EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1287

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1287 af 24. september 2018 om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »Quat-Chem's iodine based products« (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6078

OJ L 240, 25.9.2018, p. 10–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1287/oj

25.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 240/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1287

af 24. september 2018

om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »Quat-Chem's iodine based products«

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 44, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 24. juli 2015 indgav Quat-Chem Ltd en ansøgning til Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 og artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2013 (2) om godkendelse af en sammenfaldende familie af biocidholdige produkter, jf. artikel 1 i forordning (EU) nr. 414/2013, med betegnelsen »Quat-Chem's iodine based products« (i det følgende benævnt »den sammenfaldende produktfamilie«) af produkttype 3 som beskrevet i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012. Ansøgningen vedrørende den sammenfaldende produktfamilie blev registreret under sagsnummer BC-YN018814-15 i registret over biocidholdige produkter (i det følgende benævnt »registret«). I ansøgningen fremgik ligeledes ansøgningsnummeret på den tilsvarende familie af referenceprodukter (»Hypred's iodbaserede produkter«), der blev optaget i registret under sagsnummer BC-LC018584-49.

(2)

Den sammenfaldende produktfamilie indeholder aktivstoffet iod, som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012. Idet der tages hensyn til aktivstoffets iboende egenskaber, vil Kommissionen, så snart de videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 (3), træder i kraft, overveje behovet for at foretage en ny vurdering af godkendelsen af iod, herunder polyvinylpyrrolidon-iod, i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 528/2012. Afhængigt af resultatet af denne vurdering vil Kommissionen dernæst overveje, hvorvidt EU-godkendelserne af biocidholdige produkter, som indeholder aktivstoffet, skal tages op til fornyet vurdering i henhold til artikel 48 i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Den 26. januar 2018 fremlagde agenturet en udtalelse for Kommissionen (4), herunder udkastet til resumé af det biocidholdige produkts egenskaber (i det følgende benævnt »resuméet«), i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 414/2013. I udtalelsen konkluderes det, at den sammenfaldende produktfamilie henhører under definitionen »familie af biocidholdige produkter«, jf. artikel 3, stk. 1, litra s), i forordning (EU) nr. 528/2012, at de mulige forskelle mellem den sammenfaldende produktfamilie og den tilsvarende familie af biocidholdige referenceprodukter er begrænset til oplysninger, der kan ændres administrativt i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 354/2013 (5), og at den sammenfaldende produktfamilie på grundlag af vurderingen af ovennævnte tilsvarende familie af referenceprodukter, og forudsat at den er i overensstemmelse med udkastet til resumé, opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 19, stk. 1 og 6, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(4)

Den 13. marts 2018 fremlagde agenturet udkastet til resumé for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(5)

Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og finder derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af den sammenfaldende produktfamilie, og at resuméet bør optages i registret i overensstemmelse med artikel 71, stk. 6, i denne forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der meddeles EU-godkendelse til Quat-Chem Ltd af den sammenfaldende familie af biocidholdige produkter »Quat-Chem's iodine based products« ved godkendelsesnummer EU-0018496-0000.

EU-godkendelsen gælder fra den 15. oktober 2018 indtil den 20. september 2028.

EU-godkendelsen meddeles med forbehold af overensstemmelse med resuméet, jf. bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2013 af 6. maj 2013 om fastsættelse af en procedure for godkendelse af sammenfaldende biocidholdige produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 125 af 7.5.2013, s. 4).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 af 4. september 2017 om videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, jf. Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 301 af 17.11.2017, s. 1).

(4)  ECHA opinion of 25 January 2018 on the Union authorisation of the same biocidal product family QUAT-CHEM's iodine based products (UBP-C-1177989-01-00/F).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 354/2013 af 18. april 2013 om ændringer af biocidholdige produkter, der er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 109 af 19.4.2013, s. 4).


BILAG

Resumé af produktegenskaber for en familie af biocidholdige produkter

QUAT-CHEM's iodine based products

PT03 — Veterinærhygiejne

Godkendelsesnummer: EU-0018496-0000

Referencenummer på emne i R4BP 3: EU-0018496-0000

DEL I

FØRSTE INFORMATIONSNIVEAU

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1.   Familienavn

Navn

QUAT-CHEM's iodine based products

 

 

1.2.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 - Veterinærhygiejne

 

 

1.3.   Godkendelsesindehaver

Godkendelsesindehaverens navn og adresse

Navn

Quatchem Ltd

Adresse

4 Dodgson Street, OL16 5SJ, Rochdale, Storbritannien

Godkendelsesnummer

EU-0018496-0000

Referencenummer på emne i R4BP 3

EU-0018496-0000

Godkendelsesdato

15. oktober 2018

Godkendelsens udløbsdato

30. september 2028

1.4.   Producent(er) af de biocidholdige produkter

Producentens navn

QUAT-CHEM LTD

Adressen på fabrikanten

Charter House 33 — Greek Street SK3 8AX Stockport Storbritannien

Placering af produktionsanlæg

QUAT-CHEM LTD - Charter House 33 — Greek Street SK3 8AX Stockport Storbritannien

1.5.   Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)

Aktivstof

Jod

Producentens navn

COSAYACH: SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5

Adressen på fabrikanten

Terrenos de Elena S/N Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tarapacá Chile

Placering af produktionsanlæg

Mined at: S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad.

