EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1229

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1229 af 25. maj 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin (EØS-relevant tekst.)

C/2018/3097

OJ L 230, 13.9.2018, p. 1–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/02/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 27/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj

13.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1229

af 25. maj 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (1), særlig artikel 6, stk. 5, og artikel 7, stk. 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, idet de vedrører foranstaltninger til forebyggelse og håndtering af afviklingsfejl og tilskyndelse til afviklingsdisciplin ved hjælp af overvågning af afviklingsfejl, inddrivelse og fordeling af bøder for afviklingsfejl og ved præcisering af de operationelle detaljer i dækningskøbsproceduren. For at sikre sammenhæng mellem disse bestemmelser, og for at de personer, der er omfattet af de pågældende forpligtelser, lettere kan danne sig et samlet overblik over og nem adgang til dem, bør bestemmelserne samles i én enkelt forordning.

(2)

I betragtning af de finansielle markeders globale natur bør der tages behørigt hensyn til principperne for finansielle markedsinfrastrukturer, som Betalings- og Værdipapirafviklingsudvalget og Den Internationale Børstilsynsorganisation (»CPSS-IOSCO-principperne«) udstedte i april 2012, og som tjener som et globalt benchmark for reguleringsmæssige krav til værdipapircentraler (CSD'er). Der bør tillige tages hensyn til anbefalingerne for værdipapirafviklingssystemer (Recommendations for Securities Settlement Systems) fra Betalings- og Værdipapirafviklingsudvalget og Den Internationale Børstilsynsorganisation, som omfatter handelsbekræftelse, afviklingscyklusser og værdipapirudlån.

(3)

Med henblik på at sikre en konsekvent anvendelse af forordning (EU) nr. 909/2014 og for at fastlægge de tekniske begreber, der er nødvendige for anvendelse af nærværende forordning, bør der defineres en række begreber.

(4)

Investeringsselskaber bør sikre, at de råder over alle de nødvendige afviklingsinformationer i så god tid, at det er muligt at sikre en mål- og omkostningseffektiv afvikling af transaktioner. Først og fremmest bør investeringsselskaber, der ikke ligger inde med de nødvendige afviklingsinformationer, kommunikere med deres kunder med henblik på at indhente de oplysninger, der er relevante for en effektiv afvikling, herunder de standardiserede data, der er nødvendige for afviklingsproceduren.

(5)

Der bør tilskyndes til straight-through processing (STP), idet markedsomfattende brug af STP er af afgørende betydning, både for at kunne opretholde høje afviklingsrater, i takt med at mængderne øges, og for at sikre rettidig afvikling af grænseoverskridende handler. Dertil kommer, at både direkte og indirekte markedsdeltagere bør have den interne automatisering, der er nødvendig for at få det fulde udbytte af de tilgængelige STP-løsninger, på plads. I denne sammenhæng bør investeringsselskaber tilbyde deres professionelle kunder muligheden for at sende bekræftelser og tildelingsoplysninger elektronisk, navnlig ved hjælp af internationale åbne kommunikationsprocedurer og -standarder for meddelelser og referencedata. CSD'er bør endvidere lette STP og, i forbindelse med behandling af afviklingsinstrukser, anvende procedurer, der er udviklet til som standard at fungere på et automatiseret grundlag.

(6)

CSD'er bør tilbyde mulighed for matchning dagen igennem med henblik på at tilskynde til tidlig afvikling på den planlagte afviklingsdato.

(7)

CSD'er bør pålægge deltagere i deres værdipapirafviklingssystemer at anvende en liste over obligatoriske matchningsfelter til matchning af afviklingsinstrukser, med det formål at befordre afviklingen og sikre konsekvens på tværs af værdipapirafviklingssystemerne.

(8)

CSD'er bør operere med solide og effektive systemfunktioner, politikker og procedurer, som gør det muligt for dem at befordre og skabe incitamenter til afvikling på den planlagte afviklingsdato.

(9)

CSD'er bør give deltagere realtidsadgang til oplysninger om statussen for deres afviklingsinstrukser i de værdipapirafviklingssystemer, de driver, med henblik på at fremme og skabe incitamenter til rettidig afvikling blandt deltagerne.

(10)

CSD'er bør tilbyde deltagere i deres værdipapirafviklingssystemer realtidsbruttoafvikling, eller i hvert fald flere afviklingsmuligheder dagen igennem hver forretningsdag til gennemførelse af endelig afvikling intradag.

(11)

CSD'ers pligt til at operere med systemfunktioner bør afhænge af de pågældende CSD'ers afviklingseffektivitet. Visse systemfunktioner bør således ikke være obligatoriske, hvis værdien og andelen af afviklingsfejl i det værdipapirafviklingssystem, der drives af en CSD, ikke overskrider visse, på forhånd fastsatte tærskler.

(12)

Med henblik på at lette overvågningen af afviklingsfejl bør CSD'er anvende en harmoniseret metode til indberetning af afviklingsfejl til de kompetente myndigheder og de relevante myndigheder. Denne metode bør omfatte en fælles liste over punkter, der skal indberettes, samt hyppigheden af de indberetninger, der skal indsendes. Afviklingsinstrukser, der indgives i det værdipapirafviklingssystem, der drives af en CSD, bør overvåges hver dag, indtil de er afviklet eller annulleret.

(13)

CSD'er bør etablere operationelle ordninger med de deltagere, der har den højeste andel af afviklingsfejl, samt, i det omfang det er praktisk muligt, med de relevante centrale modparter (CCP'er) og markedspladser, med det formål at fastslå de væsentligste årsager til afviklingsfejl.

(14)

CSD'er bør sende månedlige indberetninger af afviklingsfejl til deres kompetente myndigheder og relevante myndigheder. De kompetente myndigheder bør også om nødvendigt kunne anmode om supplerende oplysninger om afviklingsfejl eller hyppigere indberetninger, så de kan varetage deres opgaver. De anmodende kompetente myndigheder bør uden unødigt ophold dele sådanne supplerende oplysninger med de relevante myndigheder.

(15)

Med henblik på at fremme gennemsigtighed og gøre det lettere at sammenligne afviklingsfejl i hele Unionen bør CSD'er anvende et fælles skema til videregivelse af data om afviklingsfejl til den brede offentlighed.

(16)

For at sikre en konsekvent anvendelse af kravene vedrørende afviklingsdisciplin for CSD'er bør der fastsættes nærmere bestemmelser om identifikation af alle transaktioner, der stadig ikke er afviklet efter den planlagte afviklingsdato, gennemførelse af dækningskøbsproceduren, hvor det er relevant, og anvendelse af de sanktionsmekanismer, der oprettes af en CSD, herunder tidspunktet for beregning samt inddrivelse og fordeling af bøder.

(17)

Regler vedrørende procedurerne for inddrivelse og fordeling af bøder for afviklingsfejl bør anvendes i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/389 (2).

(18)

For at sikre, at bøder for afviklingsfejl anvendes konsekvent, bør CSD'er pålægge, inddrive og fordele bøder med jævne mellemrum og mindst en gang om måneden. Desuden bør CSD'erne, med henblik på at sikre, at forvaltningen af sanktionsmekanismen ikke påvirker deres risikoprofil, heller ikke i tilfælde, hvor bøder ikke betales af misligholdende deltagere som krævet, kun være ansvarlige for pålæggelse, inddrivelse og fordeling af bøderne. Eftersom en deltager også kan fungere som mellemled for sine kunder, bør CSD'er give deltagere fyldestgørende oplysninger vedrørende beregningen af bøden for at sætte dem i stand til at inddrive bøden hos deres kunder.

(19)

Det er vigtigt, at den bøde, der opkræves i tilfælde af en afviklingsfejl, ikke udgør en indtægtskilde for CSD'er. Bøden bør derfor indbetales på en særskilt konto tilhørende CSD'en, som udelukkende anvendes til inddrivelse og fordeling af sådanne bøder. De inddrevne bøder bør ikke anvendes til finansiering af implementering, vedligeholdelse eller drift af sanktionsmekanismen.

(20)

I visse tilfælde kan en transaktion være et led i en kæde af transaktioner, og i så fald vil en afviklingsinstruks kunne afhænge af en anden, ligesom afviklingen af én instruks vil kunne give mulighed for afvikling af en række instrukser i den pågældende kæde. Én afviklingsinstruks, der fejler, kan således have afsmittende virkninger og resultere i flere efterfølgende instruksers fejlslagne afvikling.

(21)

For at begrænse antallet af kontantoverførsler bør CSD'er derfor i det beløb, der skal udbetales til deltagere, modregne det beløb, de pågældende deltagere selv skal betale, ligesom de bør sikre, at det fulde bødebeløb fordeles på passende vis inden for afviklingskæden mellem de deltagere, der er blevet ramt af afviklingsfejlen. CSD'er bør give deltagerne fyldestgørende oplysninger om beregningen af de beløb, der vil blive modtaget, således at de pågældende deltagere eventuelt kan overføre de skyldige beløb til deres kunder.

(22)

Sanktionsmekanismen bør anvendes for alle transaktioner, der fejler, herunder også clearede transaktioner. Hvis den misligholdende deltager er en CCP, bør det dog ikke være den pågældende CCP, men det pågældende clearingmedlem, som forårsagede afviklingsfejlen, der skal betale bøden. CSD'er bør i dette øjemed give CCP'er alle nødvendige oplysninger om afviklingsfejlen og beregningen af bøden, så CCP'erne kan pålægge det pågældende clearingmedlem en bøde og videregive det inddrevne beløb til det clearingmedlem, der er blevet ramt af den efterfølgende afviklingsfejl på de samme finansielle instrumenter.

(23)

CSD'er, der anvender en fælles afviklingsinfrastruktur, bør arbejde tæt sammen om at sikre, at sanktionsmekanismen implementeres på passende vis.

(24)

Med henblik på at understøtte et integreret marked for værdipapirafvikling bør dækningskøbsproceduren harmoniseres. I betragtning af betydningen af at skabe incitamenter til rettidige foranstaltninger til håndtering af afviklingsfejl er det vigtigt at holde alle relevante involverede parter underrettet i løbet af dækningskøbsproceduren.

(25)

En afviklingsinstruks kan mislykkes for alle de finansielle instrumenter, der er omfattet af den pågældende instruks, selv hvis nogle af de finansielle instrumenter er til rådighed til levering på den misligholdende deltagers konto. Formålet med en dækningskøbsprocedure er at forbedre afviklingseffektiviteten. For at begrænse antallet af dækningskøb til et minimum bør en dækningskøbsprocedure være underkastet obligatorisk anvendelse af delvis afvikling for den pågældende afviklingsinstruks.

