilitet blandt personer, der er aktive i ungdomsarbejde eller ungdomsorganisationer, og ungdomsledere til og fra partnerlande, navnlig naboskabslande.«

2)

Artikel 18, stk. 1, 2 og 3, affattes således:

»1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet fra den 1. januar 2014 er fastsat til 14 542 724 000 EUR i løbende priser.

2.   Det i stk. 1 omhandlede beløb tildeles til programmets aktioner som følger med en fleksibilitetsmargen, der ikke overstiger 5 % af hvert af de tildelte beløb:

a)

mindst 80,8 % til uddannelse, hvoraf følgende minimumstildelinger afsættes:

i)

44,3 % til videregående uddannelse, hvilket repræsenterer 35,7 % af det samlede budget

ii)

21,4 % til erhvervsuddannelse, hvilket repræsenterer 17,3 % af det samlede budget

iii)

14,6 % til skoleuddannelse, hvilket repræsenterer 11,8 % af det samlede budget

iv)

4,9 % til voksenuddannelse, hvilket repræsenterer 3,9 % af det samlede budget

b)

8,6 % til unge

c)

op til 1,5 % til studielånsgarantifaciliteten

d)

1,9 % til Jean Monnet

e)

1,8 % til idræt, hvoraf ikke mere end 10 % til den aktivitet, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra b)

f)

3,4 % til driftstilskud til nationale agenturer

g)

1,8 % til dækning af administrationsudgifter.

3.   Af de tildelinger, der er omhandlet i stk. 2, litra a) og b), skal mindst 63 % tildeles til den enkeltes læringsmobilitet, mindst 27 % til samarbejde for innovation og udveksling af god praksis og mindst 4,2 % til støtte til politisk reform.«

Artikel 27

Ændring af forordning (EU) nr. 1293/2013

I artikel 4 i forordning (EU) nr. 1293/2013 tilføjes følgende stykke:

»3.   Delprogrammet for miljø svarende til det prioriterede område miljøforvaltning og delprogrammet for klimaindsatsen svarende til det prioriterede område klimaforvaltning og -information kan finansiere projekter som omhandlet i denne forordnings artikel 17, stk. 4, der gennemføres af det europæiske solidaritetskorps i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1475 (*1), og som bidrager til et eller flere af de prioriterede områder, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 9 og 13. De pågældende projekter gennemføres udelukkende i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1475, uden hensyntagen til de specifikke krav i nærværende forordning.

Artikel 28

Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU

I artikel 19, stk. 1, i afgørelse nr. 1313/2013/EU tilføjes følgende afsnit efter andet afsnit:

»Finansieringsrammen for udgiftsområde 3 (Sikkerhed og unionsborgerskab) kan finansiere aktioner, der gennemføres af det europæiske solidaritetskorps i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1475 (*2), og som bidrager til en eller flere af EU-prioriteterne på civilbeskyttelsesområdet. De pågældende aktioner gennemføres udelukkende i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1475, uden hensyntagen til de specifikke krav i denne afgørelse.

Artikel 29

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 2. oktober 2018.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

J. BOGNER-STRAUSS

Formand


(1)  EUT C 81 af 2.3.2018, s. 160.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 11.9.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 27.9.2018.

(3)  EUT C 120 af 26.4.2013, s. 1).

(4)  EUT C 88 af 27.3.2014, s. 1.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 af 13. april 2016 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1).

(6)  EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1.

(7)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(8)  Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union (»associeringsafgørelse«) (EUT L 344 af 19.12.2013, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, nr. 1720/2006/EF og nr. 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 614/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 185).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 21).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

(16)  Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).


BILAG

Det europæiske solidaritetskorps følges nøje for at måle, i hvilket omfang det generelle og de specifikke mål er nået, samt for at overvåge udbyttet, resultaterne og virkningerne heraf. Med henblik herpå fastsættes der et sæt minimumsindikatorer, der skal tjene som grundlag for et fremtidigt detaljeret program for overvågning af udbyttet, resultaterne og virkningerne af det europæiske solidaritetskorps, herunder et udvidet sæt kvalitative og kvantitative indikatorer, jf. artikel 15, stk. 2:

 

Udbytteindikatorer

a)

antallet af deltagere i frivilligt arbejde (inden for og på tværs af landegrænserne), opdelt efter land, alder, køn samt erhvervsmæssig og uddannelsesmæssig baggrund

b)

antallet af deltagere i praktikophold (inden for og på tværs af landegrænserne), opdelt efter land, alder og køn samt erhvervsmæssig og uddannelsesmæssig baggrund

c)

antallet af deltagere i job (inden for og på tværs af landegrænserne), opdelt efter land, alder, køn samt erhvervsmæssig og uddannelsesmæssig baggrund

d)

antallet af deltagere i solidaritetsprojekter, opdelt efter land, alder, køn samt erhvervsmæssig og uddannelsesmæssig baggrund

e)

antallet af organisationer, som har fået tildelt kvalitetsmærket, opdelt efter land og modtaget finansiering

f)

antallet af deltagende unge med færre muligheder.

 

Resultatindikatorer (sammensatte indikatorer)

g)

antallet af deltagere, der rapporterer om et positivt læringsudbytte

h)

antallet af deltagere, hvis læringsudbytte er blevet anerkendt via et certifikat såsom ungdomspasset eller anden form for formel anerkendelse af deres deltagelse i det europæiske solidaritetskorps

i)

deltageres samlede tilfredshedsgrad med hensyn til kvaliteten af aktiviteter

j)

antallet af personer, der har fået støtte direkte eller indirekte gennem solidaritetsaktiviteter.

Endvidere sikres der i relevant omfang sammenhæng med nøgleindikatorer for området Ungdom, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 1288/2013.


Top