EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1105

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105 af 8. august 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurer og formularer for kompetente myndigheders afgivelse af oplysninger til ESMA i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 (EØS-relevant tekst.)

C/2018/4993

OJ L 202, 9.8.2018, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1105/oj

9.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1105

af 8. august 2018

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurer og formularer for kompetente myndigheders afgivelse af oplysninger til ESMA i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 47, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011 foreskriver, at kompetente myndigheder skal give ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige for, at ESMA kan varetage sine opgaver. Med henblik på at sikre en effektiv kommunikation bør de kompetente myndigheder og ESMA gøre brug af definerede kommunikationskanaler, herunder udpegede kontaktpersoner og standardformularer, til anmodning om oplysninger, kvittering for modtagelse af anmodninger om oplysninger og besvarelse af anmodninger om oplysninger.

(2)

De oplysninger, som de kompetente myndigheder skal give i henhold til artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011, er blandt andet de oplysninger, der er nødvendige for, at ESMA kan oprette og føre det offentlige register, der er omhandlet i samme forordnings artikel 36, stk. 1, navnlig de i samme artikels litra a), c) og d) nævnte oplysninger og eventuelle senere ændringer af disse oplysninger. De kompetente myndigheder og ESMA bør skulle indgå aftale om de tekniske specifikationer for afgivelse af de pågældende oplysninger til ESMA's websted, så det sikres, at oplysningerne overføres nøjagtigt og sikkert.

(3)

De oplysninger, som de kompetente myndigheder skal give ESMA i henhold til forordning (EU) 2016/1011, kan omfatte personoplysninger og andre følsomme oplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige. Det er derfor vigtigt, at afgivelsen af oplysninger er omfattet af passende beskyttelsesforanstaltninger og fortrolighedsregler.

(4)

De kompetente myndigheder og ESMA bør gives tilstrækkelig tid til at indføre procedurer for afgivelse af oplysninger som fastsat ved denne forordning. Denne forordning bør derfor først begynde at finde anvendelse, to måneder efter at den er trådt i kraft.

(5)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(6)

ESMA har hverken gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, eller analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved, idet ESMA konkluderede, at dette ikke ville have stået i forhold til omfanget og virkningen af de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, i betragtning af at de kun direkte ville berøre de medlemsstaternes nationale kompetente myndigheder og således ikke markedsdeltagere.

(7)

ESMA har anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Meddelelse af oplysninger til ESMA til ESMA-registret

1.   For at gøre det muligt for ESMA at oprette og føre det offentlige register, der er omhandlet i artikel 36, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011, meddeler de kompetente myndigheder ESMA i de samme artikels litra a), c) og d) nævnte oplysninger, samt eventuelle ændringer af disse oplysninger, senest fem arbejdsdage efter den relevante afgørelse.

2.   Ved den relevante afgørelse forstås hvilken som helst af følgende afgørelser truffet af en kompetent myndighed, som medfører en forpligtelse i henhold til forordning (EU) 2016/1011 til at meddele ESMA de pågældende oplysninger eller den pågældende ændring:

a)

en afgørelse om at godkende eller registrere en administrator i henhold til artikel 34, stk. 6, litra a) eller b), i forordning (EU) 2016/1011

b)

en afgørelse om at trække godkendelsen eller registreringen af en administrator tilbage eller suspendere den i henhold til nævnte forordnings artikel 35, stk. 1

c)

en afgørelse om at anerkende en administrator, der er etableret i et tredjeland, i henhold til nævnte forordnings artikel 32, stk. 5

d)

en afgørelse om at suspendere eller tilbagekalde en sådan anerkendelse i henhold til nævnte forordnings artikel 32, stk. 8

e)

en afgørelse om at godkende valideringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie i henhold til nævnte forordnings artikel 33, stk. 3

f)

en afgørelse om at kræve, at valideringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie trækkes tilbage i henhold til nævnte forordnings artikel 33, stk. 6.

Alle oplysninger eller ændringer heraf som omhandlet i stk. 1 meddeles til ESMA via ESMA's kommunikationskanal, som sikrer, at oplysningernes fuldstændighed, integritet og fortrolighed bevares under overførslen.