(26)

Med obligatorisk delvis afvikling på den sidste forretningsdag i den i artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede forlængelsesperiode opnås den rette balance mellem køberens ret til at modtage de finansielle instrumenter, der er købt, og behovet for at begrænse antallet af finansielle instrumenter, der kan være/blive omfattet af dækningskøb, til et minimum. Alle finansielle instrumenter omfattet af dækningskøb bør leveres til køberen, selv hvis antallet af finansielle instrumenter, der er omfattet af et dækningskøb, ikke er tilstrækkeligt til, at den relevante afviklingsinstruks kan afvikles fuldstændigt.

(27)

Obligatorisk delvis afvikling bør ikke gælde for afviklingsinstrukser, der er stillet i bero af en deltager, fordi de relevante finansielle instrumenter på den pågældende konto måske ikke tilhører den kunde, for hvem afviklingsinstruksen er blevet indgivet i værdipapirafviklingssystemet.

(28)

For at sikre overholdelsen af de forpligtelser, der følger af forordning (EU) nr. 909/2014, bør alle parter i afviklingskæden have kontraktlige ordninger med deres relevante modparter, som indbefatter forpligtelserne vedrørende dækningskøbsproceduren, og som kan håndhæves i alle relevante jurisdiktioner.

(29)

Med henblik på forbedring af afviklingseffektiviteten bør det altid først undersøges, om en dækningskøbsprocedure er en mulighed i forhold til de pågældende transaktioner og parter heri.

(30)

Det er nødvendigt, at alle enheder, der er involveret i dækningskøbsproceduren, informeres om statussen for dækningskøbsproceduren på nøgletidspunkter. Disse oplysninger bør udveksles i form af en meddelelse, således at de involverede enheder underrettes om statussen for foranstaltningerne til afvikling af transaktionen og om nødvendigt kan træffe yderligere foranstaltninger.

(31)

For transaktioner, der ikke cleares af en CCP, bør det — med henblik på at etablere en effektiv dækningskøbsprocedure og for at undgå, at andre parter i afviklingskæden eller andre deltagere kommer til at hæfte for forpligtelser indgået af markedspladsmedlemmer eller handelspartnere, samt for ikke at øge CSD'ers eller markedspladsers risikoprofil — være de parter, der oprindelig indgik den pågældende transaktionsaftale, der er ansvarlige for gennemførelsen af dækningskøbet.

(32)

For så vidt angår afvikling af en værdipapirtransaktion handler deltagerne for egen regning, eller de indgiver afviklingsinstrukser i det værdipapirafviklingssystem, der drives af en CSD, efter anmodning fra deres kunder. Disse kunder kan være en CCP og dens clearingmedlemmer, markedspladsmedlemmer eller, hvis transaktionen ikke gennemføres på en markedsplads, handelspartnere. Et dækningskøb bør derfor foretages på det niveau, hvor de kontraktlige forpligtelser til at købe og sælge værdipapirer er stiftet.

(33)

Eftersom dækningskøbsagenten bør handle efter anmodning fra en part, der ikke afholder udgifterne til dækningskøbsagentens medvirken, bør dækningskøbsagenten handle i overensstemmelse med kravene vedrørende best execution og beskytte det/den misligholdende clearingmedlems, markedspladsmedlems eller handelspartners interesser.

(34)

Med henblik på at begrænse antallet af dækningskøb og bevare likviditeten på markedet for de relevante finansielle instrumenter bør det misligholdende clearingmedlem, det misligholdende markedspladsmedlem eller den misligholdende handelspartner, alt efter hvad der er relevant, kunne levere finansielle instrumenter til CCP'en, de modtagende markedspladsmedlemmer eller de modtagende handelspartnere via deres deltagere, indtil det tidspunkt, hvor de underrettes om, at dækningskøbsagenten er udpeget eller en auktion er iværksat. Fra dette tidspunkt bør de pågældende parter kun have mulighed for at deltage i auktionen over de finansielle instrumenter eller levere dem til dækningskøbsagenten, hvis denne på forhånd har givet sin godkendelse, så det undgås, at det modtagende clearingmedlem, det modtagende markedspladsmedlem eller den modtagende handelspartner modtager de finansielle instrumenter to gange. Parter, der er involveret i dækningskøbsproceduren, kunne også begrænse antallet af dækningskøb ved at koordinere deres foranstaltninger indbyrdes, og underrette CSD'en herom, hvis en transaktion er et led i en kæde af transaktioner og vil kunne resultere i forskellige afviklingsinstrukser.

(35)

Transaktioner, der ikke er clearet af en CCP, er normalt usikrede, og det er derfor de enkelte markedspladsmedlemmer eller handelspartnere, der bærer modpartsrisikoen. Overførsel af denne risiko til andre enheder, som f.eks. deres deltagere, ville tvinge sidstnævnte til at dække deres modpartsrisikoeksponering ved sikkerhedsstillelse. Dette kunne føre til en uforholdsmæssig stigning i udgifterne til værdipapirafvikling. Det bør derfor som udgangspunkt være det misligholdende clearingmedlem, det misligholdende markedspladsmedlem eller den misligholdende handelspartner, alt efter hvad der er relevant, der bærer ansvaret for betaling af dækningskøbsudgifterne, prisforskellen og den kontante kompensation. Hvis det misligholdende markedspladsmedlem eller den misligholdende handelspartner ikke opfylder deres forpligtelse til at betale disse beløb, bør det dog være deres deltager — som misligholdende deltager — der dækker dækningskøbsudgifterne og prisforskellen, men ikke den kontante kompensation.

(36)

Leveringsforpligtelserne for finansielle instrumenter omfattet af dækningskøb eller udbetaling af en kontant kompensation eller af en eventuel prisforskel på de finansielle instrumenter, der kan være/blive omfattet af et dækningskøb, bør i sidste ende opfyldes, ved at CCP'en, de modtagende markedspladsmedlemmer eller de modtagende handelspartnere modtager de pågældende finansielle instrumenter eller kontanter via deres deltagere.

(37)

Hvis dækningskøbet mislykkes, og det ikke udtrykkeligt meddeles, hvorvidt dækningskøbsperioden skal forlænges inden for den foreskrevne tidsramme, bør der udbetales en kontant kompensation for at beskytte parternes interesser og undgå enhver usikkerhed som følge af det mislykkede dækningskøb.

(38)

For at undgå kompleksitet og beskytte CCP'en, det modtagende markedspladsmedlem eller den modtagende handelspartner bør de finansielle instrumenter, der er omfattet af dækningskøb, leveres til CCP'en, det modtagende markedspladsmedlem eller den modtagende handelspartner via den pågældende modtagende deltager frem for via den misligholdende deltager. Af de samme grunde bør den oprindelige afviklingsinstruks, som udløste dækningskøbsproceduren, stilles i bero og i sidste ende annulleres.

(39)

Med henblik på at kunne beregne og anvende sanktioner for afviklingsfejl på behørig vis efter udløbet af forlængelsesperioden bør de relevante afviklingsinstrukser annulleres og erstattes af nye afviklingsinstrukser hver forretningsdag, hvor CCP'er, markedspladsmedlemmer eller handelspartnere modtager finansielle instrumenter via deres deltagere som følge af gennemførelsen af et dækningskøb. Bøder bør anvendes for hver ny afviklingsinstruks fra den dag, hvor de indgives i værdipapirafviklingssystemet.

(40)

For at sikre, at de værdipapirafviklingssystemer, der drives af CSD'er, fungerer gnidningsløst, og for at sikre en klar tidshorisont for dækningskøbsproceduren og for betaling af bøder for afviklingsfejl, bør mislykkede afviklingsinstrukser annulleres, når de finansielle instrumenter leveres, eller, hvis de ikke leveres, når den kontante kompensation udbetales, eller senest den anden forretningsdag efter meddelelsen om det skyldige bødebeløb.

(41)

Såfremt prisen på de finansielle instrumenter, som blev aftalt på handelstidspunktet, er lavere end den pris, der betales ved gennemførelsen af dækningskøbet, bør prisforskellen betales af det/den misligholdende clearingmedlem, markedspladsmedlem eller handelspartner, alt efter hvad der er relevant, med det formål at beskytte de modtagende parters interesser. Såfremt prisen på de finansielle instrumenter, som blev aftalt på handelstidspunktet, er højere end den pris, der betales ved gennemførelsen af det pågældende dækningskøb, bør den misligholdende deltagers forpligtelse i henhold til artikel 7, stk. 6, i forordning (EU) nr. 909/2014 anses for at være opfyldt, eftersom de modtagende clearingmedlemmer, markedspladsmedlemmer eller handelspartnere reelt betaler for de finansielle instrumenter, der er omfattet af dækningskøbet.

(42)

En effektiv afviklingsproces forudsætter, at forlængelsesperioden, som ligger før iværksættelsen af dækningskøbsproceduren, er tilpasset til aktivtyperne og de finansielle instrumenters likviditet. Hvis aktiemarkedet er tilstrækkeligt likvidt til, at det er let at købe aktier, bør forlængelsesperioden inden iværksættelsen af dækningskøbsproceduren — for at skabe incitamenter for de relevante parter til at afvikle mislykkede transaktioner rettidigt — ikke udvides. Aktier, for hvilke der ikke findes et likvidt marked, bør dog tilgodeses med en længere forlængelsesperiode. Der bør også indrømmes en længere forlængelsesperiode for gældsinstrumenter på grund af disses mere udtalte grænseoverskridende dimension og deres betydning for de finansielle markeders gnidningsløse og velordnede funktion.

(43)

Foranstaltningerne til håndtering af afviklingsfejl i relation til dækningskøb og sanktioner kan nødvendiggøre betydelige IT-systemændringer, markedstest og tilpasninger af retlige aftaler mellem de berørte parter, herunder CSD'er og andre markedsdeltagere. Der bør derfor afsættes tilstrækkelig tid til anvendelsen af de pågældende foranstaltninger for at sikre, at de berørte parter kan opfylde de nødvendige krav.

(44)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Europa-Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3).

(45)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat ved artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse. Ved udarbejdelsen af udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder har ESMA også arbejdet tæt sammen med medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »clearingmedlem«: et selskab som defineret i artikel 2, nr. 14), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (4)

b)   »ETF (exchange-traded fund)«: en fond som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (5)

c)   »udførelse af ordrer«: »udførelse af ordrer for kunders regning« som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 5), i direktiv 2014/65/EU

d)   »detailkunde«: en detailkunde som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU

e)   »afviklingsinstruks«: en overførselsordre som defineret i artikel 2, litra i), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF (6)

f)   »handelspartner«: en part, der handler som principal i en værdipapirtransaktion som omhandlet i artikel 7, stk. 10, første afsnit, litra c), i forordning (EU) nr. 909/2014

g)   »handelspladsmedlem«: et medlem af eller en deltager på en markedsplads.

