EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1091

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1091 af 18. juli 2018 om integrerede landbrugsstatistikker og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011 (EØS-relevant tekst.)

PE/26/2018/REV/1

OJ L 200, 7.8.2018, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1091/oj

7.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 200/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/1091

af 18. juli 2018

om integrerede landbrugsstatistikker og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1166/2008 (2) fastsættes en ramme for europæiske statistikker over landbrugsbedrifternes struktur frem til 2016. Nævnte forordning bør derfor ophæves.

(2)

Programmet for de europæiske undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur, som er blevet gennemført i Unionen siden 1966, bør fortsættes for at kunne kortlægge tendenserne inden for landbrugsbedrifternes struktur på EU-plan og for at kunne levere den statistiske videnbase, der er nødvendig for udformningen, gennemførelsen, overvågningen, evalueringen og gennemgangen af de relaterede politikker, navnlig den fælles landbrugspolitik, herunder foranstaltninger til udvikling af landdistrikter, samt miljøpolitikken og politikken for tilpasning til og modvirkning af klimaforandringer og Unionens politikker for arealanvendelse og visse mål for bæredygtig udvikling (SDG'er). En sådan videnbase er også nødvendig for at anslå virkningen af disse politikker på den kvindelige arbejdsstyrke på landbrugsbedrifter.

(3)

Indsamlingen af statistiske data, navnlig vedrørende landbrugenes struktur, bør blandt andre mål sigte mod at tilvejebringe ajourførte data, der kan bruges i beslutningsprocessen med henblik på fremtidige reformer af den fælles landbrugspolitik.

(4)

En international evaluering af landbrugsstatistikker førte til oprettelse af Fødevare- og Landbrugsorganisationens (FAO's) globale strategi for forbedring af statistikkerne inden for landbrug og landdistrikter, der blev godkendt af FN's Statistiske Kommission i 2010. Europæiske landbrugsstatistikker bør, hvor det er relevant, følge henstillingerne i den globale strategi for forbedring af statistikkerne inden for landbrug og landdistrikter, samt henstillingerne fra FAO's globale 2020-program for landbrugstælling.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (3) fastsætter en ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker baseret på fælles statistiske principper. Den fastlægger kvalitetskriterier og henviser til nødvendigheden af at reducere responsbyrden for undersøgelsesrespondenterne og bidrage til opfyldelse af den mere generelle målsætning om at reducere den administrative byrde.

(6)

Der bør oprettes et multifunktionelt statistikprogram om landbrugsbedrifter for det næste årti for at skabe en ramme for harmoniserede, sammenlignelige og sammenhængende statistikker. Disse statistikker bør være målrettet mod politiske behov.

(7)

I strategien for landbrugsstatistikker for 2020 og derefter, som blev udarbejdet af Udvalget for det Europæiske Statistiske System (ESSC) i november 2015, forudses vedtagelsen af to rammeforordninger, der dækker alle aspekter af landbrugsstatistikker med undtagelse af landbrugsregnskaber. Denne forordning er én af disse rammeforordninger.

(8)

Med henblik på harmoniseringen og sammenligneligheden af oplysninger om landbrugsbedrifternes struktur og for at opfylde fusionsmarkedsordningens aktuelle behov, navnlig inden for frugt- og vinsektoren, bør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1337/2011 (4) integreres med de strukturelle oplysninger på niveauet for landbrugsbedrifter fra 2023 og fremefter og erstattes af nærværende forordning. Det er derfor nødvendigt at ophæve nævnte forordning.

(9)

Det er vigtigt at have sammenlignelige statistikker over landbrugsbedrifternes struktur fra alle medlemsstater for at kunne fastslå udviklingen af den fælles landbrugspolitik. Derfor bør der så vidt muligt anvendes standardklassifikationer og fælles definitioner i forbindelse med variabler.

(10)

De statistiske data om landbrugsbedrifterne giver mulighed for, at centrale data og moduldata kan krydstabuleres, hvilket giver mulighed for at indhente oplysninger baseret på variabler som kønnet af lederen af landbrugsbedriften, lederens alder, ejerstruktur og størrelse af landbrugsbedriften samt indførelsen af miljømæssige foranstaltninger. En opdeling af resultaterne vil være muligt for de kriterier, der er medtaget i de centrale data, og for kombinationer af kriterier.

(11)

Indsamlingen af oplysninger om driftslederens fødselsdato, året, hvor driftslederen er klassificeret som leder af landbrugsbedriften, og driftslederens køn vil kunne levere data til udvikling af tiltag for så vidt angår generationsskifte og kønsrelaterede aspekter.

(12)

Blandt andet af hensyn til opdateringen af basisoplysningerne om landbrugsbedrifterne og de øvrige oplysninger, der er nødvendige til stratificering af stikprøver, er det nødvendigt at foretage en tælling af landbrugsbedrifterne i Unionen mindst hvert tiende år. Den seneste tælling fandt sted i 2009/2010.

(13)

Medlemsstater, hvor perioderne med feltarbejde med henblik på undersøgelsen for år 2020 falder sammen med det planlagte arbejde med den tiårige folketælling, bør have mulighed for at fremskynde landbrugsundersøgelsen med ét år for at undgå den store byrde, som er forbundet med at gennemføre to store indsamlinger af data på samme tid.

(14)

For at undgå unødvendige byrder for landbrugsbedrifterne og de nationale forvaltninger bør der fastlægges tærskler. Korrekt analyse af strukturen i europæisk landbrug kræver, at statistikkerne omfatter 98 % af det udnyttede landbrugsareal og husdyr på landbrug. I visse medlemsstater betyder dette, at de tærskler, der er anført i denne forordning, er for høje. De landbrugsbedrifter, der ligger under tærsklerne, er imidlertid så små, at en prøvedataindsamling, der foretages én gang hvert tiende år, er tilstrækkelig til at kunne vurdere deres struktur og indvirkningen på produktionen, hvilket medfører, at omkostningerne og byrderne reduceres, samtidig med at der kan udformes effektive politiske tiltag til støtte og vedligeholdelse af små landbrugsstrukturer.

(15)

De arealer, der anvendes til landbrugsproduktion, bør være omfattet af integrerede landbrugsstatistikker, herunder de arealer, der anvendes af to eller flere landbrugsbedrifter, fordi de er omfattet af fælles rettigheder.

(16)

Det er nødvendigt at modtage oplysninger om en landbrugsbedrifts tilknytning til en gruppe af virksomheder, hvis enheder kontrolleres af et moderselskab.

(17)

For at lette byrden for respondenterne bør de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder have adgang til administrative data, i det omfang disse data er nødvendige for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker i overensstemmelse med artikel 17a i forordning (EF) nr. 223/2009.

(18)

Medlemsstaterne eller de ansvarlige nationale myndigheder bør bestræbe sig på at modernisere indsamlingen af data fra landbrugsbedrifterne i videst muligt omfang. Brugen af digitale løsninger i denne henseende bør fremmes.

(19)

For at gøre det europæiske landbrugsstatistiske system mere fleksibelt og for at forenkle og modernisere landbrugsstatistikker bør de variabler, der skal indsamles, fordeles på forskellige indsamlingsgrupper (centrale data og moduler), som varierer med hensyn til hyppighed og repræsentativitet eller begge dele.

(20)

Responsbyrden og omkostningerne kan reduceres yderligere ved at genbruge data fra det år, der går umiddelbart forud for eller følger referenceåret. Dette er særlig relevant for aspekter, for hvilke der ikke forventes nogen større ændringer fra det ene år til det næste.