3.   De kompetente myndigheder og ESMA indgår aftale om, hvilken informationsteknologi der skal anvendes til indberetning af oplysninger til ESMA's websted via ESMA's kommunikationskanal.

Artikel 2

Underretning af ESMA om benchmarks fra anerkendte administratorer

Enhver underretning af ESMA i henhold til artikel 32, stk. 6, i forordning (EU) 2016/1011 skal ske ved brug af elektroniske midler, der gør det muligt at sikre oplysningernes fuldstændighed, integritet og fortrolighed i hele overførselsprocessen.

Artikel 3

Anmodning om oplysninger

1.   Enhver anmodning fra ESMA om oplysninger fra en kompetent myndighed i henhold til artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011, bortset fra oplysninger, der er omfattet af nærværende forordnings artikel 1 og 2, indgives ved brug af formularen i bilag I til nærværende forordning.

2.   En kompetent myndighed, der anmodes om oplysninger i henhold til artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011 (i det følgende benævnt »den anmodede myndighed«), kvitterer for modtagelsen af anmodningen senest syv dage efter at have modtaget denne ved brug af formularen i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 4

Besvarelse af en anmodning om oplysninger

1.   Den anmodede myndighed giver ESMA de oplysninger, der anmodes om, ved brug af formularen i bilag III til denne forordning. Den anmodede myndighed tager alle rimelige skridt inden for rammerne af sine beføjelser til at fremskaffe og fremlægge de ønskede oplysninger. Er det ikke muligt for den anmodede myndighed at fremlægge oplysningerne senest på den anslåede svardato, der er angivet i dens kvittering for modtagelse af anmodningen om oplysninger, underretter den uden ophold ESMA herom og angiver en ny anslået svardato sammen med en begrundelse for, at en forlængelse er nødvendig.

2.   Den anmodede myndighed rådfører sig om fornødent med ESMA med henblik på præcisering af, hvilke oplysninger der ønskes, og om hyppigheden af de opdateringer, der måtte være nødvendige.

Artikel 5

Overførselsmidler

Alle anmodninger om oplysninger, kvitteringer for modtagelse og besvarelser af anmodninger om oplysninger som omhandlet i artikel 3 og 4 skal overholde følgende regler:

a)

De skal være skriftlige.

b)

De skal sendes pr. brev eller fax eller ved brug af et elektronisk middel, der gør det muligt at sikre oplysningernes fuldstændighed, integritet og fortrolighed i hele overførselsprocessen.

c)

De skal stiles til:

i)

den kontaktperson, der er udpeget af den kompetente myndighed i henhold til artikel 7, hvis der er tale om en anmodning til en kompetent myndighed

ii)

det kontaktpunkt, ESMA har angivet i sin anmodning om oplysninger, hvis der er tale om en kvittering for modtagelse eller et svar til ESMA.

Artikel 6

Fortrolighed

1.   Kompetente myndigheder behandler indgivne anmodninger om oplysninger i henhold til artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011 samt indholdet af sådanne anmodninger og alle spørgsmål, der rejses i forbindelse med behandlingen af dem, fortroligt, navnlig eventuelle konsultationer mellem ESMA og den kompetente myndighed vedrørende anmodningen.

2.   Den kompetente myndighed kan dog videregive oplysninger om sådanne anmodninger og spørgsmål, hvis ESMA giver samtykke hertil, eller hvis videregivelse er påkrævet af hensyn til retslige procedurer.

Artikel 7

Kontaktpersoner

Hver kompetent myndighed udpeger en kontaktperson med henblik på anvendelsen af denne forordning og meddeler denne kontaktpersons navn og kontaktoplysninger til ESMA senest 30 dage efter denne forordnings ikrafttræden. Eventuelle senere ændringer med hensyn til udpegelsen eller en kontaktpersons kontaktoplysninger meddeles til ESMA uden ophold.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 29. oktober 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG I

Formular til anmodning om oplysninger

ANMODNING OM OPLYSNINGER

Referencenr.: …

Dato: …

Generelle oplysninger

FRA:

Medlemsstat (hvis det er relevant):

Anmodende myndighed:

Registreret adresse:

(Kontaktoplysninger på den udpegede kontaktperson, jf. artikel 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105)

Navn:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Medlemsstat (hvis det er relevant):

Anmodet myndighed:

Registreret adresse:

(Kontaktoplysninger på den udpegede kontaktperson, jf. artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105)

Navn:

Tlf.