KAPITEL II

Foranstaltninger til forebyggelse af afviklingsfejl

Artikel 2

Foranstaltninger vedrørende professionelle kunder

1.   Investeringsselskaber kræver, at deres professionelle kunder skriftligt giver dem besked om tildelinger af værdipapirer eller kontanter til transaktioner som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014, med angivelse af, hvilke konti der skal krediteres eller debiteres. I disse skriftlige beskeder angives følgende:

a)

en af følgende transaktionstyper:

i)

køb eller salg af værdipapirer

ii)

sikkerhedsstillelsesoperationer

iii)

værdipapirudlåns-/værdipapirindlånsoperationer

iv)

genkøbstransaktioner

v)

andre transaktioner, som kan identificeres ved hjælp af ISO-koder på et mere detaljeret underinddelingsniveau

b)

det finansielle instruments internationale identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN) eller, hvis ISIN-koden ikke er tilgængelig, en anden identifikator for det finansielle instrument

c)

levering eller modtagelse af finansielle instrumenter eller kontanter

d)

for gældsinstrumenter den nominelle værdi og for andre finansielle instrumenter mængden

e)

handelsdato

f)

handelsprisen på det finansielle instrument

g)

valuta, som transaktionen er udtrykt i

h)

planlagt afviklingsdato for transaktionen

i)

samlet kontantbeløb, der skal leveres eller modtages

j)

identifikatoren for den enhed, hvor værdipapirerne opbevares

k)

identifikatoren for den enhed, hvor kontanterne opbevares

l)

navne og numre på de værdipapirer eller kontantkonti, der skal krediteres eller debiteres.

Skriftlige tildelingsbeskeder skal indeholde alle andre oplysninger, som investeringsselskabet har behov for til at lette transaktionens afvikling.

Investeringsselskaber, der har fået bekræftelse på, at en transaktionsordre afgivet af en professionel kunde er udført, sørger ved hjælp af kontraktlige ordninger for, at den professionelle kunde skriftligt bekræfter sin accept af transaktionsvilkårene inden udløbet af de i stk. 2 fastsatte frister. Den skriftlige bekræftelse kan også være indeholdt i den skriftlige tildelingsbesked.

Investeringsselskaber giver deres professionelle kunder mulighed for at sende den skriftlige tildelingsbesked og den skriftlige bekræftelse i elektronisk form via de internationale åbne kommunikationsprocedurer og -standarder for meddelelser og referencedata som omhandlet i artikel 35 i forordning (EU) nr. 909/2014.

2.   Professionelle kunder sørger for, at investeringsselskabet modtager skriftlige tildelingsbeskeder og skriftlige bekræftelser som omhandlet i stk. 1 inden udløbet af en af følgende frister:

a)

senest ved arbejdstids ophør den forretningsdag, hvor transaktionen har fundet sted, hvis investeringsselskabet og den pågældende professionelle kunde befinder sig i samme tidszone

b)

senest kl. 12.00 CET den første forretningsdag efter den, hvor transaktionen har fundet sted, hvis en af følgende situationer gør sig gældende:

i)

Der er en forskel på mere end to timer mellem de to tidszoner, som henholdsvis investeringsselskabet og den pågældende professionelle kunde befinder sig i.

ii)

Ordrerne er udført efter kl. 16.00 CET på forretningsdagen i investeringsselskabets tidszone.

Investeringsselskaber skal bekræfte modtagelse af den skriftlige tildelingsbesked og den skriftlige bekræftelse senest to timer efter modtagelsen. Modtager et investeringsselskab den skriftlige tildelingsbesked og den skriftlige bekræftelse mindre end en time før dets arbejdstids ophør, bekræfter investeringsselskabet modtagelsen af den skriftlige tildelingsbesked og den skriftlige bekræftelse senest en time efter arbejdstids begyndelse den følgende forretningsdag.

3.   Investeringsselskaber kan, hvis de modtager de nødvendige afviklingsinformationer, jf. stk. 1, inden for de i stk. 2 omhandlede frister, skriftligt aftale med deres professionelle kunder, at de relevante skriftlige tildelingsbeskeder og skriftlige bekræftelser ikke skal sendes.

4.   Stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse på professionelle kunder, som, hos det samme investeringsselskab, besidder de værdipapirer og kontanter, der er relevante for afviklingen.

Artikel 3

Foranstaltninger vedrørende detailkunder

Investeringsselskaber kræver, at deres detailkunder sender dem alle relevante afviklingsinformationer vedrørende transaktioner omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014 senest kl. 12.00 CET den første forretningsdag efter den, hvor transaktionen har fundet sted i den tidszone, hvor investeringsselskabet befinder sig, medmindre den pågældende kunde besidder de relevante finansielle instrumenter og kontanter hos det samme investeringsselskab.

Artikel 4

Afviklingsbefordring og -behandling

1.   CSD'er benytter sig af automatiseret behandling af alle afviklingsinstrukser.

2.   CSD'er, der manuelt har grebet ind i den automatiserede afviklingsproces som omhandlet i stk. 3, litra a) eller b), meddeler den kompetente myndighed årsagen til denne indgriben, senest 30 dage efter at den har fundet sted, medmindre den samme årsag allerede er blevet indberettet som begrundelse for indgriben i tidligere tilfælde.

3.   Der er tale om manuel indgriben i den automatiserede afviklingsproces i følgende tilfælde:

a)

Feedet af en modtaget afviklingsinstruks til værdipapirafviklingssystemet er blevet forsinket eller ændret, eller selve afviklingsinstruksen er blevet ændret uden for de automatiserede procedurer.

b)

Der finder i forbindelse med behandlingen af modtagne afviklingsinstrukser i afviklingssystemet indgriben sted uden for de automatiserede procedurer, herunder håndtering af IT-hændelser.

4.   De kompetente myndigheder kan til enhver tid meddele CSD'er, at en bestemt årsag ikke berettiger manuelle indgreb i den automatiserede afviklingsproces. Herefter må CSD'er ikke gribe manuelt ind i den automatiserede afviklingsproces på grundlag af denne årsag.

Artikel 5

Matchning og udfyldelse af afviklingsinstrukser

1.   CSD'er forsyner deltagere med en funktionalitet, der understøtter fuldt automatiseret, kontinuerlig realtidsmatchning af afviklingsinstrukser dagen igennem hver forretningsdag.

2.   CSD'er pålægger deltagere at matche deres afviklingsinstrukser via den i stk. 1 omhandlede funktionalitet inden afviklingen, undtagen i følgende tilfælde:

a)

CSD'en har accepteret, at afviklingsinstrukserne allerede er blevet matchet af markedspladser, CCP'er eller andre enheder.

b)

CSD'en har selv matchet afviklingsinstrukserne.

c)

Der er tale om afviklingsinstrukser »uden betaling« (FoP), jf. artikel 13, stk. 1, litra g), nr. i), som består af ordrer på overførsler af finansielle instrumenter mellem forskellige konti, der er oprettet i samme deltagers navn eller forvaltes af samme kontoforvalter.

Kontoforvaltere som omhandlet i litra c) inkluderer enheder, der har indgået kontrakt med en CSD, og som forvalter værdipapirkonti ført af den pågældende CSD ved hjælp af elektronisk registrering på disse værdipapirkonti.

3.   CSD'er pålægger deltagere at anvende følgende matchningsfelter i deres afviklingsinstrukser med henblik på matchning af afviklingsinstrukser:

a)

type afviklingsinstruks, jf. artikel 13, stk. 1, litra g)

b)

planlagt afviklingsdato for afviklingsinstruksen

c)

handelsdato

d)

valuta, undtagen for afviklingsinstrukser »uden betaling« (FoP)

e)

afviklingsbeløbet, undtagen for afviklingsinstrukser »uden betaling« (FoP)

f)

den nominelle værdi for gældsinstrumenter eller mængden for andre finansielle instrumenter

g)

levering eller modtagelse af de finansielle instrumenter eller kontanterne

h)

det finansielle instruments ISIN-kode

i)

identifikatoren for den deltager, der leverer de finansielle instrumenter eller kontanterne

j)

identifikatoren for den deltager, der modtager de finansielle instrumenter eller kontanterne

k)

identifikatoren for deltagerens modparts CSD, hvis der er tale om CSD'er, der anvender en fælles afviklingsinfrastruktur, herunder i tilfælde som omhandlet i artikel 30, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014

l)

andre matchningsfelter, som CSD'en har behov for til at lette afviklingen af transaktioner.

4.   Ud over de i stk. 3 nævnte felter pålægger CSD'er deres deltagere at anvende et felt, der angiver transaktionstypen i deres afviklingsinstrukser på grundlag af følgende klassifikation:

a)

køb eller salg af værdipapirer

b)

sikkerhedsstillelsesoperationer

c)

værdipapirudlåns-/værdipapirindlånsoperationer

d)

genkøbstransaktioner

e)

andre transaktioner (som kan identificeres ved hjælp af ISO-koder på et mere detaljeret underinddelingsniveau, som oplyst af CSD'en).

Artikel 6

Tolerancetærskler

CSD'er fastsætter med henblik på matchning tolerancetærskler for afviklingsbeløb.

Tolerancetærsklen repræsenterer den største forskel mellem afviklingsbeløbene i to tilsvarende afviklingsinstrukser, hvor matchning stadig ville være mulig.

For afviklingsinstrukser i EUR er tolerancetærsklen pr. afviklingsinstruks 2 EUR for afviklingsbeløb på op til 100 000 EUR og 25 EUR for afviklingsbeløb på over 100 000 EUR. For afviklingsinstrukser i andre valutaer er tolerancetærsklen pr. afviklingsinstruks de tilsvarende beløb på grundlag af ECB's officielle valutakurs, hvis denne foreligger.

Artikel 7

Annulleringsfacilitet

CSD'er etablerer en bilateral annulleringsfacilitet, som giver deltagere mulighed for bilateralt at annullere matchede afviklingsinstrukser, der indgår i samme transaktion.

Artikel 8

»Hold and release«-mekanisme

CSD'er etablerer en »hold and release«-mekanisme, der består af følgende to elementer:

a)

en »hold«-mekanisme, der gør det muligt for den instruksgivende deltager at blokere endnu ikke afviklede afviklingsinstrukser med henblik på afvikling

b)

en »release«-mekanisme, der gør det muligt at frigive endnu ikke afviklede afviklingsinstrukser, som den instruksgivende deltager har blokeret, med henblik på at fremme afviklingen

Artikel 9

Genbrug

CSD'er genbruger afviklingsinstrukser, der har resulteret i en afviklingsfejl, indtil de er blevet afviklet eller er blevet annulleret bilateralt.

