EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1259

Kommissionens forordning (EU) 2018/1259 af 20. september 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 873/2012 om overgangsforanstaltninger vedrørende EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår forlængelse af overgangsperioden, jf. artikel 4 i førstnævnte forordning, for aromaen »grillaromakoncentrat (vegetabilsk)« (FL-nr. 21.002) (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6004

OJ L 238, 21.9.2018, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1259/oj

21.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 238/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1259

af 20. september 2018

om ændring af forordning (EU) nr. 873/2012 om overgangsforanstaltninger vedrørende EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår forlængelse af overgangsperioden, jf. artikel 4 i førstnævnte forordning, for aromaen »grillaromakoncentrat (vegetabilsk)« (FL-nr. 21.002)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (1), særlig artikel 25, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1334/2008 indeholder en EU-liste over aromaer og udgangsmaterialer, der er godkendt til anvendelse i og på fødevarer, og disses anvendelsesbetingelser.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 (3) blev der vedtaget en liste over aromastoffer, og listen blev indsat i bilag I, del A, til forordning (EF) nr. 1334/2008.

(3)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 blev der ligeledes indført del B (»Aromapræparater«), del C (»Reaktionsaromaer«), del D (»Aromaforstadier«), del E (»Andre aromaer«) og del F (»Udgangsmaterialer«) i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008. Del B-F i bilaget svarer til de kategorier af aromaer og udgangsmaterialer, der er omhandlet i artikel 9, litra b)-f), i forordning (EF) nr. 1334/2008. Del B-F indeholder ingen oplysninger.

(4)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 873/2012 (4) er der fastsat en række overgangsforanstaltninger på det tidspunkt, hvor EU-listen over aromaer for første gang oprettes.

(5)

Ved forordning (EU) nr. 873/2012 er den 22. oktober 2015 fastsat som frist for indgivelse af ansøgninger om aromaer og udgangsmaterialer, der er omhandlet i artikel 9, litra b)-f), i forordning (EF) nr. 1334/2008, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1331/2008. Ved samme forordning blev der også fastsat en overgangsperiode for fødevarer, der indeholder disse aromastoffer, i afventning af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (»autoritetens«) evaluering af de fremsendte ansøgninger.

(6)

I overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EU) nr. 873/2012 blev der den 20. oktober 2015 indgivet en ansøgning om godkendelse af aromaen »grillaromakoncentrat (vegetabilsk)« (FL-nr. 21.002), som tilhører kategorien »andre aromaer«, som omhandlet i samme forordnings artikel 9, litra e).

(7)

Den 5. oktober 2017 anmodede autoriteten ansøgeren om senest den 5. august 2018 at forelægge yderligere videnskabelige oplysninger og toksikologiske undersøgelser. Kommissionen underrettede ansøgeren og autoriteten om, at disse undersøgelser er ved at blive gennemført, således at de ønskede oplysninger kan forelægges inden fristens udløb.

(8)

Såfremt de ønskede oplysninger ikke forelægges inden fristens udløb, bør artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1331/2008 af hensyn til retssikkerheden finde anvendelse med henblik på at afslutte den fælles procedure for opdatering af fællesskabslisten.

(9)

I overensstemmelse med målene i forordning (EF) nr. 1334/2008 og med henblik på at sikre retssikkerheden vedrørende fødevarer, der indeholder aromaen »grillaromakoncentrat (vegetabilsk)« (FL-nr. 21.002), bør den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 4 i forordning (EU) nr. 873/2012, forlænges midlertidigt for denne ansøgning, indtil autoriteten har afsluttet sin evaluering.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   I artikel 4 i forordning (EU) nr. 873/2012 indsættes følgende som stk. 2:

»2.   Fødevarer, der indeholder aromaen »grillaromakoncentrat (vegetabilsk)« (FL-nr. 21.002), som tilhører kategorien »andre aromaer«, og som er lovligt markedsført eller mærket før den 22. april 2020, kan markedsføres indtil datoen for deres mindste holdbarhed eller sidste anvendelsesdato. Såfremt de oplysninger, som Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har anmodet om, ikke er forelagt senest den 5. august 2018, afsluttes ansøgningsproceduren i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1331/2008.«

2.   Den oprindelige tekst i artikel 4 bliver til stk. 1.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 23. april 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 af 1. oktober 2012 om vedtagelse af listen over aromastoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96, om indsættelse af listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 og Kommissionens afgørelse 1999/217/EF (EUT L 267 af 2.10.2012, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 873/2012 af 1. oktober 2012 om overgangsforanstaltninger vedrørende EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 (EUT L 267 af 2.10.2012, s. 162).


Top