Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1120

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1120 af 10. august 2018 om ændring af bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 for så vidt angår listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til Den Europæiske Union (EØS-relevant tekst.)

C/2018/5256

OJ L 204, 13.8.2018, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1120/oj

13.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 204/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1120

af 10. august 2018

om ændring af bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 for så vidt angår listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til Den Europæiske Union

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 4), og artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 11, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 (3) er der fastsat dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og krav for udstedelse af certifikater for indførsel til Unionen af sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter og en liste over tredjelande, hvorfra indførsel til Unionen af sådanne sendinger tillades.

(2)

I bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 er der fastsat en liste over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre til Unionen sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter, med angivelse af, hvilken type behandling der kræves for disse varer.

(3)

Bosnien-Hercegovina er allerede opført på listen i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 og har tilladelse til at eksportere mælk og mælkeprodukter, som har undergået behandling »C«, til Unionen.

(4)

Bosnien-Hercegovina har indgivet en anmodning til Kommissionen om tilladelse til at eksportere mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter, som har undergået en mindre vidtgående behandling, til Unionen. Set fra et dyresundhedsmæssigt perspektiv er Bosnien-Hercegovina et tredjeland, som ifølge Verdensorganisationen for Dyresundhed er frit for mund- og klovesyge, uden en påkrævet vaccinationspolitik, og det opfylder dermed Unionens dyresundhedsmæssige betingelser for import.

(5)

Kommissionen har foretaget veterinærkontrol i Bosnien-Hercegovina. Resultatet af kontrollen har afsløret visse mangler, navnlig hvad angår folkesundhedsmæssige aspekter i virksomhederne. De kompetente myndigheder i Bosnien-Hercegovina er nu i færd med at afhjælpe disse mangler.

(6)

I betragtning af den gunstige dyresundhedsmæssige situation i Bosnien-Hercegovina for så vidt angår mund- og klovesyge bør Bosnien-Hercegovina føjes til kolonne A i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010. Denne tilføjelse til kolonne A i bilag I bør ikke tilsidesætte de forpligtelser, der følger af andre bestemmelser i EU-lovgivningen om import til og markedsføring i Unionen af animalske produkter, navnlig i forbindelse med den liste over virksomheder, der er opført i artikel 12 i forordning (EF) nr. 854/2004.

(7)

Forordning (EU) nr. 605/2010 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Oplysningerne om Bosnien-Hercegovina i tabellen i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 affattes således:

»BiH

Bosnien-Hercegovina

+

+

+«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union (EUT L 175 af 10.7.2010, s. 1).


Top