Artikel 10

Delvis afvikling

CSD'er giver mulighed for delvis afvikling af afviklingsinstrukser.

Artikel 11

Supplerende faciliteter og oplysninger

1.   CSD'er giver deltagere mulighed for at blive informeret om en endnu ikke afviklet afviklingsinstruks fra deres modparter, enten inden for en time efter det første fejlslagne forsøg på at matche den pågældende instruks eller umiddelbart efter et sådant fejlslagent forsøg, hvis det pågældende forsøg er gjort inden for fem timer inden cut-off-tidspunktet på den planlagte afviklingsdato eller efter den planlagte afviklingsdato.

2.   CSD'er giver deltagerne adgang til realtidsoplysninger om statussen for deres afviklingsinstrukser i værdipapirafviklingssystemet, herunder oplysninger om:

a)

endnu ikke afviklede afviklingsinstrukser, som det stadig er muligt at afvikle på den planlagte afviklingsdato

b)

mislykkede afviklingsinstrukser, som det ikke længere er muligt at afvikle på den planlagte afviklingsdato

c)

fuldt ud afviklede afviklingsinstrukser

d)

delvist afviklede afviklingsinstrukser, herunder såvel de afviklede som de ikke-afviklede dele af enten finansielle instrumenter eller kontanter

e)

annullerede afviklingsinstrukser, herunder oplysninger om, hvorvidt de pågældende instrukser er blevet annulleret af systemet eller af deltageren.

3.   De i stk. 2 omhandlede realtidsoplysninger skal bl.a. indeholde oplysninger om følgende:

a)

hvorvidt afviklingsinstruksen er blevet matchet

b)

hvorvidt det stadig er muligt delvist at afvikle afviklingsinstruksen

c)

hvorvidt afviklingsinstruksen er stillet i bero

d)

årsagerne til, at instrukserne endnu ikke er afviklet eller er mislykkedes.

4.   CSD'er tilbyder deltagere enten realtidsbruttoafvikling dagen igennem hver forretningsdag eller mindst tre afviklingsblokke pr. forretningsdag. De tre afviklingsblokke fordeles hen over forretningsdagen i overensstemmelse med markedsbehovene på grundlag af en anmodning fra CSD'ens brugerudvalg.

Artikel 12

Undtagelser fra visse foranstaltninger til forebyggelse af afviklingsfejl

1.   Artikel 8 og 10 finder ikke anvendelse, hvis det værdipapirafviklingssystem, der drives af en CSD, opfylder følgende betingelser:

a)

Værdien af afviklingsfejl overstiger ikke 2,5 mia. EUR pr. år.

b)

Andelen af afviklingsfejl, baseret enten på antallet af afviklingsinstrukser eller på værdien af afviklingsinstrukser, er på under 0,5 % pr. år.

Andelen af afviklingsfejl baseret på antallet af afviklingsinstrukser beregnes ved at dividere antallet af afviklingsfejl med antallet af afviklingsinstrukser indgivet i værdipapirafviklingssystemet i den pågældende periode.

Andelen af afviklingsfejl baseret på værdien af afviklingsinstrukser beregnes ved at dividere værdien i euro af afviklingsfejl med værdien af afviklingsinstrukser indgivet i værdipapirafviklingssystemet i den pågældende periode.

2.   Senest den 20. januar hvert år vurderer CSD'er, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og meddeler den kompetente myndighed resultaterne af denne vurdering i overensstemmelse med bilag II.

Bekræfter vurderingen, at mindst én af betingelserne i stk. 1 ikke længere gør sig gældende, anvender CSD'en artikel 8 og 10 inden for et år efter datoen for den i første afsnit omhandlede meddelelse.

KAPITEL III

Foranstaltninger til håndtering af afviklingsfejl

Afdeling 1

Overvågning af afviklingsfejl

Artikel 13

Nærmere bestemmelser om systemet til overvågning af afviklingsfejl

1.   CSD'er etablerer et system, der gør det muligt for dem at overvåge antallet og værdien af afviklingsfejl for hver enkelt planlagt afviklingsdato, herunder varigheden af de enkelte afviklingsfejl udtrykt i forretningsdage. Der skal med dette system, for hver enkelt afviklingsfejl, indsamles følgende oplysninger:

a)

årsagen til afviklingsfejlen, baseret på de oplysninger, der er tilgængelige for CSD'en

b)

enhver afviklingsbegrænsning såsom reservation, blokering eller øremærkning af finansielle instrumenter eller kontanter, som gør, at de pågældende finansielle instrumenter eller kontanter ikke er til rådighed til afvikling

c)

type finansielt instrument, inden for følgende kategorier, der er berørt af afviklingsfejlen:

i)

værdipapirer som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU

ii)

statslig gæld som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

iii)

værdipapirer som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i nr. ii)

iv)

værdipapirer som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU

v)

EFT'er (exchange-traded funds)

vi)

andele i institutter for kollektiv investering, undtagen ETF'er

vii)

pengemarkedsinstrumenter, undtagen statslig gæld som omhandlet i nr. ii)

viii)

emissionskvoter

ix)

andre finansielle instrumenter

d)

type transaktion, inden for følgende kategorier, der er berørt af afviklingsfejlen:

i)

køb eller salg af finansielle instrumenter

ii)

sikkerhedsstillelsesoperationer

iii)

værdipapirudlåns-/værdipapirindlånsoperationer

iv)

genkøbstransaktioner

v)

andre transaktioner, som kan identificeres ved hjælp af ISO-koder på et mere detaljeret underinddelingsniveau, som oplyst af CSD'en

e)

stedet for handel med og clearing af de berørte finansielle instrumenter, alt efter hvad der er relevant

f)

type afviklingsinstruks, inden for følgende kategorier, der er berørt af afviklingsfejlen:

i)

en intra-CSD-afviklingsinstruks, hvis den misligholdende og den modtagende part begge er deltagere i det samme værdipapirafviklingssystem, eller

ii)

en tvær-CSD-afviklingsinstruks, hvis den misligholdende og den modtagende part er deltagere i to forskellige værdipapirafviklingssystemer, eller en af deltagerne er en CSD

g)

type afviklingsinstruks, inden for følgende kategorier, der er berørt af afviklingsfejlen:

i)

FoP-afviklingsinstrukser, der består af instrukserne »levering uden betaling« (DFP) og »modtagelse uden betaling« (RFP)

ii)

afviklingsinstrukserne »levering mod betaling« (DVP) og »modtagelse mod betaling« (RVP)

iii)

afviklingsinstrukserne »levering med betaling« (DWP) og »modtagelse med betaling« (RWP) eller

iv)

afviklingsinstrukser »betaling uden levering« (PFOD), som består af instrukserne »debitering af betaling uden levering« (DPFOD) og »kreditering af betaling uden levering« (CPFOD)

h)

type værdipapirkonti i tilknytning til afviklingsfejlen, herunder:

i)

en deltagers egen konto

ii)

en deltagers kundes individuelle konto

iii)

en deltagers kundes samlekonto

i)

valuta, som afviklingsinstrukserne er denomineret i.

2.   CSD'er etablerer operationelle ordninger med de i bilag I, tabel 1, felt 17-18, angivne deltagere, som påvirker deres værdipapirafviklingssystemer mest, samt eventuelt med relevante CCP'er og markedspladser, med det formål at analysere de væsentligste årsager til afviklingsfejlene.

Artikel 14

Indberetning af afviklingsfejl

1.   CSD'er meddeler de i bilag I angivne oplysninger til den kompetente myndighed og de relevante myndigheder en gang om måneden og senest ved arbejdstids ophør den femte forretningsdag i den efterfølgende måned.

Disse oplysninger skal omfatte de relevante værdier i EUR. Enhver omregning til EUR foretages ved at benytte ECB's officielle valutakurs den sidste dag i indberetningsperioden, hvor den pågældende officielle ECB-valutakurs er til rådighed.

CSD'er indberetter hyppigere og fremlægger supplerende oplysninger om afviklingsfejl efter anmodning fra den kompetente myndighed herom.

2.   Senest den 20. januar hvert år indberetter CSD'er oplysningerne i bilag II til den kompetente myndighed og de relevante myndigheder, bl.a. om de foranstaltninger, CSD'en og dens deltagere har truffet eller agter at træffe med henblik på forbedring af afviklingseffektiviteten i det værdipapirafviklingssystem, den driver.

CSD'er overvåger løbende anvendelsen af de i første afsnit omhandlede foranstaltninger og meddeler efter anmodning herom den kompetente myndighed og de relevante myndigheder alle relevante resultater af denne overvågning.

3.   De i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger gives i et maskinlæsbart format.

4.   Værdien af afviklingsinstrukser omhandlet i bilag I-III beregnes som følger:

a)

hvis der er tale om afviklingsinstrukser »mod betaling«, kontantdelens afviklingsbeløb

b)

hvis der er tale om afviklingsinstrukser »uden betaling« (FoP), de finansielle instrumenters markedsværdi, jf. artikel 32, stk. 3, eller, hvis denne ikke er tilgængelig, de finansielle instrumenters nominelle værdi.

Artikel 15

Offentliggørelse af afviklingsfejl

CSD'er offentliggør gratis de i bilag III angivne oplysninger for det værdipapirafviklingssystem, de driver, herunder de relevante værdier i EUR.

Enhver omregning til EUR foretages ved at benytte ECB's officielle valutakurs den sidste dag i indberetningsperioden, hvor den pågældende officielle ECB-valutakurs er til rådighed.

De i første afsnit omhandlede oplysninger offentliggøres årligt og på et sprog, der er gængs i internationale finanskredse, og skal være maskinlæsbare.

Afdeling 2

Bøder

Artikel 16

Beregning og anvendelse af bøder

1.   De i artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede bøder beregnes og anvendes af CSD'er for hver enkelt afviklingsinstruks, hvor afviklingen mislykkes.

Den i første afsnit omhandlede beregning skal omfatte afviklingsinstrukser, der er stillet i bero af en deltager.

Er matchning påkrævet i henhold til artikel 5, stk. 2, anvendes bøder kun for matchede afviklingsinstrukser.

2.   Bøder beregnes og anvendes ved slutningen af hver forretningsdag, hvor afviklingen af afviklingsinstruksen mislykkes.

3.   Er en afviklingsinstruks blevet indgivet i værdipapirafviklingssystemet eller blevet matchet efter den planlagte afviklingsdato, beregnes og anvendes bøderne fra og med den planlagte afviklingsdato.

