Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1479

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1479 af 3. oktober 2018 om forlængelse af godkendelsen af sulfurylfluorid til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 (EØS-relevant tekst.)

C/2018/5410

OJ L 249, 4.10.2018, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1479/oj

4.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1479

af 3. oktober 2018

om forlængelse af godkendelsen af sulfurylfluorid til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 14, stk. 5,

efter høring af Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstoffet sulfurylfluorid blev opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (2) til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8, og i henhold til artikel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 anses det derfor for at være godkendt i henhold til nævnte forordning, idet godkendelsen er underlagt de specifikationer og betingelser, der er fastsat i bilag I til nævnte direktiv.

(2)

Godkendelsen af sulfurylfluorid til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 udløber den 31. december 2018. Der blev i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af dette aktivstof den 28. juni 2017.

(3)

Sveriges kompetente vurderingsmyndighed meddelte den 14. februar 2018 Kommissionens tjenestegrene, at den i henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012 havde truffet afgørelse om, at det er nødvendigt at foretage en fuldstændig vurdering. Der er fastsat en frist på 365 dage til at foretage en fuldstændig vurdering, jf. artikel 8, stk. 1, i nævnte forordning. Under denne vurdering kan den kompetente vurderingsmyndighed, hvis det er relevant, anmode ansøgeren om at fremlægge tilstrækkelige data til at foretage vurderingen, jf. nævnte forordnings artikel 8, stk. 2. I så fald stilles fristen på 365 dage i bero for en periode, der ikke må overstige 180 dage i alt, medmindre det er begrundet i arten af de ønskede oplysninger eller særlige omstændigheder.

(4)

Senest 270 dage efter modtagelsen af en anbefaling fra den kompetente vurderingsmyndighed skal Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) udarbejde en udtalelse om fornyet godkendelse af aktivstoffet og fremlægge den for Kommissionen, jf. artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(5)

Det må derfor antages, at godkendelsen af sulfurylfluorid til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 af årsager, der ikke kan tilskrives ansøgeren, vil udløbe, inden der er truffet afgørelse om fornyelse heraf. Derfor bør den gældende godkendelse af sulfurylfluorid til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 forlænges i tilstrækkelig lang tid til, at ansøgningen kan behandles. I betragtning af fristerne for den kompetente vurderingsmyndigheds vurdering og for agenturets udarbejdelse og fremlæggelse af sin udtalelse bør godkendelsen af sulfurylfluorid til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 forlænges til den 30. juni 2021.

(6)

Uden hensyn til godkendelsens udløbsdato bør sulfurylfluorid fortsat være godkendt til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8, under forudsætning af at specifikationerne og betingelserne i bilag I til direktiv 98/8/EF overholdes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Godkendelsen af sulfurylfluorid til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 forlænges indtil den 30. juni 2021.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).


Top