Refined at: S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Chile


Aktivstof

Jod

Producentens navn

ACF MINERA SA

Adressen på fabrikanten

San Martín 499 Iquique Chile

Placering af produktionsanlæg

Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Chile


Aktivstof

Jod

Producentens navn

SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA

Adressen på fabrikanten

Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Chile

Placering af produktionsanlæg

Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Chile

Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Chile

2.   PRODUKTFAMILESAMMENSÆTNING OG -FORMULERING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af familien

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,25

2,5

Alkoholer, C12-14, ethoxyleret (11 mol EO gennemsnitligt molforhold)

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), -C12-14- (med lige numre)-alkyl--hydroxy

Ikke-aktivstof

68439-50-9

 

2,697

24,199

2.2.   Type(r) formulering

Formulering(er)

AL — Opløsning til brug ufortyndet

 

SL — Vandopløseligt koncentrat

DEL II

ANDET OPLYSNINGSNIVEAU — META-SPC('ER)

META-SPC 1

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER OM META-SPC 1

1.1.   Meta-SPC 1-identifikator

Identifikator

meta SPC 1: Neddypningsprodukter — klar til brug

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-1

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

 

 

2.   META-SPC 1-SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta-SPC'en 1

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,25

0,49

Alkoholer, C12-14, ethoxyleret (11 mol EO gennemsnitligt molforhold)

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), -C12-14- (med lige numre)-alkyl--hydroxy

Ikke-aktivstof

68439-50-9

 

2,697

4,993

2.2.   Type(r) formulering af meta-SPC'en 1

Formulering

AL - Opløsning til brug ufortyndet

 

 

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER FOR META-SPC'EN 1

Faresætninger

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Opbevares utilgængeligt for børn.

Vask hænder grundigt efter brug.

Bær beskyttelseshandsker.

Bær beskyttelsestøj.

Bær øjenbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META-SPC'EN 1

4.1.   Brugsbeskrivelse

Tabel 1. Anvendelse nr. 1 — Manuel eller automatisk pattedyp efter malkning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Alger

Anvendelsesområde(r)

Indendørs

Yverhygiejne efter malkning på mælkeleverende dyr — pattedyp

Anvendelsesmetode(r)

Dypning

Manuel eller automatisk yverhygiejne ved dypning efter malkning.

Dyppekop eller automatisk neddypningsystem.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

køer og bøfler (3 til 10 ml: 5 ml anbefales)

får (1,5 til 5 ml: 1,5 ml anbefales)

geder (2,5 til 6 ml: 2,5 ml anbefales)

Hyppighed: 2 til 3 gange om dagen

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

JERRYCAN I HDPE 5, 10, 22 l

TROMLE I HDPE 60, 120, 220 l

DUNK I HDPE 1 000 l

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Se generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 1.

4.1.2.   Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger

Se generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 1.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 1.

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 1.

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 1.

5.   GENERELLE RETNINGSLINJER (1) FOR ANVENDELSE AF META-SPC'EN 1

5.1.   Brugsanvisning

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug.

Produktet skal have en temperatur på over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til påfyldning af produktet i påføringsudstyret.

Fyld dyppekoppen manuelt eller automatisk med det brugsklare produkt.

Påfør manuelt eller automatisk ved at dypning af dyrets patter i hele pattens længde efter malkning.

køer og bøfler (3 til 10 ml: 5 ml anbefales)

får (1,5 til 5 ml: 1,5 ml anbefales)

geder (2,5 til 6 ml: 2,5 ml anbefales).

Lad produktet sidde indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står op, indtil produktet er tørret (mindst 5 minutter).

Inden næste malkning bruges metoden til rengøring og aftørring af patten systematisk.

Om nødvendigt gentages påføringen efter hver malkning.

Rengør påføringsudstyret regelmæssigt med lunkent vand.

5.2.   Risikoreducerende foranstaltninger

Bær beskyttelsesbriller.

Hvis desinfektion både før og efter malkning er nødvendig, skal der anvendes et biocidholdigt produkt uden jod, til yverhygiejne før malkning

5.3.   Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Tag forurenet tøj og sko af med det samme. Vask det, inden du bruger det igen.

FØRSTEHJÆLPSINSTRUKTIONER

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand.

Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt. kontaktlinser. Søg lægehjælp, hvis irritationen fortsætter.

Indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft og i en position, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af indånding af røg fra en brand kan symptomerne være forsinkede. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt:

Skyl forurenet hud med rigeligt vand. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis materialet er blevet slugt, og den eksponerede person er ved bevidsthed, gives personen små mængder at drikke. Fremkald ikke opkastning, medmindre det anvises af lægepersonalet. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Der henvises til sikkerhedsdatabladet, der er til rådighed til professionelle brugere: Det indeholder et nødtelefonnummer.

Stort spild: Afmærk, sug op med et inert absorberingsmiddel, og pump op i en nødtank. Opbevar i passende, korrekt afmærkede og lukkede beholdere til bortskaffelse. Hæld aldrig spildt produkt tilbage i originalemballagen til senere brug.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion angående affaldshåndtering af produkt og emballage

Efter afsluttet behandling bortskaffes rester og emballage i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til små, private spildevandsanlæg.