Hvis der indgives nye afviklingsinstrukser i værdipapirafviklingssystemet for et hvilket som helst ikke-leveret finansielt instrument, jf. artikel 27, stk. 10, artikel 29, stk. 11, eller artikel 31, stk. 11, anvendes bøder for de nye afviklingsinstrukser fra den dag, hvor de pågældende instrukser indgives i værdipapirafviklingssystemet.

Er afviklingsinstrukser blevet matchet efter den planlagte afviklingsdato, skal den sidste deltager, der har indgivet eller ændret den pågældende afviklingsinstruks i værdipapirafviklingssystemet, betale bøder for perioden fra den planlagte afviklingsdato til den forretningsdag, der ligger før den dag, hvor matchningen har fundet sted.

4.   CSD'er giver hver dag alle relevante deltagere nærmere oplysninger om beregningen af bøderne for hver enkelt mislykket afviklingsinstruks, herunder oplysninger om, hvilken konto den enkelte mislykkede afviklingsinstruks henviser til.

Artikel 17

Inddrivelse og fordeling af bøder

1.   CSD'er pålægger og inddriver mindst en gang om måneden det nettobødebeløb, som hver enkelt misligholdende deltager skal betale.

Bøder indsættes på en til formålet afsat kontantkonto.

2.   CSD'er fordeler mindst en gang om måneden det i stk. 1 omhandlede nettobødebeløb mellem modtagende deltagere, der er berørt af afviklingsfejl.

Artikel 18

Udgifter til sanktionsmekanismen

1.   CSD'er må ikke dække udgifter til sanktionsmekanismen med bøder.

2.   CSD'er oplyser detaljeret deltagerne om størrelsen af de i stk. 1 omhandlede udgifter.

3.   CSD'er opkræver særskilt midler fra deltagerne til udgifterne til sanktionsmekanismen. Disse udgifter må ikke opkræves på basis af bruttobøder til de enkelte deltagere.

Artikel 19

Sanktionsmekanisme, hvis deltageren er en CCP

Hvis den misligholdende eller den modtagende deltager er en CCP, sørger CSD'en for følgende:

a)

at CCP'er får oplyst, hvordan bøderne for de mislykkede afviklingsinstrukser indgivet af disse CCP'er er beregnet

b)

at CCP'er inddriver de i litra a) omhandlede bøder fra de clearingmedlemmer, der har forårsaget afviklingsfejlene

c)

at CCP'er fordeler de i litra b) omhandlede bøder mellem de clearingmedlemmer, der er berørt af afviklingsfejlene

d)

at CCP'er en gang om måneden rapporterer til CSD'en om de bøder, de har inddrevet og fordelt.

Artikel 20

CSD'er, der anvender en fælles afviklingsinfrastruktur

CSD'er, der anvender en fælles afviklingsinfrastruktur, også hvis nogle af deres tjenesteydelser eller aktiviteter er outsourcet, jf. artikel 30, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014, skal i fællesskab oprette den i artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede sanktionsmekanisme og i fællesskab håndtere reglerne for beregning, anvendelse, inddrivelse og fordeling af bøder i overensstemmelse med denne forordning.

Afdeling 3

Nærmere bestemmelser om dækningskøbsproceduren

Underafdeling 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 21

Dækningskøb ikke muligt

Et dækningskøb anses kun for ikke at være muligt, hvis:

a)

de relevante finansielle instrumenter ikke længere eksisterer

b)

for så vidt angår transaktioner, der ikke cleares af en CCP, det misligholdende markedspladsmedlem eller den misligholdende handelspartner er genstand for insolvensbehandling.

Ved anvendelsen af litra b) forstås ved insolvensbehandling kollektive foranstaltninger i henhold til en medlemsstats eller et tredjelands lovgivning med henblik på likvidation eller sanering af markedspladsmedlemmet eller handelspartneren, når sådanne foranstaltninger indebærer suspension eller begrænsning af overførsler eller betalinger.

Artikel 22

Virkningsløs dækningskøbsprocedure

1.   Ved anvendelsen af artikel 7, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 909/2014 anses følgende operationer for at være sammensat af flere transaktioner:

a)

operationer, hvor den ene part sælger finansielle instrumenter mod kontant betaling (»første transaktion«), med en forpligtelse for den anden part til at sælge tilsvarende finansielle instrumenter til den første part til en pris, som er fastsat eller kan fastsættes (»anden transaktion«)

b)

operationer, hvor den ene part overfører finansielle instrumenter til en anden part (»første transaktion«), med en forpligtelse for denne anden part til at tilbagelevere tilsvarende finansielle instrumenter til den første part (»anden transaktion«).

2.   Hvor stk. 1 finder anvendelse, anses dækningskøbsproceduren for virkningsløs, såfremt den planlagte afviklingsdato for den anden transaktion er fastsat inden for 30 forretningsdage efter den planlagte afviklingsdato for den første transaktion.

Artikel 23

Anvendelse af delvis afvikling

1.   Hvis nogle af de relevante finansielle instrumenter er til rådighed til levering til den modtagende deltager på den sidste forretningsdag i den i artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede forlængelsesperiode, afvikler de modtagende og misligholdende clearingmedlemmer, markedspladsmedlemmer eller handelspartnere, alt efter hvad der er relevant, delvist den oprindelige afviklingsinstruks, medmindre betingelserne i nærværende forordnings artikel 12, stk. 1, er opfyldt.

2.   Første afsnit finder ikke anvendelse, hvis den pågældende afviklingsinstruks er stillet i bero i overensstemmelse med artikel 8.

Artikel 24

Dækningskøbsagenter

En dækningskøbsagent må ikke have nogen interessekonflikter i forbindelse med gennemførelsen af et dækningskøb og skal gennemføre dækningskøbet på betingelser, der er så gunstige som muligt for det/den misligholdende clearingmedlem, markedspladsmedlem eller handelspartner, alt efter hvad der er relevant, jf. artikel 27 direktiv 2014/65/EU.

Artikel 25

Kontraktlige ordninger og procedurer

1.   Parter i afviklingskæden indgår kontraktlige ordninger med deres relevante modparter, som indbefatter de i stk. 2 fastsatte krav vedrørende dækningskøbsproceduren og de i stk. 3 fastlagte procedurer.

2.   Gældende krav som fastsat i artikel 7 i forordning (EU) nr. 909/2014 og i nærværende forordnings artikel 26-38 skal indarbejdes fuldt ud i de i stk. 1 omhandlede kontraktlige ordninger. Hver enkelt part i afviklingskæden sikrer, at de kontraktlige ordninger, den indgår med sine relevante modparter, kan håndhæves i alle relevante jurisdiktioner.

3.   CCP'er, clearingmedlemmer, markedspladsmedlemmer eller handelspartnere indfører de nødvendige procedurer til at gennemføre dækningskøbet samt udbetale den kontante kompensation, prisforskellen og udgifterne til dækningskøbet inden for de fastsatte frister. De kontraktlige ordninger og procedurerne omhandlet i denne artikel skal indeholde de bestemmelser, der er nødvendige for at sikre, at de relevante parter i afviklingskæden får de oplysninger, de har behov for med henblik på at kunne udøve deres rettigheder og forpligtelser inden for de i denne forordnings artikel 26-35 fastsatte frister.

4.   Deltagerne indgår de nødvendige kontraktlige ordninger med deres kunder for at sikre, at denne forordnings krav vedrørende dækningskøb kan håndhæves i alle de jurisdiktioner, som parterne i afviklingskæden tilhører.

5.   De finansielle instrumenter, der er omfattet af et dækningskøb, må kun betragtes som leveret i henhold til artikel 27, 29 og 31, hvis de pågældende instrumenter er blevet modtaget i det værdipapirafviklingssystem, der drives af CSD'en, af de modtagende deltagere, som handler på vegne af CCP'en, de modtagende clearingmedlemmer, markedspladsmedlemmer eller handelspartnere.

6.   Den i artikel 33 omhandlede kontante kompensation og den i artikel 35, stk. 1, omhandlede prisforskel må kun betragtes som udbetalt, hvis den kontante betaling er modtaget af de modtagende deltagere, som handler på vegne af CCP'en, de modtagende clearingmedlemmer, markedspladsmedlemmer eller handelspartnere.

Underafdeling 2

Dækningskøbsprocedure for transaktioner, der cleares af en CCP

Artikel 26

Første kontrol

1.   CCP'er kontrollerer på den første forretningsdag efter udløbet af forlængelsesperioden, hvorvidt det er muligt at foretage et dækningskøb i henhold til artikel 21, litra a), i forbindelse med en eller flere af de transaktioner, de har clearet.

2.   Hvis et dækningskøb ikke er muligt i henhold til artikel 21, litra a), meddeler CCP'en det misligholdende clearingmedlem om, hvad den kontante kompensation beregnet i overensstemmelse med artikel 32 beløber sig til. Den kontante kompensation udbetales i overensstemmelse med artikel 33, stk. 1.

3.   Hvis et dækningskøb er muligt, finder artikel 27 anvendelse.

Artikel 27

Dækningskøbsprocedure og meddelelser

1.   CCP'er iværksætter, hvis et dækningskøb er muligt, en auktion eller udpeger en dækningskøbsagent den første forretningsdag efter udløbet af forlængelsesperioden og meddeler dette til de misligholdende og modtagende clearingmedlemmer.

2.   Når det misligholdende clearingmedlem modtager den i stk. 1 omhandlede meddelelse, sørger han for, at alle relevante afviklingsinstrukser vedrørende afviklingsfejlen stilles i bero.

3.   Når det misligholdende clearingmedlem har modtaget den i stk. 1 omhandlede meddelelse, må han kun levere de finansielle instrumenter:

a)

til dækningskøbsagenten, hvis denne forinden giver sit samtykke hertil

b)

til CCP'en, hvis auktionen er blevet tildelt til det pågældende misligholdende clearingmedlem.

Indtil det misligholdende clearingmedlem har modtaget den i stk. 1 omhandlede meddelelse, kan det fortsat levere de finansielle instrumenter direkte til CCP'en.

4.   CCP'en meddeler de misligholdende og modtagende clearingmedlemmer og den relevante CSD resultaterne af dækningskøbet senest den sidste forretningsdag i den i overensstemmelse med artikel 37 fastlagte periode.

5.   Lykkes dækningskøbet helt eller delvist, skal den i stk. 4 omhandlede meddelelse inkludere oplysninger om mængden af og prisen på de finansielle instrumenter, der er omfattet af dækningskøbet.