(21)

Med henblik på fleksibilitet og for at lette byrden for respondenterne, de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, bør medlemsstaterne kunne anvende statistiske undersøgelser, administrative registre og andre kilder, metoder eller innovative tilgange, herunder videnskabeligt baserede og veldokumenterede metoder såsom imputering, skøn og modellering.

(22)

Indsamlingen af oplysninger om brugen af næringsstoffer samt vandforbruget og de landbrugsproduktionsmetoder, der anvendes på landbrugsbedrifter, bør forbedres for at få supplerende statistikker, der kan anvendes til at udvikle landbrugsmiljøpolitikker og til at forbedre kvaliteten af landbrugsmiljøindikatorer.

(23)

De statistiske enheders tema bør i overensstemmelse med bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF (5) anvendes som landbrugsbedrifternes georeference.

(24)

Kommissionen skal respektere fortroligheden af de fremsendte oplysninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 223/2009. Den nødvendige beskyttelse af fortrolige data bør sikres bl.a. ved at begrænse anvendelsen af beliggenhedsparametrene til en rumlig analyse af oplysningerne samt ved en hensigtsmæssig aggregering ved statistikkernes offentliggørelse. Der bør derfor udvikles en harmoniseret tilgang til beskyttelse af fortrolighed og kvalitetsaspekter ved dataformidling, samtidig med at der gøres en indsats for at gøre internetadgangen til officielle statistikker nem og brugervenlig.

(25)

Enhver behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (6) og af de bestemmelser, der er vedtaget i overensstemmelse med nævnte forordning, og/eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (7), alt efter omstændighederne.

(26)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (8) fastsættes den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Unionen, der er omhandlet i nærværende forordning, med henblik på at definere den relevante population af landbrugsbedrifter.

(27)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 (9) bør de regionale enheder defineres i overensstemmelse med nomenklaturen for regionale enheder (NUTS).

(28)

Der bør kræves finansiering fra både medlemsstaterne og Unionen over en årrække til gennemførelse af dataindsamlingen. Der bør derfor fastsættes en bestemmelse om et EU-tilskud til støtte for dette program gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 (10).

(29)

Denne forordning fastlægger en finansieringsramme for hele den relevante flerårige finansielle rammes varighed, som skal udgøre det primære referencebeløb, jf. punkt 17 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (11) for Europa-Parlamentet og Rådet under den årlige budgetprocedure. Denne forordning indeholder bestemmelser om fastsættelse af budgettet til yderligere dataindsamlinger i forbindelse med den næste FFR.

(30)

De økonomiske aspekter af denne forordning bør gennemgås for perioden efter 2020 under hensyntagen til den nye FFR og andre relevante ændringer af Unionens instrumenter. Kommissionen bør på grundlag af denne gennemgang overveje at foreslå relevante ændringer til denne forordning.

(31)

Målet for denne forordning, nemlig den systematiske udarbejdelse af europæiske statistikker om landbrugsbedrifter i Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af sammenhæng og sammenlignelighed bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(32)

Forordning (EF) nr. 223/2009 fastlægger en referenceramme for europæiske statistikker og pålægger medlemsstaterne at overholde de statistiske principper og kvalitetskriterier, der fremgår af nærværende forordning. Kvalitetsrapporter er afgørende for at vurdere, forbedre og formidle kvaliteten af europæiske statistikker. Udvalget for det Europæiske Statistiske System (ESSC) har godkendt en ESS-standard for strukturen i kvalitetsrapporterne i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EF) nr. 223/2009. Denne ESS-standard bør bidrage til harmoniseringen af kvalitetsrapporteringen i henhold til nærværende forordning.

(33)

I overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning er der blevet foretaget en konsekvensanalyse, således at der i det statistiske program, som er fastlagt ved denne forordning, fokuseres på nødvendigheden af at effektivisere opfyldelsen af målene, og således at der allerede fra og med udarbejdelsesfasen tages højde for budgetstramninger.

(34)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår fastsættelse af beskrivelserne af de variabler, der er opført i denne forordning, og de tekniske elementer i de data, der skal leveres, fastlæggelse af beskrivelserne af variablerne og andre retningslinjer for indsamling af ad hoc-data som fastsat i denne forordning, samt fastsættelse af de nærmere retningslinjer for og indholdet af kvalitetsrapporterne. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (12). Kommissionen bør ved udøvelsen af disse beføjelser tage højde for aspekter som omkostninger og administrative byrder for landbrugsbedrifter og medlemsstater.

(35)

For at kunne tage højde for nye databehov, der primært opstår på grund af nyudviklinger inden for landbruget, ændret lovgivning og nye politiske prioriteringer, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) for så vidt angår ændring af de i denne forordning opførte detaljerede emner og supplere de relevante moduldata ved at præcisere de oplysninger, der i henhold til denne forordning skal leveres på ad hoc-basis. For at kunne skabe kompatibilitet og lette anvendelsen af andre datakilder bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår ændring af de variabler, der er anført i denne forordning. Kommissionen bør ved udøvelsen af denne beføjelse tage højde for aspekter som omkostninger og administrative byrder for landbrugsbedrifter og medlemsstater. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (13). For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med udarbejdelse af delegerede retsakter.

(36)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt og vedtog en udtalelse den 20. november 2017 (14).

(37)

Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet hørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter en ramme for europæiske statistikker på niveau for landbrugsbedrifter og indeholder bestemmelser om integration af oplysningerne om strukturen med oplysningerne om produktionsmetoder, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, landbrugsmiljøaspekter og andre relevante oplysninger.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »landbrug eller landbrugsbedrift«: teknisk-økonomisk enhed, der ledes under ét og udfører økonomiske aktiviteter inden for landbruget i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1893/2006, og som hører ind under gruppe A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 eller under »bevarelse af landbrugsjorden i god landbrugs- og miljømæssig stand« i gruppe A.01.6 på Unionens økonomiske område som hoved- eller biaktivitet. For så vidt angår aktiviteter i A.01.49 er det kun aktiviteterne »Opdrætning og avl af semidomesticerede eller andre levende dyr« (med undtagelse af opdrætning af insekter) og »Biavl og produktion af honning og bivoks«, der er omfattet

b)   »enhed på fælles landbrugsarealer«: en enhed af arealer, som er omfattet af fælles rettigheder, og som anvendes af to eller flere landbrugsbedrifter til landbrugsproduktion, men som ikke er fordelt mellem dem

c)   »region«: den regionale enhed i henhold til nomenklaturen for regionale enheder (NUTS), jf. forordning (EF) nr. 1059/2003

d)   »husdyrenhed«: en standardmåleenhed, der gør det muligt at aggregere de forskellige kategorier af husdyr, således at de kan sammenlignes; koefficienterne til fastsættelse af husdyrenhederne for de enkelte husdyrkategorier er opført i bilag I

e)   »udnyttet landbrugsareal« eller »ULA«: det landareal, der anvendes til landbrug, herunder agerjord, varige græsarealer, flerårige kulturer og anden udnyttet landbrugsjord

f)   »referenceår«: det kalenderår, som referenceperioderne vedrører

g)   »køkkenhave«: arealer, der anvendes til produktion af fødevarer til eget forbrug

h)   »modul«: et eller flere datasæt, der er struktureret med henblik på at dække emner

i)   »emne«: indholdet af de oplysninger, der skal indsamles om de statistiske enheder, hvor hvert emne dækker en række detaljerede emner

j)   »detaljeret emne«: det detaljerede indhold af de oplysninger, der skal indsamles om de statistiske enheder vedrørende et specifikt emne, hvor hvert detaljeret emne dækker en række variabler

k)   »variabel«: et kendetegn ved en enhed, som observeres, og som kan antage mere end én værdi ud af et sæt værdier.