Papirservietter anvendt til at fjerne produktet og aftørre patter bortskaffes via dagrenovationen.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder

Holdbarhed: 2 år i HDPE.

Må ikke opbevares ved en højere temperatur end 30 °C.

6.   ANDRE OPLYSNINGER

7.   TREDJE OPLYSNINGSNIVEAU: ENKELTSTÅENDE PRODUKTER I META-SPC'EN 1

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Teatsan 2500

IODO GUARD 2500

Godkendelsesnummer

EU-0018496-0001 1-1

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,25

Alkoholer, C12-14, ethoxyleret (11 mol EO gennemsnitligt molforhold)

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), -C12-14- (med lige numre)-alkyl--hydroxy

Ikke-aktivstof

68439-50-9

 

2,697

META-SPC 2

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER OM META-SPC 2

1.1.   Meta-SPC 2-identifikator

Identifikator

meta SPC 2: Neddypnings-, skum-, sprøjteprodukter — Klar til brug

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-2

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

 

 

2.   META-SPC 2-SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta-SPC'en 2

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,25

0,49

Alkoholer, C12-14, ethoxyleret (11 mol EO gennemsnitligt molforhold)

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), -C12-14- (med lige numre)-alkyl--hydroxy

Ikke-aktivstof

68439-50-9

 

2,697

4,69

2.2.   Type(r) formulering af meta-SPC'en 2

Formulering

AL — Opløsning til brug ufortyndet

 

 

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER FOR META-SPC'EN 2

Faresætninger

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Opbevares utilgængeligt for børn.

Vask hænder grundigt efter brug.

Bær beskyttelseshandsker.

Bær beskyttelsestøj.

Bær øjenbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META-SPC'EN 2

4.1.   Brugsbeskrivelse

Tabel 2. Anvendelse nr. 1 — Manuel eller automatisk pattedyp, pattespray eller skumpåføring før malkning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

Indendørs

Yverhygiejne før malkning på mælkeleverende dyr — pattedyp, pattespray eller skumpåføring.

Anvendelsesmetode(r)

Dypning, skumpåføring eller sprøjtning før malkning.

Manuel eller automatisk yverhygiejne ved dypning, skumpåføring eller sprøjtning før malkning.

Dyppekop, skumpåføringskop, sprøjte, automatiseret dypning, automatiseret skumpåføring, automatiseret sprøjtning.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

køer og bøfler: 3 til 10 ml (5 til 8 ml anbefales)

får: 1,5 til 5 ml (1,5 til 3 ml anbefales)

geder: 2,5 til 6 ml (2,5 til 4 ml anbefales)

Hyppighed: 2 til 3 gange om dagen

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

JERRYCAN I HDPE 5, 10, 22 l

TROMLE I HDPE 60, 120, 220 l

DUNK I HDPE 1 000 l

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Fjern alt synligt snavs, inden produktet påføres.

Manuel eller automatisk neddypning/skumpåføring/sprøjtning på dyrets patter i hele pattens længde før malkning.

Lad produktet virke i mindst et minut.

Inden næste malkning bruges metoden til rengøring og aftørring af patten systematisk.

Se også generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 2

4.1.2.   Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger

Til manuel dypning/skumpåføring: Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet.

Til manuel sprøjtning: Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker/beskyttelsesdragt/øjenbeskyttelse. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet.

Hvis desinfektion både før og efter malkning er nødvendig, skal der anvendes et biocidholdigt produkt uden jod, til yverhygiejne efter malkning.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 2.

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 2.

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 2.

4.2.   Brugsbeskrivelse

Tabel 3. Anvendelse nr. 2 — Manuel eller automatisk pattedyp, pattespray eller skumpåføring efter malkning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Alger

Anvendelsesområde(r)

Indendørs

Yverhygiejne efter malkning på mælkeleverende dyr — pattedyp, pattespray eller skumpåføring

Anvendelsesmetode(r)

Dypning, skumpåføring eller sprøjtning efter malkning

Manuel eller automatisk yverhygiejne ved dypning, skumpåføring eller sprøjtning efter malkning

Dyppekop, skumpåføringskop, sprøjte, automatiseret dypning, automatiseret skumpåføring, automatiseret sprøjtning.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

køer og bøfler: 3 til 10 ml (5 til 8 ml anbefales)

får: 1,5 til 5 ml (1,5 til 3 ml anbefales)

geder: 2,5 til 6 ml (2,5 til 4 ml anbefales)

Hyppighed: 2 til 3 gange om dagen

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

JERRYCAN I HDPE 5, 10, 22 l

TROMLE I HDPE 60, 120, 220 l

DUNK I HDPE 1 000 l

4.2.1.   Brugsanvisning for brugere

Manuel eller automatisk dypning/skumpåføring/sprøjtning på dyrets patter i hele pattens længde efter malkning.

Lad produktet sidde indtil næste malkning. Sørg for, at køerne står op, indtil produktet er tørret. (mindst 5 minutter)

Inden næste malkning bruges metoden til rengøring og aftørring af patten systematisk.

Se også generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 2.

4.2.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Til manuel sprøjtning: Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker/beskyttelsesdragt/øjenbeskyttelse. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet.