E-mail:

Kære [indsæt navn]

I overensstemmelse med artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder [for så vidt angår procedurer og formularer til udveksling af oplysninger] anmodes der om oplysninger vedrørende nedenfor beskrevne forhold.

Jeg ville være taknemmelig for at modtage ovennævnte oplysninger senest den [indsæt vejledende dato for besvarelsen]; hvis dette ikke er muligt, bedes De venligst oplyse, hvornår De forventer at kunne fremlægge de oplysninger, der anmodes om.

Begrundelse for anmodningen om oplysninger

[Indsæt de(n) bestemmelse(r) i forordning (EU) 2016/1011, i henhold til hvilke(n) den anmodende myndighed er kompetent til at behandle spørgsmålet]

Anmodningen vedrører oplysninger om …

[Beskriv, hvad anmodningen vedrører, samt benchmarktilsynsområdet og formålet med at anmode om oplysningerne]

Tidligere anmodning …

[Der gives nærmere oplysninger om en eventuel tidligere anmodning, så denne kan identificeres]

Oplysningerne i denne anmodning behandles fortroligt, jf. artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105.

Med venlig hilsen

[underskrift]


BILAG II

Formular til kvittering for modtagelse af en anmodning om oplysninger

KVITTERING FOR MODTAGELSE AF EN ANMODNING OM OPLYSNINGER

Referencenr.: …

Dato: …

FRA:

Medlemsstat (hvis det er relevant):

Anmodet myndighed:

Registreret adresse:

(Kontaktoplysninger på den udpegede kontaktperson, jf. artikel 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105)

Navn:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Medlemsstat (hvis det er relevant):

Anmodende myndighed:

Registreret adresse:

(Kontaktoplysninger på den udpegede kontaktperson, jf. artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105)

Navn:

Tlf.

E-mail:

Kære [indsæt navn]

I overensstemmelse med artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder [for så vidt angår procedurer og formularer til udveksling af oplysninger] bekræfter vi hermed at have modtaget Deres anmodning om oplysninger med referencenr. [indsæt anmodning]

Forventet svardato (hvis det er muligt at angive denne på nuværende tidspunkt): …

Med venlig hilsen

[underskrift]


BILAG III

Formular til besvarelse af en anmodning om oplysninger

BESVARELSE AF EN ANMODNING OM OPLYSNINGER

Referencenr.: …

Dato: …

Generelle oplysninger

FRA:

Medlemsstat (hvis det er relevant):

Anmodet myndighed:

Registreret adresse:

(Kontaktoplysninger på den udpegede kontaktperson, jf. artikel 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105)

Navn:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Medlemsstat (hvis det er relevant):

Anmodende myndighed:

Registreret adresse:

(Kontaktoplysninger på den udpegede kontaktperson, jf. artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105)

Navn:

Tlf.

E-mail:

Kære [indsæt navn]

I overensstemmelse med artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder [for så vidt angår procedurer og formularer til udveksling af oplysninger] har vi behandlet Deres anmodning dateret [dd.mm.åååå] med referencenr. [indsæt anmodningens referencenummer].

Ønskede oplysninger

Oplysningerne er fortrolige og er tilgængelige for [indsæt navnet på den anmodende myndighed] i henhold til [indsæt bestemmelse i den gældende sektorspecifikke lovgivning] og med den forudsætning, at oplysningerne forbliver fortrolige i overensstemmelse med artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105. [Indsæt navnet på den anmodende myndighed] skal overholde kravene i artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1105 med hensyn til fortrolighed og de tilladte anvendelser af oplysninger.

Med venlig hilsen

[underskrift]


Top