Artikel 3

Dækning

1.   De oplysninger, som kræves i henhold til denne forordning, skal dække 98 % af det samlede udnyttede landbrugsareal (ULA) (undtagen køkkenhaver) og 98 % af husdyrenhederne i hver medlemsstat.

2.   For at opfylde disse krav leverer medlemsstaterne data, som er repræsentative for landbrugsbedrifterne og enhederne på fælles landbrugsarealer, og som opfylder mindst én af de fysiske tærskler, der er anført i bilag II, med hensyn til størrelsen af landbrugsjorden eller antallet af husdyrenheder.

3.   Hvis den ramme, der er fastsat i henhold til stk. 2, udgør mere end 98 % af den nationale landbrugsproduktion målt i standartoutput, jf. Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1198/2014 (15), kan medlemsstaterne undtagelsesvist og efter forudgående tilladelse fra Kommissionen (Eurostat) fastsætte højere fysiske eller tilsvarende økonomiske tærskler for at begrænse rammen, så længe der stadig opnås en dækning på 98 % både hvad angår det samlede udnyttede landbrugsareal (undtagen køkkenhaver) og antallet af husdyrenhederne i medlemsstaterne.

4.   Hvis den ramme, der er fastsat i henhold til nærværende artikels stk. 2, ikke udgør 98 % af den nationale landbrugsproduktion og 98 % af husdyrenhederne, udvider medlemsstaterne rammen i henhold til artikel 6 ved at fastsætte lavere tærskler end dem, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2, eller ved at fastsætte yderligere tærskler eller begge dele.

Artikel 4

Datakilder og metoder

1.   For at indhente de oplysninger, der er omhandlet i denne forordning, anvender medlemsstaterne én eller flere af følgende kilder eller metoder, forudsat at oplysningerne gør det muligt at udarbejde statistikker, der opfylder kvalitetskravene i artikel 11:

a)

statistiske undersøgelser

b)

de administrative datakilder, der er fastsat i denne artikels stk. 2

c)

andre kilder, metoder eller innovative tilgange.

2.   Medlemsstaterne kan anvende oplysninger fra det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, der blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (16), fra ordningen for identifikation og registrering af kvæg, der blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 (17), fra ordningen for identifikation og registrering af får og geder, der blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 (18), fra den fortegnelse over vindyrkningsarealer, der er gennemført i overensstemmelse med artikel 145 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (19), og fra registrene over økologiske landbrug, der blev indført i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (20). Medlemsstaterne kan også anvende administrative kilder, som er relateret til specifikke foranstaltninger til udvikling af landdistrikter.

3.   Medlemsstater, som beslutter at anvende andre kilder, metoder eller innovative tilgange end dem, der er omhandlet i stk. 1, litra c), underretter Kommissionen (Eurostat) i det år, der går forud for referenceåret, og oplyser om kvaliteten af de data, der indsamles fra denne kilde, metode eller innovative tilgang, og om de anvendte dataindsamlingsmetoder.

4.   De nationale myndigheder, der er ansvarlige for at opfylde kravene i denne forordning, har ret til hurtig og gratis adgang til oplysninger, herunder også individuelle oplysninger om landbrugsbedrifterne og personlige oplysninger om deres indehavere i administrative registre, som er udarbejdet på deres nationale område i henhold til artikel 17a i forordning (EF) nr. 223/2009. De nationale myndigheder og ejerne af de administrative registre fastlægger de nødvendige samarbejdsmekanismer.

Artikel 5

Centrale strukturelle data

1.   Medlemsstaterne indsamler og leverer de centrale strukturelle data (»centrale data«), der vedrører de landbrugsbedrifter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2 og 3, i referenceårene 2020, 2023 og 2026, som anført i bilag III. Indsamlingen af de centrale data for referenceåret 2020 gennemføres som en tælling.

2.   Indsamlingerne af centrale data for referenceårene 2023 og 2026 kan gennemføres på grundlag af stikprøver. I så fald skal medlemsstaterne sikre, at de vægtede resultater er statistisk repræsentative for landbrugsbedrifterne i hver region, og at de opfylder præcisionskravene i bilag V.

3.   Når en variabel, der er anført i bilag III, ikke eller kun i ringe omfang forekommer i en medlemsstat, kan denne variabel udelukkes fra dataindsamlingen, hvis den berørte medlemsstat behørigt begrunder sin udelukkelse over for Kommissionen (Eurostat) i det kalenderår, der går forud for referenceåret.

4.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter beskrivelserne af de variabler, der er anført i bilag III.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 2, senest den 28. februar 2019 for referenceåret 2020 og senest den 31. december 2021 for referenceåret 2023 og senest den 31. december 2024 for referenceåret 2026.

5.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 vedrørende ændringer af variablerne i bilag III, hvis nødvendigt i forbindelse med harmoniseringen af de datakilder, som er angivet i artikel 4, stk. 2, for årene 2023 og 2026. Kommissionen sikrer i forbindelse med udøvelsen af sine beføjelser, at sådanne delegerede retsakter kun erstatter variabler, der er anført i bilag III, som ikke længere kan hentes fra de specificerede datakilder. I tilfælde af erstatning sikrer Kommissionen, at de nye variabler kan hentes fra de datakilder, der er fastsat i artikel 4, stk. 2. Kommissionen sikrer desuden, at disse delegerede retsakter er behørigt begrundede og ikke medfører betydelig yderligere byrde eller betydelige yderligere omkostninger for medlemsstaterne eller for respondenterne.

6.   Disse delegerede retsakter vedtages senest den 30. september 2021 for referenceåret 2023 og senest den 30. september 2024 for referenceåret 2026.

Artikel 6

Udvidelse af rammen

1.   Medlemsstater, der udvider rammen i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, leverer centrale data om de landbrugsbedrifter, der indgår i udvidelsen af rammen, for referenceåret 2020, og som dækker de oplysninger, der er angivet i bilag III.

2.   Indsamlingen af data om landbrugsbedrifterne i udvidelsen af rammen kan gennemføres på grundlag af stikprøver. I så fald skal medlemsstaterne sikre, at de vægtede resultater er statistisk repræsentative for landbrugsbedrifterne i hver region, og at de opfylder præcisionskravene i bilag V.

Artikel 7

Moduldata

1.   Medlemsstaterne indsamler og leverer moduler om de emner og detaljerede emner, der er anført i bilag IV, for følgende referenceår:

a)

modulet »Arbejdskraft og anden erhvervsmæssig beskæftigelse« for 2020, 2023 og 2026

b)

modulet »Udvikling af landdistrikter« for 2020, 2023 og 2026

c)

modulet »Staldfaciliteter og gødningsforvaltning« for 2020 og 2026

d)

modulet »Kunstvanding« for 2023

e)

modulet »Jordforvaltningsmetoder« for 2023

f)

modulet »Maskiner og udstyr« for 2023

g)

modulet »Frugtplantager« for 2023

h)

modulet »Vinmark« for 2026.

2.   Omfanget af disse dataindsamlinger omfatter de landbrugsbedrifter, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2 og 3.

3.   Indsamlingen af data om moduler kan udføres på grundlag af stikprøver af landbrugsbedrifter. I så fald skal medlemsstaterne sikre, at de vægtede resultater er statistisk repræsentative for landbrugsbedrifterne i hver region, og at de opfylder præcisionskravene i bilag V.

4.   Modulerne indsamles gennem delstikprøver af de landbrugsbedrifter, der blev undersøgt i forbindelse med de centrale data. Modulerne skal afspejle situationen i referenceåret, men kan være baseret på året umiddelbart før eller efter referenceåret for de moduler, der er omhandlet i denne artikels, stk. 1, litra f), g) og h). Under alle omstændigheder ledsages alle oplysninger om modulerne af de centrale data, der er anført i bilag III.

