Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1262

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1262 af 20. september 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 1-methylcyclopropen, beta-cyfluthrin, chlorothalonil, chlorotoluron, clomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamon, fosthiazat, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, thiophanat-methyl og tribenuron (EØS-relevant tekst.)

C/2018/5958

OJ L 238, 21.9.2018, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1262/oj

21.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 238/62


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1262

af 20. september 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 1-methylcyclopropen, beta-cyfluthrin, chlorothalonil, chlorotoluron, clomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamon, fosthiazat, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, thiophanat-methyl og tribenuron

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder en liste over de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne 1-methylcyclopropen, beta-cyfluthrin, chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamon, fosthiazat, indoxacarb, MCPA, MCPB, thiophanat-methyl og tribenuron blev senest forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1511 (3). Godkendelsesperioderne for disse stoffer udløber den 31. oktober 2018.

(3)

Godkendelsesperioden for aktivstoffet diuron udløber den 30. september 2018.

(4)

Godkendelsesperioden for aktivstofferne clomazon, fludioxonil og prosulfocarb udløber den 31. oktober 2018.

(5)

Der er i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (4) blevet indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af disse stoffer.

(6)

Da vurderingen af stofferne er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(7)

I betragtning af formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke fornyes, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, fastsætter Kommissionen udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende inden nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke fornyes. For så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof fornys, vil Kommissionen, afhængigt af omstændighederne, bestræbe sig på at fastsætte den tidligst mulige anvendelsesdato.

(8)

I betragtning af at godkendelsen af aktivstoffet diuron udløber den 30. september 2018, bør denne forordning træde i kraft snarest muligt.

(9)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1511 af 30. august 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 1-methylcyclopropen, beta-cyfluthrin, chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamon, forchlorfenuron, fosthiazat, indoxacarb, iprodion, MCPA, MCPB, silthiofam, thiophanat-methyl og tribenuron (EUT L 224 af 31.8.2017, s. 115).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 40 (»Deltamethrin«) ændres datoen til »31. oktober 2019«.

2)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 48 (»Beta-cyfluthrin«) ændres datoen til »31. oktober 2019«.

3)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 64 (»Flurtamon«) ændres datoen til »31. oktober 2019«.

4)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 65 (»Flufenacet«) ændres datoen til »31. oktober 2019«.

5)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 67 (»Dimethenamid-p«) ændres datoen til »31. oktober 2019«.

6)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 69 (»Fosthiazat«) ændres datoen til »31. oktober 2019«.

7)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 101 (»Chlorothalonil«) ændres datoen til »31. oktober 2019«.

8)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 102 (»Chlorotoluron«) ændres datoen til »31. oktober 2019«.

9)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 103 (»Cypermethrin«) ændres datoen til »31. oktober 2019«.

10)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 104 (»Daminozid«) ændres datoen til »31. oktober 2019«.

11)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 105 (»Thiophanat-methyl«) ændres datoen til »31. oktober 2019«.

12)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 106 (»Tribenuron«) ændres datoen til »31. oktober 2019«.

13)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 107 (»MCPA«) ændres datoen til »31. oktober 2019«.

14)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 108 (»MCPB«) ændres datoen til »31. oktober 2019«.

15)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 117 (»1-methylcyclopropen«) ændres datoen til »31. oktober 2019«.

16)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 119 (»Indoxacarb«) ændres datoen til »31. oktober 2019«.

17)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 160 (»Prosulfocarb«) ændres datoen til »31. oktober 2019«.

18)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 161 (»Fludioxonil«) ændres datoen til »31. oktober 2019«.

19)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 162 (»Clomazon«) ændres datoen til »31. oktober 2019«.

20)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 192 (»Diuron«) ændres datoen til »30. september 2019«.


Top