6.   Mislykkes dækningskøbet helt eller delvist, skal den i stk. 4 omhandlede meddelelse inkludere oplysninger om, hvad den kontante kompensation beregnet i overensstemmelse med artikel 32 beløber sig til, medmindre det i meddelelsen specifikt er angivet, at gennemførelsen af dækningskøbet udsættes.

7.   Er gennemførelsen af dækningskøbet udsat, meddeler CCP'en de misligholdende og modtagende clearingmedlemmer og den relevante CSD resultaterne af det pågældende dækningskøb senest den sidste forretningsdag i udsættelsesperioden som omhandlet i artikel 38.

8.   Lykkes det i stk. 7 omhandlede dækningskøb helt eller delvist, skal den i samme stykke omhandlede meddelelse inkludere oplysninger om mængden af og prisen på de finansielle instrumenter, der er omfattet af dækningskøbet.

9.   Mislykkes det i stk. 7 omhandlede dækningskøb helt eller delvist, skal den i samme stykke omhandlede meddelelse inkludere oplysninger om, hvad den kontante kompensation beregnet i overensstemmelse med artikel 32 beløber sig til.

10.   CCP'en accepterer og betaler for de i stk. 5 og 8 omhandlede finansielle instrumenter, der er omfattet af dækningskøbet, og sørger for, at følgende foretages ved slutningen af hver forretningsdag, hvor CCP'en modtager de pågældende finansielle instrumenter:

a)

De finansielle instrumenter, der er omfattet af dækningskøbet, leveres til de modtagende clearingmedlemmer.

b)

Afviklingsinstrukserne vedrørende afviklingsfejlen annulleres.

c)

Der indgives nye afviklingsinstrukser i værdipapirafviklingssystemet for ethvert ikke-leveret finansielt instrument, og CSD'en får de oplysninger, der er nødvendige for at identificere sådanne nye afviklingsinstrukser i overensstemmelse hermed.

11.   CCP'en sørger for, at afviklingsinstrukserne vedrørende afviklingsfejlen annulleres ved udbetalingen af den i stk. 6 og 9 omhandlede kontante kompensation eller senest den anden forretningsdag efter den sammesteds omhandlede meddelelse.

Underafdeling 3

Dækningskøbsprocedure for transaktioner, der ikke cleares af en CCP, og som gennemføres på en markedsplads

Artikel 28

Første kontrol

1.   For transaktioner, der ikke cleares af CCP'er, og som gennemføres på en markedsplads, giver modtagende deltagere, via deres kunder, uden unødigt ophold modtagende markedspladsmedlemmer meddelelse om alle afviklingsfejl.

2.   Markedspladsen oplyser efter anmodning det modtagende markedspladsmedlem om identiteten på de misligholdende markedspladsmedlemmer. På den første forretningsdag efter udløbet af forlængelsesperioden kontrollerer det modtagende markedspladsmedlem, hvorvidt det er muligt at foretage et dækningskøb i henhold til artikel 21.

3.   Hvis et dækningskøb ikke er muligt i henhold til artikel 21, meddeler det modtagende markedspladsmedlem det misligholdende markedspladsmedlem resultaterne af kontrollen og angiver, hvad den kontante kompensation beregnet i overensstemmelse med artikel 32 beløber sig til. Den kontante kompensation udbetales i overensstemmelse med artikel 33, stk. 2.

4.   Hvis et dækningskøb er muligt, finder artikel 29 anvendelse.

Artikel 29

Dækningskøbsprocedure og meddelelser

1.   Det modtagende markedspladsmedlem udpeger, hvis et dækningskøb er muligt, en dækningskøbsagent den første forretningsdag efter udløbet af forlængelsesperioden og meddeler dette til det misligholdende markedspladsmedlem.

2.   Når det misligholdende markedspladsmedlem modtager den i stk. 1 omhandlede meddelelse, sørger han for, at alle relevante afviklingsinstrukser vedrørende afviklingsfejlen stilles i bero.

3.   Når det misligholdende markedspladsmedlem har modtaget den i stk. 1 omhandlede meddelelse, må han kun levere de finansielle instrumenter til dækningskøbsagenten, hvis denne forinden giver sit samtykke hertil.

Indtil det misligholdende markedspladsmedlem har modtaget den i stk. 1 omhandlede meddelelse, kan det fortsat levere de finansielle instrumenter direkte til det modtagende markedspladsmedlem.

4.   Det modtagende markedspladsmedlem meddeler det misligholdende markedspladsmedlem og den relevante CSD resultaterne af dækningskøbet senest den sidste forretningsdag i den i overensstemmelse med artikel 37 fastlagte periode.

5.   Lykkes dækningskøbet helt eller delvist, skal den i stk. 4 omhandlede meddelelse inkludere oplysninger om mængden af og prisen på de finansielle instrumenter, der er omfattet af dækningskøbet.

6.   Mislykkes dækningskøbet helt eller delvist, skal den i stk. 4 omhandlede meddelelse inkludere oplysninger om, hvad den kontante kompensation beregnet i overensstemmelse med artikel 32 beløber sig til, medmindre det i meddelelsen specifikt er angivet, at gennemførelsen af dækningskøbet udsættes.

7.   Er gennemførelsen af dækningskøbet udsat, meddeler det modtagende markedspladsmedlem det misligholdende markedspladsmedlem og den relevante CSD resultaterne af det pågældende udsatte dækningskøb senest den sidste forretningsdag i udsættelsesperioden som omhandlet i artikel 38.

8.   Lykkes det i stk. 7 omhandlede dækningskøb helt eller delvist, skal den i samme stykke omhandlede meddelelse inkludere oplysninger om mængden af og prisen på de finansielle instrumenter, der er omfattet af dækningskøbet.

9.   Hvis det i stk. 7 omhandlede dækningskøb mislykkes helt eller delvist, skal den i samme stykke omhandlede meddelelse inkludere oplysninger om, hvad den kontante kompensation beregnet i overensstemmelse med artikel 32 beløber sig til.

10.   Det modtagende markedspladsmedlem accepterer og betaler for de finansielle instrumenter, der er omfattet af dækningskøbet, jf. stk. 5 og 8.

11.   De modtagende og de misligholdende markedspladsmedlemmer sørger for, at følgende sker ved slutningen af hver forretningsdag, hvor de modtagende markedspladsmedlemmer modtager de i stk. 5 og 8 omhandlede instrumenter:

a)

Afviklingsinstrukserne vedrørende afviklingsfejlen annulleres.

b)

De nye afviklingsinstrukser indgives i værdipapirafviklingssystemet for ethvert ikke-leveret finansielt instrument, og CSD'en får de oplysninger, der er nødvendige for at identificere sådanne nye afviklingsinstrukser i overensstemmelse hermed.

12.   Det misligholdende markedspladsmedlem udbetaler den i stk. 6 og 9 omhandlede kontante kompensation i overensstemmelse med artikel 33, stk. 2.

13.   De misligholdende og modtagende markedspladsmedlemmer sørger for, at de relevante afviklingsinstrukser vedrørende afviklingsfejlen annulleres ved udbetalingen af den i stk. 6 og 9 omhandlede kontante kompensation eller senest den anden forretningsdag efter meddelelsen om, hvad den kontante kompensation beløber sig til.

Underafdeling 4

Dækningskøbsprocedure for transaktioner, der ikke cleares af en CCP og ikke gennemføres på en markedsplads

Artikel 30

Første kontrol

1.   For transaktioner, der ikke cleares af en CCP og ikke gennemføres på en markedsplads, giver modtagende deltagere, via deres kunder, uden unødigt ophold modtagende handelspartnere meddelelse om alle afviklingsfejl.

2.   På den første forretningsdag efter udløbet af forlængelsesperioden kontrollerer modtagende handelspartnere, hvorvidt det er muligt at foretage et dækningskøb i henhold til artikel 21.

3.   Hvis et dækningskøb ikke er muligt i henhold til artikel 21, meddeler de modtagende handelspartnere den misligholdende handelspartner resultaterne af kontrollen og angiver, hvad den kontante kompensation beregnet i overensstemmelse med artikel 32 beløber sig til. Den kontante kompensation udbetales i overensstemmelse med artikel 33, stk. 2.

4.   Hvis dækningskøbet er muligt, finder artikel 31 anvendelse.

Artikel 31

Dækningskøbsprocedure og meddelelser

1.   Den modtagende handelspartner udpeger, hvis dækningskøbet er muligt, en dækningskøbsagent den første forretningsdag efter udløbet af forlængelsesperioden og meddeler dette til den misligholdende handelspartner.

2.   Når den misligholdende handelspartner modtager den i stk. 1 omhandlede meddelelse, sørger han for, at alle relevante afviklingsinstrukser vedrørende afviklingsfejlen stilles i bero,

3.   Når den misligholdende handelspartner har modtaget den i stk. 1 omhandlede meddelelse, må han kun levere de finansielle instrumenter til dækningskøbsagenten, hvis denne forinden givet sit samtykke hertil.

Indtil den har modtaget den i stk. 1 omhandlede meddelelse, kan den misligholdende handelspartner fortsat levere de finansielle instrumenter direkte til den modtagende handelspartner.

4.   Den modtagende handelspartner meddeler resultaterne af dækningskøbet til den misligholdende handelspartner senest den sidste forretningsdag i den i overensstemmelse med artikel 37 fastlagte periode. Den modtagende handelspartner sørger for, at den relevante CSD modtager de meddelte oplysninger uden unødigt ophold.

5.   Lykkes dækningskøbet helt eller delvist, skal den i stk. 4 omhandlede meddelelse inkludere oplysninger om mængden af og prisen på de finansielle instrumenter, der er omfattet af dækningskøbet.

6.   Mislykkes dækningskøbet helt eller delvist, skal den i stk. 4 omhandlede meddelelse inkludere oplysninger om, hvad den kontante kompensation beregnet i overensstemmelse med artikel 32 beløber sig til, medmindre det i meddelelsen specifikt er angivet, at gennemførelsen af dækningskøbet udsættes.

7.   Hvis gennemførelsen af dækningskøbet udsættes, meddeler den modtagende handelspartner den misligholdende handelspartner resultaterne af det pågældende udsatte dækningskøb senest den sidste forretningsdag i udsættelsesperioden som omhandlet i artikel 38. Den modtagende handelspartner sørger for, at den relevante CSD modtager de meddelte oplysninger uden unødigt ophold.

8.   Lykkes det i stk. 7 omhandlede dækningskøb helt eller delvist, skal den i samme stykke omhandlede meddelelse inkludere oplysninger om mængden af og prisen på de finansielle instrumenter, der er omfattet af dækningskøbet.

9.   Mislykkes det i stk. 7 omhandlede dækningskøb helt eller delvist, skal den i samme stykke omhandlede meddelelse inkludere oplysninger om, hvad den kontante kompensation beregnet i overensstemmelse med artikel 32 beløber sig til.

