EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1106

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1106 af 8. august 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende modeller for den overensstemmelseserklæring, der offentliggøres og opbevares af administratorer af væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 (EØS-relevant tekst.)

C/2018/4995

OJ L 202, 9.8.2018, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj

9.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1106

af 8. august 2018

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende modeller for den overensstemmelseserklæring, der offentliggøres og opbevares af administratorer af væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 25, stk. 8, tredje afsnit, og artikel 26, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) 2016/1011 forpligtes administratorer af væsentlige benchmarks, som vælger ikke at opfylde et eller flere specifikke krav i samme forordning, til at offentliggøre og opbevare en overensstemmelseserklæring, hvoraf det fremgår, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt, at de overholder de pågældende bestemmelser. Administratorer af ikkevæsentlige benchmarks pålægges ved nævnte forordnings artikel 26, stk. 3, en tilsvarende forpligtelse, dog for en bredere vifte af krav.

(2)

Overensstemmelseserklæringen bør gøre det muligt for enhver tydeligt at identificere de bestemmelser i forordning (EU) 2016/1011, som administratoren af benchmarket har valgt ikke at anvende, samt årsagerne til, at administratoren mener, det er hensigtsmæssigt, at han ikke overholder disse bestemmelser.

(3)

Artikel 25, stk. 7, og artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 foreskriver, at det af overensstemmelseserklæringen tydeligt skal fremgå, hvorfor administratoren anser det for hensigtsmæssigt, at han ikke overholder de pågældende bestemmelser. Modellen bør derfor være sådan, at der skal gives en særskilt begrundelse for hver af de bestemmelser, administratoren ikke anvender.

(4)

De i artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011 omhandlede valgfrie undtagelser er en delmængde af de potentielle undtagelser for ikkevæsentlige benchmarks i samme forordnings artikel 26, stk. 1. For at sikre sammenhæng mellem de to gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der foreskrives ved artikel 25, stk. 8, og artikel 26, stk. 5, for disse undtagelser, og for at undgå eventuelle unødvendige administrative byrder for benchmarkadministratorer er det ønskeligt, at disse gennemførelsesmæssige tekniske standarder samles i én enkelt forordning.

(5)

Administratorer kan vælge at anvende én enkelt overensstemmelseserklæring for en benchmarkfamilie, forudsat at det for hvert af de benchmarks, der er omfattet af erklæringen, af denne tydeligt fremgår, hvilke bestemmelser administratoren har valgt ikke at anvende. Én enkelt overensstemmelseserklæring bør ikke omfatte både væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks. Hvis en benchmarkfamilie omfatter både væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks, bør der udfærdiges mindst to overensstemmelseserklæringer.

(6)

Administratorer bør gives tilstrækkelig tid til at sikre, at kravene i denne forordning er overholdt. Denne forordning bør derfor først begynde at finde anvendelse, to måneder efter at den er trådt i kraft.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(8)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Modeller for overensstemmelseserklæringen

1.   Modellen for den i artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) 2016/1011 omhandlede overensstemmelseserklæring er fastlagt i bilag I til nærværende forordning.

2.   Modellen for den i artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 omhandlede overensstemmelseserklæring er fastlagt i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 29. oktober 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG I

Model for den i artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) 2016/1011 omhandlede overensstemmelseserklæring

Punkt

Tekstfelt

A.   Generelle oplysninger

1.

Dato for oprettelse af dette dokument og, hvis det er relevant, for den seneste opdatering

1.

Oprettet: [dd/mm/åå]

Sidst opdateret: [dd/mm/åå]

2.

Administrator

2.

[Navn, som det figurerer i »Register of administrators and benchmarks«, som offentliggøres af ESMA]

3.

Relevant national kompetent myndighed

3.

[Den kompetente myndighed, der har godkendt eller registreret administratoren i henhold til artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011]

I nedenstående afsnit:

angives det, hvilket eller hvilke væsentlige benchmarks bestemmelserne ikke anvendes på

angives det, hvilke bestemmelser administratoren har valgt ikke at anvende, og

redegøres der for, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder de enkelte bestemmelser.

