EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1467

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1467 af 27. juli 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Pakistan tilføjes til skemaet i bilagets punkt I (EØS-relevant tekst.)

C/2018/5006

EUT L 246 af 2.10.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1467/oj

2.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1467

af 27. juli 2018

om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Pakistan tilføjes til skemaet i bilagets punkt I

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Unionen skal sikre en effektiv beskyttelse af det finansielle systems integritet og det indre markeds funktion mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. I direktiv (EU) 2015/849 er det således fastsat, at Kommissionen bør identificere højrisikotredjelande med strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der udgør en væsentlig risiko for Unionens finansielle system.

(2)

Kommissionen bør revidere listen over højrisikotredjelande i delegeret forordning (EU) 2016/1675 (2) på passende tidspunkter i lyset af de fremskridt, som disse højrisikotredjelande gør med hensyn til at afhjælpe de strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Kommissionen bør i forbindelse med sine vurderinger tage hensyn til nye oplysninger fra internationale organisationer og standardsættere såsom dem, der offentliggøres af Financial Action Task Force (FATF). I lyset af disse oplysninger bør Kommissionen desuden identificere yderligere højrisikotredjelande med strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme.

(3)

I overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i direktiv (EU) 2015/849, har Kommissionen taget hensyn til de nylige tilgængelige oplysninger, navnlig FATF's nylige offentlige erklæringer, FATF-dokumentet »Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process« og FATF's rapporter fra arbejdsgruppen vedrørende tilsyn med det internationale samarbejde (International Co-operation Review Group), for så vidt angår de risici, der hidrører fra individuelle tredjelande i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/849.

(4)

FATF har konstateret, at Pakistan har strategiske mangler i sin ordning for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der udgør en risiko for det internationale finansielle system, hvorfor det har udarbejdet en handlingsplan sammen med FATF.

(5)

I Pakistans gældende rammer for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og måden, hvorpå disse rammer anvendes, er der konstateret strategiske mangler. Manglerne omfatter tilsyn med og håndhævelse af den kontrol, som udføres af finansielle institutioner, herunder pengeoverførselsvirksomheder, for at sikre, at der ikke foregår hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, utilstrækkelige foranstaltninger til forebyggelse af ulovlig transport af valuta på tværs af grænserne, ingen solid resultatliste over efterforskninger og retsforfølgelser i forbindelse med finansiering af terrorisme, bl.a. manglende nødvendig koordinering mellem forskellige myndigheder, utilstrækkelig gennemførelse af målrettede finansielle sanktioner og af De Forenede Nationers sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 1373 (2001) samt utilstrækkelig håndhævelse af forbud mod fonde og finansielle tjenesteydelser.

(6)

I betragtning af det internationale finansielle systems høje integrationsniveau, markedsoperatørernes tætte indbyrdes forbindelse, de mange grænseoverskridende transaktioner til eller fra EU samt graden af markedsåbning er det Kommissionens opfattelse, at enhver risiko for det internationale finansielle system i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme også udgør en risiko for EU's finansielle system.

(7)

I overensstemmelse med de seneste relevante oplysninger har Kommissionen på grundlag af sin analyse konkluderet, at Pakistan bør betragtes som et tredjeland med strategiske mangler i sin ordning for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der udgør en væsentlig risiko for Unionens finansielle system, jf. kriterierne i artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849. Dette land har imidlertid på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at afhjælpe de identificerede mangler og har sammen med FATF udarbejdet en handlingsplan, som vil gøre det muligt for landet at opfylde de i direktiv (EU) 2015/849 fastsatte krav. Kommissionen vil revurdere landets status i lyset af gennemførelsen af den pågældende forpligtelse.

(8)

Delegeret forordning (EU) 2016/1675 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/1675 tilføjes følgende linje i skemaet i punkt I:

»14.

Pakistan«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 af 14. juli 2016 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler (EUT L 254 af 20.9.2016, s. 1).


Top