EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1301

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1301 af 27. september 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EØS-relevant tekst.)

OJ L 244, 28.9.2018, p. 10–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1301/oj

28.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 244/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1301

af 27. september 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 3, stk. 2, og artikel 9, stk. 1, litra c),

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (2), særlig artikel 17, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (3), særlig artikel 2, litra i), artikel 12, stk. 1, 4 og 5, artikel 13, stk. 2, og artikel 15, 16, 17 og 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De dyresundhedsmæssige krav vedrørende import til Unionen af dyr af hestefamilien er fastlagt ved direktiv 2009/156/EF. Det indeholder bestemmelser om, at kun dyr af hestefamilien, der kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på en liste over tredjelande, der er opstillet i overensstemmelse med nævnte direktiv, og som ledsages af et sundhedscertifikat, der svarer til en model, der ligeledes udfærdiges i overensstemmelse med nævnte direktiv, kan importeres til Unionen. Det bør i sundhedscertifikatet attesteres, at de pågældende dyr af hestefamilien opfylder de sundhedsmæssige betingelser, der er fastsat i overensstemmelse med nævnte direktiv.

(2)

Listen over tredjelande, de relevante dyresundhedsmæssige betingelser og betingelserne for udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel til Unionen af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra er fastsat ved Kommissionens beslutning 92/260/EØF (4), 93/195/EØF (5), 93/196/EØF (6), 93/197/EØF (7), 94/699/EF (8), 95/329/EF, 2003/13/EF (9), 2004/177/EF (10) og 2004/211/EF samt Kommissionens afgørelse 2010/57/EU (11) og 2010/471/EU (12). Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 (13) ophæver og erstatter disse beslutninger/afgørelser med virkning fra den 1. oktober 2018.

(3)

Efter vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 er visse af Kommissionens beslutninger/afgørelser vedrørende listen over tredjelande, de relevante dyresundhedsmæssige betingelser og betingelserne for udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien blevet ændret.

(4)

Navnlig er beslutning 92/260/EØF og 2004/211/EF blevet ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1851 (14), beslutning 92/260/EØF, 93/195/EØF og 2004/211/EF er blevet ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/218 (15), beslutning 93/195/EØF og 2004/211/EF er blevet ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/518 (16), og beslutning 92/260/EØF og 93/197/EØF er blevet ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1143 (17). Disse ændringer bør nu indarbejdes i gennemførelsesforordning (EU) 2018/659.

(5)

Bosnien-Hercegovina har anmodet om at blive opført på listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre dyr af hestefamilien til Unionen. Bosnien-Hercegovina har på tilfredsstillende vis indberettet sygdomme til Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE). De sygdomme, der er opført i bilag I til direktiv 2009/156/EF, er anmeldelsespligtige, og de sidste tilfælde af dourine og snive i Bosnien-Hercegovina blev indberettet i hhv. 1952 og 1959. Bosnien-Hercegovina er anerkendt af OIE som værende frit for afrikansk hestepest. Indtil Kommissionen har foretaget et auditbesøg, bør midlertidig indførsel, genindførsel efter midlertidig udførsel og import af registrerede heste fra Bosnien-Hercegovina være tilladt.

(6)

Kuwait har fremlagt dokumentation for godkendelse af en sædopsamlingsstation, jf. bestemmelserne i artikel 17, artikel 2, litra b), nr. ii), i direktiv 92/65/EØF. På grundlag af evalueringen af dokumenterne bør indførsel til Unionen af sæd fra dyr af hestefamilien fra Kuwait være tilladt.

(7)

Tyrkiet har fremlagt oplysninger, der dokumenterer, at provinserne Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli og Tekirdag har været frie for snive i over seks måneder, siden udbruddet på øen Büyükada i provinsen Istanbul blev anmeldt den 15. december 2017. Landet har endvidere gennemført foranstaltninger for at mindske risikoen for indslæbning af snive til nævnte provinser. Midlertidig indførsel af registrerede heste, genindførsel efter midlertidig udførsel og import af registrerede heste samt transit af dyr af hestefamilien fra provinserne Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli og Tekirdag bør derfor være tilladt.

(8)

Visse tredjelande, fra hvilke det er tilladt at indføre dyr af hestefamilien til Unionen, har anmodet om en præcisering for så vidt angår erklæringerne vedrørende snive og dourine i visse af de relevante sundhedscertifikater. Som følge af evalueringen af deres anmodning synes det berettiget at ændre ordlyden af disse erklæringer.

(9)

Bilag I, II og III til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 bør derfor ændres.

(10)

For at give de interesserede parter mulighed for at træffe deres forholdsregler, inden gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 finder anvendelse, bør nærværende ændringsforordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsesdatoen.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag II ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

3)

Bilag III ændres som angivet i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. september 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(2)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(3)  EFT L 192 af 23.7 2010, s. 1.