10.   Den modtagende handelspartner accepterer og betaler for de finansielle instrumenter, der er omfattet af dækningskøbet, jf. stk. 5 og 8.

11.   De modtagende og de misligholdende handelspartnere sørger for, at følgende sker ved slutningen af hver forretningsdag, hvor den modtagende handelspartner modtager de i stk. 5 og 8 omhandlede instrumenter:

a)

Afviklingsinstrukserne vedrørende afviklingsfejlen annulleres.

b)

De nye afviklingsinstrukser indgives i værdipapirafviklingssystemet for ethvert ikke-leveret finansielt instrument, og CSD'en får de oplysninger, der er nødvendige for at identificere sådanne nye afviklingsinstrukser i overensstemmelse hermed.

12.   Den misligholdende handelspartner udbetaler den i stk. 6 og 9 omhandlede kontante kompensation i overensstemmelse med artikel 33, stk. 3.

13.   De misligholdende og modtagende parter sørger for, at de relevante afviklingsinstrukser vedrørende afviklingsfejlen annulleres ved udbetalingen af den i stk. 6 og 9 omhandlede kontante kompensation eller senest den anden forretningsdag efter meddelelsen om, hvad den kontante kompensation beløber sig til.

Underafdeling 5

Beregning og betaling af den kontante kompensation, udgifterne til dækningskøb og den relevante prisforskel

Artikel 32

Beregning af den kontante kompensation

1.   Den kontante kompensation, der skal udbetales i henhold til artikel 7, stk. 7, i forordning (EU) nr. 909/2014, beregnes på en af følgende måder:

a)

for afviklingsinstrukser »mod betaling«, forskellen mellem markedsværdien af de relevante finansielle instrumenter på forretningsdagen før udbetalingen af den kontante kompensation og det afviklingsbeløb, der figurerer i den mislykkede afviklingsinstruks, hvis afviklingsbeløbet er lavere end markedsværdien

b)

for afviklingsinstrukser »uden betaling«, forskellen mellem markedsværdien af de relevante finansielle instrumenter på forretningsdagen før udbetalingen af den kontante kompensation og markedsværdien af disse finansielle instrumenter den dag, de handles, hvis markedsværdien af de pågældende finansielle instrumenter den dag, de handles, er lavere end på forretningsdagen før udbetalingen af den kontante kompensation.

2.   Hvis den kontante kompensation, der skal udbetales i henhold til artikel 7, stk. 7, i forordning (EU) nr. 909/2014, ikke allerede er inkluderet i det finansielle instruments markedsværdi, skal den indeholde en komponent, der afspejler valutakursudsving samt selskabshændelser (corporate entitlements) og påløbne renter.

3.   Markedsværdien, jf. stk. 1, bestemmes som følger:

a)

for de i artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 omhandlede finansielle instrumenter (7), som er optaget til handel på en markedsplads inden for Unionen, værdien fastsat på grundlag af lukkeprisen på det mest relevante marked målt i likviditet, jf. nævnte forordnings artikel 4, stk. 6, litra b)

b)

for andre finansielle instrumenter, som er optaget til handel på en markedsplads inden for Unionen, end de i litra a) omhandlede, værdien fastsat på grundlag af lukkeprisen på den markedsplads inden for Unionen, der har den største omsætning

c)

for andre finansielle instrumenter end de i litra a) og b) omhandlede, værdien fastsat på grundlag af en pris beregnet ved hjælp af en nærmere fastlagt metode, der er godkendt af CSD'ens kompetente myndighed, og ved hvilken der anvendes kriterier vedrørende markedsdata, herunder markedspriser på forskellige markedspladser eller hos forskellige investeringsselskaber.

4.   Markedsværdien, jf. stk. 1, og komponenten, der afspejler valutakursudsving, selskabshændelser (corporate entitlements) og påløbne renter, jf. stk. 2, oplyses til clearingmedlemmer, markedspladsmedlemmer og handelspartnere i en detaljeret oversigt.

Artikel 33

Udbetaling af den kontante kompensation

1.   For transaktioner, der cleares af en CCP, inddriver CCP'en den kontante kompensation fra de misligholdende clearingmedlemmer og udbetaler den til de modtagende clearingmedlemmer.

2.   Hvis transaktionerne ikke er blevet clearet af en CCP, men er gennemført på en markedsplads, udbetaler de misligholdende markedspladsmedlemmer den kontante kompensation til de modtagende markedspladsmedlemmer.

3.   Hvis transaktionerne ikke er blevet clearet af en CCP og ikke er gennemført på en markedsplads, udbetaler de misligholdende handelspartnere den kontante kompensation til de modtagende handelspartnere.

Artikel 34

Betaling af udgifterne til dækningskøbet

De i artikel 7, stk. 8, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede beløb betales af de misligholdende clearingmedlemmer, de misligholdende markedspladsmedlemmer eller de misligholdende handelspartnere, alt efter hvad der er relevant.

Artikel 35

Betaling af prisforskellen

1.   Såfremt prisen på finansielle instrumenter omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014, som blev aftalt på handelstidspunktet, er lavere end den pris, der faktisk betales for de pågældende finansielle instrumenter i henhold til artikel 27, stk. 10, artikel 29, stk. 10, og artikel 31, stk. 10, betaler de misligholdende clearingmedlemmer, de misligholdende markedspladsmedlemmer eller de misligholdende handelspartnere prisforskellen til CCP'en, de modtagende markedspladsmedlemmer eller de modtagende handelspartnere, alt efter hvad der er relevant.

Hvis transaktionerne er clearet af en CCP, inddriver CCP'en den i første afsnit omhandlede prisforskel fra misligholdende clearingmedlemmer og udbetaler den til de modtagende clearingmedlemmer.

2.   Såfremt prisen på aktierne, som blev aftalt på handelstidspunktet, er højere end den pris, der faktisk betales for de pågældende aktier i henhold til artikel 27, stk. 10, artikel 29, stk. 10, og artikel 31, stk. 10, anses den relevante forskel, jf. artikel 7, stk. 6, i forordning (EU) nr. 909/2014, for at være betalt.

Afdeling 4

Frister for dækningskøbsproceduren

Artikel 36

Forlængelsesperioder

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014 udvides forlængelsesperioden for de i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede finansielle instrumenter fra fire til syv forretningsdage for alle andre finansielle instrumenter end aktier, for hvilke der findes et likvidt marked, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 17), litra b), i forordning (EU) nr. 600/2014.

Artikel 37

Frister for levering af finansielle instrumenter

Efter dækningskøbsproceduren skal de i artikel 5, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede finansielle instrumenter leveres til de modtagende deltagere, som handler på vegne af CCP'en, de modtagende clearingmedlemmer, markedspladsmedlemmer eller handelspartnere inden for følgende frister:

a)

fire forretningsdage efter den i artikel 36 omhandlede forlængelsesperiode for aktier, for hvilke der findes et likvidt marked

b)

syv forretningsdage efter den i artikel 36 omhandlede forlængelsesperiode for finansielle instrumenter, bortset fra aktier, for hvilke der findes et likvidt marked

c)

syv forretningsdage efter den i artikel 7, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede forlængelsesperiode for finansielle instrumenter, der handles på SMV-vækstmarkeder

d)

for aktier som omhandlet i litra a), der handles på SMV-vækstmarkeder, finder litra c) anvendelse.

Artikel 38

Varighed af udsættelser af gennemførelsen af dækningskøb

Hvis CCP'en, det modtagende markedspladsmedlem eller den modtagende handelspartner udsætter gennemførelsen af dækningskøbet, fastsættes varigheden af udsættelsesperioden, jf. artikel 7, stk. 7, i forordning (EU) nr. 909/2014, i overensstemmelse med de i artikel 37 omhandlede frister.

Afdeling 5

Systematisk forsømmelse af levering

Artikel 39

Konsekvent og systematisk forsømmelse af levering af værdipapirer

1.   En deltager anses for konsekvent og systematisk at forsømme levering i et værdipapirafviklingssystem, jf. artikel 7, stk. 9, i forordning (EU) nr. 909/2014, hvis hans afviklingseffektivitetsrate, beregnet i forhold til antallet eller værdien af afviklingsinstrukser, er mindst 15 % lavere end det pågældende værdipapirafviklingssystems afviklingseffektivitetsrate set over et relevant antal dage i løbet af de foregående 12 måneder.

Hvad der er det relevante antal dage, fastlægges for den enkelte deltager som 10 % af det antal dage, den pågældende deltager har været aktiv i værdipapirafviklingssystemet i løbet af de foregående 12 måneder.

2.   Ved beregningen af en deltagers afviklingseffektivitetsrate ses der udelukkende på afviklingsfejl forårsaget den pågældende deltager.

Afdeling 6

Afviklingsinformationer

Artikel 40

Afviklingsinformationer for CCP'er og markedspladser

De i artikel 7, stk. 10, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede afviklingsinformationer skal inkludere identifikation af de pågældende transaktioner, af deltagerne og af de pågældende afviklingsinstrukser. De pågældende informationer skal være baseret på oplysningerne i det værdipapirafviklingssystem, CSD'en driver.

Artikel 41

Afviklingsinformationer i mangel af et direkte transaktionsfeed fra markedspladsen

For transaktioner, der gennemføres på en markedsplads, og som ikke cleares af en CCP, identificerer deltagerne, i mangel af et direkte transaktionsfeed fra markedspladsen til CSD'en, markedspladsen og transaktionerne i deres afviklingsinstrukser. I mangel af sådanne informationer anser CSD'en transaktionerne for ikke at være blevet gennemført på en markedsplads.

KAPITEL IV

Afsluttende bestemmelser

Artikel 42

Denne forordning træder i kraft 24 måneder efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/389 af 11. november 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår parametrene for beregning af bøder for afviklingsfejl samt CSD'ers aktiviteter i værtslande (EUT L 65 af 10.3.2017, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).


BILAG I

Tabel 1

Generelle oplysninger om afviklingsfejl, som CSD'er skal indberette til de kompetente myndigheder og relevante myndigheder en gang om måneden

Nr.

Oplysninger, der skal indberettes

Format

1.

Landekode for den jurisdiktion, hvori CSD'en er etableret

Landekode i henhold til ISO 3166 (2 bogstaver)

2.

Værdipapirafviklingssystem drevet af CSD'en

Fri tekst

3.

Tidsstempel for indberetningen (CSD til den kompetente myndighed/relevante myndighed)

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC) (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ)

4.

Indberetningsperiode: start- og slutdato for indberetningsperioden

Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD-ÅÅÅÅ-MM-DD)

5.

