EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1472

Kommissionens forordning (EU) 2018/1472 af 28. september 2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår carminer (carminsyre, cochenille) (E 120) (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6192

OJ L 247, 3.10.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1472/oj

3.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 247/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1472

af 28. september 2018

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår carminer (carminsyre, cochenille) (E 120)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Der er ved Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 (2) fastsat specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer, der er opført i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(3)

Carminer (carminsyre, cochenille) (E 120) er et stof, der er godkendt som farvestof i forskellige fødevarer, jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(4)

Artikel 32, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1333/2008 foreskriver, at de fødevaretilsætningsstoffer, det var tilladt at anvende før den 20. januar 2009, skal underkastes en ny risikovurdering, der foretages af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(5)

Til det formål blev der iværksat et program for genevaluering af godkendte fødevaretilsætningsstoffer i Kommissionens forordning (EU) nr. 257/2010 (3), i henhold til hvilket genevalueringen af farvestoffer skulle være afsluttet senest den 31. december 2015.

(6)

Den 18. november 2015 afgav autoriteten en videnskabelig udtalelse om genevalueringen af carminer (carminsyre, cochenille) (E 120) som fødevaretilsætningsstof (4). Autoriteten konkluderede, at det foreliggende datasæt ikke gav nogen begrundelse for at revidere det acceptable daglige indtag (i det følgende benævnt »ADI'en«) for E 120, og at de mere præcise skøn over eksponeringen lå under ADI'en for alle befolkningsgrupper. Dog anbefalede autoriteten at revidere det nuværende navn, »carminer (carminsyre, cochenille)«, således at det afspejler anvendelsen af materialet som fødevaretilsætningsstof mere præcist, og opdatere specifikationerne med hensyn til den procentandel af materialet, der ikke tages hensyn til, maksimalgrænseværdierne for toksiske elementer og tilstedeværelsen af proteinforbindelser.

(7)

I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages ændringer af EU-listen over godkendte fødevaretilsætningsstoffer i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 (5).

(8)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008 kan EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer opdateres på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(9)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 og bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor ændres.

(10)

Der bør gå en rimelig tid, før ændringerne finder anvendelse, således at fødevarevirksomhedslederne har mulighed for at opfylde de nye krav, der er fastsat i denne forordning.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 affattes »E 120 Carminer (carminsyre, cochenille)«, når som helst stoffet er omhandlet, som »E 120 Carminsyre (carmin)«.

Artikel 2

Bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 23. oktober 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 257/2010 af 25. marts 2010 om iværksættelse af et program for genevaluering af godkendte fødevaretilsætningsstoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 80 af 26.3.2010, s. 19).

(4)  EFSA Journal 2015; 13(11):4288.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1).


BILAG

I bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 affattes oplysningerne vedrørende »E 120 Carminer (carminsyre, cochenille)« således:

»E 120 CARMINSYRE (CARMIN)

Synonymer

CI Natural Red 4

Definition

Carminsyre fremstilles ud fra vandige, vandige alkoholiske eller alkoholiske ekstrakter af cochenille, der består af tørrede hunner af insektarten Dactylopius coccus Costa.

Carminer er aluminiumlakker af carminsyre, som menes at bestå af en blanding af aluminium og carminsyre i molforholdet 1:2.

Det farvende princip er carminsyre. Der kan desuden være mindre mængder af dens aminerede form, 4-aminocarminsyre, til stede.

I handelsvaren kan det farvende princip carminsyre være til stede sammen med ammonium-, calcium-, kalium- og/eller natriumkationer, og der kan være overskud af disse kationer. Handelsvaren kan desuden indeholde proteinmateriale fra kildeinsektet.

Colour Index-nummer

75470

Einecs-nummer

Carminsyre: 215-023-3; carminer: 215-724-4

Kemisk navn

7-β-D-Glucopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxoanthracen-2-carboxylsyre (carminsyre); carmin er det hydratiserede aluminiumchelat af denne syre

Kemisk formel

C22H20O13 (carminsyre)

Molekylvægt

492,39 (carminsyre)

Indhold

Indeholder mindst 90 % carminsyre; chelater indeholder mindst 50 % carminsyre

Beskrivelse

Rødt til mørkerødt, smuldrende, fast stof eller pulver

Identifikation

 

Spektrometri

Carminsyre:

 

Maksimum ved ca. 518 nm i vandig ammoniakalsk opløsning

 

Maksimum ved ca. 494 nm i fortyndet saltsur opløsning

 

E 1 %/1 cm 139 ved toppe omkring ca. 494 nm i fortyndet saltsyre

4-Aminocarminsyre:

 

Maksimum ved 535 nm i vandig ammoniakalsk opløsning

 

Maksimum ved 530 nm i fortyndet saltsur opløsning

 

E 1 %/1 cm 260 ved toppe omkring ca. 535 nm i vandig ammoniakalsk opløsning, pH 9,5

I handelsvaren kan carminsyren differentieres fra dens amin ved HPLC

Renhed

 

Opløsningsmiddelrester

Ethanol:

Methanol:

Ikke over 150 mg/kg

Ikke over 50 mg/kg

Aske i alt

Carminsyre:

Carmin

Ikke over 5 %

Ikke over 12 %

Protein (N × 6,25)

Carminsyre:

Carmin:

Ikke over 2,2 %

Ikke over 25 %

4-Aminocarminsyre:

Ikke over 3 % i forhold til carminsyre

Uopløselig i fortyndet ammoniak

Carmin: Ikke over 1 %

Arsen

Ikke over 1 mg/kg

Bly

Ikke over 1,5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 0,5 mg/kg

Cadmium

Ikke over 0,1 mg/kg

Mikrobiologiske kriterier

 

Salmonella spp.

Ingen i 10 g

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af dette farvestof. «


Top