5.   Medlemsstater med mindst 1 000 hektar af en af de individuelle afgrøder, der er omhandlet i de detaljerede emner i modulet »Frugtplantager« i bilag IV, og som udelukkende eller hovedsagelig producerer til markedet, skal gennemføre modulet »Frugtplantager« for den pågældende afgrøde.

6.   Medlemsstater med mindst 1 000 hektar vinmarker beplantet med vinstokke med druer til fremstilling af vin, og som udelukkende eller hovedsagelig producerer til markedet, skal gennemføre modulet »Vinmark«.

7.   Medlemsstater, hvor mindre end 2 % af det udnyttede landbrugsareal kan kunstvandes, og uden nogen regioner på NUTS 2-niveau, hvor mindst 5 % af det udnyttede landbrugsareal kan kunstvandes, er fritaget for at gennemføre modulet »Kunstvanding«.

8.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om tilfælde omhandlet i stk. 5, 6 og 7, inden udgangen af juni måned i det år, der går forud for det respektive referenceår.

9.   Når en variabel ikke eller kun i ringe omfang forekommer i en medlemsstat, kan variablen udelukkes fra dataindsamlingen, hvis der i det kalenderår, der går forud for referenceåret, fremsendes oplysninger til Kommissionen (Eurostat), hvori udelukkelsen behørigt begrundes.

Artikel 8

Tekniske specifikationer vedrørende moduldata

1.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter følgende tekniske elementer i de data, der skal leveres for hvert modul og det tilsvarende emne og det detaljerede emne, som er anført i bilag IV:

a)

listen over variabler

b)

beskrivelserne af variabler.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 2, senest den 28. februar 2019 for referenceåret 2020 og senest den 31. december 2021 for referenceåret 2023 og senest den 31. december 2024 for referenceåret 2026.

2.   Når Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter for så vidt angår fastsættelsen af listen over variabler i overensstemmelse med stk. 1, sikrer den, at det samlede antal centrale variabler og modulvariabler ikke overstiger 300 variabler i 2020, 470 variabler i 2023 og 350 variabler i 2026.

3.   For årene 2023 og 2026 tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 vedrørende ændringer af de detaljerede emner, der er anført i bilag IV. Kommissionen sikrer ved udøvelsen af denne beføjelse, at sådanne delegerede retsakter ikke i væsentlig grad øger den byrde, som antallet af variabler indebærer. Kommissionen sikrer navnlig, at de delegerede retsakter ikke medfører en stigning i det i nærværende artikels stk. 2 omhandlede antal variabler, og at højst 20 % af de detaljerede emner, der er anført i bilag IV, ændres for hvert modul ved delegerede retsakter. Hvis 20 % imidlertid udgør mindre end ét detaljeret emne, kan ét detaljeret emne stadig ændres.

4.   Disse delegerede retsakter vedtages senest den 30. september 2021 for referenceåret 2023 og senest den 30. september 2024 for referenceåret 2026.

5.   De gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i stk. 1 og 2, og de delegerede retsakter, der er omhandlet i stk. 3, må ikke medføre væsentlige yderligere omkostninger, som pålægger landbrugsbedrifter og medlemsstater en uforholdsmæssig og urimelig byrde.

Artikel 9

Ad hoc-data

1.   Kommissionen tillægges i overensstemmelse med artikel 16 beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, der supplerer de moduldata, der er fastsat i bilag IV, hvis indsamling af yderligere oplysninger anses for nødvendig. Disse delegerede retsakter skal fastsætte følgende:

a)

de emner og detaljerede emner, der skal leveres i ad hoc-modulet, og begrundelserne for sådanne yderligere statistiske behov

b)

referenceåret

2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i stk. 1 omhandlede delegerede retsakter fra og med referenceåret 2023 og hvert tredje år. Den foreslår ikke ad hoc-moduler for referenceår, hvor dataindsamlingen gennemføres som en tælling.

3.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at tilvejebringe:

a)

en liste over variabler, der ikke overstiger 20 variabler, der skal indberettes til Kommissionen (Eurostat) og de tilsvarende måleenheder

b)

beskrivelserne af variabler

c)

præcisionskravene

d)

referenceperioderne

e)

fremsendelsesdatoerne.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 2, senest 12 måneder før starten af referenceåret.

4.   De delegerede retsakter, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, og de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 3, må ikke medføre væsentlige yderligere omkostninger, som pålægger landbrugsbedrifter og medlemsstater en uforholdsmæssig og urimelig byrde.

Artikel 10

Referenceperiode

De indsamlede oplysninger skal vedrøre et enkelt referenceår, der er fælles for alle medlemsstater, ved at referere til situationen i en bestemt periode eller på en bestemt dato som følger:

a)

For variabler vedrørende landbrugsjord skal anvendelse af jorden referere til referenceåret. I tilfælde af successive afgrøder fra samme stykke jord skal anvendelsen af jorden henvise til en afgrøde, der er høstet i referenceåret, uanset hvornår den pågældende afgrøde sås

b)

For variabler vedrørende kunstvanding og jordforvaltningsmetoder er referenceperioden en 12-måneders periode, der slutter inden for referenceåret, og som skal fastsættes af hver medlemsstat med henblik på at dække de relaterede produktionscyklusser

c)

For variabler vedrørende husdyr, staldfaciliteter og gødningsforvaltning fastsættes en fælles referencedag inden for referenceåret af hver medlemsstat. Variablerne vedrørende gødningsforvaltning skal referere til en periode på 12 måneder, herunder den pågældende dato.

d)

For variabler vedrørende arbejdskraft fastsættes en referenceperiode på 12 måneder, som slutter inden for referenceåret, af hver medlemsstat.

e)

For variabler vedrørende foranstaltninger til udvikling af landdistrikter i de enkelte landbrugsbedrifter er referenceperioden den treårige periode, som slutter den 31. december i referenceåret.

f)

For alle andre variabler fastsættes en fælles referencedag inden for referenceåret af hver medlemsstat.

Artikel 11

Kvalitet

1.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre kvaliteten af de indberettede data og metadata.

2.   Ved anvendelsen af denne forordning finder kvalitetskriterierne i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse.

3.   Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de fremsendte data og metadata.

4.   Med henblik herpå fremsender medlemsstaterne en kvalitetsrapport, hvori den statistiske proces beskrives, til Kommissionen (Eurostat) for hvert referenceår, der er omfattet af denne forordning, og navnlig:

a)

metadata, der beskriver den anvendte metode, og hvordan de tekniske specifikationer er opfyldt i forhold til de i denne forordning fastlagte specifikationer

b)

oplysninger om overholdelse af mindstekravene til de anvendte stikprøverammer, herunder udarbejdelse og ajourføring af dem i henhold til denne forordning.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, hvori de nærmere retningslinjer for og indholdet af kvalitetsrapporterne fastsættes. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 2, og må ikke medføre en betydelig yderligere byrde eller betydelige yderligere omkostninger for medlemsstaterne.

5.   Medlemsstaterne underretter snarest muligt Kommissionen (Eurostat) om alle relevante oplysninger eller ændringer med hensyn til gennemførelsen af denne forordning, der kunne påvirke kvaliteten af de fremsendte data.

6.   Efter anmodning fra Kommissionen (Eurostat) indsender medlemsstaterne de yderligere oplysninger, som er nødvendige for at vurdere de statistiske oplysningers kvalitet.

Artikel 12

Fremsendelse af data og metadata samt frister

1.   For referenceåret 2020 fremsender medlemsstaterne validerede centrale data og moduldata og en kvalitetsrapport til Kommissionen (Eurostat) senest 15 måneder efter udløbet af referenceåret.