Hvis det er nødvendigt at kombinere desinficering før og efter malkning, bør det overvejes at bruge et andet biocid, der ikke indeholder jod, til desinficering før malkningen.

4.2.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 2.

4.2.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 2.

4.2.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 2.

5.   GENERELLE RETNINGSLINJER (2) FOR ANVENDELSE AF META-SPC'EN 2

5.1.   Brugsanvisning

Se brugsspecifik vejledning for hvert anvendelsesområde.

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug.

Produktet skal have en temperatur på over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til påfyldning af produktet i påføringsudstyret. Fyld dyppekop/skumpåføringskop/sprøjten manuelt eller automatisk med det brugsklare produkt.

Om nødvendigt gentages påføringen ved hver malkning.

Rengør påføringsudstyret regelmæssigt med lunkent vand.

5.2.   Risikoreducerende foranstaltninger

Se brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger for hver anvendelse.

5.3.   Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Tag forurenet tøj og sko af med det samme. Vask det, inden du bruger det igen.

FØRSTEHJÆLPSINSTRUKTIONER

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand.

Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt. kontaktlinser. Søg lægehjælp, hvis irritationen fortsætter.

Indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft og i en position, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af indånding af røg fra en brand kan symptomerne være forsinkede. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt:

Skyl forurenet hud med rigeligt vand. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis materialet er blevet slugt, og den eksponerede person er ved bevidsthed, gives personen små mængder at drikke. Fremkald ikke opkastning, medmindre det anvises af lægepersonalet. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Der henvises til sikkerhedsdatabladet, der er til rådighed til professionelle brugere: Det indeholder et nødtelefonnummer.

Stort spild: Afmærk, sug op med et inert absorberingsmiddel, og pump op i en nødtank. Opbevar i passende, korrekt afmærkede og lukkede beholdere til bortskaffelse. Hæld aldrig spildt produkt tilbage i originalemballagen til senere brug.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion angående affaldshåndtering af produkt og emballage

Efter afsluttet behandling bortskaffes rester og emballage i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til små, private spildevandsanlæg.

Papirservietter anvendt til at fjerne produktet og aftørre patter bortskaffes via dagrenovationen.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder

Holdbarhed: 2 år i HDPE.

Må ikke opbevares ved en højere temperatur end 30 °C.

6.   ANDRE OPLYSNINGER

7.   TREDJE OPLYSNINGSNIVEAU: ENKELTSTÅENDE PRODUKTER I META-SPC'EN 2

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Teat Guard 2500

IODO SPRAY 2500

Godkendelsesnummer

EU-0018496-0002 1-2

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,25

Alkoholer, C12-14, ethoxyleret (11 mol EO gennemsnitligt molforhold)

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), -C12-14- (med lige numre)-alkyl--hydroxy

Ikke-aktivstof

68439-50-9

 

2,697

META-SPC 3

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER OM META-SPC 3

1.1.   Meta-SPC 3-identifikator

Identifikator

meta SPC 3: Neddypning, skumpåføring, sprøjtning — koncentrerede produkter

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-3

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

 

 

2.   META-SPC 3-SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta-SPC'en 3

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

2,5

2,5

Alkoholer, C12-14, ethoxyleret (11 mol EO gennemsnitligt molforhold)

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), -C12-14- (med lige numre)-alkyl--hydroxy

Ikke-aktivstof

68439-50-9

 

24,199

24,199

2.2.   Type(r) formulering af meta-SPC'en 3

Formulering

SL — Vandopløseligt koncentrat

 

 

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER FOR META-SPC'EN 3

Faresætninger

Forårsager alvorlig øjenskade.

Kan forårsage organskader (skjoldbruskkirtel) ved længerevarende eller gentagen eksponering oral.

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Kan ætse metaller.

Sikkerhedssætninger

Opbevares utilgængeligt for børn.

Indånd ikke tåge.

Indånd ikke damp.

Indånd ikke spray.

Vask hænder grundigt efter brug.

Bær beskyttelseshandsker.

Bær beskyttelsestøj.

Bær øjenbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ring omgående til en giftinformation/en læge.

Søg lægehjælp ved ubehag.

Indholdet bortskaffes i henhold til lokale/regionale/nationale/internationale bestemmelser. Beholderen bortskaffes i henhold til lokale /regionale /nationale /internationale bestemmelser.

Må kun opbevares i original emballage.

Absorber spild for at undgå materiel skade.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META-SPC'EN 3

4.1.   Brugsbeskrivelse

Tabel 4. Anvendelse nr. 1 — Manuel eller automatisk pattedyp, pattespray eller skumpåføring før malkning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

Indendørs

Yverhygiejne før malkning på mælkeleverende dyr — pattedyp, pattespray eller skumpåføring.