(4)  Kommissionens beslutning 92/260/EØF af 10. april 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat for midlertidig indførsel af registrerede heste (EFT L 130 af 15.5.1992, s. 67).

(5)  Kommissionens beslutning 93/195/EØF af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel (EFT L 86 af 6.4.1993, s. 1).

(6)  Kommissionens beslutning 93/196/EØF af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af hovdyr til slagtning (EFT L 86 af 6.4.1993, s. 7).

(7)  Kommissionens beslutning 93/197/EØF af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat for indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr (EFT L 86 af 6.4.1993, s. 16).

(8)  Kommissionens beslutning 94/699/EF af 19. oktober 1994 om mindre hyppig identitetskontrol og fysisk kontrol ved midlertidig indførsel af visse heste fra Sverige, Norge og Finland samt om ophævelse af beslutning 93/321/EØF (EFT L 280 af 29.10.1994, s. 88).

(9)  Kommissionens beslutning 2003/13/EF af 10. januar 2003 om midlertidig indførsel af heste, der deltager i den forolympiske testkonkurrence i Grækenland i 2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 86).

(10)  Kommissionens beslutning 2004/177/EF af 20. februar 2004 om midlertidig indførsel af heste, der deltager i den forolympiske testkonkurrence i Grækenland i 2004 (EFT L 55 af 24.2.2004, s. 64).

(11)  Kommissionens afgørelse 2010/57/EU af 3. februar 2010 om sundhedsmæssige garantier for transit af dyr af hestefamilien, der transporteres gennem de i bilag I til Rådets direktiv 97/78/EF anførte områder (EUT L 32 af 4.2.2010, s. 9).

(12)  Kommissionens afgørelse 2010/471/EU af 26. august 2010 om import til Unionen af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien for så vidt angår lister over sædopsamlingsstationer og sædbanker, embryoopsamlings- og embryoproduktionshold samt krav vedrørende udstedelse af certifikater (EUT L 228 af 31.8.2010, s. 52).

(13)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 af 12. april 2018 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EUT L 110 af 30.4.2018, s. 1).

(14)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1851 af 11. oktober 2017 om ændring af del E i bilag II til beslutning 92/260/EØF for så vidt angår kravene vedrørende afrikansk hestepest for registrerede heste, der midlertidigt indføres fra Algeriet, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunesien og Tyrkiet, og om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne vedrørende De Forenede Arabiske Emirater i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien til Unionen (EUT L 264 af 13.10.2017, s. 20).

(15)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/218 af 13. februar 2018 om ændring af bilag II til beslutning 92/260/EØF for så vidt angår midlertidig indførsel af registrerede heste fra visse dele af Kina, om ændring af beslutning 93/195/EØF for så vidt angår dyresundhedsmæssige betingelser og betingelser for udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel til Kina, Mexico og USA og om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysninger om Kina, Mexico og Tyrkiet i listen over tredjelande og dele heraf, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt (EUT L 42 af 15.2.2018, s. 54).

(16)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/518 af 26. marts 2018 om dyresundhedsmæssige betingelser og betingelser for udstedelse af veterinærcertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på konkurrencer, efter midlertidig udførsel til Indonesien, om ændring af bilag I til beslutning 93/195/EØF for så vidt angår oplysninger vedrørende Indonesien og om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysninger vedrørende Indonesien i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien til Unionen (EUT L 84 af 28.3.2018, s. 27).

(17)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1143 af 10. august 2018 om ændring af beslutning 92/260/EØF og 93/197/EØF for så vidt angår testning for equin viral arteritis (EUT L 207 af 16.8.2018, s. 58).


BILAG I

I bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 affattes listen over tredjelande og dele af tredjelande, fra hvilke medlemsstaterne skal tillade indførsel af sendinger af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra, således:

»Liste over tredjelande  (1) og dele af tredjelande  (2) , fra hvilke medlemsstaterne skal tillade indførsel til Unionen af sendinger af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra

ISO-kode

Tredjeland

Kode for delen af tredjelandet

Beskrivelse af delen af tredjelandet

SG

TA

Genindførsel

Import

Import

Transit

Særlige betingelser

RH

RH

RH

ES

RE + EBP

SÆD

O/E

Dyr af hestefamilien

 

RH

RE

EBP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

AE

De Forenede Arabiske Emirater

AE-0

Hele landet

E

X

X

X

X

X

X

 

AR

Argentina

AR-0

Hele landet

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

AU

Australien

AU-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BA

Bosnien-Hercegovina

BA-0

Hele landet

B

X

X

X

X

 