Hvis dette dokument vedrører mere end ét væsentligt benchmark, der leveres af administratoren, skal der udfyldes et særskilt afsnit for hvert sæt benchmarks, for hvilke det gælder, at:

de bestemmelser, som administratoren vælger ikke at anvende, er de samme, og

begrundelsen for, at det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder den pågældende bestemmelse, er den samme for hver enkelt bestemmelse.

B.    [Indsæt administratorens navn som angivet i afsnit A, punkt 2] vælger ikke at anvende følgende bestemmelser i forordning (EU) 2016/1011 for det eller de væsentlige benchmarks, der er angivet nedenfor

1.

Benchmark/benchmarks, som de(n) pågældende bestemmelse(r) ikke anvendes på

1.

[Indsæt navnet på benchmarket/de enkelte benchmarks, herunder det internationale identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN) eller, hvis ISIN-koden ikke foreligger, en anden identifikator]

2.

Angivelse af, hvor benchmarkerklæringen for det relevante benchmark eller hvert af de relevante benchmarks er offentliggjort

2.

[f.eks. link til webside]

3.

i)

Bestemmelse(r) i forordning (EU) 2016/1011, der ikke anvendes

ii)

Angiv — for hver enkelt bestemmelse — hvorfor det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder den pågældende bestemmelse

3 i)

[Indsæt — for hver enkelt bestemmelse — artikel, stykke og eventuelt litra i forordning (EU) 2016/1011 samt bestemmelsens fulde ordlyd]

3 ii)

[Indsæt — for hver enkelt bestemmelse — en specifik, detaljeret og let forståelig begrundelse for, at det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder den pågældende bestemmelse, under hensyntagen til benchmarkets eller benchmarkenes art og indvirkning og administratorens størrelse]

BILAG II

Model for den i artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011 omhandlede overensstemmelseserklæring

Punkt

Tekstfelt

A.   Generelle oplysninger

1.

Dato for oprettelse af dette dokument og, hvis det er relevant, for den seneste opdatering

1.

Oprettet: [dd/mm/åå]

Sidst opdateret: [dd/mm/åå]

2.

Administrator

2.

[Navn, som det figurerer i »Register of administrators and benchmarks«, som offentliggøres af ESMA]

I nedenstående afsnit:

angives det, hvilket eller hvilke ikkevæsentlige benchmarks bestemmelserne ikke anvendes på

angives det, hvilke bestemmelser administratoren har valgt ikke at anvende, og

redegøres der for, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder de enkelte bestemmelser.

Hvis dette dokument vedrører en familie af ikkevæsentlige benchmarks, der leveres af administratoren, skal der udfyldes et særskilt afsnit for hvert sæt benchmarks, for hvilket det gælder, at:

de bestemmelser, som administratoren vælger ikke at anvende, er de samme, og

begrundelsen for, at det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder den pågældende bestemmelse, er den samme for hver enkelt bestemmelse.

B.    [Indsæt administratorens navn som angivet i afsnit A, punkt 2] vælger ikke at anvende følgende bestemmelser i forordning (EU) 2016/1011 for det eller de ikkevæsentlige benchmarks, der er angivet nedenfor

1.

Benchmark/benchmarks, som de(n) pågældende bestemmelse(r) ikke anvendes på

1.

[Indsæt navnet på benchmarket/de enkelte benchmarks, herunder det internationale identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN) eller, hvis ISIN-koden ikke foreligger, en anden identifikator]

2.

i)

Bestemmelse(r) i forordning (EU) 2016/1011, der ikke anvendes

ii)

Angiv — for hver enkelt bestemmelse — hvorfor det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder den pågældende bestemmelse

2 i)

[Indsæt — for hver enkelt bestemmelse — artikel, stykke og eventuelt litra i forordning (EU) 2016/1011 samt bestemmelsens fulde ordlyd]

2 ii)

[Indsæt — for hver enkelt bestemmelse — en specifik, detaljeret og let forståelig begrundelse for, at det er hensigtsmæssigt, at administratoren ikke overholder bestemmelsen.]

Top