2.   For referenceårene 2023 og 2026 fremsender medlemsstaterne validerede centrale data og moduldata og en kvalitetsrapport til Kommissionen (Eurostat) senest 12 måneder efter udløbet af referenceåret.

3.   De data, der fremsendes til Kommissionen (Eurostat), skal være på enkeltlandbrugsbedriftsniveau. Moduldata og ad hoc-data skal være forbundet med de centrale data, der er anført i bilag III på enkeltlandbrugsbedriftsniveau i det samme referenceår. De oplysninger, der leveres, skal omfatte ekstrapoleringsfaktorer og oplysninger om stratificering.

4.   Medlemsstaterne fremsender data og metadata i et teknisk format, som er fastsat af Kommissionen (Eurostat). Data og metadata leveres til Kommissionen (Eurostat) via den centrale dataportal.

Artikel 13

Tilskud fra Unionen

1.   Med henblik på anvendelsen af denne forordning giver EU de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 223/2009, støtte til:

a)

udvikling eller gennemførelse af datakrav eller begge dele

b)

udvikling af metodologier til modernisering af statistiske systemer, der sigter mod at forbedre kvaliteten eller reducere omkostningerne og den administrative byrde forbundet med udarbejdelsen af integrerede landbrugsstatistikker, ved hjælp af de kilder og metoder, der er omhandlet i artikel 4.

2.   Medlemsstaterne modtager tilskud fra Unionen til dækning af omkostningerne ved de dataindsamlinger, der er anført i artikel 5, 6 og 7, inden for den finansieringsramme, der er fastsat i artikel 14.

3.   Det finansielle tilskud fra Unionen, der er omhandlet i stk. 2, må ikke overstige 75 % af de støtteberettigede omkostninger, jf. dog de maksimumsbeløb, der er fastsat i stk. 4 og 5.

4.   For de samlede omkostninger til indsamling af både de centrale data for 2020 og moduldata begrænses Unionens finansielle tilskud til de maksimumsbeløb, der er anført nedenfor:

a)

50 000 EUR pr. land til Luxembourg og Malta

b)

1 000 000 EUR pr. land til Østrig, Kroatien, Irland og Litauen

c)

2 000 000 EUR pr. land til Bulgarien, Tyskland, Ungarn, Portugal og Det Forenede Kongerige

d)

3 000 000 EUR pr. land til Grækenland, Spanien og Frankrig

e)

4 000 000 EUR pr. land til Italien, Polen og Rumænien

f)

300 000 EUR pr. land til alle øvrige medlemsstater.

5.   Til indsamling af de centrale data og moduldata for 2023 og 2026 reduceres de maksimumsbeløb, der er fastsat i stk. 4, med 50 %, jf. dog bestemmelserne i FFR for perioden efter 2020.

6.   Til indsamling af de ad hoc-data, der er anført i artikel 9, yder Unionen tilskud til de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 223/2009, til dækning af omkostningerne til gennemførelse af en ad hoc-dataindsamling. Disse finansielle EU-bidrag må ikke overstige 90 % af de støtteberettigede omkostninger.

7.   Unionens finansielle bidrag til de tilskud, der er omhandlet i denne artikels stk. 2, finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget i henhold til artikel 4, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Artikel 14

Finansieringsramme

1.   Unionens finansieringsramme for gennemførelsen af programmet for dataindsamling for undersøgelsens referenceår 2020, herunder de nødvendige bevillinger til forvaltning, vedligeholdelse og udvikling af de databasesystemer, der anvendes i Kommissionen til bearbejdning af de data, der leveres af medlemsstaterne i henhold til denne forordning, fastsættes til 40 000 000 EUR for perioden 2018-2020, som er dækket under FFR 2014-2020.

2.   Efter datoen for ikrafttrædelsen af FFR efter 2020 fastsættes beløbet for perioden efter 2020 af Europa-Parlamentet og Rådet efter forslag fra Kommissionen.

Artikel 15

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser

1.   Ved gennemførelsen af aktioner, der finansieres i henhold til denne forordning, træffer Kommissionen egnede foranstaltninger til at sikre, at Unionens finansielle interesser beskyttes gennem foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, ved konsekvent og effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, ved tilbagesøgning af de uretmæssigt udbetalte beløb samt efter omstændighederne ved administrative og økonomiske sanktioner, der skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.   Kommissionen, eller dens befuldmægtigede, og Revisionsretten har beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter og tredjeparter, som direkte eller indirekte har modtaget EU-midler i henhold til programmet.

3.   Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet hos økonomiske aktører, der direkte eller indirekte er berørt af finansieringen i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 (21) og i Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 (22), for at fastslå, om der har været tale om svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med en aftale om tilskud, en afgørelse om ydelse af tilskud eller en kontrakt finansieret, direkte eller indirekte, inden for rammerne af denne forordning.

4.   Samarbejdsaftaler med tredjelande og internationale organisationer, aftaler om tilskud, afgørelser om ydelse af tilskud som følge af gennemførelsen af denne forordning skal udtrykkeligt give Kommissionen, Revisionsretten og OLAF beføjelse til at foretage en sådan kontrol og inspektion på stedet.

5.   Hvis gennemførelsen af en foranstaltning er helt eller delvist uddelegeret eller fremdelegeret, eller hvis den kræver, at der indgås en indkøbskontrakt, eller at der ydes finansiel støtte til en tredjepart, skal kontrakter, aftaler om tilskud eller afgørelser om ydelse af tilskud omfatte kontrahentens eller tilskudsmodtagerens forpligtelse til at kræve, at en eventuel involveret tredjepart udtrykkeligt accepterer disse beføjelser, der er tildelt Kommissionen, Revisionsretten og OLAF.

6.   Stk. 4 og 5 finder anvendelse, uden at det berører stk. 1, 2 og 3.

Artikel 16

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 6, artikel 8, stk. 3 og artikel 9, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 27. august 2018. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 5, stk. 6, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller af Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 6, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 17

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 18

Rapport fra Kommissionen

Senest den 31. december 2024 forelægger Kommissionen efter høring af Udvalget for det Europæiske Statistiske System en rapport om gennemførelsen og opnåelsen af målene i denne forordning for Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 19

Undtagelser

Som undtagelse fra artikel 5, artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1, litra a), b) og c), artikel 8, stk. 2, artikel 12, stk. 1, artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 1, og bilag V ændres henvisningerne til året 2020 til 2019 om nødvendigt for Grækenlands, Spaniens og Portugals vedkommende.

Artikel 20

Ophævelse

1.   Forordning (EU) nr. 1337/2011 ophæves med virkning fra den 1. januar 2022.

2.   Forordning (EF) nr. 1166/2008 ophæves med virkning fra den 1. januar 2019.

3.   Henvisninger til de ophævede forordninger gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 21

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2018.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

J. BOGNER-STRAUSS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 3.7.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 16.7.2018.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1166/2008 af 19. november 2008 om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 (EUT L 321 af 1.12.2008, s. 14).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1337/2011 af 13. december 2011 om europæiske statistikker vedrørende flerårige kulturer og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 357/79 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/109/EF (EUT L 347 af 30.12.2011, s. 7).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

(11)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(13)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(14)  EUT C 14 af 16.1.2018, s. 6.

(15)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1198/2014 af 1. august 2014 om supplerende regler til Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Den Europæiske Union (EUT L 321 af 7.11.2014, s. 2).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådet forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådet forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1).

(18)  Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8).

(19)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

(20)  Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

(21)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

(22)  Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).