BB

Barbados

BB-0

Hele landet

D

X

X

X

X

X

 

BH

Bahrain

BH-0

Hele landet

E

X

X

X

X

 

BM

Bermudaøerne

BM-0

Hele landet

D

X

X

X

X

X

 

BO

Bolivia

BO-0

Hele landet

D

X

X

X

X

X

 

BR

Brasilien

BR-0

Hele landet

 

BR-1

Følgende stater:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal og Rio de Janeiro

D

X

X

X

X

X

 

BY

Hviderusland

BY-0

Hele landet

B

X

X

X

X

X

X

 

CA

Canada

CA-0

Hele landet

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CH

Schweiz (1)

CH-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CL

Chile

CL-0

Hele landet

D

X

X

X

X

X

X

 

CN

Kina

CN-0

Hele landet

 

CN-1

Den hestesygdomsfrie zone i Conghua by, kommunen Guangzhou, Guangdong-provinsen, herunder biosikkerhedskorridorerne fra og til lufthavnen i Guangzhou og Hongkong (se nærmere detaljer i rubrik 1)

G

X

X

X

X

 

CN-2

Stedet for afholdelse af Global Champions Tour på parkeringsområde nr. 15 ved EXPO 2010 og korridoren til Shanghai Pudong International Airport i den nordlige del af Pudong New Area og den østlige del af Minhang District i storbyområdet Shanghai (se nærmere detaljer i rubrik 1)

G

X

Kun, hvis der er udstedt certifikat i overensstemmelse med del 2, afsnit B, kapitel I, i bilag II

CR

Costa Rica

CR-0

Hele landet

 

CR-1

Storbyområdet San José

D

X

 

CU

Cuba

CU-0

Hele landet

D

X

X

X

X

 

DZ

Algeriet

DZ-0

Hele landet

E

X

X

X

X

X

X

 

EG

Egypten

EG-0

Hele landet

 

EG-1

Den hestesygdomsfrie zone, som er oprettet ved Egyptian Armed Forces Veterinary Hospital på El Nasr road over for Al Ahly Club, Cairo, og hovedvejen til Cairo International Airport (se nærmere detaljer i rubrik 2)

E

X

X

X

 

FK

Falklandsøerne

FK-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

 

GL

Grønland

GL-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

 

HK

Hongkong

HK-0

Hele landet

G

X

X

X

X

 

IL

Israel (3)

IL-0

Hele landet

E

X

X

X

X

X

X

X

X

 

IS

Island (5)

IS-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

JM

Jamaica

JM-0

Hele landet

D

X

X

X

X

 

JO

Jordan

JO-0

Hele landet

E

X

X

X

X

 

JP

Japan

JP-0

Hele landet

G

X

X

X

X

 

KG

Kirgisistan

KG-0

Hele landet

 

KG-1

Regionen Issyk-Kul

B

X

X

 

KR

Korea (Republikken)

KR-0

Hele landet

G

X

X

X

X

 

KW

Kuwait

KW-0

Hele landet

E

X

X

X

X

X

 

LB

Libanon

LB-0

Hele landet

E

X

X

X

X

 

MA

Marokko

MA-0

Hele landet

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

ME

Montenegro

ME-0

Hele landet

B

X

X

X

X

X

X

 

MK

Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (4) (FYROM)

MK-0

Hele landet

B

X

X

X

X

X

X

 

MO

Macao

MO-0

Hele landet

G

X

X

X

X

 

MY

Malaysia

MY-0

Hele landet

 

MY-1

Halvøen

G

X

X

X

 

X

 

MU

Mauritius

MU-0

Hele landet

E

X

X

 

MX

Mexico

MX-0

Hele landet

C

 

MX-1

Hovedstadsområdet Mexico City

C

X

Kun, hvis der er udstedt certifikat i overensstemmelse med del 2, afsnit B, kapitel I, i bilag II

NO

Norge (5)

NO-1

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

NZ

New Zealand

NZ-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

 

OM

Oman

OM-0

Hele landet

E

X

X

X

 

X

 

PE

Peru

PE-0

Hele landet

 

PE-1

Regionen Lima

D

X

X

X

 

X

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

PM-0

Hele landet

A

X

X

X

 

PY

Paraguay

PY-0

Hele landet

D

X

X

X

X

X

X

 

QA

Qatar

QA-0

Hele landet

E

X

X

X

X

 

RS

Serbien (6)

RS-0

Hele landet

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU

Rusland

RU-0

Hele landet

 

RU-1

Provinserne Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm og Kurgan

B

X

X

X

X

X

X

 

RU-2

Regionerne Stavropol og Krasnodar

B

X

X

X

X

X

X

 

RU-3

Karelen, Mari-el, Mordova, Tjuvasjien, Kalmykien, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkarien, Nordossetien, Ingusjien og Karatjajevo-Tjerkessien

B

X

X

X

X

X

X

 

SA

Saudi-Arabien

SA-0

Hele landet

 

SA-1

Hele landet, undtagen SA-2

E

X

X

X

X

X

 

SA-2

Beskyttelses- og overvågningszoner i provinserne Jizan, Asir og Najran som beskrevet i rubrik 3

 

SG

Singapore

SG-0

Hele landet

G

X

X

X

X

 

TH

Thailand

TH-0

Hele landet

G

X

X

X

X

 

TN

Tunesien

TN-0

Hele landet

E

X

X

X

X

X

X

 

TR

Tyrkiet

TR-0

Hele landet

 

TR-1

Provinserne Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli og Tekirdag

E

X

X

X

X

X

 

UA

Ukraine

UA-0

Hele landet

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

US

USA

US-0

Hele landet

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

UY

Uruguay

UY-0

Hele landet

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

ZA

Sydafrika

ZA-0

Hele landet

 

ZA-1

Storbyområdet Cape Town (se nærmere detaljer i rubrik 4)

F

Kommissionens beslutning 2008/698/EF


(1)  Jf. dog specifikke krav for certifikatudstedelse i afgørelse 2002/309/EF, Euratom truffet af Rådet og Kommissionen.

(2)  Hvor officiel regionalisering er gældende, jf. artikel 13, stk. 2, litra a), i direktiv 2009/156/EF.

(3)  I det følgende forstået som Staten Israel bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.

(4)  Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien: Landets endelige nomenklatur vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(5)  Jf. dog specifikke krav for certifikatudstedelse i artikel 17 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3).

(6)  Eksklusive Kosovo som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.«


BILAG II

I bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 affattes del 1, 2 og 3 således:

»DEL 1

Midlertidig indførsel og transit

Afsnit A

Standardsundhedscertifikat og standarderklæring til brug ved midlertidig indførsel af registrerede heste til Unionen for en periode på mindre end 90 dage

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

Afsnit B

Standardsundhedscertifikat og standarderklæring til brug ved transit gennem Unionen af levende dyr af hestefamilien fra et tredjeland eller en del af et tredjeland til et andet tredjeland eller til en anden del af samme tredjeland

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

DEL 2

Genindførsel efter midlertidig udførsel

Afsnit A

Standardsundhedscertifikat og standarderklæring til brug ved genindførsel til Unionen af registrerede heste til væddeløb, konkurrencer eller kulturelle arrangementer efter midlertidig udførsel for en periode på højst 30 dage

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

Afsnit B

Standardsundhedscertifikater og standarderklæringer til brug ved genindførsel til Unionen af registrerede heste, der har været midlertidigt udført med henblik på specifikke konkurrencer eller væddeløb

Kapitel 1

Standardsundhedscertifikater og standarderklæringer til brug ved genindførsel til Unionen af registrerede heste til konkurrencer efter midlertidig udførsel for højst 90 dage med henblik på deltagelse i hestearrangementer i Det Internationale Rideforbunds regi

(arrangement til forberedelse af De Olympiske Lege, De Paralympiske Lege, World Equestrian Games, Asian Equestrian Games, American Equestrian Games og Endurance World Cup i De Forenede Arabiske Emirater)

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

Kapitel 2

Standardsundhedscertifikat og standarderklæring til brug ved genindførsel til Unionen af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, efter midlertidig udførsel for højst 90 dage med henblik på deltagelse i specifikke væddeløbsarrangementer i Australien, Amerikas Forenede Stater, Hongkong, Japan, Singapore, De Forenede Arabiske Emirater eller Qatar

(International Group/Grade meetings, Japan Cup, Melbourne Cup, Dubai Racing World-Cup og Hong Kong International Races)

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

DEL 3

Import

Afsnit A

Standardsundhedscertifikater og standarderklæring til brug ved import til Unionen af en individuelt registreret hest, et registreret dyr af hestefamilien eller et avls- og brugsdyr af hestefamilien

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

Afsnit B

Standardsundhedscertifikat og standarderklæring til brug ved import til Unionen af sendinger af tamdyr af hestefamilien til slagtning

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet «

BILAG III

I del 2 i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit A erstattes »Æg/embryoner fra dyr af hestefamilien« i overskriften til standardsundhedscertifikatets del II af »Æg/embryoner fra dyr af hestefamilien — afsnit A«.

2)

I afsnit B erstattes »Æg/embryoner fra dyr af hestefamilien« i overskriften til standardsundhedscertifikatets del II af »Æg/embryoner fra dyr af hestefamilien — afsnit B«.


Top