Anvendelsesmetode(r)

Neddypning, skumpåføring, sprøjtning -

Manuel eller automatisk yverhygiejne ved dypning, skumpåføring eller sprøjtning før malkning

Dyppekop, skumpåføringskop, sprøjte, automatiseret dypning, automatiseret skumpåføring, automatiseret sprøjtning.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

køer og bøfler: 3 til 10 ml (5 til 8 ml anbefales)

får: 1,5 til 5 ml (1,5 til 3 ml anbefales)

geder: 2,5 til 6 ml (2,5 til 4 ml anbefales)

Hyppighed: 2 til 3 gange om dagen

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

JERRYCAN I HDPE 5, 10, 22 l

TROMLE I HDPE 60, 120, 220 l

DUNK I HDPE 1 000 l

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Klargør en fortynding på 10 % (% vol: 10 ml produkt, tilføj vand op til 100 ml) for bakteriedræbende og gærdræbende virkning.

Fyld neddypningskop/skumpåføringskop/sprøjten manuelt eller automatisk med den klargjorte fortynding.

Fjern alt synligt snavs, inden produktet påføres.

Manuel eller automatisk neddypning/skumpåføring/sprøjtning på dyrets patter i hele pattens længde inden malkning.

Lad produktet virke i mindst et minut.

Inden næste malkning bruges metoden til rengøring og aftørring af patten systematisk.

Se også generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 3

4.1.2.   Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger

Til manuel sprøjtning skal der bruges kemikalieresistente beskyttelseshandsker (handskematerialet angives af indehaveren af markedsføringstilladelsen i produktoplysningerne)/beskyttelsesdragt/øjenbeskyttelse.

Hvis desinfektion både før og efter malkning er nødvendig, skal der anvendes et biocidholdigt produkt uden jod, til yverhygiejne efter malkning.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 3.

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 3.

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 3.

4.2.   Brugsbeskrivelse

Tabel 5. Anvendelse nr. 2 — Manuel eller automatisk pattedyp, pattespray eller skumpåføring efter malkning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Alger

Virus

Anvendelsesområde(r)

Indendørs

Yverhygiejne efter malkning på mælkeleverende dyr — pattedyp, pattespray eller skumpåføring.

Anvendelsesmetode(r)

Dypning, skumpåføring, sprøjtning

Manuel eller automatisk yverhygiejne ved dypning, skumpåføring eller sprøjtning efter malkning.

Dyppekop, skumpåføringskop, sprøjte, automatiseret dypning, automatiseret skumpåføring, automatiseret sprøjtning.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Til desinfektion af bakterier, gær og alger skal en fortynding på 10 % (% vol: 10 ml produkt, tilføj vand op til 100 ml) klargøres.

Til desinfektion af virus skal en fortynding på 20 % (% vol: 20 ml produkt, tilføj vand op til 100 ml) klargøres:

køer og bøfler: 3 til 10 ml (5 til 8 ml anbefales)

får: 1,5 til 5 ml (1,5 til 3 ml anbefales)

geder: 2,5 til 6 ml (2,5 til 4 ml anbefales)

Hyppighed: 2 til 3 gange om dagen.

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

JERRYCAN I HDPE 5, 10, 22 l

TROMLE I HDPE 60, 120, 220 l

DUNK I HDPE 1 000 l

4.2.1.   Brugsanvisning for brugere

Klargør en fortynding på 10 % (% vol: 10 ml produkt, tilføj vand op til 100 ml) for bakteriedræbende, gærdræbende og algedræbende virkning eller 20 % (% vol: 20 ml produkt, tilføj vand op til 100 ml), hvis virusdræbende virkning også er nødvendig.

Fyld dyppekop/skumpåføringskop/sprøjten manuelt eller automatisk med den klargjorte fortynding.

Manuel eller automatisk dypning/skumpåføring/sprøjtning på dyrets patter i hele pattens længde efter malkning.

Lad produktet sidde indtil næste malkning. Sørg for, at køerne står op, indtil produktet er tørret. (mindst 5 minutter)

Inden næste malkning bruges metoden til rengøring og aftørring af patten systematisk.

Se også generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 3.

4.2.2.   Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger

Til manuel sprøjtning: Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker/beskyttelsesdragt/øjenbeskyttelse. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet.

Hvis desinfektion både før og efter malkning er nødvendig, skal der anvendes et biocidholdigt produkt uden jod, til yverhygiejne før malkning.

4.2.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 3.

4.2.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 3.

4.2.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se generelle retningslinjer for anvendelse af meta SPC 3.

5.   GENERELLE RETNINGSLINJER (3) FOR ANVENDELSE AF META-SPC'EN 3

5.1.   Brugsanvisning

Se brugsanvisning for hvert anvendelsesområde.

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug.

Produktet skal have en temperatur på over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til påfyldning af produktet i påføringsudstyret. Fyld dyppekop/skumpåføringskop/sprøjten manuelt eller automatisk med den klargjorte fortynding.

Om nødvendigt gentages påføringen ved hver malkning

Rengør påføringsudstyret regelmæssigt med lunkent vand.

5.2.   Risikoreducerende foranstaltninger

Se brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger for hvert anvendelsesområde.

5.3.   Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Tag forurenet tøj og sko af med det samme. Vask det, inden du bruger det igen.

I tilfælde af besvimelse kontaktes en læge. Vis dette sikkerhedsdatablad til lægen.

FØRSTEHJÆLPSINSTRUKTIONER

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand.

Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt. kontaktlinser. Søg lægehjælp hvis irritationen fortsætter.

Indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft og i en position, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af indånding af røg fra en brand kan symptomerne være forsinkede. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt:

Skyl forurenet hud med rigeligt vand. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis materialet er blevet slugt, og den eksponerede person er ved bevidsthed, gives personen små mængder at drikke. Fremkald ikke opkastning, medmindre det anvises af lægepersonalet. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Der henvises til sikkerhedsdatabladet, der er til rådighed til professionelle brugere: Det indeholder et nødtelefonnummer.

Stort spild: Afmærk, sug op med et inert absorberingsmiddel, og pump op i en nødtank. Opbevar i passende, korrekt afmærkede og lukkede beholdere til bortskaffelse. Hæld aldrig spildt produkt tilbage i originalemballagen til senere brug.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion angående affaldshåndtering af produkt og emballage

Efter afsluttet behandling bortskaffes rester og emballage i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til små, private spildevandsanlæg.

Papirservietter anvendt til at fjerne produktet og aftørre patter bortskaffes via dagrenovationen.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder

Holdbarhed: 2 år i HDPE.

Må ikke opbevares ved en højere temperatur end 30 °C.

6.   ANDRE OPLYSNINGER

7.   TREDJE OPLYSNINGSNIVEAU: ENKELTSTÅENDE PRODUKTER I META-SPC'EN 3

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Teat Guard Concentrate 1:4

IODO GUARD CONCENTRATE 1:4

Godkendelsesnummer

EU-0018496-0003 1-3

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

2,5

Alkoholer, C12-14, ethoxyleret (11 mol EO gennemsnitligt molforhold)

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), -C12-14- (med lige numre)-alkyl--hydroxy

Ikke-aktivstof

68439-50-9

 

24,199

META-SPC 4

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER OM META-SPC 4

1.1.   Meta-SPC 4-identifikator

Identifikator

meta SPC 4: Neddypningsprodukter med virusdræbende virkning — Klar til brug

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-4

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

 

 

2.   META-SPC 4-SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta-SPC'en 4

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,5

0,5

Alkoholer, C12-14, ethoxyleret (11 mol EO gennemsnitligt molforhold)

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), -C12-14- (med lige numre)-alkyl--hydroxy

Ikke-aktivstof

68439-50-9

 

4,993

4,993

2.2.   Type(r) formulering af meta-SPC'en 4

Formulering

AL — Opløsning til brug ufortyndet

 

 

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER FOR META-SPC'EN 4

Faresætninger

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Opbevares utilgængeligt for børn.

Vask hænder grundigt efter brug.

Bær beskyttelseshandsker.

Bær beskyttelsestøj.

Bær øjenbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META-SPC'EN 4

4.1.   Brugsbeskrivelse

Tabel 6. Anvendelse nr. 1 — Manuel eller automatisk pattedyp efter malkning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Alger

Virus

Anvendelsesområde(r)

Indendørs

Yverhygiejne efter malkning på mælkeleverende dyr — pattedyp

Anvendelsesmetode(r)

Neddypning -

Manuel eller automatisk yverhygiejne ved dypning efter malkning.

Dyppekop eller automatisk neddypningssystem.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

køer og bøfler (3 til 10 ml: 5 ml anbefales)

får (1,5 til 5 ml: 1,5 ml anbefales)

geder (2,5 til 6 ml: 2,5 ml anbefales)

Hyppighed: 2 til 3 gange om dagen

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

JERRYCAN I HDPE 5, 10, 22 l

TROMLE I HDPE 60, 120, 220 l

DUNK I HDPE 1 000 l

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Se generel vejledning i brug af meta SPC 4.

4.1.2.   Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger

Se generel vejledning i brug af meta SPC 4.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se generel vejledning i brug af meta SPC 4.

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se generel vejledning i brug af meta SPC 4.

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se generel vejledning i brug af meta SPC 4.

5.   GENERELLE RETNINGSLINJER (4) FOR ANVENDELSE AF META-SPC'EN 4

5.1.   Brugsanvisning

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug.

Produktet skal have en temperatur på over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til påfyldning af produktet i påføringsudstyret. Fyld dyppekop manuelt eller automatisk med det brugsklare produkt.

Påfør manuelt eller automatisk ved at neddyppe dyrets dyrets patter i hele pattens længde efter malkning.

køer og bøfler (3 til 10 ml: 5 ml anbefales)

får (1,5 til 5 ml: 1,5 ml anbefales)

geder (2,5 til 6 ml: 2,5 ml anbefales).

Lad produktet sidde indtil næste malkning. Sørg for, at køerne står op, indtil produktet er tørret (mindst 5 minutter).

Inden næste malkning bruges metoden til rengøring og aftørring af patten systematisk.

Om nødvendigt gentages påføringen efter hver malkning.

Rengør påføringsudstyret regelmæssigt med lunkent vand.

5.2.   Risikoreducerende foranstaltninger

Bær beskyttelsesbriller.

Hvis desinfektion både før og efter malkning er nødvendig, skal der anvendes et biocidholdigt produkt uden jod, til yverhygiejne før malkning.

5.3.   Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Tag forurenet tøj og sko af med det samme. Vask det, inden du bruger det igen.

FØRSTEHJÆLPSINSTRUKTIONER

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand.

Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt. kontaktlinser. Søg lægehjælp, hvis irritationen fortsætter.

Indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft og i en position, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af indånding af røg fra en brand kan symptomerne være forsinkede. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt:

Skyl forurenet hud med rigeligt vand. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis materialet er blevet slugt, og den eksponerede person er ved bevidsthed, gives personen små mængder at drikke. Fremkald ikke opkastning, medmindre det anvises af lægepersonalet. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Der henvises til sikkerhedsdatabladet, der er til rådighed til professionelle brugere: Det indeholder et nødtelefonnummer.

Stort spild: Afmærk, sug op med et inert absorberingsmiddel, og pump op i en nødtank. Opbevar i passende, korrekt afmærkede og lukkede beholdere til bortskaffelse. Hæld aldrig spildt produkt tilbage i originalemballagen til senere brug.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion angående affaldshåndtering af produkt og emballage

Efter afsluttet behandling bortskaffes rester og emballage i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til små, private spildevandsanlæg.

Papirservietter anvendt til at fjerne produktet og aftørre patter bortskaffes via dagrenovationen.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder

Holdbarhed: 2 år i HDPE.

Må ikke opbevares ved en højere temperatur end 30 °C.

6.   ANDRE OPLYSNINGER

7.   TREDJE OPLYSNINGSNIVEAU: ENKELTSTÅENDE PRODUKTER I META-SPC'EN 4

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Teatsan 5000

IODO GUARD 5000

Godkendelsesnummer

EU-0018496-0004 1-4

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,5

Alkoholer, C12-14, ethoxyleret (11 mol EO gennemsnitligt molforhold)

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), -C12-14- (med lige numre)-alkyl--hydroxy

Ikke-aktivstof

68439-50-9

 

4,993

META-SPC 5

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER OM META-SPC 5

1.1.   Meta-SPC 5-identifikator

Identifikator

meta SPC 5: Neddypnings-, skum-, sprøjteprodukter 5 500 ppm — Klar til brug

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-5

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

 

 

2.   META-SPC 5-SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta-SPC'en 5

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,55

0,55

Alkoholer, C12-14, ethoxyleret (11 mol EO gennemsnitligt molforhold)

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), -C12-14- (med lige numre)-alkyl--hydroxy

Ikke-aktivstof

68439-50-9

 

4,69

4,69

2.2.   Type(r) formulering af meta-SPC'en 5

Formulering

AL — Opløsning til brug ufortyndet

 

 

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER FOR META-SPC'EN 5

Faresætninger

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Opbevares utilgængeligt for børn.

Vask hænder grundigt efter brug.

Bær beskyttelseshandsker.

Bær beskyttelsestøj.

Bær øjenbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META-SPC'EN 5

4.1.   Brugsbeskrivelse

Tabel 7. Anvendelse nr. 1 — Manuel eller automatisk pattedyp, pattespray eller skumpåføring før malkning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde(r)

Indendørs

Yverhygiejne før malkning på mælkeleverende dyr — pattedyp, pattespray eller skumpåføring

Anvendelsesmetode(r)

Dypning, skumpåføring, sprøjtning

Manuel eller automatisk yverhygiejne ved neddypning, skumpåføring eller sprøjtning før malkning

Dyppekop, skumpåføringskop, sprøjte, automatiseret dypning, automatiseret skumpåføring, automatiseret sprøjtning.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

køer og bøfler: 3 til 10 ml (5 til 8 ml anbefales)

får: 1,5 til 5 ml (1,5 til 3 ml anbefales)

geder: 2,5 til 6 ml (2,5 til 4 ml anbefales)

Hyppighed: 2 til 3 gange om dagen

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

JERRYCAN I HDPE 5, 10, 22 l

TROMLE I HDPE 60, 120, 220 l

DUNK I HDPE 1 000 l

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Fyld dyppekop/skumpåføringskop/sprøjten manuelt eller automatisk med det brugsklare produkt.

Fjern alt synligt snavs, inden produktet påføres.

Manuel eller automatisk dypning/skumpåføring/sprøjtning på dyrets patter i hele pattens længde før malkning.

Lad produktet virke i mindst et minut.

Inden næste malkning bruges metoden til rengøring og aftørring af patten systematisk.

Se også generel vejledning i brug af meta SPC 5.

4.1.2.   Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger

Til manuel pattedyp/skumpåføring: Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet.

Til manuel sprøjtning: Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker /beskyttelsesdragt /øjenbeskyttelse. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet.

Hvis desinfektion både før og efter malkning er nødvendig, skal der anvendes et biocidholdigt produkt uden jod, til yverhygiejne efter malkning.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se generel vejledning i brug af meta SPC 5.

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se generel vejledning i brug af meta SPC 5.

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se generel vejledning i brug af meta SPC 5.

4.2.   Brugsbeskrivelse

Tabel 8. Anvendelse nr. 2 — Manuel eller automatisk pattedyp, pattespray eller skumpåføring efter malkning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis det er relevant, en nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

Bakterier

Gær

Alger

Virus

Anvendelsesområde(r)

Indendørs

Yverhygiejne efter malkning på mælkeleverende dyr — pattedyp, pattespray eller skumpåføring

Anvendelsesmetode(r)

Neddypning, skumpåføring, sprøjtning -

Manuel eller automatisk yverhygiejne ved dypning, skumpåføring eller sprøjtning efter malkning

Dyppekop, skumpåføringskop, sprøjte, automatiseret dypning, automatiseret skumpåføring, automatiseret sprøjtning.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

køer og bøfler: 3 til 10 ml (5 til 8 ml anbefales)

får: 1,5 til 5 ml (1,5 til 3 ml anbefales)

geder: 2,5 til 6 ml (2,5 til 4 ml anbefales)

Hyppighed: 2 til 3 gange om dagen

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballeringsmateriale

JERRYCAN I HDPE 5, 10, 22 l

TROMLE I HDPE 60, 120, 220 l

DUNK I HDPE 1 000 l

4.2.1.   Brugsanvisning for brugere

Fyld dyppekop/skumpåføringskop/sprøjten manuelt eller automatisk med det brugsklare produkt.

Manuel eller automatisk dypning/skumpåføring/sprøjtning på dyrets patter i hele pattens længde efter malkning.

Lad produktet sidde indtil næste malkning. Sørg for, at køerne står op, indtil produktet er tørret. (mindst 5 minutter)

Inden næste malkning bruges metoden til rengøring og aftørring af patten systematisk.

Se også generel vejledning i brug af meta SPC 5.

4.2.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Til manuel sprøjtning: Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker /beskyttelsesdragt /øjenbeskyttelse. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet.

Hvis desinfektion både før og efter malkning er nødvendig, skal der anvendes et biocidholdigt produkt uden jod, til yverhygiejne før malkning.

4.2.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se generel vejledning i brug af meta SPC 5.

4.2.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se generel vejledning i brug af meta SPC 5.

4.2.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se generel vejledning i brug af meta SPC 5.

5.   GENERELLE RETNINGSLINJER (5) FOR ANVENDELSE AF META-SPC'EN 5

5.1.   Brugsanvisning

Se brugsanvisning for hvert anvendelsesområde.

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug.

Produktet skal have en temperatur på over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til påfyldning af produktet i påføringsudstyret.

Om nødvendigt gentages påføringen ved hver malkning

Rengør påføringsudstyret regelmæssigt med lunkent vand.

5.2.   Risikoreducerende foranstaltninger

Se brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger for hvert anvendelsesområde.

5.3.   Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Tag forurenet tøj og sko af med det samme. Vask det, inden du bruger det igen.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand.

Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt. kontaktlinser. Søg lægehjælp, hvis irritationen fortsætter.

Indånding:

Flyt omgående personen ud i frisk luft og i en position, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af indånding af røg fra en brand kan symptomerne være forsinkede. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigeligt vand. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Indtagelse: Skyld munden med vand. Hvis materialet er blevet slugt, og den eksponerede person er ved bevidsthed, gives personen små mængder vand at drikke. Fremkald ikke opkastning, medmindre det anvises af lægepersonalet. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Der henvises til sikkerhedsdatabladet, der er til rådighed til professionelle brugere: Det indeholder et nødtelefonnummer.

Stort spild: Afmærk, sug op med et inert absorberingsmiddel, og pump op i en nødtank. Opbevar i passende, korrekt afmærkede og lukkede beholdere til bortskaffelse. Hæld aldrig spildt produkt tilbage i originalemballagen til senere brug.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion angående affaldshåndtering af produkt og emballage

Efter afsluttet behandling bortskaffes rester og emballage i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til små, private spildevandsanlæg.

Papirservietter anvendt til at fjerne produktet og aftørre patter bortskaffes via dagrenovationen.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder

Holdbarhed: 2 år i HDPE.

Må ikke opbevares ved en højere temperatur end 30 °C.

6.   ANDRE OPLYSNINGER

7.   TREDJE OPLYSNINGSNIVEAU: ENKELTSTÅENDE PRODUKTER I META-SPC'EN 5

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Teat Guard 5500

IODO SPRAY 5500

Godkendelsesnummer

EU-0018496-0005 1-5

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,55

Alkoholer, C12-14, ethoxyleret (11 mol EO gennemsnitligt molforhold)

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), -C12-14- (med lige numre)-alkyl--hydroxy

Ikke-aktivstof

68439-50-9

 

4,69


(1)  Brugsanvisning, risikobegrænsende foranstaltninger og andre retningslinjer for anvendelse i henhold til dette afsnit er gyldige for alle godkendte anvendelser i henhold til meta-SPC'en 1.

(2)  Brugsanvisning, risikobegrænsende foranstaltninger og andre retningslinjer for anvendelse i henhold til dette afsnit er gyldige for alle godkendte anvendelser i henhold til meta-SPC'en 2.

(3)  Brugsanvisning, risikobegrænsende foranstaltninger og andre retningslinjer for anvendelse i henhold til dette afsnit er gyldige for alle godkendte anvendelser i henhold til meta-SPC'en 3.

(4)  Brugsanvisning, risikobegrænsende foranstaltninger og andre retningslinjer for anvendelse i henhold til dette afsnit er gyldige for alle godkendte anvendelser i henhold til meta-SPC'en 4.

(5)  Brugsanvisning, risikobegrænsende foranstaltninger og andre retningslinjer for anvendelse i henhold til dette afsnit er gyldige for alle godkendte anvendelser i henhold til meta-SPC'en 5.


Top