BILAG I

Storkreaturkoefficienter

Dyretype

Dyrekendetegn

Koefficient

Kvæg

Under 1 år

0,400

1 år, men under 2 år

0,700

Handyr, 2 år og derover

1,000

Kvier, 2 år og derover

0,800

Malkekøer

1,000

Andre køer end malkekøer

0,800

Får og geder

0,100

Svin

Smågrise, hvis levende vægt er under 20 kg

0,027

Avlssøer, hvis levende vægt er 50 kg og derover

0,500

Andre svin

0,300

Fjerkræ

Slagtekyllinger

0,007

Æglæggende høner

0,014

Andet fjerkræ

 

Kalkuner

0,030

Ænder

0,010

Gæs

0,020

Strudse

0,350

Andet fjerkræ i.a.n.

0,001

Kaniner, avlshunner

0,020


BILAG II

Liste over de fysiske tærskler  (1)

Emne

Tærskel

Udnyttet landbrugsareal

5 ha

Agerjord

2 ha

Kartofler

0,5 ha

Friske grøntsager og jordbær

0,5 ha

Aroma-, læge- og krydderplanter, blomster og prydplanter, frø og stiklinger, planteskoler

0,2 ha

Frugttræer, bær, nøddetræer, citrustræer, andre flerårige kulturer bortset fra planteskoler, vinmarker og oliventræer

0,3 ha

Vinmarker

0,1 ha

Oliventræer

0,3 ha

Drivhuse

100 m2

Dyrkede champignoner

100 m2

Husdyr

1,7 husdyrenheder


(1)  Tærsklerne gælder for gruppen af anførte emner.


BILAG III

Centrale strukturelle data: Variabler

Generelle variabler

Værdienheder/-kategorier

Undersøgelsesdata

 

Landbrugsbedrift-ID

Landbrugsbedrift-ID

Landbrugsbedriftens beliggenhed

 

Geografisk placering

Cellekode fra Inspire's statistiske kvadratnetenheder til paneuropæisk anvendelse.

NUTS 3-region

NUTS 3-kode

På landbrugsbedriften er der udpeget arealer med naturbetingede begrænsninger i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013.

L/M/O/N (1)

Landbrugsbedriftens retlige form

 

Det juridiske og økonomiske ansvar for landbrugsbedriften hviler på en:

 

Fysisk person, der er eneindehaver af landbrugsbedriften, hvis landbrugsbedriften er selvstændig

ja/nej

Hvis ja, er indehaveren også driftslederen

ja/nej

Hvis nej, er driftslederen et medlem af indehaverens familie?

ja/nej

Hvis ja, er driftslederen indehaverens ægtefælle?

ja/nej

Fælles ejerskab

ja/nej

To eller flere fysiske personer, der er partnere, hvis landbrugsbedriften er en sammenslutning af bedrifter

ja/nej

Juridisk person

ja/nej

Hvis ja, er landbrugsbedriften del af en virksomhedskoncern?

ja/nej

Landbrugsbedriften er en enhed på fælles arealer

ja/nej

Indehaveren modtager EU-støtte til jord eller dyr på landbrugsbedriften og indgår således i IFKS

ja/nej

 

Indehaveren er ung landbruger eller nytilkommen i landbrug og har modtaget finansiel støtte til dette formål under den fælles landbrugspolitik i de foregående tre år

ja/nej

Landbrugsbedriftens driftsleder

 

Fødselsår

år

Køn

mand/kvinde

Arbejdstid anvendt på landbrugsbedriften (husligt arbejde undtages)

ÅAE-intervaller (2)

 

År, hvor personen blev klassificeret som lederen af landbrugsbedriften

år

Driftslederens landbrugsuddannelse

uddannelseskoder

Har driftslederen gennemgået en erhvervsuddannelse i løbet af de seneste 12 måneder

ja/nej

Driftsform for det udnyttede landbrugsareal (i forhold til indehaveren)

 

Landbrug på egen jord

ha

Landbrug på lejet jord

ha

Delt landbrug og andre driftsformer

ha

Fælles arealer

ha

Økologisk landbrug

ja/nej

Samlet udnyttet landbrugsareal på landbrugsbedriften, hvorpå der anvendes økologiske produktionsmetoder, som certificeres efter medlemsstatens eller Den Europæiske Unions regler

ha

Samlet udnyttet landbrugsareal på landbrugsbedriften, som er under omlægning til økologiske produktionsmetoder, der skal certificeres efter medlemsstatens eller Den Europæiske Unions regler

ha

 

Deltagelse i andre miljøcertificeringsordninger

ja/nej


Variabler vedrørende jord

Samlet hovedareal

heraf certificeret økologisk landbrug og/eller under omlægning

Udnyttet landbrugsareal

ha

ha

Agerjord

ha

ha

Kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd)

ha

ha

Blød hvede og spelt

ha

ha

Hård hvede

ha

ha

Rug og vinterblandsæd (blandsæd af hvede og rug)

ha

 

Byg

ha

 

Havre og forårsblandsæd (blandsæd, ekskl. blandsæd af hvede og rug)

ha

 

Kernemajs og corn-cob-mix

ha

 

Triticale

ha

 

Sorghum

ha

 

Andre kornafgrøder i.a.n. (boghvede, hirse, kanariefrø osv.)

ha

 

Ris

ha

 

Bælgsæd til høst i moden tilstand og proteinafgrøder til fremstilling af korn (inkl. frø og blandinger af korn og bælgsæd)

ha

ha

Foderærter, bønner og sødlupin

ha

 

Rodfrugtafgrøder

ha

ha

Kartofler (inkl. læggekartofler)

ha

ha

Sukkerroer (ekskl. frø)

ha

ha

Andre rodfrugtafgrøder i.a.n.

ha

 

Industriafgrøder

ha

ha

Olieholdige frø

ha

ha

Raps- og rybsfrø

ha

 

Solsikkefrø

ha

 

Soja

ha

ha

Hørfrø (oliehør)

ha

 

Andre olieholdige afgrøder i.a.n.

ha

 

Fiberafgrøder

ha

 

Spindhør

ha

 

Hamp

ha

 

Bomuld

ha

 

Andre fiberafgrøder i.a.n.

ha

 

Tobak

ha

 

Humle

ha

 

Aroma-, læge- og krydderplanter

ha

 

Energiafgrøder i.a.n.

ha

 

Andre industriafgrøder i.a.n.

ha

 

Grønthøstede planter fra agerjord

ha

ha

Midlertidige græs- og engarealer

ha

ha

Grønthøstede bælgplanter

ha

ha

Fodermajs

ha

 

Andre grønthøstede kornafgrøder (ekskl. fodermajs)

ha

 

Andre grønthøstede planter fra agerjord i.a.n.

ha

 

Friske grøntsager (herunder meloner) og jordbær

ha

ha

Friske grøntsager (herunder meloner) og jordbær, der dyrkes i omdrift med gartneriafgrøder

ha

 

Friske grøntsager (herunder meloner) og jordbær, der dyrkes i omdrift med ikkegartneriafgrøder (markafgrøder)

ha

 

Blomster og prydplanter (ekskl. planteskoler)

ha

 

Frø og stiklinger

ha

ha

Andre agerjordskulturer i.a.n.

ha

 

Brakjord

ha

 

Varige græsarealer

ha

ha

Græs- og engarealer, ekskl. marginale græsarealer

ha

ha

Marginale græsarealer

ha

ha

Varige græsarealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, og som er tilskudsberettigede

ha

 

Flerårige kulturer (herunder unge og midlertidigt forladte plantager, undtagen arealer, der kun producerer til eget konsum)

ha

ha

Frugter, bær og nødder (ekskl. citrusfrugter, druer og jordbær)

ha

ha

Kernefrugter

ha

 

Stenfrugter

ha

 

Frugt, der vokser i subtropisk og tropisk klima

ha

 

Bær (ekskl. jordbær)

ha

 

Nødder

ha

 

Citrusfrugter

ha

ha

Druer

ha

 

Druer til fremstilling af vin

ha

ha

Druer til fremstilling af vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)

ha

 

Druer til fremstilling af vin med beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

ha

 

Druer til fremstilling af andre vine i.a.n. (uden BOB/BGB)

ha

 

Spisedruer

ha

 

Druer til fremstilling af rosiner

ha

 

Oliven

ha

ha

Planteskoler

ha

 

Andre flerårige kulturer, herunder andre flerårige kulturer til konsum

ha

 

Juletræer

ha

 

Køkkenhaver

ha

 

Anden landbrugsjord

ha

 

Uudnyttet landbrugsareal

ha

 

Skovbevoksede arealer

ha

 

Lavskov med kort omdriftstid

ha

 

Anden jord (bebyggede arealer, gårdspladser, markveje, damme og andre uproduktive arealer)

ha

 

Særlige landbrugsbedriftsområder

 

 

Dyrkede champignoner

ha

 

Udnyttet landbrugsareal, der dyrkes under glas eller høj tilgængelig overdækning

ha

 

Grøntsager, herunder meloner og jordbær under glas eller høj tilgængelig overdækning

ha

ha

Blomster og prydplanter (ekskl. planteskoler), under glas eller høj tilgængelig overdækning

ha

 

Andre agerjordskulturer under glas eller høj tilgængelig overdækning

ha

 

Flerårige kulturer under glas eller høj tilgængelig overdækning

ha

 

Andet udnyttet landbrugsareal under glas eller høj tilgængelig overdækning

ha

 

Kunstvanding på frilandsareal med kulturer

 

 

Arealer, som kan kunstvandes, i alt

ha

 


Variabler vedrørende husdyr

Samlet antal dyr

heraf certificeret økologisk landbrug og/eller under omlægning

Kvæg

 

antal dyr

Kvæg, under 1 år

antal dyr

 

Kvæg, 1 år, men under 2 år

antal dyr

 

Tyre og stude, 1 år, men under 2 år

antal dyr

 

Kvier, 1 år, men under 2 år

antal dyr

 

Tyre og stude, 2 år og derover

antal dyr

 

Kvier, 2 år og derover

antal dyr

 

Kvier, 2 år og derover

antal dyr

 

Køer

antal dyr

 

Malkekøer

antal dyr

antal dyr

Andre køer end malkekøer

antal dyr

antal dyr

Bøffelkøer

antal dyr

ja/nej

Får og geder

 

 

Får (alle aldre)

antal dyr

antal dyr

Hunfår til avl

antal dyr

 

Andre får

antal dyr

 

Geder (alle aldre)

antal dyr

antal dyr

Hungeder til avl

antal dyr

 

Andre geder

antal dyr

 

Svin

 

antal dyr

Smågrise, hvis levende vægt er under 20 kg

antal dyr

 

Avlssøer, hvis levende vægt er 50 kg og derover

antal dyr

 

Andre svin

antal dyr

 

Fjerkræ

 

antal dyr

Slagtekyllinger

antal dyr

antal dyr

Æglæggende høner

antal dyr

antal dyr

Andet fjerkræ

antal dyr

 

Kalkuner

antal dyr

 

Ænder

antal dyr

 

Gæs

antal dyr

 

Strudse

antal dyr

 

Andet fjerkræ i.a.n.

antal dyr

 

Kaniner

 

 

Hunkaniner til avl

antal dyr

 

Bier

bistader

 

Hjorte

ja/nej

 

Pelsdyr

ja/nej

 

Husdyr i.a.n.

ja/nej

 


(1)  L — Andre områder end bjergområder med betydelige naturbetingede begrænsninger, M — Ugunstigt stillet område i bjergområder, O — Andre områder med særlige begrænsninger, N — Normalt område (ikke ugunstigt stillet område). Denne klassificering kan blive ændret i fremtiden på baggrund af udviklingen af den fælles landbrugspolitik 2020.

(2)  Årsarbejdsenheder (ÅAE) i procentinterval 2: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).


BILAG IV

Emner og detaljerede emner inden for moduldata

Modul

Emne

Detaljeret emne

Arbejdskraft og anden erhvervsmæssig beskæftigelse

Bedriftsforvaltning

Indehaver

Arbejdskraft

Kønsbalance

Sikkerhedsforanstaltninger, herunder en bedriftssikkerhedsplan

Medhjælpende familiemedlemmer

Arbejdskraft

Antal beskæftigede

Kønsbalance

Fremmed arbejdskraft

Arbejdskraft

Antal beskæftigede

Kønsbalance

Midlertidig arbejdskraft, der er ansat af landbrugsbedriften

Arbejdskraft udført af kontrahenter

 

Andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften

Aktiviteter

Betydning for landbrugsbedriften

Arbejdskraft

 

Andre erhvervsmæssige aktiviteter uden direkte tilknytning til landbrugsbedriften

Arbejdskraft

Udvikling af landdistrikterne

Landbrugsbedrifter, der støttes af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

Rådgivningstjenester og forvaltnings- og vikarordninger inden for landbrug

Landbrugs- og forretningsudvikling

Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

Investeringer i fysiske aktiver

Genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer og katastrofale hændelser og indførelse af passende forebyggende foranstaltninger

Investeringer i udvikling af skovarealer og forbedring af skovenes levedygtighed

Betalinger for miljø- og klimavenligt landbrug

Økologisk landbrug

Betalinger i tilknytning til Natura 2000 og vandrammedirektivet

Betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

Dyrevelfærd

Risikostyring

Staldfaciliteter og husdyrgødningsforvaltning

Staldfaciliteter

Kvægstalde

Svinestalde

Stalde til æglæggende høner

Anvendelse af næringsstoffer og husdyrgødningsproduktion på landbrugsbedriften

Udnyttet landbrugsareal, der er gødet

Husdyrgødning, der importeres til og eksporteres fra landbrugsbedriften

Organiske og affaldsbaserede gødningsstoffer, undtagen husdyrgødning

Husdyrgødningstilførsel

Indarbejdningstid pr. spredningstype

Anlæg til husdyrgødning

Anlæg til opbevaring af husdyrgødning og kapacitet

Kunstvanding

Kunstvandingspraksis

Adgang til kunstvanding

Kunstvandingsmetoder

Kilder til kunstvanding

Tekniske parametre for kunstvandingsudstyret

Afgrøder, der kunstvandes i løbet af 12 måneder

Kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn

Bælgsæd til høst i moden tilstand og proteinafgrøder til fremstilling af korn

Rodfrugtafgrøder

Industriafgrøder

Grønthøstede planter fra agerjord

Andre afgrøder fra agerjord

Varige græsarealer

Flerårige kulturer

Jorddyrkningspraksis

Jorddyrkningspraksis på frilandsjord

Jordbearbejdningsmetoder

Jorddække på agerjord

Omdrift på agerjord

Miljømæssigt fokusområde

Maskiner og udstyr

Maskiner

Internetfaciliteter

Basismaskiner

Anvendelse af præcisionslandbrug

Maskiner til husdyropdræt

Opbevaring af landbrugsprodukter

Udstyr

Udstyr, der anvendes til produktion af vedvarende energi på landbrugsbedrifter

Frugtplantager

Kernefrugter

Æbler: Areal efter plantagens alder

Æbler: Areal efter trætæthed

Pærer: Areal efter plantagens alder

Pærer: Areal efter trætæthed

Stenfrugter

Ferskner: Areal efter plantagens alder

Ferskner: Areal efter trætæthed

Nektariner: Areal efter plantagens alder

Nektariner: Areal efter trætæthed

Abrikoser: Areal efter plantagens alder

Abrikoser: Areal efter trætæthed

Citrusfrugter

Appelsiner: Areal efter plantagens alder

Appelsiner: Areal efter trætæthed

Små citrusfrugter: Areal efter plantagens alder

Små citrusfrugter: Areal efter trætæthed

Citroner: Areal efter plantagens alder

Citroner: Areal efter trætæthed

Oliven

Areal efter plantagens alder

 