CSD'ens identifikator for retlige enheder (LEI)

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode)

6.

CSD'ens selskabsnavn

Fri tekst

7.

Navn på den ansvarlige for den af CSD'en indgivne indberetning

Fri tekst

8.

Funktion for den ansvarlige for den af CSD'en indgivne indberetning

Fri tekst

9.

Telefonnummer på den ansvarlige for den af CSD'en indgivne indberetning

Der må kun anvendes numeriske tegn. Telefonnummeret angives med landekode og områdenummer. Der må ikke anvendes specialtegn.

10.

E-mailadresse på den ansvarlige for den af CSD'en indgivne indberetning

E-mailadresser angives i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte principper for angivelse af e-mailadresser.

11.

Antal afviklingsinstrukser i indberetningsperioden

Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.

12.

Antal afviklingsfejl i indberetningsperioden (både afviklingsfejl pga. manglende værdipapirer og afviklingsfejl pga. manglende kontanter)

Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.

13.

Afviklingsfejlrate baseret på mængde (antal afviklingsfejl/antal afviklingsinstrukser i indberetningsperioden)

(både afviklingsfejl pga. manglende værdipapirer og afviklingsfejl pga. manglende kontanter)

I procent — op til 2 decimaler.

14.

Afviklingsfejlrate baseret på værdi (EUR) (værdien af afviklingsfejl/værdien af afviklingsinstrukser i indberetningsperioden)

(både afviklingsfejl pga. manglende værdipapirer og afviklingsfejl pga. manglende kontanter)

I procent — op til 2 decimaler.

15.

Værdien af afviklingsinstrukser (EUR) i indberetningsperioden

Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn

16.

Værdien af afviklingsfejl (EUR) i indberetningsperioden

(både afviklingsfejl pga. manglende værdipapirer og afviklingsfejl pga. manglende kontanter)

Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn

17.

Top 10 over deltagerne med den højeste afviklingsfejlrate i indberetningsperioden (baseret på antallet af afviklingsinstrukser)

For hver deltager identificeret ved LEI-kode

Deltagerens LEI-kode

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode)

Samlet antal afviklingsinstrukser pr. deltager

Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.

Antal afviklingsfejl pr. deltager

Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.

Afviklingsfejlprocent

I procent — op til 2 decimaler

Samlet værdi (EUR) af afviklingsinstrukser pr. deltager

Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn

Værdien (EUR) af afviklingsfejl pr. deltager

Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn

Afviklingsfejlrate

I procent — op til 2 decimaler.

18.

Top 10 over deltagerne med den højeste afviklingsfejlrate i indberetningsperioden (baseret på værdien (EUR) af afviklingsinstrukser)

For hver deltager identificeret ved LEI-kode:

Deltagerens LEI-kode

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode)

Samlet værdi (EUR) af afviklingsinstrukser pr. deltager

Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn

Værdien (EUR) af afviklingsfejl pr. deltager

Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn

Afviklingsfejlprocent

I procent — op til 2 decimaler

Samlet antal afviklingsinstrukser pr. deltager

Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.

Antal afviklingsfejl pr. deltager

Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.

Afviklingsfejlrate

I procent — op til 2 decimaler.

19.

Antal afviklingsinstrukser pr. valuta, hvori afviklingsinstrukserne er denomineret, i indberetningsperioden

For hver 3-tegns valutakode i henhold til ISO 4217 udtrykkes mængden med op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.

20.

Antal afviklingsfejl pr. valuta, hvori afviklingsinstrukserne er denomineret, i indberetningsperioden

For hver 3-tegns valutakode i henhold til ISO 4217 udtrykkes mængden med op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.

21.

Afviklingsfejlrate pr. valuta, hvori afviklingsinstrukserne er denomineret, baseret på mængde (antal afviklingsfejl/antal afviklingsinstrukser pr. valuta i indberetningsperioden)

For hver 3-tegns valutakode i henhold til ISO 4217 angives raten i procent med op til 2 decimaler.

22.

Værdien af afviklingsinstrukser pr. valuta, hvori afviklingsinstrukserne er denomineret, i indberetningsperioden

For hver 3-tegns valutakode i henhold til ISO 4217 angives værdien med op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn

23.

Værdien af afviklingsfejl pr. valuta, hvori afviklingsinstrukserne er denomineret, i indberetningsperioden

For hver 3-tegns valutakode i henhold til ISO 4217 angives værdien med op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn

24.

Afviklingsfejlrate pr. valuta, hvori afviklingsinstrukserne er denomineret, baseret på værdi (værdien af afviklingsfejl/værdien afviklingsinstrukser pr. valuta i indberetningsperioden)

For hver 3-tegns valutakode i henhold til ISO 4217 angives raten i procent med op til 2 decimaler.

25.

Antal afviklingsinstrukser for hver type af finansielle instrumenter i indberetningsperioden

For hver type af finansielle instrumenter:

Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.

26.

Antal afviklingsfejl (både afviklingsfejl pga. manglende værdipapirer og afviklingsfejl pga. manglende kontanter) for hver type af finansielle instrumenter i indberetningsperioden

For hver type af finansielle instrumenter:

Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.

27.

Afviklingsfejlrate for hver type af finansielle instrumenter baseret på mængde (antal afviklingsfejl/antal afviklingsinstrukser pr. type finansielle instrumenter i indberetningsperioden)

For hver type af finansielle instrumenter angives raten i procent med op til 2 decimaler.

28.

Værdien (EUR) af afviklingsinstrukser for hver type af finansielle instrumenter

For hver type af finansielle instrumenter angives værdien med op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn.

29.

Værdien (EUR) af afviklingsfejl (både afviklingsfejl pga. manglende værdipapirer og afviklingsfejl pga. manglende kontanter) for hver type af finansielle instrumenter

For hver type af finansielle instrumenter angives værdien med op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn.

30.

Afviklingsfejlrate for hver type af finansielle instrumenter baseret på værdi (værdien af afviklingsfejl/værdien af afviklingsinstrukser for hver type af finansielle instrumenter i indberetningsperioden)

For hver type af finansielle instrumenter angives raten i procent med op til 2 decimaler.

31.

Antal afviklingsinstrukser for hver type af transaktioner i indberetningsperioden

For hver type af transaktioner angives mængden med op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.

32.

Antal afviklingsfejl (både afviklingsfejl pga. manglende værdipapirer og afviklingsfejl pga. manglende kontanter) for hver type af transaktioner i indberetningsperioden

For hver type af transaktioner angives mængden med op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.

33.

Afviklingsfejlrate for hver type af transaktioner baseret på mængde (antal afviklingsfejl/antal afviklingsinstrukser pr. type transaktioner i indberetningsperioden)

For hver type af transaktioner angives raten i procent med op til 2 decimaler.

34.

Værdien (EUR) af afviklingsinstrukser for hver type af transaktioner

For hver type af transaktioner angives værdien med op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn.

35.

Værdien (EUR) af afviklingsfejl (både afviklingsfejl pga. manglende værdipapirer og afviklingsfejl pga. manglende kontanter) for hver type af transaktioner

For hver type af transaktioner angives værdien med op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn.

36.

Afviklingsfejlrate for hver type af transaktioner baseret på værdi (værdien af afviklingsfejl/værdien af afviklingsinstrukser for hver type af transaktioner i indberetningsperioden)

For hver type af transaktioner angives raten i procent med op til 2 decimaler.

37.

Top 20 over ISIN-koder, der er genstand for afviklingsfejl, baseret på mængden af afviklingsfejl

ISIN-kode

38.

Top 20 over ISIN-koder, der er genstand for afviklingsfejl, baseret på værdien (EUR) af afviklingsfejl

ISIN-kode

39.

Samlet antal sanktioner som omhandlet i artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014, der er pålagt af CSD'en

Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.

40.

Samlet værdi (EUR) af sanktioner som omhandlet i artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014, der er pålagt af CSD'en

Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn.

41.

Gennemsnitlig varighed af afviklingsfejl i antal dage (forskellen mellem faktisk afviklingsdato og planlagt afviklingsdato, vægtet med værdien af afviklingsfejl)

Antal dage, indberettet som et tal med én decimal

42.

Hovedårsager til afviklingsfejl

Fri tekst

43.

Foranstaltninger til forbedring af afviklingseffektiviteten

Fri tekst


Tabel 2

Data om afviklingsfejl på dagsbasis, som CSD'er skal indberette til de kompetente myndigheder og relevante myndigheder en gang om måneden

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)

Type finansielt instrument

Type transaktion

Internt/ tvær-CSD-system

Type instruks

Manglende levering af værdipapirer

Manglende overdragelse af kontanter

Afviklingsfejl

Instrukser i alt

Fejlrate

Afviklingsfejl

Instrukser i alt

Fejlrate

Mængde

Værdi (EUR)

Mængde

Værdi (EUR)

Mængde

Værdi (EUR)

Mængde

Værdi (EUR)

Mængde

Værdi (EUR)

Mængde

Værdi (EUR)

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU

Køb eller salg af finansielle instrumenter

CSD-intern

DVP (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedsstillelsesoperationer

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlån eller indlån af værdipapirer

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genkøbstransaktioner

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre transaktioner

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Køb eller salg af finansielle instrumenter

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedsstillelsesoperationer

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlån eller indlån af værdipapirer

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genkøbstransaktioner

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre transaktioner

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Køb eller salg af finansielle instrumenter

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedsstillelsesoperationer

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlån eller indlån af værdipapirer

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genkøbstransaktioner

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre transaktioner

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU

Køb eller salg af finansielle instrumenter

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedsstillelsesoperationer

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlån eller indlån af værdipapirer

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genkøbstransaktioner

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre transaktioner

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETF'er (exchange-traded funds) som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU

Køb eller salg af finansielle instrumenter

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedsstillelsesoperationer

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlån eller indlån af værdipapirer

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genkøbstransaktioner

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre transaktioner

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andele i institutter for kollektiv investering, undtagen ETF'er

Køb eller salg af finansielle instrumenter

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedsstillelsesoperationer

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlån eller indlån af værdipapirer

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genkøbstransaktioner

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre transaktioner

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Køb eller salg af finansielle instrumenter

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedsstillelsesoperationer

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlån eller indlån af værdipapirer

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genkøbstransaktioner

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre transaktioner

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissionskvoter

Køb eller salg af finansielle instrumenter

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedsstillelsesoperationer

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlån eller indlån af værdipapirer

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genkøbstransaktioner

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre transaktioner

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre finansielle instrumenter

Køb eller salg af finansielle instrumenter

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedsstillelsesoperationer

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlån eller indlån af værdipapirer

CSD-intern

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvær-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP