EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1263

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/644

C/2018/6007

OJ L 238, 21.9.2018, p. 65–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1263/oj

21.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 238/65


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263

af 20. september 2018

om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/644

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/644 af 18. april 2018 om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester (1), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved forordning (EU) 2018/644 fastsat særlige bestemmelser med henblik på at forbedre grænseoverskridende pakkeleveringstjenester ud over de bestemmelser, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF (2). Bestemmelserne vedrører navnlig myndighedstilsyn i forbindelse med pakkeleveringstjenester og gennemsigtigheden af takster for visse grænseoverskridende pakkeleveringstjenester.

(2)

Der stilles ved forordning (EU) 2018/644 krav om, at pakkeleveringsvirksomheder indgiver oplysninger om sig selv til den nationale forvaltningsmyndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret, ved hjælp af et skema opstillet af Kommissionen.

(3)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) 2018/644 skal pakkeleveringsvirksomhederne kun indgive oplysningerne om sig selv én gang, og de skal underrette den nationale forvaltningsmyndighed om enhver ændring af disse oplysninger inden for en frist på 30 dage. I henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2018/644 skal der indgives oplysninger om pakkeleveringsvirksomhedens aktiviteter hvert år. Der bør derfor opstilles to særskilte skemaer til indgivelse af de pågældende oplysninger.

(4)

For at undgå dobbelttælling af pakker bør pakkeleveringsvirksomhederne ved indgivelse af oplysninger om antallet af og omsætningen for pakker, som er blevet håndteret i løbet af det foregående kalenderår, angive, hvorvidt der er indgået aftale om pakkeleveringstjenesterne med afsenderen eller pakkerne håndteres på vegne af en anden pakkeleveringsvirksomhed. De oplysninger, der indgives, bør også omfatte oplysninger om, hvorvidt pakkerne sendes til eller modtages fra destinationer inden for eller uden for Unionen, da dette vil have indflydelse på etaperne i den postleveringskæde, der varetages af den pågældende virksomhed.

(5)

Da de oplysninger, der anmodes om, skal behandles af medlemsstaternes nationale forvaltningsmyndigheder, og i betragtning af disse myndigheders ekspertise er skemaerne blevet udarbejdet i tæt samarbejde med Gruppen af Europæiske Forvaltningsmyndigheder for Posttjenester.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Skemaerne til indgivelse af de i artikel 4, stk. 1 og 3, i forordning (EU) 2018/644 omhandlede oplysninger er opstillet i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 112 af 2.5.2018, s. 19.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet (EFT L 15 af 21.1.1998, s. 14).


BILAG I

Image Tekst af billedet

BILAG II

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

Top