Areal efter trætæthed

Spisedruer og druer til fremstilling af rosiner

Spisedruer: Areal efter plantagens alder

 

Spisedruer: Areal efter tæthed af vinranker

 

Druer til fremstilling af rosiner: Areal efter plantagens alder

 

Druer til fremstilling af rosiner: Areal efter tæthed af vinranker

Vinmarker

Druer til fremstilling af vin

Areal og alder

 

Druesorter

Antal sorter

 

 

Kode og areal


BILAG V

Præcisionskrav

De centrale data (i 2023 og 2026) og moduldataene skal være statistisk repræsentative for de relevante populationer af landbrugsbedrifter, som defineret i præcisionstabellen nedenfor på niveauet for NUTS 2-regioner hvad angår størrelsen og typen af landbrugsbedrifter i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 (1), Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1198/2014 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/220 (2).

Præcisionskravene anvendes på de variabler, der er angivet i nedenstående tabel.

Dataene i udvidelsen af undersøgelsesrammen i 2020 skal være statistisk repræsentative for populationen på niveauet for NUTS 2-regioner, som defineret i præcisionstabellen nedenfor.

Desuden gælder alle de præcisionskrav, der er angivet i tabellen, for alle NUTS 2-regioner med mindst:

5 000 landbrugsbedrifter i den relevante population for modulerne »Frugtplantager« og »Vinmarker«

10 000 landbrugsbedrifter i den relevante population for de centrale data, for alle andre moduler og for dataene i udvidelsen af undersøgelsesrammen.

For NUTS 2-regionerne med færre landbrugsbedrifter gælder de præcisionskrav, der er angivet i tabellen, for alle relaterede NUTS 1-regioner med mindst:

500 landbrugsbedrifter i den relevante population for modulerne »Frugtplantager« og »Vinmarker«

1 000 landbrugsbedrifter i den relevante population for centrale data, alle andre moduler og for dataene i udvidelsen af undersøgelsesrammen.

En national præcision, hvor den relative standardafvigelse højst må være 5 %, kræves for de variabler for modulerne »Frugtplantager« og »Vinmarker«, hvor der ikke gælder noget præcisionskrav for nogen af NUTS 2-regionerne og NUTS 1-regionerne.

En national præcision, hvor den relative standardafvigelse højst må være 7,5 %, kræves for alle variabler for de andre moduler, hvor der ikke gælder noget præcisionskrav for nogen af NUTS 2-regionerne og NUTS 1-regionerne for nogen variabel.

Præcisionstabel

Relevant population

Variabler, hvor præcisionskrav finder anvendelse

Prævalens i den relevante population

Relativ standardafvigelse

De centrale data i 2023 og 2026 og

Modulet »Arbejdskraft og anden erhvervsmæssig beskæftigelse«

Som defineret i artikel 5 for de centrale data og i artikel 7 for modulet »Arbejdskraft og anden erhvervsmæssig beskæftigelse«.

Variabler vedrørende jord

Kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd)

Olieholdige frø

Grønthøstede planter fra agerjord

Friske grøntsager (herunder meloner), jordbær, blomster og prydplanter (ekskl. planteskoler)

Varige græsarealer, ekskl. marginale græsarealer

Frugter, bær, nødder og citrusfrugter (ekskl. druer og jordbær)

Druer

Oliven

Mindst 7,5 % af det udnyttede landbrugsareal i regionen

< 5 %

Variabler vedrørende husdyr

Malkekøer

Andre køer end malkekøer

Andet kvæg (kvæg under 1 år, kvæg 1 år men under 2 år, tyre og stude 2 år og derover, kvier 2 år og derover)

Avlssøer, hvis levende vægt er 50 kg og derover

Smågrise, hvis levende vægt er under 20 kg og andre svin

Får og geder

Fjerkræ

Mindst 7,5 % af husdyrenhederne i regionen og mindst 5 % af variablerne i landet

< 5 %

Centrale data for udvidelsen af undersøgelsesrammen i 2020

Som defineret i artikel 6

Variabler vedrørende jord

Agerjord

Varige græsarealer, ekskl. marginale græsarealer

Flerårige kulturer

Mindst 7,5 % af det udnyttede landbrugsareal i regionen

< 7,5 %

Variabler vedrørende husdyr

Antal husdyr i alt

Mindst 5 % af variablerne i landet

< 7,5 %

Modulet »Udvikling af landdistrikter« og

modulet »Maskiner og udstyr«

Som defineret i artikel 7

Variabler vedrørende jord for modulet »Arbejdskraft og anden erhvervsmæssig beskæftigelse«

Mindst 7,5 % af det udnyttede landbrugsareal i regionen

< 7,5 %

Variabler vedrørende husdyr for modulet »Arbejdskraft og anden erhvervsmæssig beskæftigelse«

Mindst 7,5 % af husdyrenhederne i regionen og mindst 5 % af variablerne i landet

< 7,5 %

Modulet »Staldbygninger og husdyrgødningsforvaltning«

Delmængde af populationen af landbrugsbedrifter som defineret i artikel 7 med mindst et af følgende: kvæg, svin, får, geder, fjerkræ

Variabler vedrørende husdyr for modulet »Arbejdskraft og anden erhvervsmæssig beskæftigelse«

Mindst 7,5 % af husdyrenhederne i regionen og mindst 5 % af variablerne i landet

< 7,5 %

Modulet »Kunstvanding«

Delmængde af populationen af landbrugsbedrifter som defineret i artikel 7 med arealer, som kan kunstvandes

Variabler vedrørende jord

Arealer, som kan kunstvandes, i alt

Mindst 7,5 % af det udnyttede landbrugsareal i regionen

< 7,5 %

Modulet »Jorddyrkningspraksis«

Delmængde af populationen af landbrugsbedrifter som defineret i artikel 7 med agerjord

Variabler vedrørende jord

Agerjord

Mindst 7,5 % af det udnyttede landbrugsareal i regionen

< 7,5 %

Modulet »Frugtplantager«

Delmængde af populationen af landbrugsbedrifter som defineret i artikel 7 med nogen af de individuelle plantagevariabler, der overholder den tærskel, der er angivet i artikel 7, stk. 5

Variabler vedrørende frugtplantager

Plantagevariabler hos æbler, pærer, abrikoser, ferskner, nektariner, appelsiner, små citrusfrugter, citroner, oliven, spisedruer, druer til fremstilling af rosiner, der overholder den tærskel, der er angivet i artikel 7, stk. 5

Mindst 5 % af det udnyttede landbrugsareal i regionen

< 7,5 %

Modulet »Vinmarker«

Delmængde af populationen af landbrugsbedrifter som defineret i artikel 7 med druer til fremstilling af vin

Variabler vedrørende vinmarker

Druer til fremstilling af vin

Mindst 5 % af det udnyttede landbrugsareal i regionen

< 7,5 %


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 af 30. november 2009 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Den Europæiske Union (EUT L 328 af 15.12.2009, s. 27).

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/220 af 3. februar 2015 om fastsættelse af bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Den Europæiske Union (EUT L 46 af 19.2.2015, s. 1).


Top